Menettely : 2006/2629(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0511/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0511/2006

Keskustelut :

PV 26/09/2006 - 18
CRE 26/09/2006 - 18

Äänestykset :

PV 28/09/2006 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0385

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 86kWORD 39k
25. syyskuuta 2006
PE 378.404v01-00
 
B6‑0511/2006
suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0430/2006 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Etelka Barsi-Pataky PPE-DE-ryhmän puolesta
Norbert Glante PSE-ryhmän puolesta
Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta
Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jaromír Kohlíček, Vladimír Remek, Umberto Guidoni ja Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta
Umberto Pirilli ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta
Galileo-ohjelman tilannekatsauksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Galileo-ohjelman tilannekatsauksesta 
B6‑0511/2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille: "Galileo-ohjelman tilannekatsaus", (KOM(2006)0272),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta (KOM(2004)0477),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsitellyssä olleen, komission ehdotusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0477) koskeneen mietinnön (A6-0212/2005),

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta,

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 liitteenä olleen Galileo-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi,

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista,

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 muuttamiseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan ja 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Galileo on ensimmäinen yhteisön hallinnoima eurooppalainen infrastruktuuri ja että siksi siihen liittyy uusia haasteita sekä sääntelyn että rahoituksen suhteen; ottaa huomioon, että Galileon oikeudellinen tausta ja sen perustamismenettelyn tausta ei ole projektikeskeinen,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on lainsäädännöllisten ja talousarviota koskevien vastuidensa(1) kautta antanut täyden tukensa Galileo-ohjelmalle ja on tunnustanut Galileo-hankkeen strategisen merkityksen yhtenä Lissabonin strategian tärkeimmistä tukipylväistä, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia pk-yrityksille,

C.  katsoo, että Euroopan avaruusjärjestössä ja avaruusteollisuudessa työskentelevät eurooppalaiset insinöörit ja suunnittelijat ovat tehneet hienoa työtä; ottaa huomioon, että ensimmäinen koesatelliitti Giove-A on jo suoriutunut pääasiallisesta tehtävästään, tekniset edellytykset ovat kunnossa ja että nyt tärkein vaatimus hankkeen viemiseksi eteenpäin on hyvä hallinto,

1.  kehottaa komissiota arvioimaan, miten oikeudellista ja menettelyjä koskevaa sääntelyä voitaisiin muuttaa hankkeen jatkuvan edistymisen varmistamiseksi; toteaa, että tämä ei tarkoita toimielinten toimivaltuuksien ja vastuiden karsimista, vaan että muutokset voivat johtaa luovempien ja ohjelman tavoitteisiin paremmin soveltuvien ratkaisujen soveltamiseen;

2.  panee merkille uuden ajantasaistetun aikataulun ja kehottaa komissiota noudattamaan sitä ja varmistamaan, että siitä pidetään kiinni; pyytää saada tietää toimilupasopimuksen hyväksymisen ohella viivästyksestä aiheutuvista lisäkustannuksista; kehottaa lisäksi komissiota ilmoittamaan Euroopan parlamentille muista mahdollisista tulevista merkittävistä muutoksista, mutta pyytää kyseistä ilmoitusta hyvissä ajoin, ei vasta vuosien viiveen jälkeen;

3.  suhtautuu myönteisesti neuvotteluissa toimiluvan haltijoiden kanssa saavutettuun edistykseen; kehottaa asianosaisia yhteisyritykseen osallistuvia Euroopan avaruusalan toimijoita pyrkimään siihen, että ne pääsevät rakentavasti sopuun, jotta tämän yhteisen eurooppalaisen hankkeen myötävaikutuksella Lissabonin tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman pian;

4.  kehottaa maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän GNSS:n valvontaviranomaista antamaan kahdesti vuodessa Euroopan parlamentille järjestelmän edistymistä koskevan kertomuksen, jossa tarkastellaan erityisesti niiden tehtävien kohdalla tapahtunutta kehitystä, jotka on määrä asettaa GNSS:n valvontaviranomaiselle 1. tammikuuta 2007 voimaan tulevan direktiivin mukaisesti;

5.  pyytää GNSS:n valvontaviranomaista myöntämään Euroopan parlamentin nimittämälle asiantuntijalle pysyvän tarkkailijan asema asetuksen (EY) N:o 1321/2004 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

6.  panee merkille tulevan julkista säänneltyä palvelua koskevan asetuksen, jolla säädellään noin 30 prosenttia hankkeen kokonaistuloista, mikä vastaa myös hakemuksia koskevassa vihreässä kirjassa asetettua tasoa; pyytää komissiota saattamaan loppuun puuttuvat asetukset, jotka ovat tarpeen hakemusten jättämisen mahdollistamiseksi eri aloilla, jotta pk-yrityksille annetaan riittävästi aikaa valmistautua osallistumiseen;

7.  pyytää komissiota hankkeen eurooppalainen luonne huomioon ottaen varmistamaan, että Euroopan parlamentille ilmoitetaan ennen minkään sopimuksen allekirjoittamista kolmansien maiden instituutioiden osallistumisesta;

8.  kehottaa neuvostoa huolehtimaan siitä, että hankkeelle ei enää tule muita viivästyksiä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

(1) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. syyskuuta 2005.

Päivitetty viimeksi: 26. syyskuuta 2006Oikeudellinen huomautus