Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0217/2007

Indgivne tekster :

B6-0217/2007

Forhandlinger :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Afstemninger :

PV 24/05/2007 - 9.4

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 88kWORD 41k
21. maj 2007
PE 389.539v01-00
 
B6‑0217/2007
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Monica Frassoni og Daniel Cohn-Bendit
for Verts/ALE-Gruppen
om situationen i Estland

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Estland 
B6‑0217/2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at det den 26. april 2007 kom til sammenstød mellem (hovedsagelig russisktalende) demonstranter, som protesterede mod flytningen af et monument i Tallinn,

B.  der henviser til, at der er mange vidnesbyrd om politiets overdrevne magtanvendelse,

C.  der henviser til, at der i det estiske samfund er spørgsmål vedrørende de indbyrdes relationer mellem de forskellige etniske grupper, som ikke kun er et problem med relation til de bilaterale forbindelser (Estland-Rusland eller EU-Rusland),

1.  er overbevist om, at denne sag er en bekræftelse på, at der er behov for en europæisk strategi med hensyn til vort kontinents historie;

2.  er klar over, at Den Røde Hær spillede en meget vigtig rolle ved USSR's befrielse fra nazisterne; er ligeledes klar over, at Den Røde Hær var et besættelses- og undertrykkelsesinstrument i De Baltiske Lande efter krigen og frem til disse landes uafhængighed;

3.  er overbevist om, at urolighederne og kontroverserne som følge af flytningen af statuen også skyldes den omstændighed, at spørgsmålene omkring det russisktalende mindretals rettigheder og rolle stadig ikke er løst, for så vidt angår fuld integration og deltagelse i samfundet;

4.  fordømmer den russiske regerings og præsident Putins holdning, som fremmer uroligheder og bidrager til opsplitning af samfundet, især i Estland og Letland; giver på dette punkt udtryk for sin fulde solidaritet med befolkningerne i disse to lande;

5.  opfordrer Rådet og Kommissionen til på grundlag af chartret om grundlæggende rettigheder at drage omsorg for, at de estiske myndigheder respekterer det russisktalende mindretals rettigheder i Estland;

6.  henviser til, at Estland skal opfylde sine forpligtelser med hensyn til at sikre ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle;

7.  opfordrer den estiske regering til at føre en mere vidtfavnende integrationspolitik og løse problemerne i forbindelse med fremmedgørelsen af en betydelig del af landets befolkning;

8.  henstiller indtrængende til de estiske myndigheder at handle mere proaktivt i forsøget på at finde pragmatiske og behovsbaserede løsninger på politikken over for mindretal ved bl.a. at ændre den nuværende definition på et nationalt mindretal i Estland, der - som den ser ud i dag - fratager de fleste mennesker, som tilhører et mindretal, enhver form for mindretalsrettighed og ret til beskyttelse, at tage sprogkravene i forbindelse med ansættelse i den private sektor op til fornyet behandling og at undersøge mulighederne for at tilbyde undervisning i det estiske sprog - gratis eller til rimelige priser - for folk tilhørende det russisktalende sproglige mindretal;

9.  henstiller endvidere indtrængende til den estiske regering at overveje at træffe mere proaktive foranstaltninger til bekæmpelse af ledigheden blandt mindretalssamfund og tage retlige og praktiske skridt til at integrere mindretal i det almindelige estiske samfund; henviser til, at det ligeledes er nødvendigt at se nærmere på de igangværende lovgivningsmæssige ændringer af uddannelsessystemet med henblik på at sikre, at de ikke får negative følger for visse folk tilhørende et mindretal, og at de ikke fører til yderligere social udstødelse af grupper, som i forvejen er sårbare;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådet og Estlands parlament og regering.

Seneste opdatering: 22. maj 2007Juridisk meddelelse