Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0150/2007

Pateikti tekstai :

B6-0150/2007

Debatai :

PV 25/04/2007 - 2
CRE 25/04/2007 - 2

Balsavimas :

PV 25/04/2007 - 11.13
CRE 25/04/2007 - 11.13

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 77k
2007 m. balandžio 18 d.
PE 387.120v01-00
 
B6‑0150/2007
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg ir Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu,
dėl transatlantinių santykių

Europos Parlamento rezoliucija dėl transatlantinių santykių 
B6‑0150/2007

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl transatlantinių santykių, ypač į dvi 2006 m. birželio 1 d. rezoliucijas dėl ES ir JAV santykių gerinimo atsižvelgiant į ES ir JAV transatlantinės partnerystės susitarimą ir į ES ir JAV transatlantinius ekonominius santykius,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliucijas dėl klimato kaitos, ypač į 2005 m. lapkričio 16 d., 2006 m. spalio 26 d. ir 2007 m. vasario 14 d. rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 30 d. vyksiantį ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi taika, demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė, tarptautinė teisė, darni ekonomika ir tvarus vystymasis yra bendros vertybės, kurios yra transatlantinių santykių –ES išorės politikos kertinio akmens – pagrindas,

B.  kadangi, atsižvelgiant į jų svarbą pasaulyje, transatlantinių santykių partneriai dalijasi atsakomybe už pasaulinį valdymą ir už pasaulinių problemų sprendimą,

C.  kadangi stipri ir veiksminga ES ir JAV partnerystė yra gyvybiškai svarbi priemonė siekiant užtikrinti, kad pasaulio raida vyks siekiant tų bendrų vertybių ir remiantis veiksmingu daugiašališkumu bei tarptautine teise; kadangi stiprus ir nuoseklus politinis vadovavimas būtinas norint, kad partneriai galėtų pasiekti šį tikslą,

D.  kadangi neseni politiniai pokyčiai, vykę po paskutiniųjų Amerikos rinkimų, teikia galimybių geriau koordinuoti abiejų Atlanto partnerių veiksmus bei užtikrinti didesnio pasitikėjimo atmosferą,

E.  kadangi reikia dėti atnaujintas, sustiprintas ir bendras pastangas siekiant įveikti pasaulyje vykstančią krizę, ypač atsižvelgiant į naujas galimybes, atsiradusias dėl Arabų šalių taikos iniciatyvos siekiant visa apimančio Vidurio Rytų problemų sprendimo,

F.  kadangi kovojant su tarptautiniu terorizmu būtina pabrėžti visiško tarptautinės teisės ir sutarčių dėl žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių laikymosi svarbą, t. y. teisės aktai dėl kovos su terorizmu turi patekti į parlamentinės kontrolės ir teisminės priežiūros sritį,

G.  kadangi tai, kad per pastaruosius kelerius metus pasirašyta keletas susitarimų, kuriuos paskatino JAV reikalavimai ir kurie buvo priimti nedalyvaujant Europos Parlamentui, t. y. PNR susitarimas, memorandumas dėl SWIFT ir JAV automatinės tikslinės sistemos (ATS) diegimas, lėmė teisinį netikrumą atsižvelgiant į būtinas duomenų apsaugos garantijas keičiantis duomenimis ir perduodant duomenis tarp ES ir JAV siekiant užtikrinti viešąjį saugumą, ypač užkertant kelią terorizmui ir kovojant su juo,

H.  kadangi Europos Parlamentas keletą kartų ragino parengti Transatlantinės partnerystės susitarimą, kuris pakeistų nuo 1995 m. taikomą Naująją transatlantinę darbotvarkę,

I.  kadangi transatlantinis ekonominis bendradarbiavimas ir numatyti glaudesni transatlantiniai ryšiai turės pasaulinį atgarsį ir todėl reikia tinkamai atsižvelgti į kitų ekonomikos veikėjų, valstybių ir tautų interesus siekiant teisingiau paskirstyti gerovę ir sėkmingai spręsti pasaulines problemas, kylančias tarpusavyje susijusiose saugumo, pasaulinio ekonominio valdymo, aplinkos ir skurdo mažinimo srityse,

J.  kadangi iš esmės dėl savanaudiškos JAV ir ES prekybos politikos gresia, jog žlugs PPO derybų dėl prekybos Dohos derybų raundas, todėl susilpnėjo pasaulinė parama daugiašališkumui nustatant teisingas ir nešališkas prekybos taisykles,

1.  atkreipia dėmesį į Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės iniciatyvą pradėti Naująją transatlantinę ekonominę partnerystę; kartoja, kad kartu su šia ekonomine iniciatyva būtina parengti naują pagrindų susitarimą, kuris užtikrintų tinkamą institucinį ir politinį pagrindą bendriems politiniams ir ekonominiams tikslams siekti ir kartu bei daugiašaliu pagrindu bandyti spręsti 21 amžiaus problemas;

2.  įsitikinęs, kad tik parengus tokį susitarimą transatlantiniai santykiai bus įtvirtinti stabilios institucinės struktūros kontekste vykstant nuolatiniam vykdomųjų institucijų koordinavimui bei konsultacijoms, kurios partneriams suteiks galimybę nuosekliau ir tvirčiau siekti bendrų tikslų;

3.  ragina Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkus bei Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą pasinaudoti 2007 m. balandžio mėn. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo teikiamomis galimybėmis pradėti derybas dėl naujojo Transatlantinės partnerystės susitarimo;

4.  siūlo, kad šiame procese turėtų dalyvauti JAV Kongresas ir Europos Parlamentas; ragina ES ir Jungtinių Valstijų aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius paremti parlamentinę partnerystės dimensiją ir į ES bei Jungtinių Valstijų vykdomosios valdžios institucijų dialogą labiau įtraukti teisės aktų leidėjus ir abiejų partnerių pilietinę visuomenę;

Prekybos klausimai

5.  pabrėžia, kad siekiant numatyto tikslo – „transatlantinės rinkos be kliūčių“, socialinės, aplinkos ir sveikatos normos neturi būti derinamos atsižvelgiant į mažesnius reikalavimus; ragina atnaujinti Transatlantinį vartotojų dialogą ir Transatlantinį aplinkos dialogą siekiant pažangiąja patirtimi papildyti transatlantinį bendradarbiavimą reguliavimo srityje skatinant vartotojų sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugą ir taip užtikrinant tvaresnę transatlantinę rinką;

6.  reikalauja, kad pagrindinės viešosios paslaugos, ypač švietimo, sveikatos, sanitarinių sąlygų, vandens ir energijos tiekimo, garso ir vaizdo bei kultūros paslaugos, būtų besąlygiškai išbrauktos iš liberalizavimo srities dvišalių transatlantinių santykių bei PPO kontekste;

7.  mano, kad lyginamasis JAV prekybos pranašumas, kuris didėja dėl jų atsisakymo pasirašyti Kioto protokolą, yra ekologinio dempingo forma, todėl ES turi tai kompensuoti koreguojamosiomis priemonėmis, jeigu reikia, įskaitant naująsias JAV importui į ES taikytinas mokesčių priemones, vadovaujantis Konkurencingumo, energetikos ir aplinkos aukšto lygio grupės rekomendacijomis;

8.  ragina Jungtinių Valstijų vyriausybę nebeginčyti ES teisės aktų ir taikomos praktikos dėl genetiškai modifikuotų maisto ir pašarų produktų importo licencijavimo, žymėjimo ir susekamumo;

9.  teigiamai vertina didžiojo aštuoneto (G8) grupei pirmininkaujančios Vokietijos sprendimą į kito didžiojo septyneto (G7) susitikimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl tarptautinės kapitalo rinkos reguliavimo; nerimauja dėl to, kad Jungtinės Valstijos vienašališkai paskelbė naujuosius privataus kapitalo kaupimo principus, kurie pagrįsti silpnomis ir neįpareigojančiomis skaidrumo priemonėmis, ir pabrėžia vyriausybės atsisakymą kalbėti reguliavimo tema; įspėja dėl pavojaus, kurį pasaulio ekonomikai, valstybių ekonomikai ir atskiroms įmonėms kelia nekontroliuojami rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondai, ir ragina imtis ryžtingų veiksmų tokiai veiklai sustabdyti; primena, kad du trečdaliai rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų įsteigti lengvatinės prekybos centruose, todėl prašo, kad problemos sprendimas apimtų griežtas priemones, nukreiptas prieš vadinamuosius mokesčių rojus;

Kova su terorizmu

10.  mano, kad būtina kartu su JAV nustatyti bendrą ir abiem pusėms priimtiną pagrindą siekiant užtikrinti reikalingas garantijas, kurių, atsižvelgiant į ES ir JAV partnerystę, reikia kovojant su terorizmu, įskaitant aiškesnį terorizmo apibrėžimą, kuris galėtų apimti ir aspektus, susijusius su laisvu asmenų judėjimu tarp ES ir JAV;

11.  teigiamai vertina naujai įkurtą Aukšto lygio darbo grupę, kurią sudaro Komisijos, Tarybos ir Jungtinių Valstijų vyriausybės atstovai iš Teisingumo ministerijos bei Tėvynės saugumo departamento ir kuri užtikrina ES ir JAV dialogo saugumo klausimais politinį pagrindą; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai nebuvo įtraukti į šį dialogą;

12.  reikalauja, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai valstybių narių parlamentai bei JAV Kongresas būtų visiškai įtraukti, nes tokie tarptautiniai susitarimai susiję su pagrindinėmis ES ir JAV piliečių teisėmis;

13.  ragina Komisiją ir Tarybą prieš numatytas derybas dėl PNR, SWIFT ir kitų su keitimusi asmens duomenimis susijusių susitarimų priimti bendrą poziciją siekiant apriboti duomenų, kurių gali būti prašoma, kiekį ir iš pat pradžių atskirti delikačius duomenis, kaip reikalaujama Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje, ir pakartoja ankstesnį savo prašymą, kad pagal naujuosius susitarimus Europos piliečiams būtų suteiktas toks pats duomenų apsaugos lygis kaip ir JAV piliečiams;

14.  ragina Tarybą paskelbti aiškų ir tvirtą pareiškimą, kuriuo JAV vyriausybė būtų raginama nebetaikyti ypatingojo sulaikymo ir kalinių perdavimo ir kad JAV vyriausybė pasiaiškintų dėl slaptų kalėjimų ne JAV teritorijoje;

15.  ragina Komisiją ir Tarybą daryti spaudimą Jungtinėms Valstijoms siekiant, kad būtų nutrauktas žmonių kalinimas Gvantaname ir rastas ilgalaikis sprendimas dėl būsimo sulaikytųjų statuso, įskaitant teismo atvejus, nes ši JAV taikoma praktika mažina tarptautinės kovos su terorizmu teisėtumą ir kaliniams neužtikrina tinkamo teismo proceso;

16.  teigiamai vertina Europos pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl ES teroristų sąrašo, kuriame daroma išvada, kad buvo pažeistos kai kurios pagrindinės teisės ir garantijos, ir ragina ES ir JAV vyriausybes Jungtinėse Tautose imtis iniciatyvos pakeisti esamą sankcijų sąrašų sistemą, įskaitant tinkamų teisingo nagrinėjimo, motyvų išdėstymo, veiksmingos teisinės apsaugos ir teisminių gynybos priemonių, procedūrų nustatymą;

Saugumo klausimai

17.  ragina Tarybą aptarti su JAV partneriais, kaip įnešti teigiamą indėlį į balandžio 30 d. Vienoje prasidėsiantį Branduolinių ginklų neplatinimo sutarties (BGNS) parengiamojo komiteto susitikimą, kaip pirmąją galimybę sustiprinti pasaulinį branduolinių ginklų neplatinimo režimą rengiantis 2010 m. BGNS persvarstymo konferencijai; ragina Tarybą atitinkamuose forumuose (pvz., Branduolinių tiekėjų grupėje) vetuoti JAV ir Indijos susitarimą dėl branduolinio bendradarbiavimo ir neigiamai vertina vykstančias Prancūzijos ir Indijos derybas minėtuoju klausimu; šiuo požiūriu pabrėžia būtinybę šiuo klausimu pateikti daugybę branduolinio nusiginklavimo iniciatyvų, pagrįstų „13 praktinių žingsnių“, dėl kurių buvo susitarta per 2000 m. BGNS persvarstymo konferenciją; kartoja, kad laikosi požiūrio, jog tokie žingsniai, inter alia, padėtų rasti išeitį iš aklavietės rengiant patikimą sutartį dėl skiliųjų medžiagų neplatinimo ir paspartintų Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties (VBBUS) įsigaliojimą; pabrėžia, kad tai turėtų apimti ir JAV, Prancūzijos bei JK atsisakymą modernizuoti branduolinių ginklų arsenalus, ir JAV branduolinių kovinių galvučių pašalinimą iš Europos teritorijos;

18.  ir toliau visiškai netiki, kad artimiausiu metu Europai reikės raketų sistemos siekiant apginti savo teritoriją nuo pasaulio taikai priešiškų valstybių (angl. rogue nations) arba nevalstybinių veikėjų paleistų tolimojo nuotolio balistinių raketų su MNG kovinėmis galvutėmis; mano, kad siekiant nedalomo Europos saugumo nepriimtina, jog JAV vienašališkai, net neįtraukusi NATO, su dviem ES valstybėmis narėmis derasi dėl tokios sistemos dislokavimo; įsitikinęs, kad siekiant užkirsti kelią naujoms ginklavimosi varžyboms (taip pat ir kosmose), ilgalaikei terorizmo grėsmei ir kitokiai grėsmei Europos ir pasaulio saugumui, pvz., klimato kaitai, reikia įnešti didelį indėlį į konfliktų prevencijos politiką ir nusiginklavimo iniciatyvas;

19.  kartoja, kad laikosi požiūrio, jog atėjo laikas transatlantiniams partneriams, įskaitant JAV, imtis pasaulio lyderių vaidmens įgyvendinant, gerinant ir rengiant keletą tarptautinių sutarčių, kurioms skirta svarbi vieta JT derybų dėl tam tikro tipo įprastinės ginkluotės draudimo kontrolės darbotvarkėje; pabrėžia, kad tokios sutartys apima visišką JT veiksmų programos dėl mažo kalibro ginklų ir lengvosios ginkluotės ir Visuotinės ginklų gabenimo sutarties įgyvendinimą bei Norvegijos daugiašalę iniciatyvą uždrausti kasetines submunicijas ir Visuotinę žemės minų draudimo sutartį (įskaitant sutarties išplėtimą įtraukiant visus minų tipus – ir priešpėstines, ir prieštankines); kartoja savo poziciją, kad baltojo fosforo ir nusodrinto urano naudojimo draudimas turėtų būti vadinamosios įprastinės ginkluotės konvencijos neatskiriama dalis;

Klimato kaita ir transporto politika

20.  ragina partnerius, tinkamai prisidedant prie išsivysčiusių ir besivystančių valstybių pastangų, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atsižvelgiant į diferencijuotą atsakomybę ir atitinkamas galimybes, susitarti dėl bendro būdo siekiant apriboti klimato kaitą iki daugiausia 2°C temperatūros kilimo, palyginti su temperatūra iki industrializacijos;

21.  reikalauja, kad šiuo požiūriu būtų numatyta ypatinga išsivysčiusių šalių atsakomybė pirmauti mažinant emisiją; ragina JAV persvarstyti savo poziciją dėl Kioto protokolo ratifikavimo; be to, ragina JAV imtis veiksmingų vidaus priemonių siekiant iš tikrųjų sumažinti emisiją ir aktyviai veikti būsimose tarptautinėse derybose siekiant būti būsimo klimato kaitos režimo dalyviu; teigiamai vertina JAV regionines apribojimo ir prekybos (angl. cap-and-trade) iniciatyvas, kurios valstybės mastu padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją;

22.  primena savo ankstesnėse rezoliucijose darytas išvadas, kad siekiant pagrįsto tikslo išlaikyti šilimą ties 2°C riba iš viso reikia, kad visos pramoninės valstybės iki 2020 m. emisiją sumažintų 30 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, o iki 2050 m. emisija turi būti sumažinta 60–80 proc.; taip pat pakartoja, kad siekiant kompensuoti trumpalaikį konkurencinį pranašumą, kurį gali įgauti pramoninių šalių, netaikančių anglies dioksido apribojimų, gamintojai, prekybai reikėtų taikyti koreguojamąsias pasienio priemones;

23.  ragina JAV administraciją, Komisiją, Tarybą ir valstybes nares skubiai patvirtinti veiksmingas priemones siekiant sumažinti aviacijos poveikį klimato kaitai;

Užsienio reikalai

24.  ragina JAV pradėti tiesiogiai derėtis su Iranu dėl taikaus branduolinės krizės įveikimo ir teigiamai vertina būsimą šešiašalių derybų su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika pažangą;

25.  ragina Vidurio Rytų didžiojo ketverto nares ES ir JAV aktyviai remti Arabų šalių taikos iniciatyvą, skirtą Izraelio ir Palestinos konfliktui spręsti, ir laikosi nuomonės, kad reikėtų peržengti laikinosios pereinamosios priemonės ribas ir atnaujinti santykius su naujai suformuota Palestinos vienybės vyriausybe;

26.  teigiamai vertina neseniai įvykusius aukšto rango Amerikos ir Europos politikų vizitus Damaske; ragina imtis suderintų ES ir JAV veiksmų siekiant patikrinti, ar Sirija tikrai besąlygiškai pasiryžusi vėl pradėti derybas su Izraeliu ir konstruktyviai bendradarbiauti su tarptautine bendruomene;

27.  labai nerimauja dėl nesibaigiančio pilietinio karo smurto Irake ir ragina Jungtinių Valstijų vyriausybę paskelbti konkretų savo ginkluotųjų pajėgų pasitraukimo per ateinančius metus tvarkaraštį; reikalauja imtis naujų pastangų, kad būtų pradėtas tikras procesas, kuriuo būtų siekiama surengti regioninę Vidurio Rytų taikos, stabilumo ir nusiginklavimo konferenciją, kurioje dalyvautų visi regiono veikėjai ir kuri būtų palyginama su ESBO procesu;

28.  ragina ES Tarybą ir JAV vyriausybę susitarti dėl skubaus veiksmų plano siekiant įveikti Irako pabėgėlių krizę, įskaitant pagalbos paketą priimančioms šalims, ypač Sirijai ir Jordanijai, bei tai, kad buvo nustatytas ES ir JAV priimtinų pabėgėlių kontingentas; reikalauja, kad joks Irako pabėgėlis nebūtų grąžinamas į šalį tol, kol tęsiasi karas;

29.  ragina NATO, Jungtinių Valstijų ir ES vadovus parengti naują ir visa apimantį Afganistano atkūrimo planą, kuri apimtų operacijos „Tvirta taika“ nutraukimą, Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF) stiprinimą žmogiškųjų ir kitų išteklių požiūriu, ypač skiriamų civiliniams kariniams projektams, daugiau išteklių valstybės institucijų gebėjimų stiprinimui, teisingumo, policijos, pasienio policijos, švietimo sistemai ir kovos su narkotikais politikai siekiant, kad valdytų afganai; mano, kad JAV ir ES valstybės narės turėtų dėti visas įmanomas pastangas siekdamos sustiprinti civilinį paramos aspektą ir padidinti diplomatines pastangas, kuriomis siekiama, kad kaimyninės šalys dalyvautų siekiant atkurti taiką Afganistane; teigiamai vertina tai, kad Amerikos Kongresas patvirtino papildomą finansinį paketą Afganistano atkūrimui remti;

30.  kartoja savo kvietimą ir teigiamai vertina JAV politikų pareiškimus, kuriuose raginama uždaryti Gvantanamo kalėjimą ir paleisti likusius kalinius arba juos teisti teisme, atitinkančiame tarptautinius teisingo teismo reikalavimus;

31.  ragina ES pirmininkaujančią valstybę ir JAV vyriausybę Pasaulio banko prezidentui Paului Wolfowitzui pranešti, kad, siekdamos užkirsti kelią banko kovos su korupcija politikos menkinimui, jos teigiamai vertintų jo pasitraukimą iš pareigų;

32.  mano, kad naujosioms ES valstybėms narėms taikomas vizų režimas prieštarauja transatlantinių santykių tarp JAV ir vieningos Europos stiprinimo dvasiai ir vienodo požiūrio į ES valstybes nares principui; todėl pataria atsisakyti vizų reikalavimų naujųjų ES valstybių narių iš Vidurio ir Rytų Europos piliečių, keliaujančių į JAV, atžvilgiu ir JAV vizų reikalavimo atsisakymo sistemą išplėsti į visas ES valstybes nares;

33.  pabrėžia savo įsipareigojimą toliau prisidėti prie transatlantinės partnerystės stiprinimo ir stabilumo didinimo įsitraukiant į Transatlantinį įstatymų leidėjų dialogą; remia pastangas tarp Europos Parlamento ir Jungtinių Valstijų Kongreso įdiegti ankstyvojo įspėjimo sistemą teisėkūros srityje;

34.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso pirmininkui.

Atnaujinta: 2007 m. balandžio 20 d.Teisinis pranešimas