Procedura : 2007/2626(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0446/2007

Teksty złożone :

B6-0446/2007

Debaty :

PV 13/11/2007 - 25

Głosowanie :

PV 14/11/2007 - 3.22
CRE 14/11/2007 - 3.22

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0528

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 100kWORD 60k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0434/2007
7 listopada 2007
PE396.100v01-00
 
B6‑0446/2007
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Esko Seppänen, Gabriele Zimmer oraz André Brie
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie szczytu UE-Rosja

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja 
B6‑0446/2007

Parlament Europejski,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Federacją Rosyjską z drugiej strony, która weszła w życie w 1997 r. i wygasa w 2007 r.,

–  uwzględniając wyniki szczytu UE-Rosja, który odbył się w dniu 26 października 2007 r. w Mafrze,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie stosunków między UE a Rosją,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ściślejsza współpraca i dobrosąsiedzkie stosunki między UE a Rosją mają podstawowe znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu całej Europy,

B.  mając na uwadze, że UE i Rosję łączą ścisłe stosunki handlowe, które wzmocniły się po rozszerzeniu UE; mając na uwadze, że UE i Rosja są obiektywnie zainteresowane zacieśnieniem wzajemnie korzystnej współpracy w sektorze energetycznym; mając na uwadze, że UE zasadniczo poparła członkostwo Rosji w WTO,

C.  mając na uwadze, że od dłuższego czasu sytuacja w Czeczenii i inne kontrowersyjne kwestie – takie jak wspólne sąsiedztwo, planowany system antyrakietowy, stosunki w dziedzinie energii, handel mięsem oraz prawa człowieka i prawa demokratyczne – rzucają cień na rozwój stosunków; mając na uwadze, że szczyt nie przyniósł znaczącego przełomu we wspomnianych dziedzinach,

D.  mając na uwadze, że w UE nadal występują i wzrastają obawy w związku z osłabieniem demokracji w Rosji i koncentracją władzy,

E.  mając na uwadze, że dialog na temat praw człowieka między UE a Rosją nie przyczynił się do wspólnego pojmowania koncepcji praw człowieka i praw demokratycznych,

F.  mając na uwadze, że plany USA dotyczące utworzenia systemu antyrakietowego z elementami rozmieszczonymi w Polsce i w Czechach spowodowały kolejne napięcia i nieufność w stosunkach między UE a Rosją; mając na uwadze, że prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że Rosja nie będzie dłużej przestrzegać warunków traktatu z 1990 r. o nierozprzestrzenianiu i ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie oraz przeprowadziła testy nowego pocisku rakietowego,

G.  mając na uwadze, że szczyt po raz kolejny nie doprowadził do stworzenia warunków niezbędnych dla rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie i rozwoju między UE a Federacją Rosyjską,

1.  ponownie wyraża przekonanie, że Rosja pozostaje ważnym partnerem w budowie współpracy strategicznej, z którym Unię Europejską łączą nie tylko interesy gospodarcze i handlowe, ale także dążenie do ścisłego współdziałania na arenie międzynarodowej oraz we wspólnym sąsiedztwie;

2.  z żalem przyjmuje opóźnienie rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym; wzywa rząd rosyjski, aby wspólnie z Unią Europejską stworzył warunki niezbędne do szybkiego rozpoczęcia negocjacji; zachęca prezydencję portugalską do dalszej pracy na rzecz umożliwienia jak najszybszego przyjęcia mandatu negocjacyjnego dotyczącego nowej umowy oraz do rozpoczęcia negocjacji bez dalszej zwłoki; wzywa państwa członkowskie do konstruktywnej współpracy;

3.  ponownie wyraża opinię, że obrona praw człowieka oraz wartości demokratycznych powinna być fundamentalną zasadą stosunków UE z Rosją; wzywa Komisję do zagwarantowania, że wartości te nie zostaną potraktowane drugorzędnie w pakiecie negocjacyjnym UE-Rosja;

4.  podkreśla, że sytuacja w Czeczenii nadal utrudnia i opóźnia rozwój stosunków między UE a Rosją; ponownie wyraża zdecydowaną krytykę wobec rosyjskiej polityki w Czeczenii i potępia liczne przypadki łamania praw człowieka w Czeczenii; wzywa Federację Rosyjską do pilnego podjęcia konkretnych kroków w celu wyeliminowania tortur i innych rodzajów brutalnego traktowania, arbitralnych aresztowań i „zaginięć” w Republice Czeczeńskiej oraz do rozwiązania problemu bezkarności towarzyszącej takimi naruszeniom;

5.  wyraża zaniepokojenie ograniczeniem swobód demokratycznych w przededniu wyborów do Dumy w grudniu 2007 r. oraz wyborów prezydenckich w marcu 2008 r.; wzywa władze rosyjskie do zagwarantowania, że w obu przypadkach wybory zostaną przeprowadzone w sposób wolny i sprawiedliwy, aby zapewnić partiom opozycyjnym możliwość uczestnictwa w tych wyborach i prowadzenia konkurencyjnej kampanii wyborczej, przy pełnym poszanowaniu zasady wolności słowa; podkreśla, że wolność środków przekazu będzie miała kluczowe znaczenie dla uznania wyborów za wolne i uczciwe;

6.  wyraża głębokie ubolewanie w związku z decyzją Centralnej Komisji Wyborczej o ograniczeniu zakresu misji obserwacji wyborów prowadzonych przez OBWE; obawia się, że ograniczenia mogą poważnie zmniejszyć możliwość przeprowadzenia skutecznej misji obserwacyjnej zgodnie ze standardowymi metodami OBWE stosowanymi przy misjach obserwacji wyborów, co miałoby negatywne skutki, tworząc precedens w dziedzinie obserwacji wyborów w innych krajach; powtarza również, że otrzymywanie zaproszeń do obserwacji wyborów parlamentarnych leży w interesie UE;

7.  z zadowoleniem przyjmuje pierwsze posiedzenie Stałej Rady Partnerstwa ds. Kultury; podkreśla znaczenie indywidualnych kontaktów między obywatelami; zwraca uwagę, że niedawna umowa w sprawie ułatwień wizowych między UE a Rosją w pewnej mierze przyczyniła się do pokonania trudności istniejących w tej dziedzinie, podkreśla jednak, że potrzebne są dalsze ułatwienia wizowe, które objęłyby również zwykłych obywateli podróżujących w dobrej wierze, nienależących do żadnej z góry określonej kategorii, a w dłuższej perspektywie czasowej – liberalizacja;

8.  wzywa Radę i Komisję do podwojenia wysiłków na rzecz rozwiązania problemów towarzyszących przekraczaniu granicy UE z Rosją oraz do zaangażowania się w konkretne projekty i do pełnego wykorzystania nowego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz funduszy Interreg przeznaczonych na współpracę transgraniczną;

9.  podkreśla strategiczne znaczenie współpracy w dziedzinie energii oraz potrzebę poprawy stosunków energetycznych między UE a Rosją; podkreśla, że podstawą dalszych negocjacji musi być zasada współzależności i przejrzystości, a także znaczenie wzajemności w zakresie dostępu do rynków, infrastruktury i inwestycji, z myślą o unikaniu oligopolistycznych struktur rynkowych i zróżnicowaniu dostaw energii w Unii Europejskiej;

10.  wzywa obie strony do znalezienia rozwiązania problemu ceł eksportowych na drewno zgodnie z zasadami WTO;

11.  podkreśla, że we wzajemnym interesie leży trwałość i utrzymująca się wiarygodność w zakresie produkcji, dystrybucji, przesyłu i wydajnego wykorzystywania energii; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie dialogu w sprawie inwestycji oraz ustanowienie mechanizmu wczesnego ostrzegania w dziedzinie energii;

12.  jest zdania, że w dialogu na temat energii większy nacisk należy położyć na wydajność energetyczną; odnotowuje wymianę informacji na temat zaawansowanych technologii energetycznych; wzywa Komisję do wspierania współpracy między UE a Rosją w tych dziedzinach;

13.  wzywa Rosję i państwa członkowskie do realizacji celów wyznaczonych w Protokole z Kioto i podkreśla w związku z tym szczególną odpowiedzialność krajów rozwiniętych za odegranie wiodącej roli w zmniejszaniu emisji; uważa Rosję za centralny podmiot protokołu z Kioto i wzywa ją do czynnego udziału w Konferencji Klimatycznej na Bali oraz do akceptacji mandatu negocjacyjnego niezbędnego dla ustanowienia ram ambitnego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu na okres po 2012 r., które byłoby spójne z dążeniem do ograniczenia zmian klimatycznych do poziomu poniżej 2°C w porównaniu z epoką przedprzemysłową;

14.  z zadowoleniem przyjmuje zawarcie umowy między UE a Rosją dotyczącej handlu niektórymi produktami stalowymi;

15.  zauważa różnice między UE a Rosją w zakresie polityki sąsiedztwa; odrzuca politykę zagraniczną mającą na celu tworzenie stref wpływów; podkreśla konieczność pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw; wzywa UE i Rosję do konstruktywnej współpracy na rzecz rozwiązania zamrożonych konfliktów w ich wspólnym sąsiedztwie, w szczególności w odniesieniu do Naddniestrza; podkreśla, że kwestie dotyczące Kosowa muszą zostać uregulowane na podstawie prawa międzynarodowego, i odrzuca wszelkie działania jednostronne;

16.  wyraża głębokie zaniepokojenie rozpoczęciem nowego wyścigu zbrojeń w Europie, w szczególności w związku z planami USA dotyczącymi utworzenia systemu antyrakietowego w państwach członkowskich UE; wzywa USA do wycofania się ze wspomnianych planów, które zaalarmowały europejską opinię publiczną; wzywa rządy i parlamenty Czech i Polski, by nie akceptowały systemów antyrakietowych na swych terytoriach;

17.  nalega na ścisłe wdrożenie wszystkich istniejących umów w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia; wzywa do wznowienia dialogu politycznego w ramach OBWE i Konferencji Rozbrojeniowej na tematy związane z bezpieczeństwem, kontrolą zbrojeń i rozbrojeniem, z myślą o definitywnym zakończeniu wyścigu zbrojeń, uzgodnieniu dalszej redukcji zbrojeń oraz stworzeniu Europy wolnej od broni nuklearnej;

18.  przypomina, że UE i Rosja powinny współpracować w celu wypracowania wielostronnych rozwiązań kwestii globalnych; wzywa UE i Rosję do współpracy na rzecz pokojowego rozwiązania problemów związanych z irańską polityką jądrową;

19.  wzywa UE i Rosję, jako członków „Kwartetu”, do czynnego udziału w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie poprzez zadbanie o to, by podczas nadchodzącej konferencji podjęto kwestie ostatecznego statusu oraz dążono do zawarcia wszechstronnego regionalnego porozumienia pokojowego w oparciu o rezolucje ONZ i Arabską Inicjatywę Pokojową;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej oraz Radzie Europy.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2007Informacja prawna