Postup : 2007/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0429/2007

Predkladané texty :

B6-0429/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 14
CRE 24/10/2007 - 14

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0484

NÁVRH UZNESENIA
PDF 110kWORD 61k
23. októbra 2007
PE396.066v01-00
 
B6‑0429/2007
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0319/2007 a B6-320/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Karl von Wogau, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Stefano Zappalà, v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes a Alain Hutchinson v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynne v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Ģirts Valdis Kristovskis v mene Skupiny Únie za Európu národov
Angelika Beer, Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
André Brie, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Esko Seppänen a Erik Meijer v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o „Zmluve o celosvetovom zákaze všetkej kazetovej munície“

Uznesenie Európskeho parlamentu o „Zmluve o celosvetovom zákaze všetkej kazetovej munície“ 
B6‑0429/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o škodlivých účinkoch niektorých typov konvenčného arzenálu (protipechotných mín a kazetovej munície, streliva s ochudobneným uránom, fosforových nábojov, nevybuchnutých pozostatkoch vojny) používaného štátmi, ako aj neštátnymi subjektmi,

–  so zreteľom najmä na svoje uznesenie zo 16. novembra 2006(1), v ktorom žiada, aby EÚ podporila iniciatívu na vypracovanie všeobecného a účinného dohovoru o celosvetovom zákaze používania kazetovej munície,

–  so zreteľom na protokol V z 28. novembra 2003 o výbušných pozostatkoch vojny k Dohovoru OSN o určitých konvenčných zbraniach a vítajúc jeho vstup do platnosti 12. novembra 2006,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Osla, ktoré v dňoch 22.-23. februára 2007 prijali skupina štátov, Organizácia spojených národov, Medzinárodný výbor Červeného kríža, koalícia krajín proti kazetovej munícii a ďalšie humanitárne organizácie, pričom súhlasili, že do roka 2008 sa skončia rokovania o právne záväznom medzinárodnom nástroji zakazujúcom používanie, výrobu, prevoz a skladovanie kazetovej munície, ktorá môže spôsobiť neprijateľné škody civilnému obyvateľstvu,

–  so zreteľom na rokovací mandát o kazetovej munícii v súvislosti s návrhom dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, ktorý predložilo Nemecko v mene Európskej únie skupine vládnych expertov dohody o konvenčných zbraniach,

–  so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2007/528/SZBP z 23. júla 2007 na podporu dohovoru o zákaze alebo obmedzení používania určitých konvenčných zbraní, ktoré sa môžu považovať za mimoriadne škodlivé alebo majú nevypočítateľné účinky, v rámci stratégie európskej bezpečnosti,

–  so zreteľom na nové stanovisko OSN ku kazetovej munícii vyjadrené na stretnutí hlavných predstaviteľov OSN 17. septembra 2007, v ktorom OSN vyzýva členské štáty, aby okamžite riešili hrozné humanitárne účinky kazetovej munície a jej dôsledky pre oblasť ľudských práv a rozvoj, a to vypracovaním právne záväzného nástroja medzinárodného humanitárneho práva, ktorý: zakazuje používanie, rozvoj, výrobu, skladovanie a prevážanie kazetovej munície, ktorá spôsobuje neprijateľné škody civilnému obyvateľstvu; požaduje zničenie súčasných zásob tejto munície; a zabezpečuje odstraňovanie, vzdelávanie o rizikách a ďalšie činnosti na zmiernenie rizika, pomoc obetiam, pomoc a spoluprácu, a opatrenia súladu a transparentnosti a konštatuje, že kým sa táto zmluva prijme, OSN vyzýva štáty, aby prijali domáce opatrenia na okamžité zmrazenie používania a prevážania všetkej kazetovej munície;

–  so zreteľom na a vítajúc koalíciu proti kazetovej munícii, ktorú tvorí asi 200 špecializovaných mimovládnych organizácií,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže výbušné pozostatky vojny znamenajú nevybuchnuté strelivo, ktoré bolo nastavené, odistené, nabité či inak pripravené na použitie a použité v ozbrojenom konflikte, a malo vybuchnúť, ale nevybuchlo,

B.  keďže pojem kazetová munícia znamená zbrojné systémy, ktoré sa zhadzujú zo vzduchu alebo odpaľujú zo zeme,

C.  keďže kazetová munícia, dokonca aj tie najmodernejšie typy, majú nezodpovedne vysokú mieru zlyhania, pri dopade často nevybuchne, čím zostáva hroziacim nebezpečenstvom pre spoločenstvá ešte dlho po skončení konfliktu; keďže veľa typov kazetovej munície má citlivé poistky, ktoré reagujú pri menšom fyzickom kontakte než protipechotné míny,

D.  keďže kazetová munícia je veľmi nepresná a používa sa často vo veľkých množstvách tak nad vidieckymi, ako aj nad mestskými oblasťami, a po rozptýlení pokrýva rozsiahle územie, čím vytvára veľké množstvá výbušných pozostatkov vojny,

E.  keďže kazetová munícia má veľmi neprieberčivý ráz, pretože jej používatelia nedokážu rozlišovať medzi vojenským personálom a civilným obyvateľstvom; keďže je zdokumentované, že 98 % ich obetí sú civilisti,

F.  keďže kazetová munícia má závažné humanitárne dôsledky pre slabšie spoločenstvá a humanitárnych pracovníkov, a keďže miera smrteľných úrazov a zranení, najmä medzi deťmi, pre ktoré sú príťažlivé malé rozmery a zafarbenia týchto zbraní, je vysoká,

G.  keďže všetky typy zariadení znemožňujúcich manipuláciu cielia proti humanitárnym pracovníkom odstraňujúcim míny,

H.  keďže nevybuchnutá kazetová munícia má škodlivý účinok na rozvoj a obnovu v podobe hrozby nevybuchnutého streliva, ktoré bráni prístupu k cestám, budovám a kritickej infraštruktúre a zabraňuje využívaniu poľnohospodárskej pôdy, brzdí miestny obchod a komunikácie a ohrozuje bezpečnosť potravín a môže blokovať poskytovanie humanitárnej pomoci,

I.  keďže medzi krajinami, ktoré boli zasiahnuté kazetovou muníciou, sú niektoré najchudobnejšie krajiny sveta a keďže v týchto krajinách sú najväčšie obete často medzi najchudobnejšími ľuďmi,

J.  keďže existujú dôkazy o tom, že kazetová munícia sa skladuje vo viac ako 15 členských štátoch a vyrába sa aspoň v 10 členských štátoch EÚ,

K.  keďže Mahouxov zákon zakazujúci financovanie, výrobu, používanie a držanie kazetovej munície bol prijatý v Belgicku 26. apríla 2007,

1.  znovu pripomína potrebu posilnenia medzinárodného humanitárneho práva, pretože sa vzťahuje na kazetovú muníciu, a urýchleného prijatia na medzinárodnej úrovni všeobecného zákazu používania, výroby, prevážania a skladovania kazetovej munície, a preto rozhodne podporuje osloský proces, ktorý sa začal vo februári 2007;

2.  požaduje okamžité moratórium na používanie, financovanie, skladovanie, výrobu, prevážanie či vývoz kazetovej munície vrátane kazetovej munície zhadzovanej zo vzduchu a submunície umiestnenej v hlaviciach rakiet a v delostreleckých projektiloch, kým sa rokuje o medzinárodne záväznej zmluve o zákaze, skladovaní, vývoze a používaní týchto zbraní;

3.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby prijali národné opatrenia, ktoré úplne zakazujú používanie, výrobu, vývoz a skladovanie kazetových bômb;

