Förfarande : 2006/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0096/2007

Ingivna texter :

B6-0096/2007

Debatter :

PV 14/03/2007 - 9
CRE 14/03/2007 - 9

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 5.4
CRE 15/03/2007 - 5.4

Antagna texter :

P6_TA(2007)0075

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 112kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0080/2007
7 mars 2007
PE 385.113v01-00
 
B6‑0096/2007
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Pasqualina Napoletano och Carlos Carnero González
för PSE-gruppen
om förbindelserna mellan EU och Medelhavsländerna

Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan EU och Medelhavsländerna 
B6‑0096/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet inför konferensen i Tammerfors för utrikesministrarna i Europa–Medelhavsområdet (KOM(2006)0620),

–  med beaktande av slutsatserna från utrikesministrarnas åttonde konferens i Tammerfors den 27–28 november 2006,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2006)0726),

–  med beaktande av resultatet av ministerkonferensen EU–Medelhavsområdet för handel i Marrakech den 24 mars 2006,

–  med beaktande av slutdeklarationen från Civil Forum i Marrakech den 4‑7 november 2006,

–  med beaktande av de konferenser som hållits om invandringsfrågan, konferensen EU‑Afrika i Rabat den 10–11 juli 2006 och konferensen i Tripoli den 22‑23 november 2006,

–  med beaktande av artikel 113 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Medelhavsområdet och Mellanöstern har stor strategisk betydelse för EU vilket kräver en solidarisk Medelhavspolitik för att kunna möta de många gemensamma utmaningarna och för att kunna förverkliga målen om ett område präglat av fred, stabilitet och delat välstånd.

B.  En hållbar utveckling är omöjlig utan fred, stabilitet, solidaritet och utan gott styre och en hållbar utveckling bör vara kärnan i partnerskapet mellan EU och Medelhavsländerna.

C.  Under de senaste åren har konflikten mellan israeler och palestinier förvärrats, vilket resulterat i en allvarlig försämring av det humanitära läget i Gazaremsan och på Västbanken och fått allvarliga konsekvenser för säkerhetsläget i hela regionen.

D.  Utrikesministrarna i Europa–Medelhavsområdet beslutade i Tammerfors att, som en tillämpning av den uppförandekod för Europa–Medelhavsområdet som antogs i november 2005 vid toppmötet i Barcelona, anordna en konferens 2007 om respekten för de mänskliga rättigheterna enligt internationell rätt i kampen mot terrorismen.

E.  EU har fram tills nu inte haft någon gemensam politik i invandrarfrågor och varje medlemsstat har haft egna bestämmelser som varierar från land till land.

F.  Den olagliga invandringen kan leda till exploatering av människor, tvångsarbete och människosmuggling.

G.  Kvinnans integrering i det sociala och ekonomiska livet är en grundläggande faktor för samhällsutvecklingen.

H.  I de flesta länderna söder om Medelhavet har problemen med skulder och handelsunderskott gentemot Europeiska unionen negativa effekter för utvecklingen.

I.  Kommissionens meddelande om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken innehåller bland annat förslag om att väsentligt förbättra effekterna av partnerskapspolitiken och skapa nya förutsättningar för att fördjupa de ömsesidiga relationerna, stärka den politiska dialogen och i större utsträckning införliva partnerländerna i EU:s politik.

J.  Det totala budgetanslag som EU ger sina partnerländer i Medelhavsområdet för perioden 2007–2013 bör bibehållas med tanke på den handelsmässiga, ekonomiska och strategiska betydelse detta område har i förbindelserna med Europeiska unionen.

K.  Om man inrättade en energimarknad, som var fullständigt sammankopplad och integrerad, genom att utvidga och integrera energimarknaderna i Europa-Medelhavsområdet och området söder om Sahara samt slutföra de projekt för energi-infrastruktur som behövs, så skulle alla partner få enorma fördelar.

L.  Det skulle kunna visa sig nyttigt att koppla samman målen för EU:s medelhavspolitik, inte minst dess ekonomiska och finansiella dimensioner, med målen för förbindelserna mellan EU och medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd.

M.  Den parlamentariska församlingen EU-Medelhavsområdet är den institution som gör det möjligt att intensifiera den allmänna dialogen mellan de båda regionerna.

1.  Europaparlamentet anser att grannskapspolitikens politiska dimension bör förstärkas söderut med hänsyn tagen till den ökande komplexiteten i förbindelserna med Medelhavsområdet, där Barcelonaprocessen utgjorde en mycket viktig etapp. Det återstår fortfarande mycket arbete innan man lyckas uppfylla de mål för vilka politiken lanserades, i syfte att upprätta stabila förbindelser, grundade på gemensamma värden som skall delas med de nya grannarna i det utvidgade EU.

2.  Utvecklingen av den europeiska grannskapspolitiken kan inte begränsas till uppdatering av associerings- och samarbetsavtal med vart och ett av de berörda länderna, med betoning enbart på den bilaterala dimensionen. Europaparlamentet uppmanar alla partnerländer att propagera för och aktualisera Barcelonaprocessens strategiska och politiska mål, inklusive inrättandet av samarbetsnätverk och främjande av regional integrering mellan nord-syd och syd-syd.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en tematisk indelning av den europeiska grannskapspolitiken, fortsatt fördjupade frihandelsavtal och ökat stöd till reformer som förbättrar lagstiftnings- och investeringsklimatet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en bättre korrelation mellan den europeiska grannskapspolitiken och partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet genom nya avtal och multilaterala program för energi- och transportfrågor och genom att förstärka existerande avtal och program.

5.  Europaparlamentet konstaterar att fredsprocessen i Mellanöstern måste återupplivas samtidigt som man uppmärksammar den allvarliga politiska och humanitära situationen. Nya förhandlingar som enbart baserar sig på färdplanen kommer inte att vara tillräckliga utan hänsyn måste tas till andra förslag som den arabiska planen från 2002 samtidigt som alla berörda parter i regionen bör delta i förhandlingarna.

6.  Den omfattande systematiska förstörelsen av naturtillgångar och humankapital som följer av de olika pågående konflikterna är enligt Europaparlamentet mycket oroväckande. Det krävs kraftfullare politiska och ekonomiska åtgärder inom ramen för partnerskapsprogrammet och det femåriga handlingsprogrammet för att komma tillrätta med dessa problem.

7.  En dialog över kultur- och religionsgränserna är enligt Europaparlamentet nödvändig liksom respekt för gemensamma värden och förstärkning av rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att inrätta kommittéer för demokrati och mänskliga rättigheter med samliga stater som undertecknat den europeiska grannskapspolitikens handlingsplan. Partnerländerna bör fullfölja sina åtaganden i dessa frågor särskilt när det gäller enskilda fall. Rådet och kommissionen bör tillsammans med partnerländerna fastställa åtgärder som gör det möjligt att tillämpa klausulen om de mänskliga rättigheterna med utgångspunkt i kriterier som är både mer tvingande och mer effektiva.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att kvinnors rättigheter uppmärksammas mer i biståndspolitiken och i programmen EU‑Medelhavsområdet i partnerländerna.

10.  Europaparlamentet understryker på nytt vikten av att föra en social politik som skapar sysselsättning framför allt för de unga genom att bland annat skapa ett klimat som lockar till sig fler utländska direktinvesteringar och som uppmuntrar unga människor till att på lokal nivå bilda nya företag genom att ställa lämpliga instrument till förfogande som t.ex. mikrokrediter. Utbildningspolitiken är väsentlig för att unga människor skall kunna integreras i det sociala och ekonomiska livet.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och institutionerna i Medelhavsområdets partnerländer att se till att deras strategiska, politiska och ekonomiska principer tar hänsyn till målen i Lissabonstrategin, Göteborgsstrategin om hållbar utveckling och Medelhavsstrategin för hållbar utveckling, samtidigt som de tar hänsyn till att disproportionen och skillnaderna mellan länderna norr och söder om Medelhavet måste minskas.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen samt partnerländernas regeringar att fästa större vikt vid miljöfrågorna och att framför allt ta itu med konsekvenserna av de växande städerna och den industriella och kommersiella verksamheten längs kusterna på båda sidor om Medelhavet.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja respekten för sociala och fackliga rättigheter i samband med att partnerländerna ges ekonomiskt och tekniskt stöd. Kommissionen bör inrätta ett regionalt program för att skapa ett Europa‑Medelhavsområde för sociala frågor med utgångspunkt i en social dialog mellan samtliga berörda parter och med sysselsättningsfrågorna som högsta prioritet.

14.  Europaparlamentet önskar att den europeiska strategin för regionen leder till betydande investeringar på det politiska planet och när det gäller finansiella medel inom ramen för den regionala och interregionala dimensionen i partnerskapet som ger strategin dess mervärde. I enlighet med vad som beslutats inom ramen för EU:s budget för 2007 och i samband med att strategidokument utarbetas med tillhörande program, uppmanas kommissionen att se till att de totala medel som anslås för regional och multilateral verksamhet skall hållas på samma nivå som under perioden 2000-2006, med beaktande av att nivån enligt kommissionen låg på 20 procent av totalbeloppet.

