Postup : 2007/2539(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0148/2007

Předložené texty :

B6-0148/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/04/2007 - 11.11

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0153

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 100kWORD 44k
18. dubna 2007
PE 382.525v02-00
 
B6‑0148/2006
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložila Eva Lichtenberger
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (SELP)

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (SELP) 
B6‑0148/2006

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0113)(1),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu o rozvoji vnější politiky Společenství v oblasti letectví (P6_TA(2006)006),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že s Rumunskem má být po jeho vstupu do EU zacházeno odlišně než s jinými státy, a vzhledem k tomu, že na Bulharsko se navzdory jeho přistoupení vztahuje ochranná doložka z důvodů bezpečnostních zájmů, a mělo by s ním být tudíž zacházeno jako se třetím státem,

B.  vzhledem k tomu, že Rada přijala prozatímní dohodu tak, jak ji Komise navrhla, a že tato prozatímní dohoda čeká na ratifikaci všemi smluvními stranami,

C.  vzhledem k tomu, že Společný evropský letecký prostor (SELP) je významnou rámcovou dohodou pro řešení problémů v oblasti letectví zejména se zeměmi západního Balkánu, Islandem a Norskem, a představuje vzor budoucích dohod v této oblasti,

Životní prostředí

1.  konstatuje, že je důležité, aby dohoda o Společném evropském leteckém prostoru (SELP) zahrnovala současné a budoucí právní předpisy EU o emisích a další opatření, která sníží dopad letecké dopravy na životní prostředí;

2.  zdůrazňuje význam této dohody pro vytvoření předpokladů pro rozšíření jednotného evropského nebe (SES) mimo členské státy EU;

Bezpečnost a ochrana

3.  zdůrazňuje význam, který proto mají technická pomoc a jednání o přistoupení jako prostředky k dosažení nezbytné shody s partnery mimo EU a EHP potřebné ke splnění tohoto cíle;

4.  trvá na tom, že všechny právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany a nedávno přijaté nařízení o právech zdravotně postižených cestujících musí být začleněny do provozního dodatku k dohodě;

5.  konstatuje, že řízení letového provozu je do dohody začleněno, což je důležité z hlediska uplatňování pravidel jednotného evropského nebe;

6.  vítá výhody vzájemného a koherentního uplatňování směrnice o posuzování bezpečnosti zahraničních letadel všemi signatáři dohody;

7.  připomíná, že „jednotné evropské nebe“ rovněž zahrnuje pružnost leteckého prostoru, což vyžaduje institucionalizovanou spolupráci mezi vojenskými a civilními orgány v oblasti kontroly leteckého prostoru;

Sociální otázky

8.  vítá úlohu, kterou hraje Evropská agentura pro bezpečnost letectví při školení odborníků, přípravě návodů a poskytování technického poradenství v partnerských zemích, jakož i při pomoci s vytvářením prováděcích mechanismů;

9.  zdůrazňuje skutečnost, že při uplatňování dohody musí být dodržovány příslušné sociální předpisy EU;

10.  konstatuje, že dohoda obsahuje ustanovení o uplatňování směrnice EU-OPS;

11.  konstatuje, že závazky obsažené v dohodě musí být rychle uplatněny a Evropskému parlamentu musí být do 31. prosince 2008 předložena zpráva o pokroku;

12.  vyzývá Komisi a Radu, aby zajistila, že tyto zásadní zřetele budou v dohodě o evropském civilním letectví zohledněny a v souvislosti s prováděním budou přijata kontrolní opatření;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. ... / Dosud nezveřejněný v Úř. věst.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2007Právní upozornění