Postup : 2007/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0400/2007

Predkladané texty :

B6-0400/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0480

NÁVRH UZNESENIA
PDF 104kWORD 56k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0400/2007
22. októbra 2007
PE396.037v01-00
 
B6‑0400/2007
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0321/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness a James Nicholson
v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
o zvyšovaní cien krmív a potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o zvyšovaní cien krmív a potravín 
B6‑0400/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 33 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 26. septembra o vyňatí pôdy z produkcie na rok 2008,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže svetové ceny obilia sa v posledných mesiacoch dramaticky zvýšili,

B.  keďže svetové zásoby obilia sú ovplyvnené nepriaznivými poveternostnými podmienkami, najmä suchom a záplavami, ktoré možno spájať s klimatickými zmenami,

C.  keďže napríklad Austrália zažíva najhoršie suchá od roku 1900, keď sa začala robiť evidencia,

D.  keďže svetový dopyt po potravinách rastie rýchlejšie než zásobovanie, v neposlednom rade preto, že rastúce príjmy v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako sú India a Čína, v kombinácii s rastúcim počtom obyvateľstva stupňujú dopyt najmä po mäse a mliečnych výrobkoch, a teda aj po krmive,

E.  keďže vyše 854 miliónov ľudí nemá zabezpečené zásobovanie potravinami, pričom asi 820 miliónov z nich žije v rozvojových krajinách,

F.  keďže posledné odhady hovoria, že úroda obilia v EÚ – 27 bude o asi 8 miliónov ton nižšia než v minulom roku,

G.  keďže úroda v roku 2006 bola iba 265,5 milión ton, pričom na intervenciu v tomto roku zostal iba jeden milión ton,

H.  keďže v rokoch 2006 a 2007 sa na výrobu etanolu použilo len 1,3 % resp. 1,5 % produkcie obilnín EÚ, čo znamená, že rastúce ceny nemožno spájať iba s týmto nepotravinárskym využitím v rámci EÚ,

I.  keďže je jasné, že politika USA, kde sa viac pôdy vydeľuje na pestovanie kukurice na výrobu bioetanolu, má lavínový efekt na cenu ďalších obilnín,

J.  keďže z hľadiska minulého obdobia reálne ceny obilia mali tendenciu klesať, ale za posledných šesť mesiacov sa trojnásobne zvýšili,

K.  keďže maloobchodné ceny nedržia krok s nákladmi na živobytie a výstupné ceny sa vzdialili od maloobchodných cien,

L.  keďže aj spotrebitelia sú obeťami trhovej nestability a existuje nebezpečenstvo, že rastúce ceny potravín vyvolajú mylný dojem, že sú za ne zodpovední poľnohospodári,

M.  keďže rastúce ceny kŕmnych zmesí spôsobujú zvyšovanie výrobných nákladov v odvetví živočíšnej výroby,

N.  keďže v článku 33 Zmluvy o ES sa uvádza, že zabezpečenie dostupnosti zásob a zabezpečenie, že zásoby sa dostanú k spotrebiteľom za primerané ceny, sú cieľmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky,

Pôda vyňatá z produkcie

1.   víta nedávne rozhodnutie ministrov poľnohospodárstva EÚ prijať návrh Komisie o pozastavení záväzkov v súvislosti s vyňatím pôdy na rok 2008;

2.   berie na vedomie odhady Komisie, že týmto opatrením sa uvoľní okolo 2,9 miliónov hektárov na produkciu obilia a úroda v budúcom roku sa zvýši asi o 10 miliónov ton;

3.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada neprijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, ktoré sa snažili pozastaviť vyňatie pôdy aj na rok 2009, a očakáva, že touto otázkou sa bude zaoberať najbližšia revízia SPP;

Výroba potravín a maloobchodný predaj

4.   berie na vedomie nedávne vyjadrenia komisárky Fischer-Boelovej, že ceny mäsa a mäsových výrobkov by sa mohli v dôsledku nárastu cien krmív zvýšiť v roku 2008 až o 30 %;

5.   konštatuje, že zvýšenie ceny mlieka v roku 2007 predstavuje malé, ale nevyhnutne potrebné zvýšenie príjmov poľnohospodárov produkujúcich mlieko, prináša však problémy spotrebiteľom a sťažuje zabezpečovanie požadovaných dodávok mliečnych výrobkov, napríklad pre školy a nemocnice;

6.   so znepokojením berie na vedomie, že európski chovatelia hydiny musia platiť za krmivo o 40 – 60 % viac než pred rokom, najmä preto, že krmivo tvorí okolo 60 % ich celkových nákladov;

7.   čo najdôraznejšie upozorňuje, že náklady na suroviny sú relatívne malou zložkou celkovej ceny mnohých potravinárskych výrobkov, najmä spracovaných potravín, a že aj po nedávnom zvýšení cien pšenice náklady na pšenicu zodpovedajú menej než 10 percentám maloobchodnej ceny bochníka chleba v Spojenom kráľovstve a menej než 5 percentám ceny bagety vo Francúzsku;

8.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali nezrovnalosti medzi výstupnými cenami a cenami, ktoré stanovujú najvýznamnejší maloobchodníci;

Biopalivá

9.   zdôrazňuje, že len veľmi malý podiel produkcie obilia EÚ sa v súčasnosti používa na výrobu biopalív a že splnenie cieľov EÚ v oblasti biopalív v roku 2020 bude stále vyžadovať využitie len 15 % ornej pôdy EÚ;

10.  zdôrazňuje, že biopalivá sú v súčasnosti jedinou náhradou za fosílne palivá, ktoré sú vo veľkom meradle dostupné na trhu, a na rozdiel od fosílnych palív sú obnoviteľné a môžu výrazne znížiť emisie skleníkových plynov;

11.  konštatuje, že ak sa v EÚ použije jedna tona obilnín na výrobu bioetanolu, až do 40 % sa vráti do krmovinárskeho sektora vo forme vedľajšieho produktu;

12.  napriek tomu vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili viac na podporu využívania a výroby bioenergie druhej generácie, ktorá skôr zahŕňa spracovanie hnojiva a poľnohospodárskeho odpadu než prvotné poľnohospodárske produkty;

Dovoz krmív

13.  s vážnym znepokojením berie na vedomie, že náklady na kŕmne zmesi sa zvýšili o 75 eur za tonu a v súvislosti s akútnym nedostatkom kŕmneho obilia ďalej rastú a že to predstavuje dodatočné zvýšenie nákladov o 10 miliárd eur pre živočíšnu výrobu EÚ;

14.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ministrom poľnohospodárstva EÚ sa na poslednom stretnutí napriek kladnému stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín nepodarilo dosiahnuť zhodu o schválení troch typov geneticky modifikovanej kukurice;

15.  poukazuje na to, že významný podiel kukurice a sóje, ktorý sa už používa na výrobu krmív, je geneticky modifikovaného pôvodu;

16.  so znepokojením berie na vedomie, že marenie súhlasu s genetickou modifikáciou má za následok ďalšie zvýšenie cien krmovinových surovín, čo škodí konkurencieschopnosti chovateľov v EÚ a vedie k paradoxnej situácii, keď spotrebitelia EÚ kupujú mäso a živočíšne výrobky z tretích krajín, ktoré používajú geneticky modifikované krmivo;

17.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v dôsledku neexistencie súhlasu existuje de facto zákaz dovozu vedľajších produktov kukurice z USA;

18.  vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a členské štáty, aby uznali závislosť EÚ od dovozu rastlinných proteínov z tretích krajín a stanovili funkčné pravidlá dovozu založené na limitoch a aby skrátili neprimerané odďaľovanie systému schvaľovania genetickej modifikácie v EÚ;

Dovoz a vývoz

19.  poukazuje na oznámenie z posledného zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva o zámere podať návrh na zrušenie dovozného cla za obilie na rok 2008 ako prostriedku riešenia ťažkej situácie v odvetví živočíšnej výroby, najmä v sektore chovu ošípaných;

20.  upozorňuje, že takéto rozhodnutia môžu v skutočnosti oslabiť rokovaciu pozíciu EÚ v rámci WTO v súvislosti s prístupom na trh;

21.  zdôrazňuje, že toto rozhodnutie by nemalo slúžiť ako precedens pre ďalšie odvetvia, napríklad pestovanie ryže;

22.  odmieta akékoľvek kroky na zavedenie vývozných kvót a ciel v poľnohospodárskej výrobe EÚ;

23.  žiada, aby sa na subjekty tretích krajín vzťahovali rovnako prísne kontroly ako na výrobcov EÚ;

Svetový nedostatok potravinovej bezpečnosti

24.  uvedomuje si, že znížené svetové zásoby potravín majú vážny a osobitný vplyv na krajiny s nízkymi príjmami a deficitom potravín v rozvojovom svete, kde sa predpokladá značné zvýšenie celkových nákladov za dovoz obilia, a to na rekordnú výšku 28 miliárd dolárov v roku 2007/08, teda zvýšenie o 14 % z vlaňajšej, už aj tak vysokej úrovne;

25.  konštatuje, že rozvojové krajiny tento rok celkovo spotrebujú na dovoz obilnín rekordných 52 miliárd;

26.  naliehavo žiada členské štáty, aby sa zmysluplne zaoberali problémami svetového nedostatku potravinovej bezpečnosti;

27.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala hĺbkovú analýzu trendov na svetovom trhu vrátane rastúceho dopytu po potravinách v rozvojových krajinách, aby mohla v rámci revízie SPP posúdiť vytvorenie trvalých mechanizmov na zabezpečenie primeraného zásobovania trhu v budúcnosti;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie