Förfarande : 2007/2560(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0275/2007

Ingivna texter :

B6-0275/2007

Debatter :

PV 11/07/2007 - 14
CRE 11/07/2007 - 14

Omröstningar :

PV 12/07/2007 - 6.10

Antagna texter :

P6_TA(2007)0350

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 99kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0268/2007
4 juli 2007
PE 391.155v01-00
 
B6‑0275/2007
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides och Luisa Morgantini
för GUE/NGL-gruppen
om situationen i Mellanöstern

Europaparlamentets resolution om situationen i Mellanöstern 
B6‑0275/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–  med beaktande av rapporten från parlamentets delegation för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet till följd av besöket i Palestina i april–maj 2007, och slutsatserna i denna,

–  med beaktande av resolutionerna från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolutionerna 242 (1967), 338 (1973), 425 (1978), 478 (1980), 1373 (2001) och 1397 (2002),

–  med beaktande av resolutionerna 181 (1947), 194 (1948), 3236 (1974) och ES 10/15 (2004) från FN:s generalförsamling,

–  med beaktande av den slut- och utvärderingsrapport som lades fram i maj 2007 av Alvaro de Soto, FN:s särskilde samordnare för Mellanöstern och generalsekreterarens personlige företrädare för Palestinska befrielseorganisation (PLO) och den palestinska myndigheten,

–  med beaktande av att Internationella domstolen den 9 juli 2004 förklarade att muren var illegal,

–  med beaktande av det arabiska fredsinitiativet från 2002 som antogs vid toppmötet i Riyadh,

–  med beaktande av åminnelsen den 5 juni 2007 av 1967 års konflikt och 40-årsdagen av den israeliska ockupationen av det palestinska territoriet, inbegripet av östra Jerusalem, Golanhöjderna och Shebaa-jordbruken,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det internationella samfundet har inte lyckats få stopp på den ockupation av 1967 års territorier som pågått i 40 år.

B.  Genom att utforma sin politik efter Vita Husets strategi och tillämpa dubbla standarder har Europeiska unionen missat historiska tillfällen, såsom Arabförbundets fredsplan från 2002, den lyckade demokratiseringsprocessen i Palestina och inrättandet nyligen som en sista utväg av en nationell samlingsregering, och därför bär EU ett stort ansvar för krisen i regionen, vilket framgår tydligt av slut- och utvärderingsrapporten från FN:s särskilde samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern.

C.  Den nationella samlingsregering som inrättades i enlighet med Meckaöverenskommelsen av den 8 februari upplöstes av president Abbas efter att Hamas tagit den militära kontrollen över Gazaremsan. Samtidigt införde den palestinska myndighetens president undantagstillstånd och inrättade en ny regering under ledning av premiärminister Fayyad.

D.  Den humanitära krisen i Gaza har nått en ytterst oroande nivå och konsekvenserna till följd av isoleringen av Gazaremsan är fortfarande dramatiska.

E.  ”Fait accompli”-politiken, som förvärrar ockupationen, delningen, annekteringen och uppsplittringen av det palestinska territoriet, gör det omöjligt att upprätta en palestinsk stat och detta omintetgör allt hopp om fred i regionen.

F.  Västbanken och Gaza utgör en unik politisk, geografisk och ekonomisk enhet.

G.  Den försämrade situationen i Libanon, som framhävdes i samband med anfallet på UNIFIL där sex personer dödades, mordet på parlamentsledamot Walid Eido och sammandrabbningarna i det palestinska flyktinglägret i Nahr al Bared, är mycket oroande.

H.  Ställningarna i Libanon har polariserats, i synnerhet till följd av FN:s säkerhetsråds resolution 1757 av den 30 maj 2007, som inrättar den tribunal som skall döma de som mördade Libanons före detta premiärminister Rafiq Hariri.

1.  Europaparlamentet understryker det internationella samfundets allvarliga och direkta ansvar för den försämrade politiska och humanitära situationen i det ockuperade palestinska territoriet, vilket också framgår av slut- och utvärderingsrapporten från FN:s särskilde samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att snarast dra konsekvenserna av detta allvarliga misslyckande och se över sin strategi på djupet med strikt respekt för folkrätten.

2.  Europaparlamentet fördömer den 40-åriga ockupationen av Gazaremsan och Västbanken, vilket även omfattar östra Jerusalem, Golanhöjden och Shebaa-jordbruken. Parlamentet understryker att en lösning på den aktuella krisen liksom fred och stabilitet endast kan uppnås genom ett tillbakadragande från de sedan 1967 ockuperade territorierna och en slutgiltig, rättvis och varaktig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina i from av en två-statslösning med upprättandet av en palestinsk stat inom 1967 års gränser, med östra Jerusalem som huvudstad, och en övergripande lösning på det palestinska flyktingproblemet på grundval av FN:s resolution 194. Denna lösning kräver att muren och bosättningarna, som enligt folkrätten är illegala, rivs och att alla arabiska och palestinska politiska fångar släpps.

3.  Europaparlamentet är oerhört bekymrat över den senaste utvecklingen i Gazaremsan och fördömer Hamas övertag av den militära kontrollen över Gazaremsan. Indragningen av det direkta stödet och vägran att erkänna den nationella samlingsregeringen har direkt bidragit till att öka spänningarna och försvaga de palestinska institutionerna, särskilt säkerhetstjänsterna, vilket har resulterat i den nuvarande katastrofala situation som hotar den palestinska myndighetens själva existens.

4.  Europaparlamentet stöder den palestinska myndighetens och dess president Mahmoud Abbas insatser för att hantera den politiska och humanitära krisen. De politiska meningsskiljaktigheterna måste snarast möjligt överbryggas för att inte ytterligare minska möjligheterna att inrätta en palestinsk stat. Parlamentet uppmanar presidenten och samtliga parter att vidta nödvändiga åtgärder i detta avseende.

5.  Europaparlamentet stöder uppmaningen från PLO:s verkställande kommitté om att anordna nyval. Det internationella samfundet uppmanas samtidigt att förpliktiga sig till att erkänna och respektera resultatet av detta val.

6.  Europaparlamentet är extremt bekymrat över den humanitära situationen i Gaza. Isoleringen av Gazaremsan kommer endast att skapa mer kaos och förvärra den humanitära krisen i området. Parlamentet kräver att övergångar öppnas till Gazaremsan och att det humanitära biståndet snabbt sätts in. Europeiska unionen, Israel och Egypten uppmanas att vidta alla nödvändiga åtgärder för att omedelbart öppna gränsövergången i Rafah, med hänsyn särskilt till att 4 000 palestinier befinner sig där under dramatiska förhållanden.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt och fördömer den israeliska arméns senaste ingripanden i Gazaremsan och Nablus. Parlamentet uppmanar Israels regering att omedelbart stoppa alla sina militära operationer gentemot den palestinska befolkningen i Gaza och på Västbanken och avbryta sin illegala politik med utomrättsliga avrättningar. Parlamentet stöder kravet på ett omedelbart, samtidigt, globalt och ömsesidigt vapenstillestånd. Parlamentet ställer sig bakom president Abbas begäran att inom ramen för en allmän politisk strategi för att ge nytt liv åt fredsprocessen placera ut en internationell observatörs- och skyddsstyrka i FN-regi på Gröna linjen, i Gaza och på Västbanken.

8.  Europaparlamentet noterar det begränsade resultatet från toppmötet i Sharm el-Sheikh. Parlamentet konstaterar att Israel delvis överfört de palestinska skatteinkomster som landet illegalt höll inne. Israel uppmanas att villkorslöst överföra de totala inkasserade skatte- och tullinkomsterna till den palestinska myndigheten. Parlamentet uppmanar Israel att omedelbart avbryta byggandet av muren och bosättningarna och att stoppa alla åtgärder som syftar till att annektera östra Jerusalem. Parlamentet uppmanar också Israel att häva inskränkningarna av den fria rörligheten för personer och varor och att frige ett stort antal palestinska fångar, oavsett deras politiska tillhörighet, med början av de politiska ledarna och valda företrädare, särskilt Aziz Dweik, ordförande för det palestinska lagstiftande rådet, och Marwan Barghouti, den förste parlamentsledamoten som fängslades efter utbrottet av intifadan.

9.  Europaparlamentet stöder president Abbas löfte om att låta det direkta stödet när det återupptas komma samtliga palestinier till godo, utan åtskillnad mellan Gazaremsan och Västbanken. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att inte ställa sig i vägen för detta löfte. Parlamentet understryker att det finansiella stödet inte är tillräckligt, utan att man snarast måste stödja det palestinska folket och den palestinska myndigheten politiskt så att en livskraftig stat kan inrättas inom 1967 års gränser.

10.  Europaparlamentet understryker att förhandlingar om den slutliga statusen brådskande måste inledas. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen i detta avseende att bidra till att anordna en internationell fredskonferens om Mellanöstern, som inte utesluter någon eller ställer några förhandsvillkor, för att kunna nå ett regionalt fredsavtal grundat på FN:s resolutioner.

11.  Europaparlamentet betonar i detta avseende det arabiska fredsinitiativets värdefulla bidrag, eftersom det utgör en verklig möjlighet att nå en varaktig och övergripande fred i regionen. Parlamentet uppmanar de arabiska länderna att spela en aktiv roll i lösningen av konflikten och den nuvarande krisen. Parlamentet uppmanar den israeliska regeringen att utnyttja detta initiativ. Parlamentet understryker dock att om man inte snabbt tar tillvara på tillfället kan det försvinna helt, vilket skulle få dramatiska konsekvenser för hela regionens befolkning.

12.  Europaparlamentet gläder sig över att journalisten Alan Johnston släppts.

13.  Europaparlamentet kräver att de tre israeliska soldaterna omedelbart friges.

14.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens medlemsstater att återuppta en verklig dialog med Syrien för att nå en global lösning på konflikterna och garantera stabiliteten i regionen.

15.  Europaparlamentet är bekymrat över risken för att den politiska splittringen förvärras och över dess konsekvenser i Libanon och för freden och stabiliteten i regionen, och uppmanar alla berörda parter i Libanon att lösa den interna politiska krisen genom dialog.

16.  Europaparlamentet fördömer den attack som dödade sex soldater i FN:s fredbevarande styrka den 24 juni i år.

17.  Europaparlamentet understryker att en utplacering av FN-styrkor i södra Libanon, utan en politisk process, inte varaktigt kan lösa krisen och skulle utsätta UNIFIL för allvarliga risker. Parlamentet uppmanar rådet att informera parlamentet om sin politiska strategi och de politiska initiativ det tänker vidta för att nå en varaktig lösning på problemet. Parlamentet uppmanar den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken att snarast redogöra för denna fråga inför parlamentet.

18.  Europaparlamentet fördömer Fatah Al-Islams attacker och agerande liksom dess infiltrering av flyktinglägren, vilket medfört att de palestinska flyktingarna blivit de främsta offren för sammandrabbningarna. Parlamentet understryker att denna akuta situation på nytt understryker behovet av att nå en rättvis och övergripande lösning för de palestinska flyktingarna på grundval av FN:s resolution 194.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Israels, Libanons och Syriens regeringar och parlament, den palestinska nationella myndigheten, Arabförbundets generalsekreterare, Ryssland och Förenta staterna och till FN:s generalsekreterare.

Senaste uppdatering: 6 juli 2007Rättsligt meddelande