Procedūra : 2007/2594(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0310/2007

Iesniegtie teksti :

B6-0310/2007

Debates :

PV 11/07/2007 - 21
CRE 11/07/2007 - 21

Balsojumi :

PV 12/07/2007 - 6.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0354

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 122kWORD 62k
2007. gada 9. jūlija
PE 393.025v01-00
 
B6‑0310/2007
lai beigtu debates par Komisijas paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Josep Borrell Fontelles
Attīstības komitejas vārdā
par Attīstības sadarbības finansēšanas instrumenta (DCI) īstenošanas demokrātisko kontroli

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Attīstības sadarbības finansēšanas instrumenta (DCI) īstenošanas demokrātisko kontroli 
B6‑0310/02

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Parlaments ir uzsācis DCI īstenošanas demokrātiskās kontroles procesu;

B.  tā kā sadarbības galvenais mērķis saistībā ar šo finanšu instrumentu, to paredz regulas par DCI 2. panta 1. punktā, ir „partnervalstīs un reģionos izskaust nabadzību”, tostarp „īstenot TAM” (Tūkstošgades attīstības mērķus);

C.  tā kā EP saskaņā ar Reglamenta 81. pantu pieņēma trīs rezolūcijas, kurās pauda viedokli, ka Komisija ir pārsniegusi noteiktās ieviešanas pilnvaras saistībā ar vairākiem Komisijas lēmumu projektiem, ar ko izveido valstu stratēģijas dokumentus(1);

D.  tā kā parlamentārās kontroles secinājumi saistībā ar Komisijas lēmumu projektiem, ar ko izveido valstu, reģionālos un tematisko stratēģiju dokumentus, tika nosūtīti Komisijai kā pavadvēstule(2), kurā norādītas Eiropas Parlamenta izvirzītās galvenās horizontālās problēmas un vairāk nekā 150 lappušu garš Parlamenta novērtējuma rezumējums attiecībā uz atsevišķiem stratēģijas dokumentiem, kā arī prasība Komisijai sniegt īpašu informāciju par konkrētiem gadījumiem;

E.  tā kā Komisijas atbilde tika saņemta kā 26. marta komisāru B. Ferrero-Waldner un L. Michel vēstule Attīstības komitejai, un kura jāuzskata par konsolidētu atbildi gan uz vēstuli, gan rezolūciju(3);

F.  tā kā komisāri paziņoja, ka TAM nevar sasniegt, galveno vērību pievēršot vienīgi pakalpojumiem, vienlaikus atkārtoti apstiprinot apņemšanos saskaņā ar DCI valstu programmām īstenot mērķi līdz 2009. gadam 20 % atvēlētā finansējuma piešķirt pamata un vidējai izglītībai un pamatpakalpojumiem veselības jomā;

G.  tā kā Komisija turklāt apstiprina, ka sadarbība augstākās izglītības jomā dos iespēju apmācīt vietējos kadrus, kas būs spējīgi pārvaldīt un izstrādāt nepieciešamās politiskās pamatnostādnes nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai;

H.  tā kā Komisija dara zināmu, ka tā apsver, kā uzlabot apspriešanās procesu ar dažādām ieinteresētajām pusēm, un norāda, ka, izstrādājot gada rīcības programmas, vajadzības gadījumā tiks veikts ierosināto pasākumu ietekmes novērtējums, ņemot vērā dzimuma aspektu;

I.  tā kā visās programmās jāuzsver transversāli jautājumi: cilvēktiesību veicināšana, dzimumu līdztiesība, demokrātija, laba pārvaldība, bērnu, invalīdu un pamatiedzīvotāju tiesības, vides ilgtspējība un HIV/AIDS apkarošana;

J.  tā kā regulas par DCI 25. panta 1. punktā paredz, kā tiek piešķirts finansējums budžeta palīdzības veidā, proti, „ja partnervalsts valsts izdevumu vadība ir pietiekami pārskatāma”, un to, ka Komisija „atbalsta partnervalstu centienus izstrādāt parlamentāru kontroli un revīzijas iespējas”,

1.  atzinīgi vērtē komisāru B. Ferrero-Waldner un L. Michel 26. marta vēstuli Attīstības komitejai, taču pauž nožēlu, ka tajā nav dota konkrēta atbilde uz specifiskiem jautājumiem, ko Parlaments izvirzīja savā vēstulē, un ka līdz šim laikam vēl nav saņemta atbilde uz konkrētajiem jautājumiem, kuri ietverti Parlamenta secinājumos attiecībā uz atsevišķiem stratēģijas dokumentiem;

2.  neatlaidīgi aicina Komisiju īstenot nabadzības novēršanas uzdevumus un sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus, jo īpaši pievēršot uzmanību pamatpakalpojumiem veselības jomā un pamatizglītībai; uzsver, ka tām valstīm, kuras šīs jomas nav iekļāvušas kā galvenās nozares, jāsniedz detalizēta informācija Komisijai par citiem pasākumiem, ko veic līdzekļu devēji, parādot, kāda ir partnervalsts virzība, lai līdz 2015. gadam sasniegtu TAM;

3.  izsaka nožēlu, ka valstu stratēģijas dokumentos neparedz piešķirt pietiekamu resursu daļu DCI galvenajam mērķim — nabadzības izskaušanai un TAM sasniegšanai; jo īpaši pauž nožēlu, ka pavisam nav skaidrs, kā ES sasniegs valstu stratēģiskajās programmās paredzēto DCI finansējuma 20 % slieksni, kas līdz 2009. gadam jānovirza pamatizglītībai un vidējai izglītībai, kā arī pamatpakalpojumiem veselības jomā; mudina Komisiju sīki norādīt, kā tā pilda savas saistības, un vai šajā sakarā ir izdotas instrukcijas referentiem un delegācijām, un vai ir izveidota īpaša statistikas datu bāze;

4.  atzīst, ka arī atsevišķas darbības, kas nav saistītas ar attīstību, ir nozīmīgas, piemēram, ES pārredzamības veicināšana ārpuskopienas valstīs, augstākās izglītības aspekti, reģionāla integrācija, tirdzniecība un civilā aviācija, jo tās var dot pozitīvu ieguldījumu ES un partnervalstu attiecībās, taču atgādina, ka DCI ir specifisks finanšu instruments attīstībai, saistībā ar kuru ir tiesiskas prasības visiem finansējumiem tā ģeogrāfiskajās programmās un kurā vismaz 90 % tematisko programmu finansējuma ir attaisnojami kā oficiālā attīstības palīdzība atbilstīgi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejas (ESAO/APK) noteiktajiem kritērijiem; atzīmē, ka pasākumi, kuri nav saistīti ar oficiālo attīstības palīdzību, jāfinansē no citiem avotiem;

5.  aicina Komisiju sniegt detalizētu informāciju par to, kāda ir to pasākumu ietekme uz TAM, kuri plānoti saskaņā ar DCI; prasa Komisijai prioritārā secībā norādīt, kurus kritērijus tā izmanto, lai piešķirtu finansējumu dažādām DCI ģeogrāfiskām programmām, kā arī kritērijus stratēģiju dokumentu izstrādei dažās konkrētās valstīs un reģionos, bet ne citās;

6.  atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas centienus saistībā ar darba dalīšanu un līdzekļu devēju koordināciju, tomēr atzīmē, ka vajadzīga līdzekļu devēju visu darbību visaptveroša apsvēršana, un tādēļ aicina Komisiju sniegt Parlamentam precīzu un aktuālu „līdzekļu devēju matricu” par katru valsti un reģionu;

7.  prasa, lai Komisija informē Parlamentu, kā tā paredz nodrošināt atbilstīgu un efektīvu apspriešanos ar visām ieinteresētajām pusēm plānošanas procesa visos posmos, jo īpaši, kad tā paredz ieviest jaunus pasākumus;

8.  pauž nožēlu, ka transversāli jautājumi nav skaidri integrēti stratēģiju dokumentos un indikatīvajās programmās, un tādēļ prasa Komisijai iekļaut tos patiesi horizontālā veidā tās gada rīcības programmās, kā arī noteikt skaidrus integrēšanas kritērijus un/vai ietekmes rādītājus saistībā ar plānotajiem pasākumiem;

9.  prasa Komisijai stingri piemērot atbilstības kritērijus budžeta atbalstam, jo īpaši atturoties no tādām darbībām valstīs, kurās nevar nodrošināt valsts izdevumu pārredzamību; prasa Komisijai arī nodrošināt papildu informāciju Parlamentam, it sevišķi par to, kā tā īsteno tiesisko prasību visās valstīs, kuras saņem finansējumu kā budžeta palīdzību, proti, kā tā „atbalsta partnervalstu centienus izstrādāt parlamentāru kontroli un revīzijas iespējas”(4);

10.  aicina Komisiju iesūtīt Parlamentā visu informāciju par ģeogrāfiskajām un tematiskajām programmām, kā arī Attīstības sadarbības instrumenta (DCI) pārvaldības komitejas locekļu pilnu sarakstu; prasa Komisijai sistemātiski un bez kavēšanās Attīstības sadarbības instrumenta pārvaldības komitejas locekļiem darīt zināmus visus Parlamenta kontroles secinājumus pilnā tekstā;

11.  sagaida, ka Komisija risinās tās problēmas, uz kurām Parlaments norādīja stratēģijas dokumentu pārbaudes secinājumos, un pilnībā ieviesīs Parlamenta ieteikumus un prasības gada rīcības programmās;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Attīstības sadarbības instrumenta pārvaldības komitejai.

(1) - Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. februāra rezolūcija par Komisijas lēmumu projektiem, ar ko izveido valstu stratēģijas dokumentus un indikatīvās programmas Malaizijai, Brazīlijai un Pakistānai (P6_TA-PROV(2007)0045)( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2007-0067&language=ENB6-0067/2007);Mercosur un Latīņamerikai (P6_TA-PROV(2007)0233)( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2007-0067&language=ENB6-0236/2007);P6_TA-PROV(2007)0280)( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2007-0265&language=ENB6-0265/2007).
(2)    Attīstības komitejas priekšsēdētāja Josep Borrell Fontelles 2007. gada 5. marta Vēstule D (2007) 303749 komisāriem B. Ferrero-Waldner un L. Michel (reģistrēts kā komitoloģijas documents Nr. CMT-2007-1709 - pielikums reģistrēts kā komitoloģijas documents Nr.  CMT-2007-1709-2).
(3)    Komisāres B. Ferrero-Waldner 2007. gada 26. marta Vēstule A (2007) 5238 Attīstības komitejas priekššēdētājam Josep Borrell Fontelles (reģistrēta kā komitoloģijas documents Nr. CMT-2007-1709-3).
(4) Regulas par DCI 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 10. jūlijaJuridisks paziņojums