Procedure : 2007/2576(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0504/2007

Indgivne tekster :

B6-0504/2007

Forhandlinger :

PV 11/12/2007 - 4

Afstemninger :

PV 12/12/2007 - 6.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0613

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 149kWORD 67k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0500/2007
5. december 2007
PE 398.182v01-00
 
B6‑0504/2007
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis og Graham Watson
for ALDE-Gruppen
om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 
B6‑0504/2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (KOM (2007)0640),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 33 og 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at det årlige lovgivnings- og arbejdsprogram er et vigtigt redskab, der sætter Den Europæiske Union i stand til at fokusere på at nå sine vigtigste strategiske målsætninger, som er fremme af velstand, solidaritet, sikkerhed og frihed og et stærkere Europa i verden,

B.  der henviser til, at det er afgørende, at Europa i 2008 fortsætter med at fokusere på at gøre globalisering til en mulighed for sine borgere,

C.  der henviser til, at 2008 vil blive et afgørende år med hensyn til at udstyre Den Europæiske Union med de fornødne redskaber til at styrke dens effektivitet, dens plads i verden og dens borgeres tillid under forberedelserne til valget til Europa-Parlamentet i 2009,

Generelle bemærkninger

1.  glæder sig over Europa-Parlamentets bidrag til udformningen af Kommissionens arbejdsprogram og over Kommissionens indsats fortsatte bestræbelser på at forbedre årsprogrammets politiske indhold;

2.  støtter den afgørende vægt, der i årsprogrammet for 2008 lægges på vækst og jobskabelse, bæredygtig udvikling, klimaændringer, energi og migration, og betoningen af bedre lovgivning, korrekt gennemførelse og styrkelse af Europas rolle som partner på verdensplan; opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til at være mere ambitiøs i sine initiativer til sikring af grundlæggende rettigheder, frihed, retfærdighed og social indslusning;

3.  bemærker den store vægt, som formand Barroso lægger på at forberede af Kommissionen på ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten både internt og i dens forbindelser med Parlamentet og Rådet; understreger navnlig betydningen af en effektiv tjeneste for Europas forbindelser udadtil;

4.  opfordrer Kommissionen til at sætte borgerne i centrum for det europæiske projekt og til at intensivere sine bestræbelser på at udvikle en mere effektiv kommunikationspolitik, der kan øge borgernes forståelse for EU's arbejde og indsats for at løse deres problemer, med henblik på at forberede ratificeringen af reformtraktaten og valget til Europa-Parlamentet i 2009;

Det indre marked og forbrugerbeskyttelse

5.  opfordrer Kommissionen til at følge sin evaluering af det indre marked op ved at forstærke bestræbelserne på at udvide og udbygge det indre marked som et stærkt, innovativt og konkurrencedygtigt marked;

6.  understreger, at det i forbindelse med bedre forbrugerbeskyttelse er vigtigt at forbedre markedstilsynet, navnlig med henblik på at sikre stærk troværdighed omkring CE-mærkning og på at løse problemer med forfalskninger; opfordrer Kommissionen til at skabe klarhed inden for lovgivningsmæssige gråzoner på områder som internetauktioner;

7.  understreger nødvendigheden af, at revisionen af regelværket på forbrugerområdet fører til mere sammenhængende retlige rammer; støtter, at Kommissionen følger en koordineret strategi i sit igangværende arbejde med at skabe en fælles referenceramme, der kan føre til en mere sammenhængende europæisk kontraktlovgivning;

8.  støtter en sammenhængende og kombineret vurdering fra Kommissionen, inden der arbejdes videre med spørgsmålet om kollektiv klageadgang på EU-plan;

9.  opfordrer Kommissionen til at lægge større vægt på styrkelse af den transatlantiske dialog på områder som toldkontrol;

10.  opfordrer Kommissionen til at vedblive med at søge en løsning på patentstridigheder i EU; understreger i denne forbindelse, at det er af afgørende betydning med en løsning, der lever op til sit formål, der matcher de konkurrencemæssige kriterier, og som kan accepteres af de berørte parter;

11.  glæder sig over Kommissionens løfte om en ”Small Business Act for Europe” med henblik på at opretholde et højt niveau inden for innovation og konkurrence;

