Διαδικασία : 2007/2522(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0087/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0087/2007

Συζήτηση :

PV 13/03/2007 - 12
CRE 13/03/2007 - 12

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2007 - 5.8
CRE 14/03/2007 - 5.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0072

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 93kWORD 44k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0078/2007
7 Μαρτίου 2007
PE 385.104v01-00
 
B6‑0087/2007
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis και Bogdan Klich
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισμό

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μη τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισμό 
B6‑0087/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη και επαναλαμβάνοντας τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) και ιδιαίτερα το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη Διάσκεψη Αναθεώρησης της ΣΜΔ του 2005,

Β.  υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, η Στρατηγική της ΕΕ κατά της Διάδοσης των Όπλων Μαζικής Καταστροφής, καθώς και το ψήφισμα 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τονίζουν τη σημασία της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού, περιγράφοντας τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων παραλαβής τους ως μια από τις σημαντικότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

Γ.  υπενθυμίζοντας τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου την οποία συγκρότησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τις Απειλές, τις Προκλήσεις και την Αλλαγή "Ένας ασφαλέστερος κόσμος: η κοινή μας ευθύνη" σύμφωνα με την οποία "πλησιάζουμε σε ένα σημείο όπου η διάβρωση του καθεστώτος μη διάδοσης θα μπορούσε να καταστεί μη αναστρέψιμη με αποτέλεσμα έναν καταρράκτη διάδοσης",

1.  τονίζει εκ νέου τη θέση του ότι η ΣΜΔ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως, αποτελεί το βασικό θεμέλιο για την προώθηση της συνεργασίας για ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και σημαντικό στοιχείο διεύρυνσης του στόχου που αποτελεί η επίτευξη του πυρηνικού όπως και του γενικού αφοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο VI της Συνθήκης·

2.  δηλώνει ότι η οποιοσδήποτε παραβίαση ή υπονόμευση του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως είναι μια απερίσκεπτη και ανεύθυνη συμπεριφορά έναντι του υπολοίπου κόσμου είτε αυτός καλύπτεται από την ΣΜΔ είτε όχι·

3.  καλεί επειγόντως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συνόδου της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής ΣΜΔ της Βιέννης και να συμβάλουν ουσιαστικά και με ορατό τρόπο σε ένα θετικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης Αναθεώρησης ΣΜΔ του 2010·

4.  καλεί επειγόντως το Συμβούλιο να υποβάλει έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή εκάστου εκ των 43 μέτρων που ενεκρίθησαν στο πλαίσιο της κοινής θέσης του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2005 σχετικά με τη Διάσκεψη Αναθεώρησης ΣΜΔ του 2005 καθώς και έναν κατάλογο νέων δεσμεύσεων που το Συμβούλιο ελπίζει να επιτύχει στο πλαίσιο της Διάσκεψης Αναθεώρησης ΣΜΔ του 2010·

5.  σε σχέση με τις αυξανόμενες τάσεις για παραβίασης ή υπονόμευσης των αρχών της ΣΜΔ, καλεί όλα τα συμβαλλόμενα στη Συνθήκη αυτή μέρη και ιδιαίτερα τα κράτη μέλη της ΕΕ, να τηρήσουν μια ενιαία και βασιζόμενη σε αρχές στάση έναντι των παραβιάσεων αυτών, εφαρμόζοντας αυστηρά τα αντίστοιχα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις λοιπές σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε διεθνές επίπεδο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Προεδρία του Συμβουλίου, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα τα συμβαλλόμενα στη ΣΜΔ κράτη .

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαρτίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου