Procedūra : 2007/2640(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0422/2007

Pateikti tekstai :

B6-0422/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2007 - 7.10

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0481

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 92kWORD 50k
2007 m. spalio 22 d.
PE396.056v01-00
 
B6‑0422/2007
pagal Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį
pateikė Vystymosi komitetas
dėl Komisijos sprendimo projekto, pagal kurį sukuriama 2007 m. specialioji priemonė Irakui
(C6‑0000/2007)

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos sprendimo projekto, pagal kurį sukuriama 2007 m. specialioji priemonė Irakui
(C6‑0000/2007)
 
B6‑0422/2007

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos sprendimo projektą, pagal kurį sukuriama 2007 m. specialioji priemonė Irakui (C6‑0000/2007),

–  atsižvelgdamas į nuomonę, kurią 2007 m. spalio 8 d. pateikė minėtojo reglamento 35 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas (toliau – Vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės (VBFP) valdymo komitetas),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo Nr. 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(2), 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį,

A.  kadangi 2007 m. spalio 8 d. VBP valdymo komitetas balsavo už Komisijos sprendimo projektą, pagal kurį sukuriama 2007 m. specialioji priemonė Irakui (CMT-2007-2245),

B.  kadangi pagal Sprendimo 1999/468/EB 7 straipsnio 3 dalį ir Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB įgyvendinimo tvarkos 1 punktą(3) Europos Parlamentas gavo įgyvendinimo priemonių projektą, kuris buvo pateiktas VBP valdymo komitetui, ir balsavimo rezultatus,

C.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 2 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „pirmasis ir svarbiausias bendradarbiavimo pagal šį reglamentą tikslas – panaikinti skurdą šalyse bei regionuose partneriuose siekiant tvaraus vystymosi“,

D.  kadangi Reglamento (EB) Nr.1905/2006 2 straipsnio 4 dalyje nustatoma, kad 1 straipsnio 1 dalyje(4) nurodytos priemonės kuriamos taip, kad atitiktų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi pagalbos komiteto (EBPO/VPK) nustatytus oficialios vystymosi pagalbos (OVP) kriterijus,

E.  kadangi savo „Ataskaitų teikimo direktyvose dėl kreditorių pranešimų sistemos“ (DCD/DAC(2002)21) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi paramos komitetas (EBPO/VPK) apibrėžia oficialią paramą vystymuisi (OPV) kaip finansinius srautus, kurie nukreipti į VPK sudarytame OPV gavėjų sąraše esančias šalis ir kuriems, be kita ko, galioja tai, jog „kiekvieno lėšų pervedimo pagrindinis tikslas – skatinti besivystančių šalių ekonominę plėtrą ir gerovę“,

F.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 23 straipsnio 1 ir 3 dalyse atitinkamai teigiama, kad „esant nenumatytiems ir tinkamai pagrįstiems poreikiams ar aplinkybėms, susijusioms su stichinėmis nelaimėmis, pilietiniu konfliktu arba krizėmis, ir kai jie negali būti finansuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1717/2006 arba Reglamentą (EB) Nr. 1257/96, Komisija patvirtina strategijos dokumentuose ar daugiametėse orientacinėse programose nenumatytas specialias priemones (toliau – specialios priemonės)“, kad „specialiomis priemonėmis taip pat gali būti naudojamasi finansuojant priemones, kuriomis siekiama palengvinti perėjimą nuo pagalbos ekstremaliais atvejais prie ilgalaikės vystymosi veiklos, įskaitant veiklą, kuria siekiama geriau parengti gyventojus spręsti su pasikartojančiomis krizėmis susijusiais problemas“, taip pat „kai tokių priemonių sąnaudos viršija 10000000 eurų, Komisija tvirtina jas laikydamasi 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdymo procedūros“,

1.  laikosi nuomonės, kad 2007 m. specialiosios priemonės Irakui projekte Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) nėra aiškiai apibūdinti kaip pagrindinis prioritetas; mano, kad tai nesuderinama su Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 2 straipsnio 1 dalimi, kadangi joje TVT apibūdinami kaip vienas iš svarbiausių bendradarbiavimo pagal VBP principų;

2.  laikosi nuomonės, kad 2007 m. Specialiosios priemonės Irakui projekte Komisija viršija pagrindų dokumente nustatytas įgyvendinimo galias, pasirinkdama „Akkas dujų telkinio eksploatavimo galimybių tyrimą“ kaip vieną iš intervencijos sričių, kurios pagrindinis tikslas – „ištirti Vakarų Irake esančio Akkas dujų telkinio tyrimo sąlygas, siekiant susieti telkinio produkciją su Sirijos dujotiekių tinklu“ ir vėliau, „jei įmanoma, integruoti šį projektą į Europos ir arabų Mašreko šalių dujų rinkos projekto darbus“; pabrėžia, kad „atliekant tyrimą bus atsižvelgiama į Mašreko valstybių kaimynų ir ES interesus, susijusius su šių šulinių produkcijos integravimu į Europos ir Mašreko dujų rinką“ ir kad „ši integracija atvertų didelę galimą rinką Akkas telkinių produkcijai ir sudarytų galimybę pirmą kartą integruoti Irako gamtines dujas į regioninę ir Europos rinką“, taigi mano, kad šis tikslas nedera su Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 2 straipsnio 1 dalimi ir 4 straipsniu, kadangi svarbiausias Specialiųjų priemonių tikslas nėra mažinti skurdą ir kadangi nurodyti tikslai neatitinka EBPO/VPK nustatytų OVP kriterijų;

3.  ragina Komisiją atsiimti ar pakeisti savo sprendimo projektą, pagal kurį sukuriama Speciali priemonė Irakui, ir pateikti VBP valdymo komitetui naują sprendimo projektą, kuriame būtų visapusiškai atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 nuostatas;

4.  paveda Primininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių atstovams VBP valdymo komitete, taip pat valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
(2) OL L 1999 7 17, p. 23. Sprendimas iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
(3) OL L 256, 2000 10 10, p. 19.
(4) 1 straipsnio 1 dalis: „Bendrija finansuoja priemones, kuriomis siekiama remti bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis, teritorijomis ir regionais (...)“.

Atnaujinta: 2007 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas