Postup : 2007/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0404/2007

Predkladané texty :

B6-0404/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0480

NÁVRH UZNESENIA
PDF 90kWORD 44k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0400/2007
22. októbra 2007
PE 396.041v01-00
 
B6‑0404/2007
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0378/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ryszard Czarnecki
v mene Skupiny Únie za Európu národov
o výraznom zvýšení cien potravín a o ochrane spotrebiteľa

Uznesenie Európskeho parlamentu o výraznom zvýšení cien potravín a o ochrane spotrebiteľa 
B6‑0404/2007

Európsky parlament,

— so zreteľom na článok 33 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

— so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 26. septembra 2007 o vyňatí pôdy z produkcie na rok 2008,

—  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svete vrátane celej Európy a predovšetkým v nových členských štátoch došlo k výraznému zvýšeniu cien základných potravín,

B.  keďže v minulom roku sa ceny obilnín, mlieka, ovocia a zeleniny v mnohých európskych krajinách ako Taliansko, Poľsko, Írsko a Litva takmer zdvojnásobili; keďže napríklad v Poľsku sa od roku 2003 zvýšila cena chleba o 22,6 %, jabĺk o 83,8 % a zemiakov o 95,5 %, pričom v predchádzajúcom mesiaci vzrástla v Taliansku cena chleba o 79 %,

C.  keďže poľnohospodári sú vystavení náročným klimatickým podmienkam, ako sú škody spôsobené mrazom, záplavy a suchá,

D.  keďže koncepcia európskeho poľnohospodárstva by sa mala jasne posilniť a obhájiť vzhľadom na jej sociálnu, hospodársku a kultúrnu hodnotu a zároveň by sa mali zohľadniť osobitné črty odvetvia poľnohospodárstva v niektorých členských štátoch EÚ,

E.  keďže mliekarenské odvetvie má veľký význam pre európske poľnohospodárstvo, pretože predstavuje 14 % poľnohospodárskej produkcie,

F.  keďže najmä rozhodnutia týkajúce sa dovozov geneticky modifikovaných krmív môžu vážne poškodiť odvetvie poľnohospodárstva,

G.  keďže obyvateľstvo v rozvojom svete rastie a zvyšuje sa dopyt po potravinách,

H.  keďže v článku 33 Zmluvy o ES sa uvádza, že zabezpečenie zásobovania a zabezpečenie dodávok spotrebiteľom za primerané ceny sú cieľmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky,

I.  keďže cieľom politiky EÚ je obmedziť poľnohospodársku produkciu a keďže sa zdá, že táto politika je čoraz viac v rozpore s potrebami spotrebiteľov,

1.  zdôrazňuje potrebu zachovať európsky poľnohospodársky model s cieľom udržať stabilitu národných poľnohospodárskych trhov a chrániť ich pred kolísaním medzinárodných cien, ako aj obhajovať modely výroby a využívania pôdy, ktoré majú typické črty európskeho poľnohospodárstva;

2.   zdôrazňuje právo národov zabezpečiť svoju potravinovú sebestačnosť a zachovanie vidieckeho sveta, najmä tým, že sa dokážu uchrániť pred dovozmi vytvárajúcimi závislosť;

3.   vyzýva Komisiu, aby s okamžitou účinnosťou dočasne zvýšila kvóty na mlieko v záujme stabilizovania cien na vnútornom trhu;

4.   víta nedávne rozhodnutie ministrov poľnohospodárstva EÚ prijať návrh Komisie o zrušení záväzkov v súvislosti s vyňatím pôdy z produkcie na rok 2008;

5.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali nezrovnalosti medzi cenami, ktoré dostávajú výrobcovia, a cenami, ktoré si účtujú významní maloobchodníci;

6.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala svoju administratívnu politiku obmedzovania poľnohospodárskej produkcie v EÚ;

7.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že výrobcovia v tretích krajinách budú podliehať rovnako prísnym kontrolám ako výrobcovia v EÚ;

8..  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie