Postup : 2007/2554(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0195/2007

Předložené texty :

B6-0195/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12

Hlasování :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0178

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 115kWORD 66k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0190/2007
2. května 2007
PE 389.478v01-00
 
B6‑0195/2007
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložili Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten a Tunne Kelam
za skupinu PPE-DE
summitu EU-Rusko, který se bude konat 18. května 2007

usnesení Evropského parlamentu o summitu EU-Rusko, který se bude konat 18. května 2007
 
B6‑0195/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Ruskou federací, která vstoupila v platnost v roce 1997 a jejíž platnost skončí v roce 2007,

–  s ohledem na cíle EU a Ruska, stanovené ve společném prohlášení vydaném po summitu v Petrohradě konaném dne 31. května 2003, které se týkají vytvoření společného hospodářského prostoru a společného prostoru míru, bezpečnosti a práva a společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru výzkumu a vzdělávání včetně kulturních aspektů,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách a na pět protokolů této úmluvy,

–  s ohledem na výsledky dialogu EU-Rusko o lidských právech,

–  s ohledem na veřejné prohlášení týkající se Čečenské republiky v Ruské federaci ze dne 13. března 2007, které vydal Evropský výbor pro předcházení mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání Rady Evropy,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. ledna 2007 nazvané Energetická politika pro Evropu (KOM(2007)0001),

–  s ohledem na usnesení ze dne 23. března 2006 o zajištění dodávek energií v Evropské unii(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména na

   usnesení ze dne 26. dubna 2007 o nedávném potlačení demonstrací v Rusku(2),
   usnesení ze dne 13. prosince 2006 o summitu EU-Rusko v Helsinkách(3),
   usnesení ze dne 25. října 2006 o vztazích EU a Ruska po vraždě ruské novinářky Anny Politkovské(4),
   usnesení ze dne 15. června 2006 o summitu EU-Rusko v Soči(5),
   usnesení ze dne 19. ledna 2006 o Čečensku(6),
   usnesení ze dne 15. prosince 2005 o lidských právech v Rusku a o nových právních předpisech, kterými se řídí nevládní organizace(7),
   a usnesení ze dne 26. května 2005 o vztazích EU a Ruska(8),

–  s ohledem na 19. summit EU-Rusko, který se má konat dne 18. května 2007 v Samaře

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem se během posledních několika let neustále rozvíjejí a vedou k široké a komplexní hospodářské integraci a vzájemné provázanosti, která se bude v blízké budoucnosti jistě dále prohlubovat,

B.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem mají nesmírný hospodářský potenciál a obě strany by měly prospěch z větší hospodářské integrace a dobrých sousedských vztahů; vzhledem k tomu, že spolupráce mezi EU a Ruskem je klíčová pro zajištění stability ve všech oblastech společných a překrývajících se zájmů,

C.  vzhledem k tomu, že celkový objem obchodů mezi EU a Ruskem v roce 2005 vzrostl na více než 116 miliard EUR; vzhledem k tomu, že Rusko představují 7,3 % obchodu EU, a je tak třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem EU, a EU je s podílem 52,9 % na obchodu Ruska jeho nejvýznamnějším obchodním partnerem,

D.  vzhledem k tomu, že přímé zahraniční investice v Rusku v roce 2006 se odhadují na 31 miliard USD ve srovnání s 14,6 miliardami USD v roce 2005; vzhledem k tomu, že přímé zahraniční investice EU v Rusku se více než zdvojnásobily z 2,5 miliardy EUR v roce 2002 na 6,4 miliardy EUR v roce 2004,

E.  vzhledem k tomu, že základní zásady hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Ruskou federací by měly být reciprocita, transparentnost, předvídatelnost, spolehlivost, nediskriminace a řádná správa věcí veřejných,

F.  vzhledem k tomu, že dodávky energie jsou pro Evropu jednou z nejproblematičtějších oblastí a zároveň patří mezi hlavní oblasti spolupráce s Ruskem, a vzhledem k tomu, že EU dováží přibližně čtvrtinu zemního plynu a ropy z Ruska a je nejspolehlivějším odběratelem ruského exportu,

G.  vzhledem k tomu, že dne 19. dubna Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci schválila uzavření dvou dohod o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání nelegálních přistěhovalců a že dne 22. dubna byly zahájeny rozhovory o dosažení bezvízového cestování, které představují jasný pokrok ve vytvoření společného prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti,

H.  vzhledem k tomu, že základem jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci by mělo být urychlené a plné uskutečňování čtyř společných prostorů, tj. hospodářského prostoru, prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, prostoru vnější bezpečnosti a prostoru výzkumu, vzdělání a kultury,

I.  vzhledem k tomu, že Rusko podepsalo a ratifikovalo Kjótský protokol,

J.  vzhledem k tomu, že uzavření nové dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskou federací má zásadní význam pro jejich budoucí spolupráci, zejména pokud jde o další rozvíjení hospodářských vztahů, další upevnění bezpečnosti a stability v Evropě a další zlepšení v oblasti dodržování lidských práv, demokracie a právního státu na základě této spolupráce,

K.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je členem Rady Evropy a zavázala se tudíž ke společným cílům Rady, které mají podpořit demokracii a posílit demokratickou stabilitu v Evropě,

L.  vzhledem k tomu, že v nedávných letech byla v Rusku demokracie trvale oslabována, zejména kvůli zvýšené vládní kontrole všech velkých televizních stanic a většiny rozhlasových stanic, rozšířením autocenzury v tisku, ukončením činnosti nezávislých sdělovacích prostředků, omezením práva organizovat veřejné demonstrace a zhoršením ovzduší pro nevládní organizace, pronásledováním aktivistů v oblasti lidských práv, vraždami hlavních představitelů opozice ruské vlády a zvýšenou politickou kontrolou nad soudnictvím, jako tomu bylo např. v případě soudních přelíčení s panem Chodorkovským a panem Lebeděvem, přičemž v Čečenské republice stále dochází k závažnému porušování lidských práv v podobě vražd, násilných zmizení, mučení, braní rukojmích a svévolného věznění,

M.  vzhledem k tomu, že při dosavadních konzultacích mezi EU a Ruskem o oblasti lidských práv, která by měla být v jejich vztazích prioritou, nebylo dosaženo žádného významného pokroku,

N.  vzhledem k tomu, že minulý summit EU–Rusko, který se konal dne 24. listopadu 2006 v Helsinkách, měl započít novou fázi vztahů EU a Ruska a zejména zahájit jednání o nové rámcové dohodě mezi EU a Ruskem, která by měla nahradit současnou dohodu o partnerství a spolupráci, jejíž platnost skončí v roce 2007,

O.  vzhledem k tomu, že Polsko zablokovalo jednání o nové rámcové dohodě a jeho zahájení umožní jen v případě, že Moskva zruší zákaz dovozu polského masa, který byl zaveden v roce 2005 a v roce 2006 byl prodloužen,

P.  vzhledem k tomu, že přestože dne 21. dubna spolu komisař EU pro zdraví Markos Kyprianou a ruský ministr zemědělství Alexej Gordějev vedli rozhovory o zrušení zákazu za účelem zlepšit vztahy mezi Ruskem a EU, jednání uvízla na mrtvém bodě, což vrhá stín na summit EU-Rusko, který se bude dne 18. května konat v Samaře,

Q.  vzhledem k tomu, že podle komisaře Petera Mandelsona dosáhly v současné době vztahy mezi EU a Ruskem „úrovně nedorozumění, nebo dokonce nedůvěry, s níž jsme se od konce studené války nesetkali,“ což zabraňuje snahám vybudovat mezi oběma stranami užší vazby,

R.  vzhledem k tomu, že v důsledku nedávných událostí v Estonsku byla znemožněna činnost estonského velvyslanectví v Moskvě a několik jeho zaměstnanců bylo fyzicky napadeno demonstranty, kteří se kolem budovy velvyslanectví shromáždili a pálili estonskou vlajku,

vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU vystupovala jako jeden subjekt, aby vyjadřovala svou solidaritu a aby ve vztazích s Ruskou federací projevovala jednotu;

1.  znovu potvrzuje své přesvědčení, že Rusko zůstává důležitým partnerem pro pragmatickou spolupráci, který s Evropskou unií sdílí nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat jak na mezinárodní úrovni, tak ve společném sousedství;

2.  zdůrazňuje význam posilování jednoty a solidarity mezi členskými státy EU v jejich vztahu k Rusku; v této souvislosti vítá společný postup EU při jednáních s Moskvou o zrušení ruského zákazu vývozu polského masa;

3.  lituje, že došlo k přerušení těchto jednání a že se nepodařilo zahájit jednání o nové rámcové dohodě mezi EU a Ruskem, a vybízí německé předsednictví, aby pokračovalo v úsilí co nejdříve zajistit mandát pro jednání o nové dohodě a aby se pokusilo bez dalších odkladů zahájit nové jednání pod podmínkou, že Rusko upustí od svých praktik používání hospodářského nátlaku proti členským státům EU;

4.  vyzývá Rusko, aby důsledně dodržovalo své závazky vyplývající z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a zajistilo ochranu a normální chod zahraničních velvyslanectví na svém území;

5.  vítá, že se na posledním summitu EU-Rusko, konaném dne 24. listopadu 2006 v Helsinkách, otevřeně diskutovalo o demokracii a lidských právech; zdůrazňuje však, že současná situace v Rusku vzbuzuje obavy v souvislosti s dodržováním lidských práv, demokracie a zásad právního státu; lituje proto, že rozhovory mezi EU a Ruskem na téma lidských práv nepřinesly na tomto poli žádný významný pokrok, a vyzývá ruskou vládu, aby přispěla k zintenzivnění těchto konzultací, jakožto nezbytné součásti partnerství EU-Rusko;

6.  zdůrazňuje své stanovisko, že hlavním principem jakéhokoli vztahu EU s Ruskem by měla být rozhodná obrana lidských práv a demokratických hodnot; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tyto hodnoty nebudou hrát v rámci jednání mezi EU a Ruskem vedlejší úlohu a že jakákoliv finanční pomoc Rusku bude spojena s posilováním demokratických principů v této zemi;

7.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad pokračujícími zprávami ruských a mezinárodních organizací pro lidská práva, které vypovídají o tom, že v ruských věznicích, na policejních stanicích a v tajných vazebních centrech v Čečensku jsou zadržované osoby mučeny a že je s nimi zacházeno nelidským a ponižujícím způsobem; ostře tyto praktiky odsuzuje a vyzývá ruské úřady, aby zajistily, že práva, která zaručuje Evropská úmluva o lidských právech, jejímž je Rusko signatářem, budou v Čečenské republice důsledně dodržována a že ti, kteří je porušují, budou postaveni před soud;

8.  zdůrazňuje, že je třeba spolupracovat s Ruskem jako nezbytným a důležitým partnerem při zajišťování míru, stability a bezpečnosti, v boji proti mezinárodnímu terorismu a násilnému extremismu i při řešení jiných bezpečnostních problémů, jakými jsou environmentální a jaderná rizika, drogy, obchodování se zbraněmi a s lidmi a mezinárodní organizovaný zločin v sousedství Evropy;

9.  vyzývá Komisi a Radu, aby s ruskou vládou prováděly společné kroky pro posílení bezpečnosti a stability v rámci vzájemných sousedských vztahů, a to zejména formou společného řešení krizí na Ukrajině a v Bělorusku a formou společných snah o vyřešení přetrvávajících konfliktů v Náhorním Karabachu, Moldavsku a Gruzii tím, že zaručí naprostou územní celistvost těchto států; vyzývá EU a Rusko, jakožto člena Rady bezpečnosti OSN, aby společně přijaly svou odpovědnost za řešení otázky íránského jaderného programu, a aby jakožto členové kvartetu pro řešení konfliktu na Blízkém východě zvýšily své úsilí o uspořádání mezinárodní mírové konference na téma dosažení míru na Blízkém východě; dále vyzývá Rusko, jakožto člena kontaktní skupiny a Rady bezpečnosti OSN, aby spolupracovalo při hledání trvalého řešení kosovské otázky a, jakožto účastníka šestitranných rozhovorů, aby přispělo k nalezení řešení problému jaderného zbrojení v Severní Koreji;

10.  zdůrazňuje význam přistoupení Ruska k WTO a je přesvědčen, že jeho členství ve WTO vyšle důležitý signál zahraničním investorům, že přispěje k ruskému hospodářskému růstu a že zintenzivní obchodní spolupráci s EU; věří, že přistoupení Ruska k WTO povede k prohloubení hospodářských vztahů mezi Ruskem a EU;

11.  zdůrazňuje význam, který má vytvoření společného hospodářského prostoru (CES) a další rozvoj cílů stanovených v rámci pracovního plánu CES, zejména pokud jde o vytvoření otevřeného integrovaného trhu mezi EU a Ruskem;

12.  zdůrazňuje, jak důležité je zlepšit investiční prostředí v Rusku a že toho lze dosáhnout pouze podporou nediskriminačních a transparentních podmínek pro podnikání, omezením byrokracie a obousměrným investováním; je znepokojen nepředvídatelností uplatňování pravidel za strany ruských orgánů;

13.  vítá dohodu mezi ruským ministrem pro energetiku Viktorem Christěnkem a komisařem EU pro energetiku Andrisem Piebalgsem, která se týká restrukturalizace tématických skupin dialogu o energetice mezi EU a Ruskem; Nové skupiny se budou zabývat takovými otázkami, jako jsou (i) energetické strategie, prognózy a scénáře, (ii) vývoj trhu a (iii) energie a jednání o zavedení mechanismu včasného varování pro případ energetických krizí;

14.  zdůrazňuje význam posílení dialogu o energetických otázkách s Ruskem, jakožto nejvýznamnějším dodavatelem energie pro EU, s cílem zabezpečit energetickou dodávku i poptávku v době, kdy vzájemná závislost v oblasti energetiky roste; zdůrazňuje, že tato spolupráce se musí zakládat na zásadách Smlouvy o Energetické chartě a zejména na tranzitním protokolu, který je k ní připojen, a na recipročním přístupu k investicím, k infrastruktuře a na trh;

15.  podporuje výměnu informací o vyspělých technologiích v oblasti energetiky, kontakty mezi evropskými a ruskými subjekty v odvětví energetiky i snahy o zlepšení energetické účinnosti a rozvoj technologií s nulovými emisemi CO2, které představují významné příležitosti pro spolupráci, zejména pro spolupráci průmyslovou, s výměnou osvědčených postupů mezi ruskými a evropskými společnostmi; vyzývá Rusko a členské státy EU, aby splnily cíle stanovené v Kjótském protokolu;

16.  zdůrazňuje, že ve svém úsilí o upevnění vztahů s Ruskou federací musí Evropská unie jednat jednotně a rozhodně; vítá, že německé předsednictví hodlá řadit tuto významnou problematiku i nadále mezi hlavní priority;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Ruské federaci a Radě Evropy.

(1) P6_TA(2006)0110.
(2) P6_TA-PROV(2007)0169.
(3) P6_TA-PROV(2006)0566.
(4) P6_TA(2006)0448.
(5) P6_TA(2006)0270.
(6) P6_TA(2006)0026
(7) P6_TA(2005)0534
(8) P6_TA(2005)0207.

Poslední aktualizace: 4. května 2007Právní upozornění