4.  vyzýva všetky štáty, ktoré používali kazetovú muníciu a podobné zbrane, ktoré zanechávajú výbušné pozostatku vojny, aby sa chopili zodpovednosti za odstraňovanie tejto munície, a najmä aby robili presné záznamy o tom, kde túto muníciu použili s cieľom pomôcť pri jej odstraňovaní po skončení konfliktu; domnieva sa, že tieto záznamy by sa mali používať na umiestňovanie jasných upozornení na nebezpečné oblasti pre miestnych obyvateľov a humanitárnych pracovníkov v súlade s protokolom V o výbušných pozostatkoch vojny;

5.  trvá na tom, že jednotky EÚ by za nijakých okolností či podmienok nemali používať nijaký typ kazetovej munície, kým sa rokuje o medzinárodnej dohode o regulovaní, obmedzení čí zákaze týchto zbraní;

6.  zdôrazňuje zodpovednosť štátu na kontrolovanom území za zabezpečovanie upozornení a za prijímanie opatrení na ochranu civilného obyvateľstva, aj pomocou vzdelávania, a za poskytovanie osobitných informácií o pomoci obetiam výbušných pozostatkov vojny;

7.  vyzýva všetky členské štáty, ktoré použili kazetovú muníciu, aby pomohli postihnutému obyvateľstvu;

8.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene zvýšila finančnú pomoc spoločenstvám a jednotlivcom postihnutým nevybuchnutou kazetovou muníciou, a to prostredníctvom dostupných nástrojov;

9.  naliehavo vyzýva všetky štáty, ktoré ešte nie sú zmluvnými stranami protokolu V o výbušných pozostatkoch vojny, aby tento protokol podpísali a ratifikovali a aby sa v prechodnom období riadili jeho duchom;

10.  víta úsilie predsedníctva Rady a členských štátov o potvrdenie mandátu na rokovanie o novom protokole Dohovoru OSN o určitých konvenčných zbraniach, ktorý sa zaoberá všetkými humanitárnymi problémami súvisiacimi s používaním kazetovej munície, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že zatiaľ sa nedosiahol nijaký ozajstný pokrok;

11.  žiada Radu, aby prijala spoločnú pozíciu zaväzujúcu všetky členské štáty na to, aby sa zasadzovali za silný mandát na rokovania o určitých konvenčných zbraniach a aby aktívne podporovali osloský proces;

12.  poukazuje na to, že na to, aby bol každý medzinárodný nástroj účinný, musí obsahovať prinajmenšom tieto ustanovenia:

   (a)zákaz používania, výroby a financovania, prevážanie a skladovania kazetovej munície;
   (b)zákaz poskytovania pomoci každému, kto používa, vyrába, preváža či skladuje kazetovú muníciu;
   (c)povinnosť zničiť zásoby kazetovej munície v rámci stanoveného časového obdobia, ktoré musí byť čo najkratšie;
   (d)povinnosť čo najrýchlejšie označiť, ohradiť a očistiť zamorené územia, ale najneskôr pred uplynutím stanoveného termínu, a vytvoriť a udržiavať účinné kapacity na realizáciu týchto opatrení; povinnosť poskytovať pomoc pri označovaní, ohradzovaní a ďalších upozorneniach, pri vzdelávaní o rizikách a pri odstraňovaní munície; používatelia kazetovej munície by mali mať osobitné povinnosti pri zabezpečovaní takejto pomoci vrátane poskytovania včasných a podrobných informácií o použití;
   (e)povinnosť poskytovať pomoc obetiam, ako je využívanie zberu údajov, rýchla zdravotnícka pomoc a ďalšia zdravotnícka starostlivosť, rehabilitácia, psychologická pomoc a spoločenské začlenenie, ekonomické zaradenie a/alebo opätovná integrácia, právna pomoc a zákony a politiky na ochranu postihnutých osôb;

13.  odporúča, aby Európsky parlament bol zastúpený na pripravovaných konferenciách v rámci osloského procesu;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre SZBP, vládam a parlamentom členských krajín EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a koalícii proti kazetovej munícii.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0493.

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie