Procedūra : 2006/2682(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0094/2007

Pateikti tekstai :

B6-0094/2007

Debatai :

PV 14/03/2007 - 9
CRE 14/03/2007 - 9

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 5.4
CRE 15/03/2007 - 5.4

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0075

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 78k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0080/2007
2007 m. kovo 7 d.
PE 385.111v01-00
 
B6‑0094/2007
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi ir Simon Busuttil
PPE-DE frakcijos vardu,
dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykių

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykių 
B6‑0094/2007

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į Ketverto 2007 m. vasario 21 d. deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į tarybai pirmininkaujančios Vokietijos programą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 27–28 d. Tamperėje vykusios 8-osios užsienio reikalų ministrų konferencijos išvadas,

–  atsižvelgdamas į dokumentą dėl Europos Sąjungos kovos su terorizmu strategijos (dok. 14469/4/05, 2005 m. lapkričio 30 d.) ir 2006 m. gegužės 29 d. bendrąją Tarybos poziciją dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo (COM (2006)0726), komunikatą (COM(2003)0104), į Europos kaimynystės politikos strategiją (COM(2004)0373) ir į pasiūlymą dėl Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (COM (2004)0628),

–  atsižvelgdamas į konferencijas imigracijos klausimais, Europos ir Afrikos šalių 2006 m. liepos 10–11 d. Rabate ir 2006 m. lapkričio 22–23 d. Tripolyje vykusias konferencijas,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 27–28 d. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aukščiausio lygio susitikimo, surengto Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės 10-ųjų metinių proga, išvadas,

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl peržiūrėto Barselonos proceso,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. lapkričio 28 d. Barselonos deklaraciją, kuria įsteigiama Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė,

A.  kadangi nuo 1995 m. Barselonos procesas suteikė pagrindą pradėti abiejų Viduržemio jūros pakrančių valstybių ir tautų partnerystę,

B.  kadangi Viduržemio jūros šalių regionas yra strategiškai svarbus ES ir kadangi būtina turėti solidarią Viduržemio jūros regiono politiką įvairiems bendriems uždaviniams spręsti, pvz., taikos ir stabilumo palaikymas, kova su terorizmu, saugumo ir tarpusavio supratimo užtikrinimas, kova su prekyba žmonėmis (įskaitant kovą su neteisėta ir slapta imigracija), bei įgyvendinti tikslą sukurti bendrą klestėjimo zoną,

C.  kadangi pertvarkius Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinį forumą į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinę asamblėją (pranc. APEM), kurią sudaro trys komitetai, sustiprėjo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinis procesas, kuriam tenka didelė demokratinė atsakomybė; kadangi ši naujoji institucija turėtų paspartinti bendrą dviejų regionų dialogą,

1.  mano, kad reikia stiprinti kaimynystės politiką pietiniame regione atsižvelgiant į itin sudėtingus santykius su Viduržemio jūros regionu ir turint mintyje tai, kad Barselonos procesas turėjo didelės įtakos gerinant šiuos santykius,

2.  mano esant būtina užtikrinti dar glaudesnį bendradarbiavimą vystant politinį dialogą ir skirti užtektinai lėšų siekiant veiksmingesnės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių politikos ir jos plačių užmojų tikslų įgyvendinimo,

3.  dar kartą patvirtina būtinybę duoti naują postūmį partnerystei, visų pirma pagyvinant Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinės asamblėjos, kaip demokratinės parlamentinės institucijos, veiklą. mano, kad šiai Asamblėjai turi būti suteiktos visos būtinos priemonės ir sukurti reikalingi administraciniai organai tam, kad šios institucijos veikla būtų regima ir veiksminga;

4.  sveikina Komisiją, pateikusią pasiūlymą suteikti Europos kaimynystės politikai teminį aspektą, toliau tobulinti laisvosios prekybos sutartis ir didinti paramą reformoms, kuriomis gerinama teisinė aplinka ir sąlygos investicijoms;

5.  mano, kad Europos Sąjunga savo pačios labui turėtų prisidėti prie kaimyninių šalių demokratijos raidos ir kad Europos kaimynystės politikos raida ypač priklauso nuo kaimyninių valstybių ir jų tautų noro ir pasiryžimo dalytis tomis pačiomis vertybėmis, kuriomis grindžiama ir Europos Sąjunga; ragina Sąjungą labiau remti politines, ekonomines ir socialines reformas, kad šios būtų įgyvendintos minėtajame regione ;

6.  džiaugiasi tuo, kad Libija įsitraukė į Barselonos procesą, ir laukia konkrečių priemonių, susijusių su paskelbtu Barselonos teisyno patvirtinimu, nes tai sudarytų galimybes ateityje įsilieti į Europos kaimynystės politikos procesą;

7.  ragina Komisiją tiksliau apibrėžti Europos kaimynystės politikos ir Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės, kurią ketina atgaivinti, ryšį;

VIDURIO RYTAI

8.  dar kartą pabrėžia būtinybę atnaujinti Artimųjų Rytų taikos procesą, atsižvelgiant į padėties sudėtingumą politiniu ir humanitariniu požiūriu;

9.  atkreipia dėmesį į naujosios koalicinės Palestinos vyriausybės sudarymą ir džiaugiasi Saudo Arabijos iniciatyva, kuria remiantis Mekoje vasario 8 d. buvo pasirašytas susitarimas;

10.  ragina, kad ši vyriausybė įvykdytų tris sąlygas, kurios leistų jai tapti tarptautinės bendruomenės pripažįstama politinių diskusijų dalyve, t. y.:

   -atsisakytų smurto,
   -pripažintų Izraelio valstybę,
   -pripažintų tarptautinius susitarimus siekiant spręsti susidariusį konfliktą;

11.  atkreipia dėmesį į 2006 m. lapkričio 27–28 d. vykusios 8-osios Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių užsienio reikalų ministrų konferencijos Tamperėje išvadas, ypač politinio dialogo ir saugumo srityse, ir dar kartą pabrėžia, kad Artimųjų Rytų konfliktą galima išspręsti tik sudarius tvirtą ir aiškų taikos susitarimą, kaip numatyta patvirtintose gairėse, t. y. nekeliant jokių išankstinių sąlygų, remiantis dviem esamomis nepriklausomomis ir perspektyviomis demokratinėmis valstybėmis, kurios abi gyvena taikiai ir kurių valstybinės sienos yra aiškiai pripažintos tarptautinės bendrijos;

12.  mano, kad Artimųjų Rytų konflikto sureguliavimas siekiant taikaus abiejų valstybių sambūvio turėtų didelės įtakos stiprinant saugumą regione ir visame pasaulyje;

TERORIZMAS

13.  mano, kad teroristų išpuoliai negali būti pateisinami jokiais atvejais, jų taip pat negalima pateisinti politinių ar religinių tikslų siekiu, ir kad nė vienos kultūros, tautos ar religijos persekiojimas negali būti dangstomas kova su terorizmu;

14.  mano, kad siekiant duoti politinį atkirtį terorizmui, reikia įgyvendinti šiuos tris uždavinius:

   -stiprinti Viduržemio jūros regiono šalių kultūrų dialogą, kuris apimtų visas šių šalių idėjas propaguojančias nesmurtines priemones siekiant skatinti tarpusavio sutarimą, bendras vertybes ir bendrą mūsų ateities viziją;
   -vystyti tvarią ir sąžiningą ekonomikos politiką, kuri turi būti vykdoma kartu su demokratizacijos procesu ir tinkamu valstybės valdymu viso pasaulio šalyse ir visų pirma Viduržemio jūros regiono valstybėse,
   -stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis ir su visu pasauliu kovos su terorizmu srityje;

15.  siūlo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės ministrų konferencijai bent kartą per metus numatyti susitikimus, kurie būtų skirti kovai su terorizmu ir siekiant aptarti, kaip įgyvendinamas elgesio kodeksas, skirtas kovai su terorizmu, ir pakviesti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinę asamblėją dalyvauti šiuose susitikimuose;

16.  ragina visas Barselonos proceso valstybes nares ir specialias Europos Sąjungos institucijas toliau keistis informacija dvišaliu ir regioniniu lygmenimis siekiant, kad kova su terorizmu būtų veiksmingesnė ir visų prima raginti ratifikuoti Jungtinių Tautų konvenciją dėl prarastų ar pavogtų pasų duomenų banko;

IMIGRACIJA

17.  primena, kad imigracija – tai labai svarbi Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykių dalis, ir pabrėžia esant būtina vykdyti glaudesnį Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat ES valstybių narių ir Viduržemio jūros regiono kilmės ir tranzito šalių bendradarbiavimą ir užtikrinti konstruktyvų dialogą; reikalauja, kad valstybės narės glaudžiai bendradarbiautų operatyvinės veiklos ir techninės paramos srityse siekiant užtikrinti sienų kontrolę ir sustiprinti agentūros FRONTEX veiksmus tam, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai imigracijai;

18.  ragina priimančiųjų šalių parlamentus ir vyriausybes patvirtinti politikos sritis, kuriose, siekiant išvengti atskirties, būtų numatyta mokyti imigrantus priimančiosios šalies kalbos ir skatinama tikra imigrantų įtrauktis bei aktyvus jų dalyvavimas priimančios valstybės bendruomenės gyvenime;

19.  pabrėžia, kad darni imigracijos politika kartu turi aprėpti ir įtraukties politiką, kurioje būtų numatyta galimybė dalyvauti darbo rinkoje, teisė į švietimą, galimybės naudotis socialinėmis ir sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat imigrantų dalyvavimas socialiniame, kultūriniame ir politiniame gyvenime;

20.  ragina priimti politikos kryptis, kurios būtų grindžiamos partnerystės principais ir migracijos srautų valdymu siekiant užkirsti kelią nelegaliai migracijai ir ją skatinančių nusikalstamų grupuočių veiklai;

21.  mano, kad svarbi visų Europos kaimynystės susitarimų dalis turi būti skirta bendram Sąjungos ir jos kaimynių sienų valdymui siekiant užtikrinti sienų apsaugą ir kartu tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą;

KULTŪRA

22.  pabrėžia tai, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu rengiant naująją Europos kaimynystės politiką (EKP) ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kultūros sričiai remiantis baigiamosiomis EKP nuostatomis, pagal kurias „turi būti stiprinami tarpusavio supratimu ir bendromis vertybėmis grindžiami santykiai gilinant Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių piliečių ryšius bei stiprinant įvairių kultūrų, istorinės patirties ir vertybių bendrą suvokimą“;

23.  pabrėžia, kad šioje srityje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių kultūros ministrai turi vaidinti itin aktyvų ir stiprų vaidmenį, nes jiems pavesta svarbi užduotis atlikti raginamąjį ir visuomenės sąmoningumo didinimo darbą įvairiose oficialiose institucijose siekiant, kad skirstant lėšas kultūros sektorius būtų viena iš prioritetinių sričių;

24.  ragina Barselonos deklaraciją pasirašiusių šalių parlamentus plėtoti dialogą jūros aplinkos apsaugos tema dvišaliu ir daugiašaliu lygmenimis, siekiant paraginti vyriausybes vykdyti prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus tam, kad būtų patvirtintos politikos kryptys, užtikrinančios aplinkos tausojamąjį vystymąsi;

25.  atkreipia dėmesį į tai, kad būtina pasiekti sutarimą dėl jūrų transporto kontrolės ir dėl nuodingų medžiagų gabenimo siekiant, kad šią sritį būtų galima griežtai reglamentuoti visose Viduržemio jūros regiono šalyse;

EKONOMIKA

26.  teigia, kad globalizacija suteikia galimybę imtis pastangų ekonomikos, socialinės, regioninės ir aplinkos apsaugos politikos srityse siekiant sukurti Europos ir Viduržemio jūros regiono laisvosios prekybos erdvę, kuri ateityje bus naudinga ES ir jos Viduržemio jūros regiono partneriams;

27.  mano, kad PPO derybos sudaro galimybes ES ir Viduržemio jūros regiono partneriams stiprinti bendras strategijas siekiant liberalizuoti prekybą ir paslaugas;

28.  pažymi, kad siekiant sukurti laisvosios prekybos erdvę Viduržemio jūros regione reikia įvykdyti plačios apimties ekonomines, teisines ir politines reformas tam, kad būtų užtikrintas investuotojų saugumas ir didinamas pietinių valstybių integracijos veiksmingumas;

29.  pabrėžia, kad geriausias būdas mažinti skurdą ir nestabilumą – tai plėsti abiem šalims naudingus prekybos ir investicijų santykius; siekiant šio tikslo tarptautiniu lygmeniu turi būti užtikrinta saugi atviriems ekonominiams santykiams plėtoti palanki aplinka;

30.  ragina Viduržemio jūros regiono šalis partneres remiant Europos Sąjungai priimti priemones, kurios padėtų:

   okovoti su tyčiniu vengimu mokėti mokesčius ir sukčiavimu, vykdyti administracinę reformą,
   oremti verslo įtrauktį į nacionalinę ekonomiką taikant mokesčių lengvatų sistemą, kurios būtų griežtai laikomasi,
   oremti ekonomikos reformas siekiant skatinti investicijas ir privataus sektoriaus raidą, taip pat didinti mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios daugelyje šalių sukuria apie 50–70 proc. darbo vietų, vaidmenį,
   olengvinti migrantų persiuntimą į jų kilmės šalis palankesnėmis sąlygomis ir užtikrinti, kad šios šalys atsižvelgtų į tai savo nacionaliniuose ekonomikos vystymo planuose,
   opabrėžti būtinybę sukurti paramą teikiančių ir paramą gaunančių šalių partnerystę, skirtą kovoti su korupcija; ir ragina šalis ratifikuoti Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvenciją, jei jos dar nėra to padariusios,
   oremia Europos Komisijos pasiūlymą patvirtinti FEMIP siekiant užtikrinti tvirtesnį MVĮ finansavimo pagrindą;

31.  ragina valstybes nares ir Viduržemio jūros regiono šalis partneres skatinti bendras iniciatyvas ir vienyti pastangas energetikos srityje, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į pasirašytus dvišalius susitarimus su Kipru, Libanu ir Egiptu dėl galimų naftos ir dujų išteklių žvalgymo Viduržemio jūros dugne, taip turint mintyje tokias iniciatyvas kaip Medgaz ir Arabijos dujotiekis;

FEMIP

32.  ragina ES valstybes nares ir jų Viduržemio jūros regiono šalis partneres atlikti reikalingus tyrimus, susijusius su galimybe pertvarkyti ES ir Viduržemio jūros regiono investicijų ir partnerystės priemonę (FEMIP) į ES ir Viduržemio jūros regiono vystymosi banką, atsižvelgiant į tokio banko svarbą remiant privatų sektorių ir skatinant investicijas regione;

MOTERŲ TEISĖS

33.  pabrėžia būtinybę atkreipti dėmesį į moterų teises plėtojant ES ir Viduržemio jūros regiono šalių dialogą ir pažymi teisėkūros reformų, skirtų skatinti lyčių lygybę, svarbą; pažymi aktyvaus moterų dalyvavimo politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse, taip pat žiniasklaidos veikloje, svarbą; ragina gerinti moterų galimybes naudotis švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugomis, ypač pietinėse šalyse; taip pat pažymi, kad reikia remti vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, kurios propaguoja moterų teises;

34.  ragina Europos Komisiją ir Tarybą į asociacijos susitarimus su Pietų valstybėmis įtraukti nuostatas dėl moterų teisių ir dėl pareigos įgyvendinti lyčių lygybės politiką, nuolat vertinti pasiektą pažangą ir taikyti įspėjamąsias priemones ar net laikinai sustabdyti susitarimų galiojimą, jei minėtųjų nuostatų nėra laikomasi; pažymi, kad šiame procese EP galėtų vykdyti sustiprintą priežiūrą;

35.  džiaugiasi, kad buvo skirta lėšų MEDA I ir II bei Europos demokratijos ir žmogaus teisių iniciatyvai įgyvendinti, tačiau taip pat norėtų, kad būtų parengta regioninė MEDA programa, visų pirma skirta moterų teisėms skatinti;

36.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, ES valstybių narių parlamentams bei ES ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerių parlamentams.

Atnaujinta: 2007 m. kovo 9 d.Teisinis pranešimas