Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Menettely : 2006/2613(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0642/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0642/2006

Keskustelut :

PV 12/12/2006 - 5

Äänestykset :

PV 13/12/2006 - 8.14

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0565

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 113kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0630/2006
6. joulukuuta 2006
PE 382.897v01-00
 
B6‑0642/2006
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Martin Schulz ja Hannes Swoboda
PSE-ryhmän puolesta
komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2007 
B6‑0642/2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission lainsäädäntö- ja työohjelman vuodeksi 2007 (KOM(2006)0629),

–  ottaa huomioon parlamentin valiokuntien kannanotot, jotka puheenjohtajakokous on toimittanut komissiolle,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että tulevat haasteet huomioon ottaen on olennaisen tärkeää, että komissio pystyy palvelemaan Euroopan unionin yleistä etua, jotta Euroopasta voi tulla johtava kansainvälinen toimija, joka tukee rauhaa, turvallisuutta ja kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä,

1.  panee merkille komission työohjelman uuden, kohdennetun rakenteen; panee tyytyväisenä merkille eräät tärkeät ilmastonmuutokseen sekä maahanmuuttoon ja integroitumiseen liittyvät ehdotukset mutta pitää kunnianhimon puutetta useilla muilla aloilla valitettavana; katsoo, että komission olisi vaikutettava keskeisesti kestävään kehitykseen perustuvan eurooppalaisen sosiaalisen markkinatalouden vahvistamiseen sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen edistyksen edistämiseen, jotta lukkiutunut tilanne, johon Eurooppa-hanke on juuttunut, saataisiin laukaistua;

2.  katsoo, että perustuslakia koskevassa sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden ja uudistusten täytäntöönpano on välttämätön edellytys Euroopan unionin kitkattomalle toiminnalle ja tulevalle kehitykselle; kehottaakin komissiota antamaan tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa suuremman panoksen perustuslakiprosessin eteenpäinviemiseen;

3.  korostaa jälleen kerran Lissabonin strategian määrätietoisen täytäntöönpanon merkitystä sekä painottaa taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöön liittyvän edistyksen keskinäistä riippuvuutta kehitettäessä dynaamista ja innovatiivista taloutta ja sosiaalipolitiikan uudistuksia; varoittaa riisumasta strategiaa pelkästään muutamaan painopisteeseen, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja sääntelyn parantamiseen;

4.  kannattaa periaatteessa sääntelyn parantamista, mutta suhtautuu varovaisesti kaikkiin pyrkimyksiin muuttaa käsite tarkoittamaan sääntelyn purkamista tai mahdollisimman vähäistä sääntelyä; arvostelee tässä yhteydessä sitä, ettei joillakin tärkeillä aloilla, kuten sosiaalisten oikeuksien ja kuluttajansuojan alalla, ole ryhdytty lainsäädäntötoimiin; on edelleen vakuuttunut siitä, että EU:n olisi käytettävä kaikkia saatavilla olevia välineitä kaikkien eurooppalaisten eduksi;

5.  pitää myönteisenä komission pyrkimystä tuoda päivittäinen toteutustyönsä lähemmäs kansalaisia ja tukee sen aloitetta kehittää kumppanuuksia ja kuunnella ihmisiä; uskoo vakaasti, että EU:n nykyisen lainsäädännön toteutukseen ja täytäntöönpanoon olisi kiinnitettävä paljon enemmän huomiota, ja kehottaa komissiota toimimaan yhteistyössä parlamentin kanssa ja osoittamaan taloudellisia ja henkilöresursseja EU:n lainsäädännön muodollisen täytäntöönpanon ja asiasisällön täytäntöönpanon valvonnan parantamiseen jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota tässä yhteydessä antamaan Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuonna vuonna 2007 arvion kaikkien syrjinnän muotojen vastaisen EU:n lainsäädännön tosiasiallisesta täytäntöönpanosta;

6.  katsoo, että EU:n toimien ytimessä on vuonna 2007 oltava yhteinen maahanmuutto-, viisumi- ja turvapaikkapolitiikka sekä maahanmuuttajien tehokas taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen kotouttaminen yhteisten periaatteiden mukaisesti; pitää myönteisinä komission ehdottamia aloitteita työvoimaperusteisesta maahanmuutosta sekä EU:n alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajien rangaistuksista; kehottaa esittämään konkreettisia ehdotuksia ihmisarvoisesta työstä Euroopassa ja kehitysmaissa sekä kehottaa eurooppalaisia yrityksiä osoittamaan vastuullisuutta asiassa;

7.  kehottaa ottamaan yhteispäätösmenettelyn ja määräenemmistöpäätökset käyttöön kaikilla maahanmuuttoon liittyvillä aloilla;

8.  kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan jäsenvaltioiden rajavalvontaviranomaisten tiiviimpään yhteistyöhön ja keskinäiseen tekniseen apuun sekä Frontexin rahoituksen lisäämiseen, jotta voidaan varmistaa maahanmuuttajien perusoikeuksien suojelu maahantulon yhteydessä sekä torjua ihmiskauppaa; edellyttää, että tehtävät takaisinottosopimukset ovat oikeudenmukaisia ja että niissä kunnioitetaan maahanmuuttajien perusoikeuksia ja otetaan huomioon EU:n jäsenvaltioiden sekä alkuperä- ja kauttakulkumaiden yhteiset tarpeet;

9.  pitää komission ehdotuksia laillisesta maahanmuutosta myönteisinä ja kehottaa soveltamaan tähän asiaan laaja-alaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon tarve avata laillisia maahanmuuttoväyliä muun muassa vähemmän koulutetuille työntekijöille; ottaa asianmukaisesti huomioon komission ehdotuksen erittäin ammattitaitoisten työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksistä mutta kehottaa komissiota kiinnittämään mahdollisimman paljon huomiota monia kehitysmaita vaivaavaan "aivovuoto-ongelmaan";

10.  katsoo tarpeelliseksi saada aikaan selkeä tasapaino väestön suojelemisen ja kansalaisvapauksien korkean tason säilyttämisen välillä kiinnittämällä enemmän huomiota terrorismin alkusyiden torjuntaan (esimerkiksi köyhyyden, radikalisoitumisen, sosiaalisen syrjäytymisen ja puutteellisen integroitumisen torjuntaan sekä demokratisoitumiseen) sekä henkilötietojen käsittelyyn (erityisesti pankkitoimintojen yhteydessä – SWIFT) ja tekemään näitä koskevia erityisiä ehdotuksia;

11.  toistaa pyyntönsä, että olisi laadittava sellainen eurooppalainen ohjelma, jossa vauraus ja solidaarisuus ovat todella toisiaan tukevia tavoitteita; pyytää komissiota selvittämään sosiaalipolitiikkaa tällä hetkellä kiusaavan pattitilanteen ja tekemään uusia aloitteita aloilla, joita parlamentti on korostanut useissa päätöslauselmissaan; toivoo, että äskettäiset komission aloitteet, kuten työmarkkinoita koskeva tiedonanto ja vihreä kirja, tasoittavat tietä etenkin

   lainsäädäntötoimille epätyypillistä työtä tekevien suojelemiseksi sekä työllisyyden uusien muotojen sosiaaliturvan takaamiselle, mikäli Eurooppa todella aikoo vaikuttaa ratkaisevasti myönteisen ja valitun joustavuuden sekä turvallisuuden yhdistämiseen,
   työntekijöiden osallistumista koskevan EU:n lainsäädännön vahvistamiselle, jotta voitaisiin edistää ennakoivaa ja myönteistä lähestymistapaa teollisuuden muutoksiin, erityisesti eurooppalaista yritysneuvostoa koskevaa direktiiviä ja direktiiviä työntekijöiden joukkovähentämisistä, ja kehittää sosiaalista vuoropuhelua,
   toimenpiteille sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän torjumiseksi kaikilla tasoilla sekä aktiiviseen yhteiskuntaan osallistumisen edistämiseksi,
   naisten työmarkkinoille pääsyn ja osallistumisen edistämiselle sekä naisten ja miesten työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle,
   jäsenvaltioiden työsuojelutarkastajien verkottumistoimille, jotta voitaisiin varmistaa työlainsäädännön tehokas soveltaminen;

12.  pahoittelee talouden hallintoa koskevien ehdotusten puutetta; on ehdottomasti sitä mieltä, että Euroopan tarvitsemat uudistukset voidaan saavuttaa ainoastaan kestävän kasvun, kunnianhimoisten hyvinvointivaltion edellytysten ja kansalaisten oikeuksien suojelemisen avulla; kehottaa komissiota aloittamaan pikaisesti prosessin talouspolitiikan koordinoimiseksi ja talouden hallinnon parantamiseksi ehdottamalla konkreettisia aloitteita erityisesti

   koordinoiduista kansallisista ja unionin investointitoimista, jotka kohdistuvat infrastruktuuriin, tutkimukseen, uusiin teknologioihin ja taitoihin,
   uudenlaisia julkisia menoja koskevista koordinoiduista toimenpiteistä,
   kansallisia talousarviomenettelyjä ja tilastojen laatua koskevasta koordinoidusta lähestymistavasta;

13.  on ehdottomasti sitä mieltä, että julkisten palvelujen laatu on otettava kaikin puolin huomioon sisämarkkinoita toteutettaessa; toistaa kehotuksensa lisätä oikeusvarmuutta yleishyödyllisiä palveluja koskevilla asianmukaisilla laaja-alaisilla ja alakohtaisilla lainsäädäntöaloitteilla, erityisesti puitedirektiivillä yleishyödyllisistä palveluista;

14.  panee merkille komission aloitteen yhtenäismarkkinastrategiaa koskevan katsauksen käynnistämisestä; korostaa, että yhtenäismarkkinoiden kehittämiseen on ehdottomasti yhdistettävä oikeudenmukainen kilpailu, verotukseen liittyvän ja sosiaalisen polkumyynnin torjunta sekä koheesion ja kuluttajansuojan korkean tason edistäminen; huomauttaa, että yhdenmukaistamisen täytyy säilyä keskeisenä periaatteena yhtenäismarkkinoita toteutettaessa ja että vaikeuksissa olevia aloja, kuten moottoriajoneuvoteollisuutta, varten on kehitettävä ennakoiva ja alakohtainen eurooppalainen teollisuuspolitiikka;

15.  pitää rahoituspalveluihin ja etenkin kaupankäynnin jälkeisiin toimintoihin ja velkarahoitteisten yritysostojen seurauksiin liittyvää kunnianhimottomuutta valitettavana; kehottaa komissiota painokkaasti varmistamaan, että kansainväliset kumppanimme noudattavat täysimääräisesti rahoituspalveluja koskevaa unionin lainsäädäntöä; on lisäksi erittäin huolissaan pääomarahastojen ja vipurahastojen toiminnan kasvun vaikutuksista rahoitusjärjestelmän vakauteen, taloudelliseen suorituskykyyn ja työllisyystasoihin sekä siitä, että tilanteeseen ei ole vastattu asianmukaisesti eikä komissio ole antanut ehdotuksia avoimuuden parantamiseksi ja valvontasääntöjen tehostamiseksi;

16.  pitää myönteisinä energia-alaa ja ilmastonmuutosta koskevia ehdotuksia, joissa käsitellään sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden toteuttamista mutta myös varmistetaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen markkinoilla; pyytää komissiota kehittämään edelleen toisaalta työllisyyden ja teollisuuden kehityksen ja toisaalta kehityksen ja puhtaiden tekniikoiden käytön synergiaa, sillä ne täydentävät hyvin toisiaan ja niiden täydentävyys on potentiaalinen keino lisätä kilpailukykyä;

17.  pahoittelee kunnianhimottomuutta liikennepolitiikassa, joka näkyy useissa asiasta annetuissa muissa kuin lainsäädännöllisissä ehdotuksissa;

18.  kehottaa komissiota tukemaan EU:n vahvaa roolia Kioton jälkeisen politiikan ja uusien tavoitteiden suunnittelussa; ottaa huomioon, että komissio ehdottaa muiden välineiden kuin lainsäädännön käytön lisäämistä ympäristö- ja liikennealalla, mutta katsoo, että muiden kuin lainsäädäntöön liittyvien lähestymistapojen todellista tehoa näillä aloilla on pohdittava perinpohjaisesti;

19.  pyytää komissiota antamaan uutta pontta kuluttajansuojaan erityisesti

   pyrkimällä konsolidoimaan ja tarkistamaan kuluttajia koskevaa säännöstöä, jotta voidaan lisätä kuluttajansuojapolitiikan ja kuluttajien oikeuksien tehoa,
   varmistamalla muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojaamisen,
   lisäämällä kuluttajiin kohdistettavaa tiedotusta ja valistusta heidän oikeuksistaan ja muutoksenhakukeinoistaan esimerkiksi EU:n laajuisen tiedotuskampanjan avulla,
   suojaamalla kuluttajien etuja kaikilla EU:n politiikan aloilla;

20.  pahoittelee, ettei komissio ole ottanut huomioon parlamentin vastalauseita ja on peruuttanut ehdotukset eurooppalaisen yhdistyksen perussäännöstä (1991/0386/COD) ja eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä (1991/0390/COD); edellyttää komission esittävän uusia ehdotuksia näillä aloilla;

21.  pitää valitettavana, että komission työohjelmasta vuodeksi 2007 puuttuu muita aloitteita, jotka koskevat Euroopan sopimusoikeutta, tekijänoikeuslainsäädännön suoja-aikoja, patenttilainsäädäntöä sekä EU:n oikeuden soveltamista urheilun alalla;

22.  kehottaa komissiota ehdottamaan oikeusperustaa väkivallan torjuntaa varten;

23.  toistaa kehotuksensa parantaa tutkimuksen ja innovoinnin muun muassa rahoitukseen liittyviä perusedellytyksiä sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa politiikkaa; muistuttaa komissiota, että EU:n on pikaisesti otettava johtoasema merkittävissä teknologioissa, kuten mobiilitelevisio, joissa on ratkaisevan tärkeää toimia nopeasti ja tehokkaasti avoimien ja yhteentoimivien standardien vahvistamiseksi;

24.  kehottaa komissiota ryhtymään varhaisessa vaiheessa vuoropuheluun parlamentin kanssa EU:n talousarviokehyksen ja rahoitusnäkymien ratkaisevan tärkeästä tarkistamisesta ja YMP:n väliarvioinnista sekä keskusteluun omia varoja koskevista uusista mekanismeista;

25.  odottaa komission antavan yksinkertaistamisen ja avoimuuden tavoitteiden mukaisesti ehdotuksen YMP:n yksinkertaistamisesta sekä yhdestä ainoasta yhteisestä markkinajärjestelystä; korostaa, että yhteisön talousarvion vuonna 2008 tehtävää väliarviointia silmällä pitäen olisi vahvistettava YMP:n sosiaalista ja ympäristöön liittyvää roolia sekä vakautettava yhteisön maatalousrahastoja;

26.  huomaa pettymyksekseen, että huolimatta koheesiopolitiikan merkityksestä yhteisvastuullisuuden, talouskasvun ja yhteisön politiikan lisäarvon välineenä joka vuosi talousarviosta palautuu osa jäsenvaltioille; pyytää komissiota varmistamaan yhteisön talousarvion toteutumisen kokonaisuudessaan sekä helpottamaan sen toteuttamista ja kannustamaan siihen etenkin uusissa jäsenvaltioissa ottaen huomioon, että vuodesta 2007 tulee ratkaiseva uuden rakennepolitiikan täytäntöönpanon kannalta; pyytää komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että uuden rahoituskauden toimenpideohjelmat ovat koheesioon liittyvien strategisten suuntaviivojen mukaisesti valmiita ja niiden toteuttaminen voidaan aloittaa ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa;

27.  korostaa pitävänsä uudistusohjelmaa erittäin tärkeänä etenkin petosten ja huonon hallinnon torjunnan alalla, sillä tällaiset tapaukset lisäävät aina EU:ta kohtaan tunnettua skeptisyyttä; pahoittelee sitä, että komissio vaikuttaa tinkineen alkuperäisestä uudistusohjelmastaan; kehottaa tässä yhteydessä komissiota jatkamaan työtään yhdennetyn sisäisen valvonnan kehystä koskevan toimintasuunnitelman sekä avoimuusaloitteen parissa;

28  panee tyytyväisenä merkille komission lupauksen asettaa Euroopan naapuruuspolitiikan lujittaminen etusijalle mutta katsoo, että tälle lupaukselle on annettava sisältöä konkreettisten ehdotusten ja toimenpiteiden muodossa; varoittaa vaarasta, että Euroopan naapuruuspolitiikka rajoittuu kahdenvälisiin ja hallinnollisiin tai "byrokraattisiin" suhteisiin asianomaisten maiden kanssa; kehottaa komissiota ryhtymään vuoropuheluun parlamentin kanssa, jotta voidaan määritellä paremmin vahvistamista kaipaavat näkökohdat ja asetettavat tavoitteet eri geopoliittisilla alueilla; korostaa Euro–Välimeri-kumppanuuden alueellisen ulottuvuuden merkitystä yhtenä Barcelonan prosessin perusteista;

29.  muistuttaa komissiota siitä, että nykyinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus Venäjän kanssa päättyy vuonna 2007; kehottaa komissiota määrittelemään EU:n Venäjän-suhteiden strategisen sisällön pitäen myös mielessä, että tämä on yksi tulevan Saksan puheenjohtajakauden painopisteistä;

30.  toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen harjoittaa sellaista unionin ulkopolitiikkaa, jolla lujitetaan demokratiaa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista, sekä sitoumuksensa osallistua konfliktien ratkaisuun; kehottaa komissiota edistämään niin sanotun demokratialausekkeen sisällyttämistä kaikkiin ulkoisiin toimiin, erityisesti kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, alakohtaiset sopimukset mukaan lukien; muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ihmisoikeuksista on kehitettävä ennen kaikkea naapurimaiden kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten puitteissa;

31.  pitää komission kehitykseen ja etenkin Afrikkaan liittyviä ehdotuksia myönteisinä; kehottaa komissiota panemaan avun tehostamiseksi enemmän painoa täydentävyydelle; odottaa komission selventävän yleisiin tullietuuksiin liittyen, miten yleinen tullietuusjärjestelmä GSP toimii talouskumppanuussopimusten piiriin kuuluvilla alueilla; katsoo, että komission olisi talouskumppanuussopimuksissa pidettävä kehityksessä saavutettuja hyviä tuloksia tärkeämpänä kuin tiettyä aikarajaa; katsoo myös alkuperäsääntöjen yksinkertaistamiseen tähtäävän menettelyn auttavan GSP-järjestelmään ja talouskumppanuussopimuksiin osallistuvia kehitysmaita mutta toteaa tässäkin yhteydessä, että näiden järjestelyjen suhdetta on selkeytettävä; kehottaa komissiota asettamaan etusijalle kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön välineen (DCECI) täytäntöönpanon, johon liittyy myös maakohtaisia strategia-asiakirjoja nimenomaisesti koskeva kuuleminen, sekä kehottaa virtaviivaistamaan Euroopan kehitysrahaston (EKR) täytäntöönpanoa samojen painopisteiden ja menettelyjen pohjalta;

32.  toteaa ulkomaankaupasta, että lokakuussa kauppapolitiikasta ilmestyneen tiedonannon ("Globaali Eurooppa") täytäntöönpano tuodaan esiin yhtenä keskeisenä painopistealueena; edellyttää, ettei siitä saa tulla vaihtoehtoa Dohan kierroksen loppuunsaattamiselle, ja asettaa etusijalle WTO:n monenväliset puitteet; tarkastelee myönteisessä valossa tarvetta lisätä sisäisten politiikkojen ja ulkoisten toimien koheesiota Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen mallin lujittamiseksi; toteaa lisäksi, että eräät sen osa-alueet voivat aiheuttaa huolta ja edellyttävät lisäselvennystä, esimerkiksi komission kanta teollis- ja tekijänoikeuksiin ja palvelumarkkinoiden avaamiseen; on huolissaan siitä, että tähän uuteen strategiaan ei ole onnistuttu sisällyttämään työ- ja ympäristönormien, kuten ihmisarvoista työtä koskevan toimintasuunnitelman, edistämistä kauppapolitiikan tavoitteina; pyytää komissiota selittämään hyväksyttyjen poliittisten suositusten valossa, miten se aikoo varmistaa, että kauppa palvelee edelleen kehitystä; vastustaa painopisteen siirtymistä monenvälisistä kauppaneuvotteluista kahdenvälisiin;

33.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 8. joulukuuta 2006Oikeudellinen huomautus