Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0073/2007

Teksty złożone :

B6-0073/2007

Debaty :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Głosowanie :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 89kWORD 47k
13 lutego 2007
PE 385.048v01-00
 
B6‑0073/2007
projekt w odpowiedzi na oświadczenie Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Luisa Morgantini oraz Vittorio Agnoletto
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie sytuacji w Darfurze

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Darfurze 
B6‑0073/2007

Parlament Europejski,

–  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Sudanu,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze wysoce niepokojący fakt, że pomimo podpisania układu pokojowego dla Darfuru w dniu 5 maja 2006 r. w nigeryjskiej Abudży, w ciągu ostatnich trzech lat w regionie Darfuru konflikt między regularnymi oddziałami wojska, milicją prorządową i rebeliantami przyniósł co najmniej 400 000 ofiar śmiertelnych, a z ponad dwóch i pół miliona osób uczynił uchodźców lub wysiedleńców;

B.  mając na uwadze, że według obserwatorów ONZ ponad dwa i pół miliona uchodźców i wysiedleńców nie ma już dostępu do pomocy międzynarodowej i umiera z powodu chorób i niedożywienia;

C.  mając na uwadze, że utrzymująca się w Darfurze sytuacja powoduje poważną destabilizację całego regionu i kolejne katastrofy humanitarne w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej;

D.  mając na uwadze, że 11 stycznia 2007 r. rząd Sudanu oraz grupy rebeliantów ogłosiły zawieszenie broni na 60 dni oraz że nadal trwają masowe ataki na ludność cywilną i pracowników organizacji niosących pomoc humanitarną;

E.  mając na uwadze, że wiele agencji pomocy humanitarnej oraz organizacji pozarządowych wycofało się całkowicie z Darfuru po rozlicznych atakach na pracowników organizacji niosących pomoc humanitarną;

F.  mając na uwadze, że 16 listopada 2006 r. w Addis Abebie odbyło się spotkanie na wysokim szczeblu pomiędzy Unią Afrykańską i ONZ, którego wynikiem było podpisanie wspólnej inicjatywy UA-ONZ dla Darfuru;

G.  mając na uwadze, że rząd Sudanu nadal opóźnia realizację rezolucji ONZ w sprawie Darfuru;

H.   mając na uwadze, że Rada Bezpieczeństwa ONZ zezwoliła, na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1591, na zastosowanie sankcji w stosunku do czterech osób opóźniających proces pokojowy oraz dopuszczających się naruszania prawa międzynarodowego;

I.  mając na uwadze, że grupa urzędników śledczych Międzynarodowego Trybunału Karnego mają odwiedzić Chartum w bieżącym miesiącu, a Luis Moreno-Ocampo, prokurator generalny, przedstawi wkrótce w ogólnym zarysie oskarżenia, jakie postawi osobom, które dopuściły się zbrodni w Darfurze;

1.  zwraca się do rządu sudańskiego o pełną współpracę z ONZ oraz do realizacji odnośnych rezolucji ONZ; potępia dalsze wsparcie ze strony rządu Sudanu dla Dżandżałid, a także bombardowanie regionu Darfuru przez samoloty rządowe;

2  potępia wielokrotne naruszanie zawieszenia broni przez wszystkie strony; wzywa wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, a w szczególności przemocy, masowych gwałtów i przemocy seksualnej skierowanej przeciwko ludności cywilnej oraz ataków na osoby niosące pomoc humanitarną;

3.   wzywa społeczność międzynarodową do wznowienia negocjacji pokojowych; wzywa decydentów na arenie międzynarodowej do uczynienia wszystkich stron odpowiedzialnymi za osiągnięcie porozumienia oraz nalega, aby wszystkie strony konfliktu w Darfurze zaangażowały się w pokojowe rozwiązanie kryzysu poprzez realizację odnośnych rezolucji ONZ;

4. wzywa rząd i grupy rebeliantów do zaangażowania się w realizację porozumienia pokojowego przy udziale wszystkich grup społeczeństwa Darfuru, szczególnie kobiet i osób wewnętrznie przesiedlonych, w celu zlikwidowania podstawowych przyczyn konfliktu;

5.  wyraża rosnące zaniepokojenie zagrożeniem z powodu poczucia niepewności i destabilizacji w regionie wynikających z konfliktu w Darfurze; wzywa wszystkie strony do zaprzestania udzielania wsparcia milicji i siłom rebeliantów w regionie;

6.  wzywa do stałego poparcia ze strony UE i społeczności międzynarodowej dla środków budowy zaufania, takich jak dialog Darfur-Darfur i konsultacje obejmujące wszystkie strony konfliktu, jak również społeczeństwo obywatelskie;

7.  wzywa wszystkie strony zaangażowane w konflikt w Sudanie do powstrzymania rekrutacji i przymusowego poboru do wojska dzieci poniżej 18 roku życia, wzywa też władze Sudanu do ochrony wysiedlonych dzieci, zwłaszcza pozbawionych opieki nieletnich;

8.  wzywa do pełnej realizacji embarga na dostawy broni do Sudanu;

9.  wzywa ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej do podjęcia przewodniej roli w natychmiastowym utworzeniu międzynarodowego funduszu powierniczego na rzecz ofiar zbrodni popełnionych w Darfurze, zgodnie z zaleceniami Komisji Śledczej ONZ w 2005 r.;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządowi i parlamentowi Sudanu.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2007Informacja prawna