Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Förfarande : 2006/2658(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0638/2006

Ingivna texter :

B6-0638/2006

Debatter :

PV 12/12/2006 - 6

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.15
CRE 13/12/2006 - 8.15

Antagna texter :

P6_TA(2006)0566

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 91kWORD 44k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0631/2006
6 december 2006
PE 382.893v01-00
 
B6‑0638/2006
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Esko Seppänen och Gabriele Zimmer
för GUE/NGL-gruppen
om toppmötet mellan EU och Ryssland

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland 
B6‑0638/2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av resultatet av toppmötet mellan EU och Ryssland och tillhörande dokument,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater som den ena parten och Ryska federationen som den andra parten, vilket trädde i kraft den 1 december 1997 och kommer att löpa ut 2007,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2007 kommer att vara ett viktigt år för de framtida förbindelserna mellan EU och Ryssland eftersom partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Ryssland och EU löper ut 2007 och EU måste fatta beslut om en ny långsiktig strategi för Ryssland.

B.  Utvecklingen av förbindelserna överskuggas av kontroversiella frågor såsom situationen i Tjetjenien, grannskapsländerna, energiförsörjning, embargot mot export av kött från EU:s medlemsländer till Ryssland, mordet på Anna Politkovskaja samt mänskliga och demokratiska rättigheter.

C.  Stora skillnader mellan medlemsstaterna hindrar EU från att genomföra en effektiv politik gentemot Ryssland.

1.  Europaparlamentet noterar resultatet av toppmötet mellan EU och Ryssland. Parlamentet beklagar att man ännu inte inlett förhandlingar om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt att problemen angående export av livsmedel från nuvarande och kommande EU-medlemsstater inte kunde lösas och att de till och med förvärrades som en följd av Rysslands meddelade om att landet tänker stoppa importen av kött från EU efter Bulgariens och Rumäniens anslutning. Parlamentet anser att Rysslands embargo är oproportionellt och uppmanar de ryska myndigheterna att samarbeta med EU så att embargot kan hävas före det nästa toppmötet mellan EU och Ryssland.

3.  Europaparlamentet beklagar att EU fört det flera år gamla ryska embargot mot export av polska livsmedel på tal enbart efter det att Polen lagt in sitt veto mot inledandet av förhandlingarna mellan EU och Ryssland. Parlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att solidaritet är en av EU:s grundläggande principer.

4.  Europaparlamentet understryker energisamarbetets strategiska betydelse och behovet av att stärka ömsesidigt fördelaktiga förbindelser mellan EU och Ryssland på energiområdet. Parlamentet beklagar att toppmötet inte heller denna gång ledde till några konkreta framsteg när det gäller att finna en lösning på kontroversiella frågor. Parlamentet uppmanar det tyska ordförandeskapet att med en ny inställning inleda samtal med Ryssland i syfte att lösa dessa kontroverser.

5.  Europaparlamentet noterar de regelbundna samtalen mellan EU och Ryssland om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet beklagar avsaknaden av konkreta resultat. Parlamentet upprepar sin oro över situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland.

6.  Europaparlamentet betonar att kriget i Tjetjenien fortsätter att utgöra ett hinder för utvecklingen av förbindelser mellan EU och Ryssland. Parlamentet bekräftar på nytt sitt fördömande av Rysslands politik i Tjetjenien och av de många kränkningar av mänskliga rättigheter som äger rum där. Parlamentet uttrycker djup oro över uppgifter från Human Rights Watch angående tortyr i både officiella och hemliga fångläger i Tjetjenien. Parlamentet beklagar att Ryssland vägrade tillåta FN:s särskilde rapportör för tortyrfrågor att besöka Ryssland och Tjetjenien och uppmanar Ryssland att ompröva detta beslut.

7.  Europaparlamentet beklagar de bristande framstegen i utredningarna för att hitta och straffa dem som bär ansvaret för mordet på Anna Politkovskaja. Parlamentet uttrycker sin oro över fall där personer som varit kritiska mot den aktuella regeringen hotats, förgiftats och mördats. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att noggrant utreda dessa fall och att göra allt som står i deras makt för att ställa förövarna inför rätta och informera allmänheten på ett adekvat sätt.

8.  Europaparlamentet betonar vikten av kontakter mellan de europeiska och ryska civila samhällena för att främja ömsesidig förståelse. Parlamentet välkomnar toppmötets beslut att främja samarbete mellan institutioner för högre utbildning och studentutbyte mellan EU och Ryssland. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra genomförandet av dessa beslut till en prioriterad fråga i förbindelserna med Ryssland.

9.  Europaparlamentet noterar skillnaderna mellan EU och Ryssland när det gäller grannskapspolitiken. Parlamentet tar avstånd från en utrikespolitik som syftar till att skapa olika maktsfärer. Parlamentet betonar behovet av att fullständigt respektera samtliga staters överhöghet och territoriella integritet, inbegripet varje stats rätt att utveckla sina förbindelser med andra stater och organisationer med utgångspunkt i hur den själv definierar sina intressen utan inblandning utifrån. Parlamentet uppmanar EU och Ryssland att agera i enlighet härmed.

10.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av den intensifierade politiska dialogen mellan EU och Ryssland om internationella frågor. Parlamentet uppmanar EU och Ryssland att ta sitt ansvar som medlemmar av kvartetten i syfte att lösa Mellanösternkonflikten och att stödja uppropet till en internationell fredskonferens om ett regionalt fredsavtal för Mellanöstern.

11.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Ryssland under det finländska ordförandeskapet, särskilt avtalet om avgifter för överflygning av Sibirien och Europeiska rådets möte om miljöpartnerskap i oktober samt de framsteg som gjorts i samband med genomförandet av färdplanen för upprättande av gemensamma områden. Parlamentet uppmanar det tyska ordförandeskapet att fortsätta på denna väg och att koncentrera sig på att möjliggöra ett inledande av förhandlingar om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet.

12.  Europaparlamentet ser fram emot genomförandet av de överenskommelser som nåddes vid toppmötet om den nordliga dimensionen den 24 november. Parlamentet uppmanar EU och Ryssland att öka sitt samarbete på områdena marin säkerhet och kärnsäkerhet inom ramen för den nordliga dimensionen. Parlamentet betonar behovet av att involvera valda representanter, fackföreningar och icke-statliga representanter i alla nivåer av samarbetet kring den nordliga dimensionen.

13.  Europaparlamentet påminner om att Europaparlamentet och icke-statliga organisationer, i enlighet med EU:s riktlinjer om människorättsdialoger, bör medverka i människorättsdialogen med Ryssland. Parlamentet beklagar avsaknaden av framsteg på detta område. Parlamentet påminner också om att det uppmanat rådet och kommissionen att nära involvera parlamentet i arbetet med att utforma den nya långsiktiga strategin för Ryssland och att informera parlamentet om förberedelserna inför förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till medlemsstaternas och Rysslands regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 8 december 2006Rättsligt meddelande