Postup : 2007/2624(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0355/2007

Předložené texty :

B6-0355/2007

Rozpravy :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Hlasování :

PV 26/09/2007 - 6.4

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0412

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 90kWORD 43k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0351/2007
19. září 2007
PE394.794v01-00
 
B6‑0355/2007
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli a Adriana Poli Bortone
za skupinu UEN
o nebezpečných hračkách

Usnesení Evropského parlamentu o nebezpečných hračkách 
B6‑0355/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici 88/378/EHS(1) o bezpečnosti hraček,

–  s ohledem na směrnici 2001/95/ES(2) o obecné bezpečnosti výrobků,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v posledních několika měsících EU zaznamenala řadu případů rozsáhlého dobrovolného stahování nebezpečných hraček z trhu,

B.  vzhledem k tomu, že tyto případy upozornily na problém nebezpečných výrobků, které se stále dostávají na trh v EU, a tato skutečnost vyžaduje rychlá nápravná opatření,

C.  vzhledem k tomu, že 48 % zjištěných nebezpečných výrobků pochází z Číny a u 27 % nebyl zjištěn původ,

D.  vzhledem k tomu, že u 25 % všech zjištěných nebezpečných výrobků se jednalo o dětské hračky,

1.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že označení CE bude zárukou bezpečnosti a kvality, a aby přijala opatření, která by zabránila zneužívání tohoto označení/porušení této bezpečnosti a kvality;

2.  vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti systému RAPEX, aby se zajistilo odhalení maximálního množství nebezpečných výrobků z Číny a jiných třetích zemí, které se dostávají na trh v EU;

3.  naléhavě vyzývá Komisi, aby učinila rozhodné kroky k vyřešení problému nebezpečných výrobků, jejichž původ nebyl zjištěn;

4.  naléhavě vyzývá Komisi, aby urychlila přezkoumání směrnice o bezpečnosti hraček a současně zlepšila účinnost a důsledné uplatňování této směrnice a aby předložila svůj návrh Evropskému parlamentu bez dalšího prodlení;

5.  vyzývá členské státy, aby zajistily přísné prosazování právních předpisů týkajících se výrobků, a zejména bezpečnosti hraček, a aby zvýšily své úsilí o zlepšení dohledu nad trhem a vnitrostátních kontrol;

6.  vyzývá členské státy, aby plně využily všech legálně dostupných možností k tomu, aby zajistily, že nevyhovující nebo nebezpečné hračky nebudou moci být uvedeny na trh nebo budou z trhu staženy;

7.  vyzývá Komisi, aby posílila spolupráci s čínským úřadem „General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)“;

8.  vyzývá Komisi a Radu, aby zřídily náležitý celní dohled a donucovací mechanismy;

9.  vyzývá Komisi, aby poskytla technickou pomoc čínským orgánům s cílem provádět zdravotní a bezpečnostní předpisy a také zlepšit kontrolu a celní spolupráci;

10.  vybízí Komisi, aby se spolu s členskými státy důrazně zasadila o ochranu práv a očekávání spotřebitelů v případech, kdy ze strany zahraničních výrobců a dodavatelů průkazně dochází ke klamavému jednání a/nebo užívání podvodného nebo zavádějícího označení původu;

11.  vyzývá Radu k přijetí pravidel pro schvalování nařízení o označování původu výrobků, aby byli spotřebitelé řádně informováni o zemi původu;

12.  zdůrazňuje naléhavost a význam reformování celního kodexu, aby bylo možno provádět přísnější kontroly výrobků, které přicházejí na evropský trh, a zejména aby bylo zaručeno dodržování evropských environmentálních a zdravotních norem;

13.  vyzývá, aby zejména u hraček byly prováděny větší kontroly „označení shody CE“, které jednostranně připojují výrobci, aby zajistili sledovatelnost produktů, a aby byly rovněž prováděny přísné kontroly dodržování evropských právních předpisů ohledně „chemické bezpečnosti“ výrobků, které jsou určeny dětem, zejména pokud se jedná o děti mladší tří let;

14.  zdůrazňuje, že tento požadavek je vznesen také za účelem ochrany evropského průmyslu proti nekalé konkurenci založené na environmentálním dumpingu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1.
(2) Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 9.

Poslední aktualizace: 21. září 2007Právní upozornění