Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0216/2007

Teksty złożone :

B6-0216/2007

Debaty :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Głosowanie :

PV 24/05/2007 - 9.4

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 96kWORD 49k
21 maja 2007
PE 389.538v01-00
 
B6‑0216/2007
projekt zgodnie z art. 113 ust. 2 Regulaminu
złożyli André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo i Miguel Portas
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie przeniesienia pomnika II wojny światowej w Tallinie i stosunków między Estonią a Rosją

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeniesienia pomnika II wojny światowej w Tallinie i stosunków między Estonią a Rosją 
B6‑0216/2007

Parlament Europejski

–  uwzględniając sprawozdanie Amnesty International z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie Estonii, krytykujące ograniczone prawa mniejszości rosyjskojęzycznej, która stanowi jedną trzecią mieszkańców Estonii,

–  uwzględniając końcowe wnioski Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie Estonii, zawierające szereg zaleceń dotyczących likwidacji dyskryminacji wobec członków mniejszości,

–  uwzględniając Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych,

–  uwzględniając art. 113 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rząd Estonii postanowił, że stojący od wielu dziesiątek lat w centrum stolicy Estonii radziecki pomnik upamiętniający ludzi, którzy stracili życie, aby osiągnąć zwycięstwo nad reżimem nazistowskim, zostanie przeniesiony na cmentarz wojskowy,

B.  mając na uwadze, że decyzja ta została podjęta bez odpowiedniej konsultacji z mieszkańcami Tallina, bez uwzględnienia poglądów dużych grup mieszkańców miasta,

C.  mając na uwadze, że władze estońskie nie zezwoliły na pokojową demonstrację przeciw przeniesieniu pomnika, czym przyczyniły się do nasilenia protestów,

D.  mając na uwadze, że policja estońska użyła przeciwko demonstrantom niewspółmiernie dużej siły i zaaresztowała przywódców organizacji przeciwnych przeniesieniu pomnika, co doprowadziło do nowych napięć i aktów przemocy na ulicach miast Estonii, oraz że istnieją relacje o niewłaściwym traktowaniu zatrzymanych,

E.  mając na uwadze, że w następstwie wydarzeń w Tallinie normalne funkcjonowanie ambasady Estonii w Moskwie zostało zablokowane, a demonstranci otaczający ambasadę dokonali fizycznej napaści na kilku dyplomatów placówki, w tym jej szefa, oraz dyplomatów z innych państw członkowskich UE; mając na uwadze, że politycy rosyjscy zareagowali niewspółmiernymi atakami słownymi i groźbami restrykcji gospodarczych,

F.  mając na uwadze, że wydarzenia te wywołały głęboki kryzys w stosunkach między Estonią a Rosją, o poważnych konsekwencjach dla stosunków UE-Rosja,

1.  potępia przeniesienie przez rząd Estonii pomnika II wojny światowej; uważa, że takie postępowanie rządu estońskiego jest wyrazem smutnego braku wrażliwości wobec powagi zbrodni nazistowskich oraz niedopuszczalnego braku szacunku dla wszystkich ludzi, którzy walczyli przeciwko faszyzmowi;

2.  wyraża zaniepokojenie faktem, że w tym samym czasie władze estońskie okazały obojętność wobec zbrodni popełnionych przez estońskich współpracowników nazistów, w szczególności wobec ich udziału w zbrodniach przeciw ludności żydowskiej, a także wobec corocznych demonstracji organizacji neofaszystowskich, które wznowiły działalność po odzyskaniu niepodległości przez Estonię; podkreśla, że problem braku obywatelstwa, dotyczący tysięcy mieszkańców krajów bałtyckich, powinien zostać rozwiązany;

3.  potępia nieproporcjonalne użycie siły przez estońską policję przeciw pokojowym demonstrantom, podkreślając jednocześnie, że rozruchy i akty wandalizmu nie mają usprawiedliwienia; jest zaniepokojony aresztowaniem osób sprzeciwiających się przeniesieniu pomnika; wzywa do szybkiego przeprowadzenia wyczerpującego i niezależnego śledztwa w sprawie zamieszek w Tallinie;

4.  jest zaalarmowany faktem, że dyskryminacja i wykluczenie rosyjskojęzycznych mniejszości, występujące w Estonii i w pozostałych krajach bałtyckich, oraz brak dialogu doprowadziły do głębokiej nieufności i niebezpiecznych napięć między większością a tymi rosyjskojęzycznymi mniejszościami; nalega, aby rosyjskojęzycznym mniejszościom w krajach bałtyckich przyznano prawa mniejszości, powszechnie uznawane w Unii Europejskiej; wzywa rząd estoński do stosowania zaleceń zawartych we wnioskach końcowych Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej z dnia 19 października 2006 r., z myślą o zmianie wspomnianej niedopuszczalnej sytuacji;

5.  wzywa do konstruktywnej i szerokiej dyskusji na temat wydarzeń historycznych, które miały miejsce w ubiegłym wieku w regionie bałtyckim, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, z myślą o przezwyciężeniu podziałów istniejących wewnątrz społeczeństw bałtyckich oraz między krajami bałtyckimi a Rosją;

6.  wyraża głębokie ubolewanie w związku z reakcjami w Rosji, w szczególności w związku z naruszeniem zobowiązań wynikających z Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych; wzywa Rosję, aby zagwarantowała ochronę zagranicznych dyplomatów oraz normalne funkcjonowanie obcych ambasad; wzywa wszystkie zainteresowane strony, aby przyczyniły się do złagodzenia napięć między Estonią a Rosją oraz do normalizacji stosunków;

7.  podkreśla znaczenie wzajemnie korzystnych, dobrosąsiedzkich stosunków między państwami członkowskimi UE a Rosją; zauważa, że stosunki między UE a Rosją znajdują się w fazie krytycznej, dlatego wzywa wszystkich partnerów do przyjęcia podejścia konstruktywnego i ukierunkowanego na wyniki;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2007Informacja prawna