Beskæftigelse og sociale anliggender

12.  glæder sig over, at Kommissionen nævner Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse som den første af sine prioriteringer; opfordrer Kommissionen til ikke at ofre den sociale dimension i Lissabon-strategien og betragte den som et handicap for konkurrenceevnen og kræver, at Kommissionen respekterer balancen mellem de forskellige søjler i Lissabon-strategien;

13.  mener, at Kommissionens forslag om et europæisk partnerskab for tilpasning til forandringer er udtryk for sund fornuft og skal være i overensstemmelse med det arbejde, der allerede i 2005 blev gjort vedrørende omstrukturering og beskæftigelse;

14.  støtter Kommissionen i dens ønske om at opfordre til generelle overvejelser om flexicurity; er overbevist om, at flexicurity ved at beskytte erhvervskarrierer og fremme arbejdstagernes tilpasning kan udgøre en effektiv fremgangsmåde for modernisering af vore samfundsmodeller;

15.  gentager sit krav til Kommissionen om at støtte og fremme lovgivningsmæssige og politiske initiativer og fremgangsmåder vedrørende handicap, ikke-diskrimination og lige muligheder i forbindelse med erhvervsuddannelser og på arbejdspladsen;

Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

16.  mener, at den nye traktat fra den 1. januar 2009 vil skabe en fuldkommen ny situation for politikområderne i tilknytning til området for frihed, sikkerhed og retfærdighed for så vidt angår borgernes rettigheder, Europa-Parlamentets beføjelser og retlig kontrol;

17.  opfordrer Kommissionen til i 2008 at udarbejde et midlertidigt lovgivningsprogram for foranstaltninger, som Europa-Parlamentet efter aftale med Rådets formandskaber og med inddragelse af de nationale parlamenter vil kunne vedtage ved førstebehandling allerede mellem den 1. januar 2009 og udgangen af maj 2009, navnlig:

   under første søjle bør der gives prioritet til revisionen af forordningen om agenturet for grundlæggende rettigheder og til konsulær og diplomatisk beskyttelse;
   for forslag, der i øjeblikket henhører under tredje søjle, bør det undgås, at der stilles forslag om og vedtages retsakter, som vil indvirke på grundlæggende rettigheder, så længe EF-Domstolen først vil kunne føre retlig kontrol fra 2014;

18.  glæder sig over Lissabon-bestemmelserne med henblik på at styrke Eurojust og omstrukturere dets forbindelser med Det Europæiske Retlige Netværk, men understreger, at dette bør ske under fuld retlig og demokratisk kontrol med dets beslutninger og aktiviteter;

19.  bemærker, at arbejdsprogrammet hverken nævner EU’s kommende og kontroversielle PNR-system, som vil føre til udarbejdelse af passagerprofiler og risikovurderinger af passager, eller den fornyede høring af Europa-Parlamentet om den ændrede rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger under tredje søjle; understreger, at effektive og gennemførlige databeskyttelsesredskaber ikke bør betragtes som hindringer i kampen mod terrorisme, men som nødvendige tillidsskabende mekanismer i forbindelse med udvekslingen af oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder;

20.  glæder sig over Kommissionens beslutning om endelig at forelægge et forslag til direktiv om gennemførelse af ligebehandling uden for beskæftigelse, således at alle grunde til forskelsbehandling er dækket og bekæmpes på alle områder, herunder indvandring og asyl, samt dem, der skyldes manglende gensidig anerkendelse af ægteskab eller registreret partnerskab;

21.  støtter Kommissionens ønske om at udvikle uddannelse af retsvæsenets aktører på europæisk plan og mener, at dette vil bidrage til en mere effektiv anvendelse af EU’s lovgivning;

22.  støtter de seneste initiativer på det civilretlige område, som indvirker direkte på borgernes dagligdag, herunder forslag vedrørende underholdspligt og om kompetence og lovvalgsregler i ægteskabssager (Rom III); glæder sig over det kommende forslag på området arv og testamente;

Asyl-, indvandrings- og visumpolitik

23.  glæder sig over forslaget om en europæisk ”Blue Card”-ordning og opfordrer Kommissionen til at forelægge et ambitiøst forslag om sæsonarbejdere, der kan sikre en sammenhængende og fremadskuende legal migrationsordning; afventer Kommissionens evaluering i 2008 om gennemførelsen af direktivet om fri bevægelighed og ønsker yderligere foranstaltninger for at sikre, at denne ret gennemføres fuldt ud i EU;

24.  bemærker, at Kommissionen agter at forelægge et forslag om et europæisk grænsekontrolsystem, men forbeholder sig sin holdning, så længe det ikke er bekendt med de nærmere detaljer, forslagets overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og en fuldstændig konsekvensvurdering;

25.  glæder sig over, at Kommissionen ønsker at revidere Dublin II-forordningen, og opfordrer til, at der i forbindelse med denne revision indgås aftale om en retligt bindende byrdefordelingsmekanisme for at sikre, at medlemsstaterne påtager sig en rimelig del af ansvaret;

Miljø- og sundhedsbeskyttelse

26.  glæder sig over Kommissionens planer om at foreslå en ”sundhedspakke” og understreger, at den bør styrke patientsikkerhed, patientinformation, patienters rettigheder og patientbeskyttelse og informationsstøtte i tilfælde af forsømmelig behandling og fejlbehandling;

27.  glæder sig over det foreslåede direktiv om kvalitet og sikkerhed i forbindelse med donation og transplantation af organer samt handlingsplanen for tættere samarbejde og understreger behovet for en fælles EU-strategi for organdonation; bemærker, at tusinder af europæere hvert år dør på grund af mangel på organer, og opfordrer til, at begrebet “formodet samtykke” i forbindelse med legems- eller organdonation underkastes nøjere overvejelse;

28.  opfordrer Kommissionen til at udvise særlig opmærksomhed over for spørgsmålet om pandemiberedskab uden at afstedkomme panikreaktioner i offentligheden;

29.  opfordrer Kommissionen til at udvise et højt ambitionsniveau i forbindelse med revisionen af emissionshandelsordningen;

30.  opfordrer til en hurtig vedtagelse af revisionen af emissionshandelsordningen; bemærker, at en revision af emissionshandelsordningen bør indbefatte auktionering som et redskab til at bekæmpe klimaforandringer;

Økonomiske og finansielle anliggender

31.  glæder sig over Kommissionens planer om at revidere energibeskatningsdirektivet med henblik på at fremme et energieffektivt og miljøvenligt energiforbrug og anfører, at Kommissionen også bør lægge vægt på andre finansielle instrumenter såsom grønne obligationer som et middel til at skabe større indtægter;

32.  gentager, navnlig i lyset af den nuværende finansielle krise, betydningen af at fremme tilsynsmæssig konvergens; ønsker, at der i kapitalgrundlagsdirektivet fastlægges en politik for kommunikation og rapportering mellem tilsynsmyndigheder med henblik på at sikre tillid mellem aktører på markedet;

33.  glæder sig over den planlagte endelige vedtagelse af gruppefritagelsesforordningen, der er et vigtigt skridt i forenklingen og moderniseringen af statsstøtteregler, som vil føre til et enkelt sæt regler og definitioner, og som således vil begrænse bureaukratiet og øge retssikkerheden for støtteydere og –modtagere;

Telekommunikation

34.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at fuldføre liberaliseringen af sektoren for elektronisk kommunikation og til at udvikle en effektiv frekvenspolitik på grundlag af teknologi- og tjenesteneutralitet;

Energipolitik

35.  er af den faste overbevisning, at et centralt punkt i opretholdelsen af forsyningssikkerhed er den hurtige gennemførelse af de nuværende EU-bestemmelser i alle medlemslande, således at man opnår et fuldt fungerende indre marked for elektricitet og gas, der kan forstærke konkurrencen, gennemsigtighed og energieffektivitet; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag i den tredje energipakke;

36.  slår til lyd for en sammenhængende og overordnet lovramme for fremme og anvendelse af vedvarende energi i Den Europæiske Union, der indeholder bindende mål, og som kan give erhvervslivet den stabilitet på lang sigt, det behøver for at kunne træffe rationelle investeringsbeslutninger i sektoren for vedvarende energi, hvorved Den Europæiske Union vil kunne bevæge sig frem mod en renere, sikrere og mere konkurrencedygtig energifremtid;

Forskning og udvikling

37.  er overbevist om, at videnskab og teknologi bør placeres højere på den politiske dagsorden, og at der er behov for en mere integreret strategi for innovation, som kan udnytte det umådelige potentiale på det indre marked mere effektivt til lancering af innovative produkter over en større skala; mener, at Kommissionen og medlemsstaterne bør tage yderligere skridt til aktivt at støtte tættere samarbejde mellem forskningsinstitutioner, universiteter og industri og til at fremme forskning og teknologi i borgernes dagligdag;

Uddannelse og kultur

38.  beklager den lave prioritet, Kommissionen tildeler kulturelle og uddannelsesmæssige anliggender i lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2008; gentager, at forbedring af den europæiske økonomis konkurrenceevne og af jobskabelsen forudsætter en beslutsom indsats til afhjælpning af manglerne i EU's uddannelsessystem som illustreret i PISA 2006-rapporten, fremme af ekspertise på de europæiske universiteter og i de højere uddannelsesinstitutioner og forbedring af sprogkundskaberne;

39.  understreger vigtigheden af, at EP løbende inddrages i det europæiske år for interkulturel dialog 2008 og i forberedelserne af det europæiske år for kreativitet og innovation 2009; håber, at det europæiske år for interkulturel dialog på afgørende vis kan bidrage til at sikre, at den stigende forskellighed i Europa bliver en kilde til dynamik for Europa, og til at forebygge racisme og fremmedhad ved at øge bevidstheden navnlig blandt unge om fælles værdier og respekt for kulturel forskellighed;

Transportpolitik

40.  støtter fuldt ud Kommissionens planer om at gøre den ”grønne transportpakke” til et strategisk initiativ i 2008; påpeger i denne forbindelse, at dens undersøgelse om internalisering af eksterne omkostninger, der har været ventet i flere år, skal være så detaljeret og ambitiøs som overhovedet mulig for at kunne udgøre et overbevisende benchmark for beregningen af eksterne omkostninger; understreger, at denne undersøgelse så hurtigt som muligt bør følges op af et lovforslag om dens anvendelse på alle transportformer, således at der endelig kan sikres en fair og gennemsigtig konkurrence mellem transportformer, en ufravigelig betingelse for et effektivt indre transportmarked;

41.  støtter de to prioriterede initiativer vedrørende søtransport og lufttransport; påpeger, at den administrative forenkling af nærskibstrafikken er en vigtig forudsætning for en egentlig udvikling af denne transportform, som er et afgørende forbindelsesled i etableringen af et integreret, sammenhængende og bæredygtigt netværkssystem; glæder sig over de forskellige forslag, der sigter mod at forbedre effektiviteten i lufttrafikstyringen og reducere omkostninger, forsinkelser og drivhusgasemissioner mærkbart;

42.  beklager, at Kommissionen ikke ønskede at medtage logistik som sådan i sine overvejelser om mobilitet i byer (grønbog af 25.9.2007), da dette spørgsmål er centralt for forståelsen og løsningen af de udfordringer, som bytransporten står over for;

43.  erindrer i særlig grad Kommissionen om, at alle såvel politiske som administrative og finansielle skridt bør tages i forbindelse med genbehandlingen i 2008-2009 af den flerårige finansielle ramme med henblik på endelig at muliggøre fuldførelsen af de transeuropæiske transportnetværk, som i mange år har været en vigtig målsætning for Den Europæiske Union;

Landbrug og fiskeri

44.  understreger betydningen af, at reformen af den fælles landbrugs- og fiskeripolitik forsættes, og af at de reformer, der allerede er indgået aftale om, gennemføres fuldt ud, samt af investeringer i mere forskning og teknologi i disse sektorer;

45.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til de voksende muligheder, der skyldes den stadige stigning i efterspørgslen på verdensmarkedet inden for mælke- og mejeriproduktsektoren, og opfordrer derfor Kommissionen til at fortsætte dialogen med mælkeproducenterne og til at tilskynde dem til at gennemføre de nødvendige strukturforandringer, der kan ruste dem til det globale marked;

46.  glæder sig over Kommissionens for nylig offentliggjorte forslag vedrørende et sundhedstjek af reformen af den fælles landbrugspolitik, der sigter mod yderligere liberalisering af sektoren;

47.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge sin handlingsplan for hajer og havfugle;

48.  opfordrer Kommissionen til nøje at tage højde for resultaterne af høringen om rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet og navnlig for Europa-Parlamentets synspunkter i forbindelse med omarbejdelsen og styrkelsen af kontrolrammen for den fælles fiskeripolitik;

Regionalpolitik

49.  opfordrer i betragtning af, at territorial samhørighed er en af prioriteterne inden for regionaludvikling, Kommissionen til i sin kommende grønbog om territorial samhørighed at give større prioritet til regionalpolitikker, der kan: a) fremme nye virksomhedsformer i regioner, hvor de traditionelle industrier er i nedgang, b) fremme afskaffelse af intraregionale forskelle, c) fremme en demografisk balance i regionerne;

50.  opfordrer af hensyn til den vigtige rolle, som regioner og byer spiller som bidrag til Lissabon-dagsordenen og for styrkelse af vækst- og jobskabelsespotentialet, Kommissionen til at lette og fremskynde gennemførelsen af strukturfondene i medlemsstaterne i 2007-2013; glæder sig i denne forbindelse over den meddelelse vedrørende de nye programmer for 2007-2013, der ventes i første halvdel af 2008, og som vil behandle bydimensionen i Kommissionens handlingsprogrammer;

51.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med regioner og byer at gennemføre oplysningskampagner for at øge opmærksomheden hos de involverede parter såsom borgere, ngo'er og relevante politiske og økonomiske organer om den konkrete nytte og resultaterne af strukturfondsprogrammer i deres region eller by;

Handelspolitik og WTO-forhandlinger

52.  beklager på det multilaterale plan dybt det langsomme tempo i Verdenshandelsorganisationens (WTO’s) forhandlinger om Doha-udviklingsdagsordenen;

53.  opfordrer på det bilaterale/regionale plan til iværksættelse af de tre frihandelsaftaler med Sydkorea, ASEAN og Indien, forudsat de er forenelige med WTO og ikke kolliderer med et ambitiøst udfald af Doha-udviklingsdagsordenen;

54.  udtrykker dyb bekymring over det langsomme tempo i forhandlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler, der højst sandsynligt munder ud i, at der ikke indgås komplette aftaler med nogen af de regionale grupper i Afrika, Stillehavet og Caribien-grupper inden den 31. december 2007;

55.  glæder sig over Kommissionens tilkendegivelse af, at den vil anmode de europæiske medlemsstater om et mandat til at forhandle om en ny anti-forfalskningsaftale med de største handelspartnere, herunder USA, Korea, Mexico og New Zealand;

Eksterne forbindelser, udvidelse, naboskabspolitik, sikkerhed og forsvar

Menneskerettigheder

56.  opfordrer Kommissionen og Rådet til i hvert landestrategidokument og andre strategidokumenter at indføje en specifik strategi for menneskerettigheder og demokratisituationen og anvende den som en ramme for den politiske dialog;

57.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at integrere resultaterne af menneskerettighedsdialogen og -drøftelserne i projekter og programmer navnlig vedrørende udviklingsbistand og fagligt, handelsmæssigt og finansielt samarbejde;

58.  glæder sig over Kommissionens planer om at forelægge en ambitiøs pakke om udviklingsfinansiering og bistandseffektivitet og slår til lyd for en hurtig gennemførelse af de forpligtelser, der blev indgået i forbindelse med den europæiske konsensus om humanitær bistand, jf. EP’s beslutning af 14. november 2007; erindrer om EU’s forpligtelse til at sikre samhørighed mellem humanitær bistand, rehabilitering og udviklingsbistand;

59.  opfordrer Kommissionen til at støtte konventionen om forbud mod personelminer fuldt ud og til at støtte initiativer til vedtagelse af en international aftale om forbud mod fragmenteringsammunition;

Nordlig dimension

60.  understreger behovet for en EU-strategi for Østersøen og opfordrer Kommissionen til at forelægge en bred EU-strategi for Østersøregionen i 2008;

Udvidelse og naboskabspolitik

61.  glæder sig over, at Kommissionens arbejdsprogram understreger behovet for at fortsætte udvidelsesprocessen og for at være særlig opmærksom på Kosovo; forventer, at Kommissionen forelægger yderligere evalueringer og forslag om EU-bistand til Kosovo i takt med situationens udvikling;

62.  beklager, at der ikke er planlagt nogen initiativer under naboskabspolitikken, navnlig hvad angår en udvidelse af frihandel, lempelse af visumreglerne og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at give naboskabspolitikken et indhold og øge dens generelle legitimitet i de berørte lande;

Sikkerhed og forsvar

63.  understreger behovet for en yderligere styrkelse af mekanismerne for parlamentarisk kontrol med udviklingen af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) i almindelighed og med ESFP-missioner i særdeleshed og påpeger behovet for dækkende og rettidige oplysninger om fælles aktioner under ESFP;

64.  opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at udarbejde en hvidbog om europæisk forsvar med henblik på at opstille prioriteter og definere en mulig fællesskabsindsats på dette område;

Budgetansvar

65.  understreger, at Kommissionen bør opfordre medlemsstaterne til at udsende nationale erklæringer som foreslået i Parlamentets beslutninger om decharge fra 2003, 2004 og 2005, og som det fremgår af den interinstitutionelle aftale for 2007-2013; glæder sig i denne forbindelse over de initiativer, der er truffet af Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Danmark og Sverige; anmoder Kommissionen om at tage de nødvendige skridt til at sikre, at det kommende slovenske formandskab behandler dette emne som en topprioritet under sin formandsperiode

66.  beklager dybt, at Kommissionen generelt og kommissærerne enkeltvis stærkt modsætter sig Parlamentets forslag om, at kommissærerne skal medunderskrive de respektive årsberetninger fra generaldirektørerne; bemærker, at en sådan procedure ville forhøje og fuldende den ansvarlighed, Kommissionen bør udvise i sin brug af europæiske skatteyderes penge;

Reduktion af administrationsomkostninger

67.  glæder sig over Kommissionens seneste initiativer med henblik på en mulig reduktion af de administrationsomkostninger, der pålægges private og offentlige aktører; opfordrer Kommissionen til at forelægge en detaljeret redegørelse for gennemførelsen af sin handlingsplan med klare og præcise oplysninger om, hvilke mål der er nået og hvilke indikatorer der er udviklet, og om resultater af basismålinger og konkrete forslag til områder, hvor der i særlig grad er mulighed for en hurtig, forsvarlig og mærkbar reduktion af administrationsomkostninger;

68.  gør i denne forbindelse opmærksom på, at Kommissionen efter forslag fra Parlamentet har taget initiativ til at nedsætte en gruppe af højtstående interesserede parter vedrørende administrative bryder; mener, at denne gruppe for at sikre dens uafhængige stilling bør inddrages tæt i udarbejdelsen af initiativer til reduktion af administrationsomkostninger generelt, og at den ikke bør begrænse sig til handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder;

Gennemsigtighed, bedre lovgivning og implementering

69.  opfordrer Kommissionen til omsider at offentliggøre sit forslag om ændring af forordning nr. 1049/2001om aktindsigt, der var bebudet i 2007, men gentagne gange udskudt, og som er nødvendigt for at sikre, at gennemsigtigheden øges i EU og medlemsstaterne, og opfordrer under henvisning til EF-traktatens artikel 232 Kommissionen til at træffe afgørelse inden udgangen af 2008 og til at sikre, at den anvender forordning nr. 1049 fuldt og helt, navnlig for så vidt angår dens registre;

70.  roser Kommissionen for dens forslag om kodificering og forenkling af lovgivning og for dens stadige indsats for at forbedre kvaliteten af EU-lovgivningen;

71.  understreger behovet for at fremskynde forenklingen og konsolideringen af EU-lovgivningen og for at øge bestræbelserne på at skabe bedre lovgivning samt hurtig gennemførelse og korrekt implementering af EU-lovgivningen; slår til lyd for en stærkere mekanisme til overvågning og håndhævelse af gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne;

72.  opfordrer Kommissionen til at gøre hele gennemførelses- og implementeringsprocessen mere gennemsigtig og til at overtale medlemsstaterne til at udarbejde de såkaldte sammenligningstabeller, der nøjagtigt viser, hvilken del af loven der stammer fra EU, og hvilken del der er tilføjet af det pågældende land; opfordrer alle institutionerne til at indføje og insistere på sådanne klausuler inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure;

73.  glæder sig over, at Kommissionen vil være særlig opmærksom på kvaliteten af begrundelserne til sine forslag og vedlægge sine lovforslag et resumé for borgerne;

o

o o

74.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 7. december 2007Juridisk meddelelse