Postup : 2007/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0405/2007

Predkladané texty :

B6-0405/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0480

NÁVRH UZNESENIA
PDF 96kWORD 48k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0400/2007
22. októbra 2007
PE396.042v01-00
 
B6‑0405/2007
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0321/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith a Milan Horáček
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o zvýšení cien potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o zvýšení cien potravín 
B6‑0405/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nedávne varovanie FAO, že zvyšovanie cien krmiva a potravín na celom svete by mohlo vážne ohroziť dostatočný prístup k potravinám, najmä chudobných ľudí,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady, ktorým sa znižuje miera povinného vyňatia pôdy z produkcie na rok 2008 na 0 % ako ad hoc opatrenie na zvýšenie znižujúcich sa dodávok obilnín a olejnín na trh (12965/07),

–  so zreteľom na zámer Komisie pozastaviť dovozné clá a colné kvóty na obilie a reagovať tak na mimoriadne nízko zásobené trhy s obilím a pozastaviť všetky vývozné dotácie, ktoré v tomto odvetví ešte stále existujú,

–  so zreteľom na hodnotenie vplyvu stratégie „biopalív“ vykonané Komisiou v roku 2006, v ktorom sa predpovedalo zintenzívnenie hospodárskej súťaže a zvýšenie cien poľnohospodárskych surovín, najmä krmiva,

–  so zreteľom na štúdiu OECD uverejnenú v septembri 2007 o vplyve rozmachu výroby „biopalív“ na celosvetové ceny potravín, potravinovú bezpečnosť a biodiverzitu,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže sa ceny poľnohospodárskych produktov, najmä obilia a olejnín, v EÚ, ako aj na celom svete, za posledné roky podstatne zvýšili a súkromné, ako aj verejné zásoby obilia klesli na najnižšiu úroveň za posledných 40 rokov,

B.  keďže výsledkom tohto vývoja bolo zvýšenie cien spracovaných výrobkov v krmovinárskom aj v potravinárskom priemysle, niekedy neprimerané v porovnaní s nákupnou cenou poľnohospodárskych surovín,

C.  keďže sa v EÚ už dlhé roky znižujú výstupné ceny poľnohospodárskych výrobkov následkom predchádzajúcich trhových intervencií, ktoré zvýhodňovali veľké poľnohospodárske podniky a potravinársky priemysel a nevzťahovali sa na pokrytie výrobných nákladov mnohých malých výrobcov, najmä v odvetví mliekarenstva a rastlinnej výroby,

D.  keďže teraz, keď sa zvýšili ceny obilia, niektorí chovatelia musia platiť pri nákupe krmiva podstatne vyššie ceny,

E.  keďže reforma SPP v roku 2003 vrátane neviazania priamej pomoci na výrobu a podpory trhovo orientovanej výroby umožnila poľnohospodárom v ostatných odvetviach získať vyšší podiel príjmu z trhu ako z priamych platieb od štátu,

F.  keďže zmena stravovacích návykov a zvýšený dopyt po krmive v hospodársky sa rozvíjajúcich krajinách, akými sú Čína a India, významne prispeli k rastu dopytu po obilí a inom krmive na čoraz globalizovanejších trhoch,

G.  keďže pokles dodávok, predovšetkým z dôvodu meniacich sa klimatických podmienok (suchá a záplavy), a všeobecný globálny pokles výnosov prispeli k zvýšeniu cien na svetových trhoch,

H.  keďže štúdia OECD, uverejnená v septembri 2007, o vplyve rozmachu výroby „biopalív“ na celosvetovú potravinovú bezpečnosť a biodiverzitu varuje, že konkurencia medzi výrobcami potravín a krmiva v oblasti využívania pôdy a zdrojov by mohla viesť k takému zvýšeniu cien, ktoré by ohrozilo prístup najchudobnejších ľudí a regiónov k potravinám,

I.  keďže dočasné zrušenie povinného vyňatia pôdy z produkcie v roku 2008 vráti do výroby predovšetkým málo výnosnú a menej úrodnú pôdu s nízkym vplyvom na zvýšenie dodávok, ktorá sa často nachádza v ekologicky citlivých oblastiach,

1.  víta skutočnosť, že výstupné ceny poľnohospodárskych výrobkov dosiahli v niektorých odvetviach úroveň, ktorá poľnohospodárom umožňuje pokryť ich náklady a dosiahnuť vyšší podiel príjmu z trhu;

2.  víta, že postupné odbúravanie politík trhových intervencií EÚ a rastúci vplyv trhu umožňujú poľnohospodárom, aby si čoraz viac upevňovali svoje postavenie pri uzatváraní dohôd so zástupcami krmovinárskeho a potravinárskeho priemyslu so zvyšujúcim sa trhovým vplyvom;

3.  uvedomuje si však, že ďalšie výrazné zvýšenie cien obilia a olejnín signalizuje že v rámci EÚ a svetového trhu nie je dostatok krmiva a potravín, čo môže vyvolať nepravidelné alebo nedostatočné zásobovanie potravinami, najmä v rozvojových krajinách;

4.  vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament a Radu o dôvodoch a vplyve nedávneho zvýšenia cien krmív a potravín v jednotlivých odvetviach poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, ktoré sú pri výrobe svojich konečných produktov závislé od obilia a olejnín;

5.  vyzýva Komisiu, aby vykonala podrobnú analýzu vplyvu, ktorý má nedostatočné zásobovanie obilím a olejninami na najohrozenejších výrobcov a spotrebiteľov potravín v EÚ a v tretích krajinách, a aby predložila návrhy nástrojov a opatrení, ktoré zabránia nepravidelnému zásobovaniu a inflačným tlakom na základe ďalšieho zvyšovania cien;

6.  vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament o prípadnom zneužívaní postavenia na trhu zo strany krmovinárskych a potravinárskych podnikov prostredníctvom zvyšovania cien, ktoré je neprimerané v porovnaní s tým, ako sa zvýšili ceny poľnohospodárskych surovín;

7.  vyzýva Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu na životné prostredie a potravinovú bezpečnosť, pri ktorom zoberie do úvahy existujúci konkurenčný vzťah medzi výrobcami potravín a výrobcami rastlinného paliva v oblasti využívania pôdy a zdrojov vrátane vplyvu na zmenu klímy a prípadných opatrení zabraňujúcich ďalšiemu vyčerpávaniu zdrojov potravinárskej výroby;

8.  vyzýva Komisiu, aby zmapovala možné opatrenia týkajúce sa riadenia dodávok a potravinovej bezpečnosti, ktoré by mohli zabrániť ďalšiemu extrémnemu pohybu cien krmiva a potravín a neúnosnej hospodárskej súťaži medzi výrobcami potravín a paliva;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie