Postup : 2007/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0401/2007

Predkladané texty :

B6-0401/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0480

NÁVRH UZNESENIA
PDF 89kWORD 45k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0400/2007
22. októbra 2007
PE396.038v01-00
 
B6‑0401/2007
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0377/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli a Rosa Miguélez Ramos
v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
o zvyšovaní cien a ochrane spotrebiteľov

Uznesenie Európskeho parlamentu o zvyšovaní cien a ochrane spotrebiteľov 
B6‑0401/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na poslednú štvrťročnú správu FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN) o perspektívach úrody a situácii v potravinárstve, ako aj vyhlásenie FAO počas Svetového dňa výživy dňa 16. októbra 2007;

–  so zreteľom na závery správy OECD o biopalivách, ktorá bola predložená v Paríži v dňoch 11. – 12. septembra 2007 v rámci okrúhleho stola trvalo udržateľného rozvoja;

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže posledná vlna zvyšovania spotrebiteľských cien je okrem iného spojená so zvyšovaním cien surovín, zvyšovaním svetovej spotreby (najmä v Číne a v Indii), nízkou úrodou spôsobenou zlými klimatickými podmienkami alebo znižovaním zásob a špekuláciami;

B.  keďže vo väčšine členských štátov EÚ zatiaľ nič neumožňuje preukázať priamu a dlhodobú súvislosť medzi zvyšovaním cien niektorých výrobkov a dopytom po biopalivách, ale netreba zabúdať napríklad na prípad Spojených štátov, kde ambiciózna podpora výroby kukurice pre biopalivá má v súčasnosti priamy vplyv na zvyšovanie cien potravín, ktorý potvrdila OECD;

C.  keďže spoločná poľnohospodárska politika (SPP) má v súčasnosti význam rovnovážneho prvku potravinárskeho reťazca, ktorého základnou úlohou je zaistiť potravinovú bezpečnosť, poľnohospodárske príjmy, kvalitnú výrobu a ochranu životného prostredia;

D.  keďže posledný vývoj SPP významným spôsobom zúžil intervenčné mechanizmy pre tento typ situácií;

E.  keďže veľké distribučné reťazce a malý počet reťazcov supermarketov v rámci EÚ zohrávajú úlohu v stanovovaní spotrebiteľských cien a keďže dochádza k silnej koncentrácii tohto dopytu až do takej miery, že je predpokladom pre dominantné postavenie pri rokovaniach s výrobcami;

F.  keďže podľa jednotlivých informácií zozbieraných v celej Únii rôznymi organizáciami a združeniami možno konkrétnejšie usudzovať, že veľké supermarkety zneužívajú svoju hospodársku silu, aby prinútili výrobcov a dodávateľov (so sídlom v Únii, ale aj v zahraničí) znížiť ich ceny až na neudržateľnú úroveň a vnútiť im nekalé podmienky;

G.  keďže sa však nemôžeme obmedziť iba na vnútornú úvahu o dôsledkoch cenovej krízy v EÚ a keďže by naopak bolo treba zohľadniť dôsledky zvýšenia svetových cien potravinárskych surovín pre najchudobnejšie krajiny a najmä krajiny, ktoré sú čistými dovozcami v celosvetovom meradle;

1.  blahoželá Komisii a víta nedávne rozhodnutie uvoľniť vyňatie pôdy z produkcie ako zmierňujúce a urgentné opatrenie voči silnému rastu cien obilnín,

2.  urgentne žiada Komisiu, aby zaviedla viac opatrení vo vzťahu k ďalším zasiahnutým odvetviam, ako výroba mliečnych výrobkov, aby sa zamedzilo uvedenej situácii zvyšovania cien;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali vplyv tejto nedávnej krízy na hospodárenie európskych rodín s cieľom zmerať jej reálny dosah na kúpyschopnosť občanov a zohľadniť ju v prípade potreby pri uskutočňovaní konkrétnych krokov;

4.  žiada Komisiu, aby sa angažovala pri podpore hlbšej úvahy o budúcej úlohe SPP vo všeobecnosti, ale tiež z hľadiska skúseností získaných zo súčasných kríz zvyšovania cien surovín a potravín;

5.  potvrdzuje v tomto zmysle, že preskúmavanie stavu je vhodnou príležitosťou na to, aby sa vyhodnotil aj prínos SPP k rovnováhe potravinového reťazca, pretože okrem posledného javu zvyšovania cien môžeme v súčasnosti konštatovať, že dochádza k rýchlemu zvyšovaniu rozdielu medzi cenami výrobcov a spotrebnými cenami; žiada preto Komisiu, aby tieto úvahy zahrnula do budúcej diskusie o preskúmavaní stavu;

6.  konštatuje, že Európska komisia musí v záujme väčšej transparentnosti obchodných praktík zasiahnuť; žiada preto začať vyšetrovania (a ak sa to ukáže potrebné, aj postupy konaní o porušení právnych predpisov) dôsledkov koncentrácie európskeho odvetvia veľkých maloobchodných reťazcov, ktoré znášajú predovšetkým malý výrobcovia, malé podniky, pracujúci a spotrebitelia, a najmä vyhodnotiť akékoľvek zneužitie spojené s kúpyschopnosťou, ktoré by mohlo z tejto koncentrácie vyplývať;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii.

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie