Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0650/2006

Ingivna texter :

B6-0650/2006

Debatter :

PV 12/12/2006 - 19
CRE 12/12/2006 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 90kWORD 42k
11 december 2006
PE 382.911v01-00
 
B6‑0650/2006
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Gerardo Galeote
för PPE-DE-gruppen
Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser
för PSE-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato och Marco Pannella
för ALDE-gruppen
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni och Daniel Cohn Bendit
för Verts/ALE-gruppen
Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer, Luisa Morgantini, Esko Seppänen, Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Jerzy Bielan och Marek Aleksander Czarnecki
för GUE/NGL-gruppen
om uppföljningen av Sacharovpriset

Europaparlamentets resolution om uppföljningen av Sacharovpriset 
B6‑0650/2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sacharovpriset för tankefrihet inrättades 1988 och utgör sedan dess ett av Europaparlamentets många stöd för de mänskliga rättigheterna och demokratin, och är en form av erkännande för dem som kämpar mot förtryck, intolerans och orättvisa i världen.

B.  Bland annat följande personer och organisationer har tilldelats priset: Anatoli Marchenko (1989), Aung San Suu Kyi (1990), Adem Demaci (1991), Laz Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje (1993), Taslima Nasrin (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), Basta Ya (2000), Nurit Peled, Izzat Ghazzawi, Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan och Förenta nationerna (2003), Belarussian Association of Journalists (2004), Damas de Blanco (Kuba), Reportrar utan gränser och Huawa Ibrahim (2005), Alexander Milinkievic (2006).

C.  1990 års pristagare, dissidenten Aung San Suu Kyi från Myanmar som sitter i husarrest, och 2005 års pristagare, den kubanska rörelsen Damas de Blanco, har fortfarande inte kunnat komma och motta priset.

D.  Talmanskonferensen har beslutat att skicka två delegationer till Kuba och Myanmar för att ta kontakt med pristagarna och kontrollera deras personliga situation.

E.  1996 års Sacharovpristagare, Wei Jingsheng, som fortfarande sitter häktad, har fortfarande inte haft möjlighet att tala inför parlamentet i kammaren och ta emot den belöning som pristagarna erhåller.

1.  Europaparlamentet beklagar med eftertryck att dessa pristagare fortfarande inte har fått tillstånd att själva åka och ta emot sitt pris, vilket i sig utgör en kränkning av en av människans grundläggande rättigheter, nämligen friheten att resa in och ut i sitt eget land, som är en rätt som uttryckligen tas upp i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet begär, mot bakgrund av talmanskonferensens beslut om att skicka två delegationer till Myanmar och Kuba, att myndigheterna i dessa två länder ger delegationerna tillstånd att resa till och i dessa länder.

3.  Europaparlamentet välkomnar talmanskonferensens beslut av den 16 november i år, om att skapa en uppföljningsmekanism för Sacharovprisets mottagare och att alltid skicka en delegation från Europaparlamentet för att träffa de pristagare som inte har fått myndigheternas tillstånd att själva närvara vid prisutdelningen.

4.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att samtliga Sacharovpristagare, och i synnerhet Aung San Suu Kyi, Oswaldo Payá Sardiñas och den kubanska rörelsen Damas de Blanco måste kunna komma till gemenskapsinstitutionerna.

5.  Europaparlamentet uppmanar sin talman att vidta de åtgärder som krävs för att dessa beslut skall kunna genomföras.

6.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att vid sitt nästa sammanträde ta upp överlämnandet av Sacharovpriset till Wei Jingsheng.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i Myanmar, Kina och Kuba, parlamentet i Myanmar, nationalförsamlingen i Kuba och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Senaste uppdatering: 12 december 2006Rättsligt meddelande