Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0073/2007

Ingediende teksten :

B6-0073/2007

Debatten :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Stemmingen :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 91kWORD 45k
13 februari 2007
PE 385.048v01-00
 
B6‑0073/2007
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Luisa Morgantini en Vittorio Agnoletto
namens de GUE/NGL-Fractie
over de situatie in Darfoer

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Darfoer 
B6‑0073/2007

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over Soedan,

–  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A.  ernstig bezorgd over het feit dat het geschil tussen geregelde strijdkrachten, regeringsgezinde milities en rebellen in de Darfoer-regio in de loop van de laatste drie jaar op zijn minst 400 000 doden heeft gekost en meer dan twee en een half miljoen vluchtelingen en ontheemden, hoewel op 5 mei 2006 in Abuja (Nigeria) een vredesakkoord voor Darfoer werd ondertekend,

B.  overwegende dat volgens de waarnemers van de Verenigde Naties meer dan twee en een half miljoen vluchtelingen en ontheemden geen toegang meer hebben tot internationale hulp en sterven aan ondervoeding en ziekte,

C.  overwegende dat de situatie die in Darfoer blijft voortduren, de hele regio ernstig destabiliseert en andere humanitaire rampen veroorzaakt in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek,

D.  overwegende dat de regering van Soedan en rebellengroepen het op 11 januari 2007 eens zijn geworden over een staakt-het-vuren van zestig dagen, maar de lukrake aanvallen op burgers en hulpverleners voortduren,

E.  overwegende dat vele humanitaire organisaties en NGO's zich volledig uit Darfoer hebben teruggetrokken, na een groot aantal aanvallen op humanitaire hulpverleners,

F.  overwegende dat op 16 november 2006 een in Addis Abeba gehouden vergadering op hoog niveau van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties resulteerde in een akkoord over een gemeenschappelijk initiatief van deze organisaties voor Darfoer,

G.  overwegende dat de regering van Soedan de uitvoering van de resoluties van de Verenigde Naties over Darfoer blijft uitstellen,

H.  overwegende dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toestemming voor de oplegging van sancties overeenkomstig resolutie van de Verenigde Naties nr. 1591 heeft verleend tegen vier individuen die het vredesproces belemmeren en schendingen van het internationale recht begaan,

I.  overwegende dat een team van onderzoekers van het Internationaal Strafhof deze maand op bezoek in Khartoem wordt verwacht en Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager, spoedig de feiten zal vaststellen waarvan hij degenen die misdaden in Darfoer hebben begaan, zal beschuldigen,

1.  verzoekt de Soedanese regering zijn volledige medewerking te verlenen aan de Verenigde Naties en de resoluties van de Verenigde Naties over deze kwestie uit te voeren; veroordeelt de voortdurende steun van de Soedanese regering aan de Janjaweed, alsmede de bombardementen die met regeringsvliegtuigen op de Darfoer-regio worden uitgevoerd;

2.  veroordeelt de voortdurende schendingen van het staakt-het-vuren door alle partijen; verzoekt alle partijen onmiddellijk een einde te maken aan de militaire actie, met name het geweld, de massaverkrachtingen en het seksuele geweld tegen burgerbevolking en humanitaire hulpverleners;

3.  verzoekt de internationale gemeenschap opnieuw vredesbesprekingen te houden; verzoekt de internationale actoren alle partijen verantwoordelijk te stellen voor het akkoord dat hieruit resulteert en dringt er bij alle partijen in het conflict in Darfoer op aan te tonen dat zij zich voor een vreedzame oplossing van de crisis engageren, door de desbetreffende resoluties van de Verenigde Naties uit te voeren;

4.  verzoekt de regering en de rebellengroepen met alle maatschappelijke groepen in Darfoer, met name vrouwen en in eigen land ontheemden, gesprekken over de uitvoering van het vredesakkoord voor Darfoer aan te knopen, om een aantal fundamentele oorzaken van het conflict aan te pakken;

5.  spreekt zijn toenemende bezorgdheid uit over de dreiging van regionale onveiligheid en destabilisatie als gevolg van het conflict in Darfoer; verzoekt alle partijen hun steun aan milities en rebellenbewegingen in de regio stop te zetten;

6.  verzoekt om voortgezette steun op EU- en internationaal niveau voor vertrouwensopbouwende maatregelen, zoals de "Darfur-Darfur Dialogue and Consultation" (Darfoer-Darfoer-dialoog en overleg), waarbij alle partijen in het conflict, alsmede de civiele maatschappij worden betrokken;

7.  verzoekt alle partijen die bij het conflict in Soedan zijn betrokken, geen kindsoldaten onder achttien jaar in te lijven en te verplichten dienst te nemen en verzoekt de Soedanese autoriteiten ontheemde kinderen, met name minderjarigen zonder begeleiding, te beschermen;

8.  verzoekt om de onverkorte uitvoering van het wapenembargo tegen Soedan;

9.  verzoekt de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU het voortouw te nemen voor de onmiddellijke oprichting van een internationaal trustfonds voor de slachtoffers van wreedheden in Darfoer, overeenkomstig de aanbeveling die de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties deed in 2005;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regering en het parlement van Soedan.

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2007Juridische mededeling