Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0425/2007

Esitatud tekstid :

B6-0425/2007

Arutelud :

PV 24/10/2007 - 5
CRE 24/10/2007 - 5
PV 13/11/2007 - 25

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 89kWORD 41k
23. oktoober 2007
PE396.062v01-00
 
B6‑0425/2007
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Janusz Onyszkiewicz
fraktsiooni ALDE nimel
26. oktoobril 2007. aastal Mafras toimuva ELi ja Venemaa kümnenda tippkohtumise ettevalmistamine

Euroopa Parlamendi resolutsioon 26. oktoobril 2007. aastal Mafras toimuva ELi ja Venemaa kümnenda tippkohtumise ettevalmistamise kohta 
B6‑0425/2007

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi ja Venemaa partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1997. aastal ja kaotab kehtivuse 2007. aastal;

–  võttes arvesse ELi ja Venemaa vahelisi konsultatsioone inimõiguste küsimuses;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid raporteid ja resolutsioone Venemaa ja ELi-Venemaa suhete kohta, eriti 2005. aastal mais vastu võetud Cecilia Malmströmi raportit, 2006. aasta detsembris vastu võetud resolutsiooni ELi ja Venemaa kaheksanda tippkohtumise kohta, 2007. aasta aprillis vastu võetud resolutsiooni hiljutise opositsiooni meeleavalduste mahasurumise kohta ning 2007. aasta mais enne 2007. aasta mai ELi ja Venemaa tippkohtumist vastu võetud resolutsiooni;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit kohustub ka edaspidi süvendama ja arendama Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisi suhteid;

B.  arvestades, et kehtiv ELi ja Venemaa partnerlus- ja koostööleping kaotab kehtivuse 2007. aastal ning arvestades, et ühised jõupingutused Venemaa kehtestatud teatavate toiduainete impordikeelust tulenevate tõkete kõrvaldamiseks ja läbirääkimiste alustamiseks uue partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise üle jätkuvad;

C.  arvestades, et Euroopa Liit peab suhetes Venemaaga rääkima ühel häälel ja suhted Venemaaga peavad põhinema vastastikustel huvidel ja ühistel väärtustel;

D.  arvestades, et laialdaselt tuntakse muret demokraatia ja inimõiguste pärast Venemaal, kohtunike ja prokuröride sõltumatuse ja meedia suureneva kontrollimise pärast, Venemaa politsei- ja õigusasutuste võimetuse pärast leida ajakirjanike mõrvade eest vastutajad, opositsioonivastaste repressiivmeetmete ja seaduste valikulise kohaldamise pärast;

E.  arvestades, et lähenevad duuma- ja presidendivalimised on olulised demokraatia ja õigusriigi põhimõtete arengu jaoks Venemaal,

1.  avaldab toetust pragmaatiliste suhete arendamisele Venemaaga, mille põhieesmärk on rajada alus strateegilisele partnerlusele, mis ei piirdu kaubandus- ja majandussuhetega, vaid hõlmab eesmärki tegutseda ühtselt nii rahvusvahelisel areenil kui ühises naabruses ja arendada tihedaid inimestevahelisi suhteid ELi ja Venemaa vahel;

2.  rõhutab, et ELi ja Venemaa suhted peaksid põhinema vastastikustel huvidel ja ühistel väärtustel, demokraatlikel põhimõtetel ja inimõigustel, ja et neil väärtustel peab olema uues raamlepingus keskne koht; avaldab siiski kahetsust, et Venemaal praegu valitsev olukord paneb tõsiselt muretsema selles osas, mis puudutab inimõiguste, demokraatia ja sõnavabaduse austamist, kodanikuühiskonna ja üksikisikute õigust vastu vaielda ning võtta asutusi nende tegevuse eest vastutusele ja opositsiooni võimalust täielikult osaleda tõeliselt demokraatlikus protsessis;

3.  rõhutab, et autoritaarsed suundumused on osa murettekitavast tendentsist, mis ähvardab Venemaa demokraatlikku arengut ja Venemaa juhtkonna legitiimsust nii riigisiseselt kui ka riigist väljaspool; rõhutab, et selline areng kahjustab Euroopa Liidu ja Venemaa suhete edasist arengut ja nõrgestab Venemaa rahvusvahelist positsiooni ajal, kui Venemaa kasvav majandus, Euroopa Liidu ja Venemaa vastastikune sõltuvus ja paljud globaalsed väljakutsed nõuavad tõelist partnerlust;

4.  rõhutab ühtsuse ja solidaarsuse tähtsust Euroopa Liidu liikmesriikide seas liidu suhetes Venemaaga;

5.  rõhutab, et kuigi läbirääkimised uue lepingu üle peaksid algama nii kiiresti kui võimalik, jätkab Euroopa Parlament arengute jälgimist Venemaal järgmistes valdkondades: inimõigused, demokraatia, meedia- ja kogunemisvabadus ning opositsiooni võimalused täielikult osaleda tõeliselt demokraatlikus protsessis; nendes küsimustes toimuvat arengut võetakse arvesse kogu läbirääkimisprotsessi vältel;

6.  juhib tähelepanu, et energeetikaalase koostöö aluseks peavad olema energiaharta põhimõtted, mis tuleb lülitada ELi ja Venemaa uude raamlepingusse, et tagada läbipaistvad ja õiglased vastastikused investeerimistingimused, võrdne juurdepääs ja eeskirjadel põhinev turg; rõhutab, et ka selles valdkonnas on vajalik ühine Euroopa Liidu lähenemine, ja et näiteks kavandatavat Läänemere gaasijuhet ei saa pidada üksnes Venemaa ja Saksamaa vaheliseks kahepoolseks asjaks;

7.  kinnitab veelkord, et toetab Venemaa vastuvõtmist WTO liikmeks, mis võimaldab Venemaal kohaneda eeskirjadel põhineva globaalse turuga; kutsub Venemaad üles täitma ELiga enne WTOga ühinemist sõlmitud lepinguid, näiteks puiduekspordi maksustamise lepingut ja muid kaubanduslepinguid, ja tegema täiendavaid jõupingutusi viimaste takistuste kõrvaldamiseks WTO liikmeks saamise teelt;

8.  palub nõukogul ja komisjonil kahekordistada jõupingutusi ELi ja Venemaa piiri ületamisega seotud probleemide lahendamiseks, osaleda konkreetsetes projektides ning täielikult kasutada uut naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit ning INTERREGi vahendeid piiriüleseks koostööks;

9.  rõhutab, et Venemaa positsioon ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena, kuulumine G8 riikide hulka ja mitmepoolsetest suhetest tulenevad kohustused nõuavad Venemaalt konstruktiivsete lahenduste otsimist rahvusvahelistele probleemidele, nagu tuumarelva levik, Lähis-Ida konflikt ja Kosovo küsimus;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2007Õigusalane teave