Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0216/2007

Indgivne tekster :

B6-0216/2007

Forhandlinger :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Afstemninger :

PV 24/05/2007 - 9.4

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 104kWORD 47k
21. maj 2007
PE 389.538v01-00
 
B6‑0216/2007
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 113, stk. 2
af André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo og Miguel Portas
for GUE/NGL-Gruppen
om flytningen af mindesmærket for Anden Verdenskrig i Tallinn og forbindelserne mellem Estland og Rusland

Europa-Parlamentets beslutning om flytningen af mindesmærket for Anden Verdenskrig i Tallinn og forbindelserne mellem Estland og Rusland 
B6‑0216/2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Amnesty Internationals rapport af 7. december 2006 om Estland, hvori der fremsættes kritik af det forhold, at det russisktalende mindretal, som udgør en tredjedel af Estlands befolkning, har begrænsede mindretalsrettigheder,

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger, som Komitéen vedrørende Afskaffelse af Racediskrimination fremsatte om Estland den 19. oktober 2006, og som indeholder en række henstillinger om afskaffelse af diskrimination mod personer, der tilhører mindretal,

–  der henviser til Wien-konventionen om diplomatiske forbindelser,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113, stk. 2,

A.  der henviser til den estiske regerings beslutning om at flytte et sovjetisk mindesmærke, der i årtier havde stået i den estiske hovedstads centrum til minde om de faldne i kampen mod naziregimet, til en militær kirkegård,

B.  der henviser til, at denne beslutning blev truffet uden nogen egentlig høring af indbyggerne i Tallinn og således ikke tog hensyn til synspunkterne hos store dele af byens befolkning,

C.  der henviser til, at de estiske myndigheder ikke tillod fredelige demonstrationer mod flytningen af monumentet og dermed bidrog til eskaleringen af protesterne,

D.  der henviser til, at det estiske politi gjorde sig skyld i overdreven brug af magt over for demonstranterne og arresterede lederne af de organisationer, der protesterede mod fjernelsen af monumentet, hvilket førte til fornyet vold og spændinger i gaderne i estiske byer, og til, at der er rapporteret om mishandling af arresterede,

E.  der henviser til, at det normale arbejde på Estlands ambassade i Moskva blev blokeret efter begivenhederne i Tallinn, og at adskillige af ambassadens diplomater, herunder missionschefen, såvel som diplomater fra andre EU-stater blev udsat for fysiske overgreb fra demonstranter, der omringede ambassaden; der henviser til, at russiske politikere reagerede med overdrevent voldsomme verbale angreb og økonomiske trusler,

F.  der henviser til, at disse begivenheder har ført til en dyb krise i forbindelserne mellem Estland og Rusland med alvorlige konsekvenser for forholdet mellem de to lande,

1.  fordømmer den estiske regerings fjernelse af mindesmærket for Anden Verdenskrig; er af den opfattelse, at den estiske regerings handling afspejler en beklagelig mangel på sensitivitet over for den alvorlige karakter af naziforbrydelser og en uacceptabel mangel på respekt over for alle dem, som kæmpede mod fascismen;

1.  er bekymret over, at de estiske myndigheder samtidig har udvist ligegyldighed over for de forbrydelser, de estiske nazikollaboratører begik, især disses deltagelse i forbrydelser mod den jødiske befolkning, og over årlige demonstrationer arrangeret af neofascistiske organisationer, der er dukket op igen efter Estlands uafhængighed; kræver, at der findes en løsning på problemet med manglende statsborgerskab, som berører i tusindvis af mennesker i de baltiske lande;

2.  fordømmer det estiske politis overdrevne brug af magt over for fredelige demonstranter, og understreger samtidig, at optøjer og vandalisme er uacceptable; er foruroliget over arrestationen af folk, der protesterede mod fjernelsen af monumentet; kræver en hurtig, omfattende og uafhængig undersøgelse af de voldsomme begivenheder i Tallinn;

3.  er dybt foruroliget over, at den fortsatte diskrimination og udelukkelse af de russisksprogede mindretal i Estland og de øvrige baltiske lande og den manglende dialog har ført til dyb mistillid og farlige spændinger mellem flertallet og nævnte russisktalende mindretal; kræver, at de russisktalende mindretal i de baltiske lande får tildelt de i Den Europæiske Union generelt accepterede mindretalsrettigheder; opfordrer den estiske regering til med henblik på at ændre denne uacceptable situation at følge henstillingerne i de afsluttende bemærkninger af 19. oktober 2006 fra Komitéen Vedrørende Afskaffelse af Racediskrimination;

4.  opfordrer til en konstruktiv og vidtspændende drøftelse om de historiske begivenheder i det baltiske område i det foregående århundrede med inddragelse af alle berørte parter med henblik på at danne bro over skillelinjerne i de baltiske samfund og mellem de baltiske lande og Rusland;

5.  beklager dybt reaktionerne i Rusland, navnlig overtrædelsen af forpligtelserne i henhold til Wien-konventionen om diplomatiske forbindelser; opfordrer Rusland til at garantere beskyttelsen af udenlandske diplomater og de udenlandske ambassaders normale funktion; opfordrer alle berørte parter til at bidrage til en dæmpning af spændingerne mellem Estland og Rusland og til en normalisering af forbindelserne;

6.  understreger betydningen af gensidigt fordelagtige gode naboskabsforbindelser mellem EU-medlemsstaterne og Rusland; bemærker, at forbindelserne mellem EU og Rusland har nået et kritisk punkt, og opfordrer derfor alle parter til at indtage en konstruktiv og resultatorienteret holdning;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Russiske Føderations regering og parlament.

Seneste opdatering: 22. maj 2007Juridisk meddelelse