Procedura : 2007/2627(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0364/2007

Teksty złożone :

B6-0364/2007

Debaty :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Głosowanie :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0419

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 98kWORD 54k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0362/2007
25 września 2007
PE394.803v01-00
 
B6‑0364/2007
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski i Konrad Szymański
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie operacji EPBiO we wschodnim Czadzie i na północy Republiki Środkowoafrykańskiej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie operacji EPBiO we wschodnim Czadzie i na północy Republiki Środkowoafrykańskiej 
B6‑0364/2007

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konflikt w Darfurze i jego szersze skutki w regionie, zwłaszcza we wschodniej części Czadu oraz w północnej części Republiki Środkowoafrykańskiej,

–  uwzględniając konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dni 23-24 lipca 2007 r., w których Rada zwróciła się do „właściwych organów o kontynuację planów w celu ewentualnego podjęcia decyzji o operacjach pomostowych w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, wspierając wielowymiarową obecność ONZ we wschodnim Czadzie i w północno-wschodnich rejonach Republiki Środkowoafrykańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na tych obszarach”,

–  uwzględniając spotkanie w sprawie pokoju w Darfurze, które odbyło się w Aruszy w dniach od 3 do 6 sierpnia 2007 r. w obecności poszczególnych grup rebelianckich i mediatorów z ONZ i Unii Afrykańskiej,

–  uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 1769(2007) z dnia 31 lipca 2007 r. ustanawiającą, początkowo na 12 miesięcy, połączoną operację ONZ i Unii Afrykańskiej w Darfurze (UNAMID),

–  uwzględniając podpisanie przez wszystkie partie polityczne Czadu, zarówno tworzące większość, jak i będące w opozycji, politycznego porozumienia na rzecz wzmocnienia procesu demokratycznego w Czadzie, które miało miejsce w Ndżamenie w dniu 13 sierpnia 2007 r.,

–  uwzględniając prezydenckie oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 27 sierpnia 2007 r. potwierdzające jej gotowość do ustanowienia misji ONZ w Czadzie i przyjmujące z zadowoleniem zamiar zapewnienia przez UE wsparcia w postaci misji wojskowej w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony,

–  uwzględniając swoją rezolucję z 12 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji w Darfurze,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  wyrażając najgłębsze zaniepokojenie z powodu pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Czadzie, gdzie w wyniku konfliktu w Darfurze i jego skutków transgranicznych w 12 obozach wzdłuż wschodniej granicy Czadu z Sudanem schronienie znalazło ok. 238 000 uchodźców z Sudanu, 44 600 uchodźców z Republiki Środkowoafrykańskiej oraz 170 000 uchodźców wewnętrznych,

B.  zaniepokojony sytuacją w zakresie bezpieczeństwa we wschodniej części Czadu, która od 2006 r. uległa pogorszeniu w wyniku starć między siłami bezpieczeństwa i rebeliantami z Czadu oraz interwencji ze strony milicji Dżandżałid i grup zbrojnych z Sudanu, do których dochodzą jeszcze rozboje i ataki na organizacje humanitarne,

C.  popierając wysiłki sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona na rzecz znalezienia w drodze negocjacji rozwiązania konfliktu w Darfurze poprzez wspieranie kontaktów między władzami Sudanu a poszczególnymi grupami rebeliantów;

D.  przyjmując z zadowoleniem rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 1769(2007), zatwierdzającą rozmieszczenie w Darfurze 26 000 żołnierzy w ramach sił UA/ONZ, którzy przyczynią się do zaprowadzenia pokoju w całym regionie w związku z rozmieszczeniem sił policyjnych ONZ oraz planowaną operacją EPBiO we wschodniej części Czadu i w północnej części Republiki Środkowoafrykańskiej,

E.  przyjmując z zadowoleniem podpisanie przez wszystkie partie polityczne Czadu porozumienia na rzecz wzmocnienia procesu demokratycznego w Czadzie, które miało miejsce w Ndżamenie w dniu 13 sierpnia 2007 r., w obecności społeczności międzynarodowej i głowy państwa Czad, prezydenta Idrissa Deby Itno,

F.  podkreślając wysiłki przywódców Libii na rzecz znalezienia - przy współudziale grup, które nie podpisały poprzedniego porozumienia - rozwiązania wewnętrznego konfliktu w Czadzie,

1.  uważa, że skoordynowane wysiłki UE i ONZ mogą pomóc w stworzeniu warunków umożliwiających poszczególnym stronom konfliktu w szerokim regionie Darfuru, wschodniego Czadu i północnej części Republiki Środkowoafrykańskiej znalezienie politycznego rozwiązania, które pozwoli na zaprowadzenie bezpieczeństwa, ułatwiając w ten sposób powrót uchodźców i wysiedleńców wewnętrznych do ich rodzinnych wiosek;

2.  popiera rozpoczęcie w ramach EPBiO operacji we wschodniej części Czadu i północnej części Republiki Środkowoafrykańskiej, która potrwa rok i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obu tych regionach, jednak pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

a)  misja sił europejskich (EUROFOR) musi wspierać działalność humanitarną i tworzenie warunków bezpiecznego otoczenia dla pracy sił policyjnych ONZ, powrotu uchodźców wewnętrznych i kontynuacji dialogu między siłami politycznymi w regionie,

b)  siły zbrojne EUFOR muszą zachować neutralność wobec złożonej sytuacji politycznej w regionie, nie dając wciągnąć się w walki między siłami rządowymi a grupami rebeliantów;

c)  EUFOR musi posiadać solidny mandat na mocy rozdziału VII karty ONZ i jasne zasady zaangażowania, dopuszczające użycie siły w razie konieczności, zwłaszcza w przypadku, gdy atakowane są osoby cywilne, pracownicy organizacji humanitarnych, obozy, wioski lub funkcjonariusze policji ONZ, a także w samoobronie,

d)  siły EUFOR muszą być odpowiednio widoczne i właściwie wyposażone, aby móc powstrzymać ewentualnego agresora; muszą być w stanie przeprowadzać dalekie patrole z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i helikopterów (w tym helikopterów bojowych);

e)  przed rozpoczęciem rozmieszczania należy ustalić wyraźną strategię wycofania, siły EUFOR muszą zatem posiadać tymczasowy mandat, uwzględniający zastąpienie sił EUFOR innymi siłami w celu zapewnienia pomyślnego zakończenia ich mandatu i terminowego powrotu zaangażowanych oddziałów,

f)  siły EUFOR nie powinny angażować się w zadania wykonywane przez organizacje pozarządowe działające w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej, ani też w nich interweniować, aby ich nie narażać na szwank,

g)  ponieważ większość kontyngentu UE stanowić mają siły francuskie, niezwykle istotną sprawą jest zadbanie, aby siły EUFOR były postrzegane jako bezstronne, a nie służące rozszerzeniu zdolności militarnych Francji w regionie;

3.  wzywa Radę do regularnego informowania Parlamentu Europejskiego o poszczególnych etapach operacji, takich jak: koncepcja zarządzania kryzysowego, wspólne działania, koncepcja operacji, plan operacji, proces tworzenia oddziałów, postęp operacji do jej zakończenia i proces wyciągania wniosków;

4.  ubolewa nad faktem, że z wielu powodów ta operacja EPBiO nie może być prowadzona z nowo utworzonego centrum operacyjnego Unii Europejskiej; ma nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie w momencie przyjęcia traktatu reformującego, który powinien zwiększyć skuteczność EPBiO;

5.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz prezydentom, rządom i parlamentom Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu.

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2007Informacja prawna