Διαδικασία : 2007/2641(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0401/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0401/2007

Συζήτηση :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2007 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0480

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 96kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0400/2007
22 Οκτωβρίου 2007
PE396.038v01-00
 
B6‑0401/2007
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0377/2007
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Κατερίνας Μπατζελή και Rosa Miguélez Ramos
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με τις αυξήσεις τιμών και την προστασία των καταναλωτών

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με με τις αυξήσεις τιμών και την προστασία των καταναλωτών 
B6‑0401/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία τριμηνιαία έκθεση της FAO για τις "προοπτικές των συγκομιδών και την επισιτιστική κατάσταση", καθώς και την Δήλωση του εν λόγω Οργανισμού κατά την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής στις 16 Οκτωβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τα βιοκαύσιμα που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Στρογγυλής Τραπέζης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παρίσι στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο κύμα αυξήσεων στις τιμές καταναλωτή, που συνδέεται μεταξύ άλλων: με την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, με την αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης (ιδίως στην Κίνα και την Ινδία), με το χαμηλό επίπεδο των συγκομιδών λόγω κακών κλιματικών συνθηκών, ή με τη μείωση των αποθεμάτων και με την κερδοσκοπία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ τίποτε μεν δεν επιτρέπει ακόμη να αποδειχθεί η άμεση και μακροπρόθεσμη σχέση ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών ορισμένων προϊόντων και στη ζήτηση βιοκαυσίμων, όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε την περίπτωση π.χ. των ΗΠΑ, όπου η φιλόδοξη ενθάρρυνση της καλλιέργειας καλαμποκιού για βιοκαύσιμα προκαλεί αυτή τη στιγμή αύξηση των τιμών των τροφίμων, με τρόπο άμεσο και διαπιστωμένο από τον ΟΟΣΑ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει σήμερα η Κοινή Γεωργική Πολιτική ως στοιχείο εξισορρόπησης της επισιτιστικής αλυσίδας, έχοντας ως βασικό ρόλο μεταξύ άλλων να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια, τα γεωργικά εισοδήματα, την ποιοτική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αναπροσαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής περιόρισε σημαντικά τους παρεμβατικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνται σε τέτοιες καταστάσεις,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που παίζουν οι μεγάλες αλυσίδες διανομής και ένας μικρός αριθμός αλυσίδων υπερκαταστημάτων εντός της ΕΕ κατά τον καθορισμό των τιμών καταναλωτή και τον τρόπο με τον οποίο η ζήτηση συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, σε βαθμό που να συμπεραίνουμε την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στις διαπραγματεύσεις με τους παραγωγούς,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη πιο συγκεκριμένα ότι πληροφορίες συλλεγείσες σε ολόκληρη την ΕΕ από διάφορες οργανώσεις και ενώσεις δείχνουν ότι τα μεγάλα υπερκαταστήματα κάνουν κατάχρηση της οικονομικής τους ισχύος για να υποχρεώνουν τους παραγωγούς και τους προμηθευτές (εγκατεστημένους στην ΕΕ αλλά και στο εξωτερικό) να μειώνουν τις τιμές τους μέχρι επίπεδα δυσβάστακτα πλέον, και για να τους επιβάλλουν αθέμιτους όρους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη εντούτοις ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε ένα εσωτερικό προβληματισμό ως προς τις συνέπειες της κρίσης των τιμών στην ΕΕ και ότι αντίθετα οφείλουμε επίσης να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν οι αυξήσεις των διεθνών τιμών των γεωργικών πρώτων υλών για τις πτωχότερες χώρες και ιδίως για τις χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς σε παγκόσμιο επίπεδο,

1.  χαίρει και επικροτεί και την Επιτροπή για την πρόσφατη απόφαση άρσης των μέτρων αγρανάπαυσης ως ανακουφιστικό και κατεπείγον μέτρο απέναντι στη μεγάλη αύξηση της των τιμών των δημητριακών·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει κατεπειγόντως μέτρα και για άλλους πληττόμενους κλάδους, όπως π.χ. της γαλακτοπαραγωγής, για την αντιμετώπιση της εν λόγω αύξησης των τιμών·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εποπτεύουν τις επιπτώσεις της πρόσφατης αυτής κρίσης τιμών στα οικονομικά των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, ώστε να μετρήσουν την πραγματική της επίπτωση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών και να τη λάβουν υπόψη για την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων, εάν τούτο απαιτηθεί·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα προωθήσει έναν εμπεριστατωμένο προβληματισμό ως προς το μελλοντικό ρόλο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής εν γένει αλλά και ειδικότερα ως προς την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και των τροφίμων, μέσα από τα διδάγματα της εμπειρίας από τις τρέχουσες κρίσεις·

5.  επιβεβαιώνει, με αυτή την έννοια, ότι ο "απολογισμός της κατάστασης" αποτελεί ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό και για τη συμβολή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην ισορροπία της επισιτιστικής αλυσίδας διότι, πέρα από το πρόσφατο φαινόμενο της αύξησης των τιμών, μπορούμε τώρα πλέον να διαπιστώσουμε ότι η ψαλίδα ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στις τιμές καταναλωτή συνεχώς μεγαλώνει και γι΄αυτό ζητεί από την Επιτροπή να καλύψει τα ζητήματα αυτά κατά την προσεχή συζήτηση για τον απολογισμό της κατάστασης·

6.  διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να παρέμβει υπέρ μιας μεγαλύτερης διαφάνειας στις εμπορικές πρακτικές και γι΄αυτό ζητεί να ξεκινήσουν έρευνες (και προσφυγές επί παραβιάσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν τούτο καταστεί αναγκαίο) για τις συνέπειες που έχει η συγκέντρωση του ευρωπαϊκού κλάδου της μεγάλης διανομής κυρίως για τους μικροπαραγωγούς, τις μικρές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, και ειδικότερα ζητεί από την Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση για κάθε κατάχρηση που θα μπορούσε να προκύψει από αυτή τη συγκέντρωση και που θα σχετιζόταν με την αγοραστική δύναμη·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου