Procedūra : 2006/2682(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0084/2007

Pateikti tekstai :

B6-0084/2007

Debatai :

PV 14/03/2007 - 9
CRE 14/03/2007 - 9

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 5.4
CRE 15/03/2007 - 5.4

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0075

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 111kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0080/2007
2007 m. kovo 7 d.
PE 385.101v01-00
 
B6‑0084/2007
siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Hélène Flautre, David Hammerstein Mintz, Raül Romeva i Rueda ir Cem Özdemir
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykių

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykių 
B6‑0084/2007

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl pasirengimo Tamperėje vyksiančiai Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių užsienio reikalų ministrų konferencijai (COM(2006)0620),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 27–28 d. Tamperėje vykusios 8-osios užsienio reikalų ministrų konferencijos išvadas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo (COM(2006)0726),

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių ministrų konferencijos prekybos klausimais, vykusios Marakeše 2006 m. kovo 24 d., rezultatus,

–  atsižvelgdamas į pilietinio forumo, vykusio 2006 m. lapkričio 4–7 d. Marakeše, galutinį pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į konferencijas imigracijos klausimais ir į Europos ir Afrikos šalių 2006 m. liepos 10–11 d. Rabate ir 2006 m. lapkričio 22–23 d. Tripolyje vykusias konferencijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi Viduržemio jūros šalių regionas ir Vidurio Rytai yra strategiškai svarbūs Europos Sąjungai ir kadangi būtina plėtoti solidarią Viduržemio jūros regiono politiką įvairiems bendriems uždaviniams spręsti bei įgyvendinti bendros taikos, stabilumo ir klestėjimo zonos sukūrimo tikslą;

B.   kadangi tvarus vystymasis neįmanomas be taikos, stabilumo, solidarumo ir tinkamo valdymo ir kadangi tvarus vystymasis turėtų būti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės šerdis,

C.   kadangi per pastaruosius metus paaštrėjęs Izraelio ir Palestinos konfliktas labai pablogino humanitarinę padėtį Gazos ruože ir Vakarų Krante ir turėjo labai neigiamų padarinių viso regiono saugumui,

D.  kadangi Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių ministrų Tamperėje priimtas sprendimas 2007 m. surengti konferenciją pagarbos žmogaus teisėms pagal tarptautinės teisės normas kovojant su terorizmu tema, kad ši taptų Barselonos 2005 m. lapkričio mėn. Vadovų Tarybos susitikime priimtam Euromed elgesio kodekso taikymo priemone,

E.   kadangi Europos Sąjunga dar neturi bendros imigracijos politikos ir kiekvienoje valstybėje narėje taikomos skirtingos nuostatos,

F.  kadangi neteisėta imigracija gali būti žmonių išnaudojimo, prievartinio darbo ir prekybos žmonėmis priežastimi,

G.  pabrėždamas, kad moterų integravimas į ekonominį ir socialinį gyvenimą yra būtinas visuomenės raidai užtikrinti,

H.   pažymėdamas, kad skolų ir prekybos su ES deficito problema turi neigiamų pasekmių daugumos Viduržemio jūros pietų regiono šalių vystymuisi,

I.   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo, kuriame pateikiama nemaža pasiūlymų, kuriais siekiama ženkliai sustiprinti partnerystės politikos įtaką, atverti naujas šalių santykių plėtojimo galimybes, pagyvinti politinį dialogą ir vis labiau integruoti šalis partneres į Sąjungos politikos sritis,

J.  kadangi finansinis paketas, ES skirtas Europos kaimynystės politikai stiprinti 2007–2013 m. laikotarpiu, turėtų būti išlaikytas atsižvelgiant į šio regiono prekybinę, ekonominę ir strateginę reikšmę santykiuose su Europos Sąjunga,

K.  pabrėždamas, kokiais dideliais privalumais galėtų naudotis visos šalys partnerės sukūrus Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių atsinaujinančios energijos šaltinių rinką, kuri būtų visiškai sujungta ir integruota plečiant ir įtraukiant Europos ir Viduržemio jūros bei Afrikos regiono į pietus nuo Sacharos energetikos rinkas bei baigiant vykdyti būtinus energetikos infrastruktūros projektus,

L.  kadangi gali būti naudinga nustatyti ryšį tarp Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių politikos tikslų, ypač ekonominių ir finansinių, ir ES santykių su Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalimis narėmis tikslų,

M.  kadangi Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinė asamblėja yra institucija, galinti suaktyvinti bendrą šių dviejų regionų dialogą,

1.  mano, kad reikia stiprinti kaimynystės politiką pietiniame regione atsižvelgiant į itin sudėtingus santykius su Viduržemio jūros regionu ir turint mintyje tai, kad Barselonos procesas turėjo didelės įtakos gerinant šiuos santykius, teigia, kad dar toli gražu nepasiektas tikslas suburti vadinamąjį draugų būrelį, kuriuo vadovaujantis ši politika ir buvo pradėta vykdyti siekiant sukurti tvirtus santykius, grindžiamus bendromis vertybėmis, kurias puoselėja ir naujosios išsiplėtusios Europos kaimyninės valstybės;

2.  mano, kad plėtojant šią politiką nereikėtų apsiriboti vien asociacijos ir bendradarbiavimo susitarimų su kiekviena šalimi tikslinimu ir pildymu, taip pabrėžiant tik dvišalio bendradarbiavimo aspektą, ir ragina visas šalis partneres vėl pradėti taikyti ir patikslinti Barselonos proceso strateginius ir politinius tikslus, įskaitant ir bendradarbiavimo tinklų sukūrimą bei regionų integracijos skatinimą;

3.  sveikina Komisiją pasiūliusią suteikti Europos kaimynystės politikai teminį aspektą, toliau tobulinti laisvosios prekybos sutartis ir didinti paramą reformoms, kuriomis gerinama reglamentavimo aplinka ir sąlygos investicijoms;

4.  ragina Komisiją sukonkretinti Europos kaimynystės politikos ir Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės sąsajas, sudarant naujų susitarimų ir daugiašalių programų atsinaujinančios energijos, decentralizavimo ir transporto srityse bei stiprinant esamus; ypač pabrėžia Europos ir Viduržemio jūros šalių regiono pažeidžiamumą aplinkos apsaugos, tiksliau, klimato kaitos, požiūriu, ir ragina Komisiją pasiūlyti atsinaujinančios energijos panaudojimo šiame regione veiksmų planą;

5.  dar kartą pabrėžia būtinybę atnaujinti Artimųjų Rytų taikos procesą, atsižvelgiant į padėties sudėtingumą politiniu ir humanitariniu požiūriu, atkreipia dėmesį į Laikinojo tarptautinio mechanizmo trūkumus ir spragas, dėl kurių šiuo mechanizmu nebuvo galima pasikliauti humanitarinės krizės okupuotose teritorijose metu, ir todėl ragina iš esmės pertvarkyti šį mechanizmą, kad jis taptų veiksmingesnis ir pritaikomesnis; mano, kad atnaujinti derybų, grindžiamų nustatytomis gairėmis, nepakaks, jei nebus atsižvelgiama į kitus pasiūlymus, pvz., 2002 m. Arabijos planą ir visų regiono veikėjų dalyvavimą derybose,

6.  dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl to, kad vykstant įvairiems konfliktams nuolat naikinami gamtos ištekliai ir žmogiškasis potencialas; ragina plėtojant partnerystę ir vykdant penkerių metų veiksmų planą labiau sutelkti politines ir ekonomines priemones siekiant įveikti minėtus sunkumus;

7.  ragina Komisiją imtis visų priemonių, kad kartu su Europos kaimynystės politikos šalimis partnerėmis būtų sukurti žmogaus teisių pakomitečiai siekiant stiprinti šios srities politinį dialogą ir įvertinti pasiektą pažangą žmogaus teisių srityje; reikalauja, kad šių pakomitečių posėdžiuose būtų nagrinėjami individualūs atvejai, ypač išpuoliai prieš žmogaus teisių gynėjus; ragina šalis partneres laikytis savo įsipareigojimų šioje srityje, ypač individualiais atvejais, ir ragina Tarybą ir Komisiją kartu su šalimis partnerėmis nustatyti priemones, kurios leistų taikyti žmogaus teisių sąlygą pagal griežtesnius, bet kartu efektyvesnius kriterijus;

8.  ragina Komisiją ir valstybes nares pasirūpinti tuo, kad būtų labiau skatinamos moterų teisės vykdant paramos politiką ir Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių programas šalyse partnerėse;

9.  dar kartą pabrėžia socialinės politikos, kuri padeda kurti naujas darbo vietas, svarbą, visų pirma jaunimui, ypač kai kuriamos palankios sąlygos tiesioginėms užsienio investicijoms ir jauni žmonės skatinami kurti naujas vietines įmones jiems suteikiant atitinkamas priemones, pvz., mikrokreditus;

10.  ragina ES ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerių institucijas užtikrinti, kad jų strateginiai, politiniai ir ekonominiai principai būtų nustatomi remiantis Lisabonos ir Gioteburgo tvaraus vystymosi strategijų ir Viduržemio jūros regiono šalių tvaraus vystymosi strategijos tikslais, kartu atsižvelgiant ir į būtinybę mažinti nelygybę ir skirtumus tarp dviejų Viduržemio jūros krantų;

11.  ragina Tarybą ir Komisiją bei šalių partnerių vyriausybes skirti pagrindinį dėmesį aplinkos apsaugos problemoms, ypač kovoti su miestų koncentracijos ir pramoninės veiklos bei prekybos pasekmėmis abiejose Viduržemio jūros pusėse;

12.  ragina Komisiją ir valstybes nares, teikiant finansinę ir techninę pagalbą šalims partnerėms, skatinti pagarbą socialinėms ir profsąjungų teisėms; ragina Komisiją įgyvendinti regioninę programą, skirtą socialinės erdvės kūrimui Europos ir Viduržemio jūros regione, vadovaujantis socialiniu visų šalių partnerių dialogu, kurio prioritetinis tikslas – užimtumas;

13.  ragina, kad Europos strategijoje būtų numatytos didelės investicijos regiono politikai plėtoti ir regioninei ir tarpregioninei partnerystei finansuoti, nes ši partnerystė suteikia strategijai pridėtinę vertę; pagal tai, kas buvo nuspręsta dėl 2007 m. patvirtinto ES biudžeto, ragina Komisiją rengiant reikiamus strategijos dokumentus ir susijusias programas užtikrinti, kad visi regioniniams ir daugiašaliams veiksmams skirti ištekliai būtų išlaikyti tokio lygio, koks buvo pasiektas 2000–2006 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į tai, kad, pasak Komisijos, buvo pasiekta 20 proc. bendros sumos;

14.  ragina Komisiją ir Tarybą į dialogo su Barselonos proceso šalimis partnerėmis prioritetus įtraukti Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių ratifikavimo bei prieglobsčio prašymo procedūrų nustatymo kaimyninėse valstybėse klausimus; ragina Komisiją dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad ES valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų tarptautinės teisės srityje, ypač įsipareigojimų, susijusių su galimybės naudotis prieglobsčio procedūra suteikimu, negrąžinimo principu ir kolektyvinio asmenų išsiuntimo draudimu;

15.  pabrėžia, kad būtina sukurti bendrą Europos imigracijos ir prieglobsčio politiką bei visapusiškai ir nuosekliai stiprinti migracijos srautų valdymą, kad tai būtų naudinga visoms Viduržemio jūros regiono tautoms; pabrėžia, kaip svarbu bendradarbiaujant ir remiantis Barselonos penkiamete darbo programa veiksmingai atverti teisėtos imigracijos kanalus tuo pačiu metu kovojant su neteisėta imigracija ir saugoti pagrindines imigrantų bei prieglobsčio prašytojų teises; ragina kovoti su žmonių išnaudojimu ir prekyba žmonėmis; ragina ES valstybes nares sukurti Europos lygmens nuoseklią imigracijos ir prieglobsčio politiką, pagrįsta pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinės humanitarinės teisės normomis; ragina Barselonos proceso valstybes nares, ypač, ES valstybes nares kaip įmanoma greičiau ratifikuoti Jungtinių Tautų konvenciją dėl darbuotojų migrantų teisių;

16.  tvirtai pabrėžia, kad būtina įdiegti veiksmingos integracijos politiką ir įgyvendinti migrantų pilietines teises; pritaria tam, kad būtų parengti etiško įdarbinimo, padoraus darbo ir Europos įmonių atsakomybės elgesio kodeksai;

17.  mano, kad readmisijos sutartys galim būti sudaromos tik turint Europos lygmens realią ir nuoseklią migracijos politiką ir kad šios sutartys jokiu būdu neturėtų būti taikomos asmenims, važiuojantiems per trečiąsias šalis tranzitu; primena, kad pagal Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją, valstybės narės jokiais atvejais negali grąžinti asmens į šalį, kurioje tam asmeniui kyla pavojus tapti kankinimo arba žiauraus, žeminančio ar nežmoniško elgesio auka; mano, kad svarbu ištirti ir šalinti veiksnius, dėl kurių žmonės priversti išvykti iš savo šalies, ir siūlo parengti tikslius vystymosi bei investavimo Viduržemio jūros regiono kilmės ir tranzito šalyse planus ir siūlo surengti informavimo kampanijas imigracijos ir prieglobsčio teisės klausimais; prašo parengti vystymosi taupymo priemonę ir garantijų fondą;

18.  džiaugiasi teigiamais Europos investicijų banko Viduržemio jūros regiono investicijų ir partnerystės priemonės rezultatais;

19.  pabrėžia, kaip svarbu labiau remti Viduržemio jūros regiono investicijų ir partnerystės priemonę privačiame sektoriuje, ypač MVĮ atžvilgiu, ir ragina ES valstybes nares ir jos partneres Viduržemio jūros regione imtis naujos iniciatyvos, skirtos pertvarkyti šią priemonę į Viduržemio jūros regiono investicijų ir vystymosi banką;

20.  ragina Komisiją ir Tarybą pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama apsvarstyti galimybę bendradarbiauti visoms šalims partnerėms ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalims narėms, ypač finansų ir ekonomikos srityse;

21.  ragina Komisiją ir Tarybą sutelkti pastangas į tai, kad būtų įgyvendinamos iniciatyvos, kurios jau buvo patvirtintos Marakeše vykusioje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių ministrų konferencijoje, t. y. derybų dėl prekybos paslaugomis liberalizavimo ir dėl steigimosi teisės, derybų dėl tolesnio liberalizavimo žemės ūkio srityje, konfliktų sprendimo mechanizmo įdiegimo ir teisės aktų suvienodinimo;

22.  ragina Tarybą, Komisiją ir šalis partneres toliau dirbti siekiant palaipsniui integruoti Europos ir Viduržemio jūros regiono energetikos rinkas, įgyvendinti visuotinės svarbos energetikos programas ir plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius remiantis nacionaliniais planais ir programomis;

23.  pabrėžia, kad siekiant, jog Viduržemio jūros regione būtų saugiai tiekiama energija, būtina stiprinti bendradarbiavimą taikant priemones, susijusias su energijos šaltinių įvairove, energetikos veiksmingumo skatinimu, saugojimo metodais, naujų technologijų plėtojimu, mokslinių tyrimų ir vystymosi veikla, ir didinant visuotinės svarbos energetikos projektams skiriamas finansines galimybes;

24.  ragina Tarybą suteikti aktyvų vaidmenį Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinei asamblėjai tarp pakviestųjų į ES ir Viduržemio jūros regiono valstybių posėdžius ir ministrų konferencijas;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir valstybėms partnerėms.

Atnaujinta: 2007 m. kovo 9 d.Teisinis pranešimas