Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0402/2007

Predkladané texty :

B6-0402/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 102kWORD 57k
22. októbra 2007
PE396.039v01-00
 
B6‑0402/2007
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0321/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Kyriacos Triantaphyllides a Dimitrios Papadimoulis
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o zvyšovaní cien potravín a ochrane spotrebiteľov

Uznesenie Európskeho parlamentu o zvyšovaní cien potravín a ochrane spotrebiteľov 
B6‑0402/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže za posledné roky došlo v členských krajinách Európskej únie k značnému zvýšeniu cien základných potravín, čo malo za následok veľkú nespokojnosť v radoch spotrebiteľov, ktorí požadujú okamžité prijatie opatrení,

B.   keďže zvyšovanie cien sa týka všetkých potravinárskych výrobkov, surových, spracovaných a priemyselných výrobkov a dotýka sa najmä najnižších príjmových skupín, pričom negatívne vplýva na rodinné príjmy,

C.  keďže potraviny majú významné miesto v rozpočte domácností a ich podiel v menej rozvinutých krajinách EÚ prekračuje 20 až 30 %, čo negatívne vplýva na sociálnu súdržnosť v členských krajinách EÚ,

D.  keďže výrazné zvýšenie cien základných potravín ako chlieb, mlieko, zemiaky, ovocie a zelenina, je desaťkrát vyššie ako úroveň inflácie,

E.  keďže zvyšovanie cien potravín značne znižuje životnú úroveň najmä domácností s nízkymi príjmami a ešte viac zvyšuje počet chudobných a sociálne vylúčených,

F.  keďže zvyšovanie cien surovín používaných na kŕmne účely, ktoré sa za posledné roky takmer zdvojnásobili, má za následok krízovú situáciu v odvetví chovu,

G.  berúc do úvahy mobilizáciu chovateľov vo viacerých krajinách EÚ proti politike, ktorá vedie k zatváraniu malých a stredných chovných podnikov a ku koncentrácii výroby mäsa a mlieka,

H.  keďže v potravinárskom odvetví dochádza v oblasti výroby aj v oblasti spotreby k stále väčšej koncentrácii a kontrole veľkými podnikmi, ktoré zaznamenávajú veľké zisky vďaka tomu, že spotrebiteľom stanovujú ceny niekoľkonásobne vyššie, ako sú ceny výrobcov,

I.  keďže prvými obeťami zvyšovania cien potravín a surovín na ich výrobu sú spotrebitelia, ale aj malí a strední výrobcovia, ktorí v súčasných trhových podmienkach nemôžu prežiť, pričom hrozí, že zanechajú pestovanie a chov a opustia vidiek,

J.  keďže posledná revízia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) má za cieľ znížiť poľnohospodársku výrobu prostredníctvom zníženia podpory spôsobom, ktorý zvyšuje tlak na zvýšenie cien potravín, ako aj špekulatívne konanie,

K.  keďže posledné reformy SPP spolu s postupným otvorením trhu, postupným oslabovaním regulačných mechanizmov trhu poľnohospodárskych výrobkov a s globalizáciou poľnohospodárstva zvyšujú nestabilitu európskych trhov, ktoré volajú po nových mechanizmoch riadenia krízy,

L.  keďže cieľom maastrichtskej reformy SPP bolo zrušiť 1 700 000 podnikov a keďže toto zníženie počtu poľnohospodárskych podnikov spôsobilo stále zvyšovanie cien potravín,

M.  keďže štruktúrne dôvody zvyšovania cien sú priamo spojené s javom vyľudnenia vidieka, ktorý poznajú južné štáty Európy a nové členské krajiny, fenoménom, ktorý sa zavedením režimu jednotnej platby (RPU) na podnik pravdepodobne zhorší, a ktorého dôsledky sú preto sociálno-ekonomického charakteru,

N.  keďže rastúci vplyv nepotravinárskeho používania poľnohospodárskych výrobkov, medzi ktorými sú na prvom mieste biopalivá, nahrádza poľnohospodársku výrobu určenú na výrobu potravín, a to bez vypracovania účinnej štúdie jeho vplyvov na sebestačnosť a potravinovú suverenitu,

O.  keďže obmedzenie výroby poľnohospodárskych výrobkov a chovu vytvára priaznivé podmienky na rýchly nárast dovozu a špekulatívneho konania, pričom dominantné postavenie majú potravinárske spoločnosti a pričom je priamo dotknutá potravinová suverenita členských štátov,

P.  keďže vplyvy zmeny klímy sa začínajú prejavovať napríklad v znižovaní výroby obilnín, čo už donútilo Komisiu udeliť výnimku na vyňatie pôdy na rok 2008 a stanoviť zníženie vinohradnícko-vinárskej výroby v Európe o približne 18 %, pretože je potrebné vo viacerých oblastiach plánovať zber hrozna, čo znamená, že návrh Komisie na vyklčovanie 200 000 hektárov viníc v rámci organizačnej reformy spoločného trhu (OCM) s vínom už nemá zmysel,

1.  domnieva sa, že prvými obeťami tohto zvyšovania cien potravín sú domácnosti s nízkymi príjmami, ktoré veľkú časť svojho rozpočtu venujú na potraviny, a domnieva sa, že je potrebné prijať priame opatrenia na zníženie cien potravín;

2.  vyjadruje znepokojenie nad zvyšovaním cien surovín určených na kŕmne účely, ktoré sa priamo týka chovateľov, a nad zvyšovaním cien potravín, ktorého obeťami sú spotrebitelia, najmä tí s nízkymi príjmami;

3.  vyjadruje solidaritu s poľnohospodármi a malými a strednými chovateľmi; pokladá ich požiadavky na zníženie cien vstupných surovín výroby za oprávnené a žiada, aby sa prijali vhodné opatrenia;

4.  zastáva názor, že ceny poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov chovu, z ktorých ťažia výrobcovia, nezodpovedajú zvyšovaniu cien surovín, takže malým a stredným podnikom hrozí zánik s neblahými následkami na objem výroby, jej kvalitu a existenciu malého počtu podnikov;

5.  trvá najmä na potrebe prijať opatrenia na zníženie rozdielu medzi cenami pre spotrebiteľov a cenami pre výrobcov, pričom sa obmedzí špekulatívne konanie a kontrola trhu určitým počtom veľkých európskych alebo medzinárodných podnikov;

6.  považuje rozhodnutie o dočasnom uvoľnení povinnosti vyňatia z pôdy pre hospodársky rok 2008 a návrh Komisie na pozastavenie dovozných práv týkajúcich sa obilnín za čiastkové opatrenia, ktoré účinne nezodpovedajú potrebám chovateľov a spotrebiteľov a nie sú prínosom z dlhodobého hľadiska;

7.  poznamenáva, že nedávna čiastočná revízia trhu s mliekom nezabraňuje nárastu spotrebiteľských cien mlieka, pričom tieto ceny sú aj naďalej pre výrobcov nízke, a znižuje príspevky, pričom vyvoláva nedôstojné reakcie chovateľov a spotrebiteľov, ktorí sú tiež obeťami obchodných dohôd uzatvorených medzi veľkými podnikmi v odvetví mlieka;

8.  konštatuje, že sa už prejavujú negatívne vplyvy nedávnych opatrení týkajúcich sa trhu so zemiakmi, ovocím a zeleninou a znížených príspevkov na výrobu, na ceny týchto výrobkov a vedú k ich zvyšovaniu;

9.  trvá na tom, že potravinárska výroba je prvoradou poľnohospodárskou aktivitou; konštatuje, že nepotravinárske použitie poľnohospodárskych výrobkov, najmä biopalív, neprispieva nevyhnutne k rozšíreniu poľnohospodárskej činnosti a že hrozí, že neprinesie uspokojivé riešenia vyprázdňovania vidieka; konštatuje, že môže nahradiť potravinársku výrobu a aj negatívne ovplyvniť objem potravín a potravinovú suverenitu;

10.  zdôrazňuje, že zber zvyškov biomasy by sa mal regulovať tak, aby znižovaním organických látok a znehodnocovaním pôdy neprispieval k zrýchľovaniu dezertifikácie;

11.  dôrazne žiada Komisiu, aby preskúmala ciele SPP v zmysle zvýšenia výroby potravinárskych výrobkov, podpory malých a stredných poľnohospodárskych a chovných podnikov, znižovania cien pre spotrebiteľov, pričom posilní intervenčné mechanizmy a zaručí primerané ceny intervencií;

12.  poznamenáva, že radikálne zníženie zdrojov pre rast vidieka bráni vypracovaniu akčných plánov a požaduje, aby sa prioritnými stali národné alebo regionálne projekty rozvoja vidieka, ktoré sú zamerané na boj proti erózii, hydraulické práce, poľnohospodárske a environmentálne činnosti zamerané na šetrenie vodou, a všeobecnejšie zlepšenie podmienok udržania výrobnej kapacity malých a stredných poľnohospodárskych a chovných podnikov;

13.  žiada Komisiu, aby nepodľahla tlakom veľkých podnikov, ktoré kontrolujú výrobu a distribúciu potravinárskych výrobkov, ani tým, ktoré pochádzajú zo Spojených štátov amerických a iných krajín v rámci Svetovej obchodnej organizácie, a aby podporila záujmy poľnohospodárov, chovateľov a spotrebiteľov členských štátov Európskej únie a menej rozvinutých krajín;

14.  žiada Komisiu, aby preskúmala a navrhla krátkodobé a dlhodobé opatrenia, ktoré pomôžu malým a stredným podnikom tým, že sa zohľadní problém životaschopnosti vyplývajúci zo súčasnej situácie týchto podnikov, ktorá podporuje ich odchod, najmä ak sa nachádzajú v regiónoch znevýhodnených zo štrukturálneho hľadiska, so sociálnymi, environmentálnymi a hospodárskymi rizikami;

15.  žiada Komisiu, aby preskúmala aj opatrenia na vyrovnanie ostatných faktorov, ktoré negatívne vplývajú na ceny potravín, ako zvyšovanie cien ropy, náklady na hospodárske riadenie a na úvery, atď.;

16.  žiada členské štáty, aby prijali opatrenia nevyhnutné na zabránenie špekulatívnemu konaniu a kontrole trhov s potravinami, ako aj vzniku kartelov poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu, ktorý zneužíva nedostatok vhodných infraštruktúr, chýbajúcu organizáciu výrobcov a spotrebiteľov a neexistenciu kontrolných mechanizmov, pričom jeho jediným cieľom je nárast ziskov dosiahnutý stláčaním cien pre výrobcov a stanovovaním zvýšených cien pre spotrebiteľov;

17.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie