Procedure : 2007/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0215/2007

Indgivne tekster :

B6-0215/2007

Forhandlinger :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Afstemninger :

PV 24/05/2007 - 9.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0215

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 99kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0205/2007
21. maj 2007
PE 389.537v01-00
 
B6‑0215/2007
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich og Anna Ibrisagic
for PPE-DE-Gruppen
om situationen i Estland

Europa-Parlamentets beslutning om situationen I Estland 
B6‑0215/2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der minder om, at yderliggående grupper i nætterne den 26.-28. april 2007 begik hærværk i Estlands hovedstad, og at voldshandlingerne blev indledt med, at demonstranter angreb politiet, og derefter førte til omfattende vandalisme i centrum af Tallinn,

B.  der fremhæver, at påskuddet for at demonstrere mod regeringen var dens planer om at flytte det sovjetiske "mindesmærke for Tallinns befriere" fra centrum af den estiske hovedstad til en militærkirkegård nogle få kilometer borte,

C.  der gør opmærksom på, at Estlands regering på forhånd havde forklaret Den Russiske Føderations regering årsagerne til denne beslutning, og at den havde tilbudt Rusland at samarbejde under flytningen af mindesmærket og opfordret russiske repræsentanter til at overvære ekshumeringen, hvilket de russiske myndigheder havde afvist,

D.  der understreger, at opgravningerne blev foretaget i nøje overensstemmelse med de internationale normer for værdig adfærd, og at monumentet vil blive genåbnet på kirkegården ved en officiel ceremoni og med deltagelse af repræsentanter for koalitionen mod Hitler,

E.  der bemærker, at de voldelige demonstrationer og anslag mod lov og orden blev tilrettelagt og gennemført i aktivt samarbejde med kræfter uden for Estland,

F.  der fremhæver, at der er blevet afgivet adskillige erklæringer på højt niveau i Rusland, i hvilke den estiske regering er blevet opfordret til at træde tilbage, bl.a. en officiel erklæring fra Statsdumaens delegation om dens besøg i Tallinn,

G.  der noterer sig, at den estiske premierminister har erklæret, at disse begivenheder udgør "et veltilrettelagt og åbenlyst indgreb i Estlands interne anliggender",

H.  der erindrer om, at det normale arbejde på den estiske ambassade i Moskva umiddelbart efter urolighederne i Tallinn blev blokeret i syv dage af fjendtlige demonstranter fra den russiske regeringsvenlige ungdomsorganisation "Nasji", hvilket førte til korporlige angreb på den estiske og den svenske ambassadør, trusler om at ødelægge ambassadebygningen, nedrivning af det estiske flag på ambassadens område og stempling af Estland som et "fascistisk" land,

I.  der påpeger, at der er blevet organiseret systematiske cyberangreb, fortrinsvis fra steder uden for Estland, i et forsøg på at blokere den estiske regerings og præsidents officielle kommunikationslinjer og websteder, og at intensive propagandaangreb er fortsat via internettet og sms-beskeder med opfordring til væbnet modstand og yderligere vold,

J.  der fastslår, at der få dage efter urolighederne i Tallinn blev indført vidtstrakte restriktioner for eksport fra Estland til Rusland, hvilket har ført til, at russiske selskaber har ophævet kontrakter med estiske virksomheder, og at Estlands energiforsyninger er truet,

K.  der konstaterer, at de russiske myndigheder, herunder Statsdumaens delegation, beklageligvis har afvist at indgå i dialog med de estiske myndigheder og endda at deltage i en fælles pressekonference i udenrigsministeriet,

L.  der anfører, at Metropolite Kornelius fra den russiske ortodokse kirke i Estland har udtalt, at der ikke er nogen baggrund for konflikter mellem befolkningsgrupperne, og at han ikke ser nogen grund til at fremlægge urolighederne som en konflikt mellem de estisktalende og russisktalende befolkningsgrupper,

M.  der gør opmærksom på, at kun en meget lille del af den etnisk russiske befolkning deltog i demonstrationerne og urolighederne, at det store antal politifolk med russisk baggrund udførte deres opgaver fortrinligt, og at langt hovedparten af alle adspurgte bifaldt den estiske regerings handlinger,

N.  der minder om, at Estland som uafhængigt medlem af EU og NATO har suveræn ret til at forholde sig til sin nyligt overståede tragiske fortid, der blev indledt med landets tab af uafhængighed som følge af pagten mellem Hitler og Stalin i 1939, og som omfatter tre års besættelse og rædselsherredømme under Hitler samt 48 år under tilsvarende sovjetisk besættelse og herredømme,

O.  der fremhæver, at Sovjetunionens besættelse og annektering af de baltiske lande aldrig blev anerkendt af de vestlige demokratier,

P.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 12. maj 2005 konkluderede, at "for nogle nationers vedkommende medførte anden verdenskrigs ophør et nyt tyranni, som var påført dem af Stalins Sovjetunion", og lykønskede de central- og østeuropæiske lande med deres frihed "efter så mange årtier under sovjetisk [...] herredømme eller besættelse",

Q.  der konstaterer, at kun den juridiske efterfølger af Sovjetunionen, Den Russiske Føderation, fortsat benægter den ulovlige indlemmelse af de baltiske stater i Sovjetunionen,

R.  der påpeger, at Den Russiske Føderation fortsætter sine fjendtlige retoriske udfald mod Republikken Estland,

1.  giver udtryk for støtte til og solidaritet med den demokratisk valgte regering i Estland i dens bestræbelser på at sikre orden og stabilitet samt de retsstatslige principper for alle indbyggere i Estland;

2.  betragter angrebene mod en af de mindste EU-medlemsstater som en test af Den Europæiske Unions solidaritet og opfordrer Rådet og Kommissionen til kraftigt at udvise sammenhold med Estland;

3.  finder de russiske myndigheders forskellige forsøg på indblanding i Estlands indre anliggender utilstedelige (f.eks. opfordringerne til den estiske regering om at træde tilbage) og minder om, at intet land i henhold til Helsinki-aftalerne har ret til at bestemme over et andet lands skæbne;

4.  er forfærdet over de russiske myndigheders skandaløst utilstrækkelige beskyttelse af den estiske ambassade i Moskva og over "Nasji"-demonstranters korporlige angreb på den estiske ambassadør; opfordrer den russiske regering til at respektere Wienerkonventionen om beskyttelse af diplomater uden undtagelse;

5.  fordømmer Ruslands forsøg på at udøve økonomisk pression mod Estland som et udenrigspolitisk instrument og opfordrer den russiske regering til at genoprette normale økonomiske forbindelser mellem de to lande;

6.  erindrer de russiske myndigheder om, at den vilkårlige og åbenlyst fjendtlige retorik, de anvender over for Estland, står i skærende kontrast til principperne for international adfærd og vil skade forholdet mellem Rusland og EU som helhed;

7.  opfordrer den russiske regering til at indgå i en åben og fordomsfri dialog med de øst- og centraleuropæiske demokratier om det 20. århundredes historie og om forbrydelserne mod menneskeheden, herunder de forbrydelser, der dengang blev begået af den totalitære kommunisme;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt Estlands regering og parlament og Den Russiske Føderations regering og parlament.

Seneste opdatering: 22. maj 2007Juridisk meddelelse