15.  Europaparlamentet understryker att invandringen utgör en viktig aspekt av förbindelserna mellan EU och Medelhavsländerna och betonar, med hänvisning till det delade ansvaret, vikten av förstärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna och ursprungs- och transitländerna i Medelhavsområdet. Ett operativt samarbete bör inledas snarast tillsammans med tekniskt bistånd mellan medlemsstaternas gränskontrollorgan samtidigt som tillräckliga medel bör beviljas FRONTEX och andra projekt som rör invandringsfrågorna i Medelhavsområdet.

16.  Europaparlamentet betonar behovet av en gemensam EU-politik i invandrings- och asylfrågor och en förbättrad hantering av migrationsströmmarna, så att den blir övergripande och välbalanserad och gynnsam för befolkningarna i Medelhavsområdet. I en anda av partnerskap och med utgångspunkt i det femåriga arbetsprogrammet från Barcelona borde man öppna verkliga vägar för laglig invandring och samtidigt bekämpa olaglig invandring samt skydda invandrarnas och de asylsökandes grundläggande rättigheter. Exploatering av och handel med människor måste bekämpas.

17.  Europaparlamentet insisterar på att man måste inrätta en verklig integrationspolitik som respekterar migranternas medborgerliga rättigheter och ställer sig positivt till att man utarbetar uppförandekoder för etisk rekrytering, anständiga arbeten och ansvarstagande inom de europeiska företagen.

18.  Europaparlamentet begär att rättvisa återtagandeavtal ingås och att en effektiv återtagandepolicy skapas särskilt med tillämpning av bestämmelserna i artikel 13 i Cotonouavtalet och tillämpliga bestämmelser i associeringsavtalen och i grannskapsprogrammen för EU–Medelhavsområdet. Det är viktigt att studera och vidta åtgärder avseende de faktorer som får en person att lämna sitt land. Parlamentet föreslår att man utarbetar tydliga biståndsplaner och program för investeringar i ursprungsländerna och transitländerna kring Medelhavet och att man organiserar informationskampanjer om invandring och asyl. Vidare bör ett sparinstrument för utveckling och en garantifond inrättas.

19.  Europaparlamentet betonar att man vid den geografiska fördelningen av det i gemenskapsbudgeten fastställda utvecklingsbiståndet mellan de olika regionerna bör fästa särskilt avseende vid EU:s ekonomiska, kommersiella och säkerhetsintressen så att den europeiska strategin gentemot andra partner inte på något sätt inkräktar på EU:s åtaganden att utveckla närmare förbindelser med partnerländerna i Medelhavsområdet.

20.  Europaparlamentet välkomnar de positiva resultat som uppnåtts i facilitet för investering och partnerskap för Europa-Medelhavsområdet (FEMIP) inom ramen för den Europeiska investeringsbanken.

21.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att öka FEMIP:s stöd till den privata sektorn, särskilt små- och medelstora företag, och uppmanar medlemsstaterna och partnerländerna i Medelhavsområdet att ta ett nytt initiativ för att omvandla FEMIP till en investerings‑ och utvecklingsbank för EU-Medelhavsländerna.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att lägga fram ett förslag om att undersöka möjligheterna till ett samarbete, framför allt på det ekonomiska och finansiella planet, mellan samtliga partnerländer och de länder som ingår i Gulfstaternas samarbetsråd.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inrikta sig på att genomföra sådana initiativ som redan antagits vid ministerkonferensen EU–Medelhavsområdet i Marrakech, dvs. förhandlingarna om liberalisering av tjänstesektorn och etableringsrätten, förhandlingarna om mer långtgående liberalisering inom jordbrukssektorn och införande av en tvistelösningsmekanism samt anpassning av lagstiftningen.

24.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och partnerländerna att fortsätta arbeta för att successivt integrera energimarknaderna i EU-Medelhavsländerna, för att genomföra energiprogram av gemensamt intresse och för att utveckla hållbara energikällor i överensstämmelse med nationella planer och program.

25.  Europaparlamentet betonar behovet av att förstärka samarbetet för en trygg energiförsörjning i Medelhavsområdet genom åtgärder som gäller diversifiering av energikällorna, främjande av en effektiv energipolitik, metoder för lagring, utveckling av ny teknik, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt ökade ekonomiska möjligheter för hållbara energiprojekt av gemensamt intresse.

26.  Europaparlamentet uppmanar rådet att reservera en aktiv plats för den parlamentariska församlingen EU-Medelhavsområdet när det bjuder in till sammanträden och ministerkonferenser för EU-Medelhavsområdet.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den parlamentariska församlingens presidium och till samtliga medlemsstaters regeringar och parlament samt till de länders regeringar och parlament som ingår i Euromedpartnerskapet.

Senaste uppdatering: 9 mars 2007Rättsligt meddelande