Menetlus : 2007/2605(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0325/2007

Esitatud tekstid :

B6-0325/2007

Arutelud :

PV 03/09/2007 - 16
CRE 03/09/2007 - 16

Hääletused :

PV 04/09/2007 - 7.3
CRE 04/09/2007 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0362

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 104kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0323/2007
29. august 2007
PE 393.035v01-00
 
B6‑0325/2007
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Francis Wurtz, Dimitrios Papadimoulis, Athanasios Pafilis, Roberto Musacchio, Willy Meyer Pleite ja Kyriacos Triantaphyllides
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Metsatulekahjud Kreekas, nende tagajärjed ning ennetus- ja varajase hoiatamise meetmeid puudutavad järeldused

Euroopa Parlamendi resolutsioon metsatulekahjude kohta Kreekas, nende tagajärgede ning ennetus- ja varajase hoiatamise meetmeid puudutavate järelduste kohta 
B6‑0325/2007

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2, 6 ja 174;

–   võttes arvesse oma 13. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni Buenos Airese kliimamuutuste konverentsi tulemuste kohta, 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni põua kohta Portugalis, 12. mai 2005. aasta resolutsiooni põua kohta Hispaanias, 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni loodusõnnetuste kohta Euroopas, 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni metsatulekahjude ja üleujutuste kohta ning 18. mai 2006. aasta resolutsiooni looduskatastroofide kohta – regionaalarengu aspektid;

–  võttes arvesse 11. detsembril 1997. aastal vastu võetud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ja protokolli ratifitseerimist Euroopa Ühenduse poolt 4. märtsil 2002;

–  võttes arvesse 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2152/2003 metsade ja keskkonna vastastikuse mõju seire kohta ühenduses (Forest Focus);

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni 3. novembri 1998. aasta teatist Euroopa Liidu metsastrateegia kohta (KOM(1998)0649) ning oma 16. veebruari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu metsastrateegia rakendamise kohta;

–  võttes arvesse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahendit (KOM(2005)0113);

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni 20. aprilli 2005. aasta teatist ühenduse kodanikukaitse mehhanismi parandamise kohta ning Michel Barnier’ aruannet pealkirjaga „Euroopa kodanikukaitse jõud: Europe Aid”;

–  võttes arvesse määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta ja Euroopa Parlamendi 18. mai 2006. aasta resolutsiooni kõnealuse määruse muutmise kohta (A6-0123/2006);

–  võttes arvesse oma 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni läbivaadatud säästva arengu strateegia kohta (B6-0335/2006);

–  võttes arvesse 15.–16. juunil 2006. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järelduste punkti 12;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et Kreeka seisab silmitsi riigi ajaloo kõige laastavamate looduspõlengutega, mille tulemusena on enam kui 70 inimest hukkunud ja tuhanded jäänud kodutuks ning mis jätavad endast maha sõjapiirkondadega sarnanevaid maastikke ja tekitavad äärmiselt tõsist kahju;

B.  arvestades, et tagasihoidlike hinnangute kohaselt on tuhanded külad – eelkõige Peloponnesosel ja Evial – evakueeritud, hävinud või maatasa põlenud, 250 000 hektarit maastikku hävinud, loendamatud hektarid oliivisalusid ja männimetsi tuhaks põlenud ning tuhandeid maapiirkondades elavad kreeklasi ja terveid piirkondi ähvardab rahalise laostumise oht;

C.  arvestades, et juulis olid ulatuslikud tulekahjud juba hävitanud tuhandeid hektareid metsa Pilio ja Grammose mägedel, Parnitha mäe rahvuspargis ja kõigil Ateenat ümbritsevatel mägedel, mis andis tõsise löögi Kreeka pealinna ökoloogilisele heaolule, jättes linna ilma metsamaa toodetud hapnikust;

D.  arvestades, et laastavad põlengud toovad kannatada saanud piirkondades ja ka lähedalasuvates linnades kaasa enneolematud üleujutused;

E.  arvestades, et metsatulekahjud põhjustasid tohutu ökoloogilise katastroofi, hävitades unikaalset loomastikku ja taimestikku, sealhulgas Natura 2000 alasid, ja ohustades suurt rahvusvahelist huvi pakkuvaid arheoloogiamälestisi, nagu iidne Olümpia;

F.  arvestades, et Kreekas pole kinnistusametit ega korralikke metsakaarte ja -registrit, mida pahatahtlikud arendajad sageli ära kasutavad, ehitades hooneid pärast põlenguid tühjaks jäänud maale;

G.  arvestades, et Kreekas ja teistes Lõuna-Euroopa riikides toimunud tulekahjude enneolematult suur arv ja ka nende ulatus on paljudel juhtudel kuritegevuse tagajärg, mille eesmärk on metsamaa ümberliigitamine, et seda saaks kasutada ehitamiseks ja finantsspekulatsioonideks;

H.  arvestades, et Kreekat oli tabanud väga halbade ilmastikuolude plahvatusohtlik kombinatsioon, metsad olid põua tõttu tuleohtlikud ja kuumalained olid rekordilised, ning et olukorra muutis veelgi hullemaks ebapiisav metsahooldus ning ennetusmeetmete ja tuletõrjeressursside puudumine;

I.  arvestades, et Lõuna-Itaalias on paljud piirkonnad looduspõlengute tõttu sotsiaalselt, majanduslikult ja ökoloogiliselt laastatud; arvestades, et Hispaanias on hävitatud 21 000 hektarit maad peamiselt Kanaari saartel ja Cordobas (Andaluusias), ning et Küprosel laastasid viimase kümne aasta suurimad metsatulekahjud männimetsadega kaetud Troodose mäeahelikku;

J.  arvestades, et kogu Euroopas, eriti Ühendkuningriigis ja Rumeenias, on toimunud ränki üleujutusi, mis on kahjustanud eluasemeid, infrastruktuuri ja põllumajandust;

K.  arvestades majanduslikku ja sotsiaalset kahju, mida need tulekahjud on tekitanud kohalikule ja maapiirkondade majandusele, tootmisele ja turismile;

L.  arvestades, et metsatulekahjude sagenemist põhjustab ka elanike arvu jätkuv vähenemine maapiirkondades, põllumajanduse ja sellega seotud traditsiooniliste tegevusalade osakaalu vähenemine, suutmatus tagada nõuetekohast metsahooldust ning tõhusa kaitsepoliitika ja sobivate vahendite ja rahastamise puudumine ühenduse tasandil;

M.  arvestades, et tulekahjude tõhusa vältimise ja kustutamise tagamiseks on vaja täistööajaga tuletõrjujaid;

N.  arvestades, et tihedam koostöö meetmete kooskõlastamisel piirkondlikul, riiklikul ja riigiülesel tasandil aitaks vähendada suurte loodusõnnetuste ja metsatulekahjude mõjusid;

O.  arvestades, et ennetav metsamajandus toob kaasa paljude püsivate töökohtade loomise, mis on otseselt seotud maapiirkondade elanike eluviisi ja tavade säilitamisega;

P.  arvestades, et Euroopa Liit peab tunnistama Vahemere piirkonna põudade ja tulekahjude näol toimuvate loodusõnnetuste eripära ning oma ennetus-, uurimis-, riskijuhtimis-, kodanikukaitse- ja solidaarsusvahendeid vastavalt kohandama;

Q.  arvestades, et kõigest mõne päevaga võivad katastroofid avaldada äärmiselt negatiivset mõju riigi majandusliku kasvu potentsiaalile, kui ei edendata aktiivselt katastroofide ennetamist, leevendamist ja juhtimist ning nendeks valmisolekut;

R.  arvestades, et ühenduse kodanikukaitse mehhanismi rakendati samalaadses hädaolukorras üheksal korral viienädalase perioodi jooksul, kusjuures seitse hädaolukorda olid samaaegsed; arvestades, et liikmesriikide abi ei olnud piisav, et tagada kiiret ja adekvaatset kodanikukaitsealast reageerimist kõigile hädaolukordadele,

1.  väljendab sügavat kahetsust ohvrite arvu pärast ning oma solidaarsust Kreeka ja Itaalia elanikega ja avaldab kaastunnet hukkunute perekondadele;

2.  tunnustab nii elukutseliste kui ka vabatahtlike tuletõrjujate vapraid jõupingutusi, sest nemad seadsid ohtu oma elu, et kustutada põlenguid ja päästa inimesi;

3.  nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks solidaarsusfondi ja teiste ühenduse vahendite kaudu ressursse, mis on vajalikud kõigi metsatulekahjudes kannatanute ja nende lähisugulaste kannatuste leevendamiseks ja materiaalsete vajaduste rahuldamiseks;

4.  kutsub komisjoni üles reformima olemasolevaid fonde ja vahendeid nii, et need hõlmaksid kõiki meetmeid, mis on vajalikud kannatanutele kiire ja otsese hüvitise pakkumiseks ja piirkonna majanduse ülesehitamiseks, ning jätkama koostööd liikmesriikide ametiasutustega, et toetada kannatada saanud elanikkonda, minimeerida tulekahjude ja üleujutuste keskkonnamõju, pakkuda riigi abi kannatada saanud piirkondade tootmispotentsiaali taastamiseks, püüda taaskäivitada töökohtade loomist ja võtta asjakohaseid meetmeid töökohtade ja muude sissetulekuallikate kaotusest tulenevate sotsiaalsete kulude hüvitamiseks; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon kiirendaks kõiki asjakohaseid ühenduse haldusmenetlusi, täpsemalt neid, mis on seotud vajadusega ümber korraldada struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond, ning muudaks nimetatud fondide vahendite ülemäära jäigalt reguleeritud kasutamise paindlikumaks;

5.  nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks Kreeka jaoks erakorralise ühenduse abi – ja eriti finantsabi – andmise korra, et toetada tõsiselt kannatada saanud piirkondade taastamist, pidades silmas nende suurt tähtsust keskkonna, maastiku ja majanduse seisukohalt; kutsub komisjoni üles andma oma panust Lakoonias, Messeenias, Ilias, Evial ja teistes Kreeka osades registreeritud kahjudega seotud meetmete rahastamisse, pakkudes kannatanutele hüvitist ja abi, ning aidates kaasa põlenud alade täisistutamisele ja eelseisvate üleujutuste juhtimisele;

6.  on seisukohal, et 2007.–2013. aasta finantsraamistikus tuleb ette näha ühenduse metsakaitseprogramm, mille eesmärk on edendada piisavalt rahastatud ennetustegevuse ja riskijuhtimise algatusi, mis tõstaksid teadlikkust metsatulekahjudest ning oleksid kooskõlas põllumajandus- ja struktuuripoliitika meetmetega;

7.  mõistab hukka nende inimeste käitumise ja kavatsused, kes tahtlikult süütasid tulekahjusid ja hävitasid tuhandeid hektareid kaitsealust metsamaad ja Vahemere taimestikku; väljendab tõsist muret seoste pärast kohalike kuritegelike organisatsioonide ja metsamaa ja/või kaitsealuse maa hävitamise vahel ning kutsub liikmesriikide ametiasutusi üles karmistama õigusakte sellise samades piirkondades korduvalt esineva kohutava teguviisi vastu võitlemiseks;

8.  väljendab muret loodusõnnetuste sagenemise pärast, mis asjatundjate arvates võib tuleneda peamiselt kliimamuutusest ja äärmuslike ilmastikutingimuste intensiivistumisest;

9.  nõuab erikaitsekavade loomist Vahemere piirkonna liikmesriikidele, kus maa-asulaid ümbritsevad metsad, mida ohustavad sellised loodusõnnetused nagu need, mis leidsid aset käesoleva aasta suvel Kreekas;

10.  toetab sellise metsapoliitika kehtestamise rahastamist, millega nähakse ette metsanduse alased ennetusmeetmed ja metsa uuendamine;

11.  on veendunud, et paljud tulekahjud, eriti Kreekas ja Itaalias, aga ka teistes riikides, on kuritegevuse tagajärg, mille eesmärk on hävitada mets ja muuta nende piirkondade sihtotstarvet muu tulutoova tegevuse tarbeks;

12.  kutsub liikmesriike üles võtma tõhusaid meetmeid oma metsakaitsealase õigusliku raamistiku parandamiseks ja rakendamiseks ning hoiduma ärihuvidele allumisest, ümberliigitamisest erastamistegevusest, piirates seega sekkumist ja spekuleerimist;

13.  kutsub liikmesriike üles võtma viivitamatult meetmeid seoses tuletõrjeressursside ja -töötajate puudusega ja tegema kõnealustes teenistustes ümberkorraldusi, võttes arvesse kliimamuutust, pidevalt tõusvat temperatuuri ja pikenevaid põuaperioode;

14.  toetab metsakaitsefondi loomist kõigi Vahemere piirkonna liikmesriikide metsamaade jaoks;

15.  tõdeb, et käesoleva aasta kogemused rõhutavad vajadust tugevdada ühenduse kodanikukaitset, ennetustegevust, valmisolekut ja reageerimisvõimet metsa- ja muude looduspõlengute korral, ning nõuab tungivalt, et komisjon võtaks sellekohaseid meetmeid;

16.  kutsub komisjoni üles uurima võimalusi, kuidas teha ELi naaberriikide ja muude kolmandate riikidega koostööd laastavate tulekahjudega võitlemisel ning parimate tavade ja/või võimsuste jagamisel ohtlike suvekuude ajal, et olla paremini valmis metsapõlengute hooajaks 2008. aastal;

17.  rõhutab sellega seoses vajadust jätkata liikmesriikide kodanikukaitsemoodulitele tugineva kiirreageerimisvõime arendamist, nagu nõuti 16. ja 17. juunil 2005. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel, ja kaaluda alaliste päästemeeskondade loomist;

18.  on seisukohal, et vabatahtlikku kodanikukaitsealast tegevust tuleb viivitamatult edendada ja toetada põhiväljaõppe ja varustusega, mis võimaldavad rakendada kõrgtasemel tehnoloogiaid, sest see on liikmesriikide jaoks üks olulisemaid kättesaadavaid ressursse looduskatastroofidest tingitud eriolukordadega toimetulekul, ning nõuab ühisprotokolli koostamist selliste tulekahjude ennetamise ja tõrjumise kohta;

19.  tunneb heameelt liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt üles näidatud solidaarsuse üle metsapõlengute ajal raskes olukorras olnud riikide abistamisel lennukite, tuletõrjevarustuse ja oskusteabega;

20.  tunnustab järelevalve- ja teabekeskuse panust, kes toetas ja hõlbustas kodanikukaitse alase abi mobiliseerimist ja kooskõlastamist hädaolukordade ajal; märgib siiski, et liikmesriikide ressursid metsapõlengutega võitlemiseks, eelkõige lennukite abil, on piiratud, ning et alati ei ole liikmesriikidel võimalik pakkuda abi, kui ressursse on vaja riigisiseselt;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele ametivõimudele.

Viimane päevakajastamine: 31. august 2007Õigusalane teave