Postup : 2007/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0519/2007

Předložené texty :

B6-0519/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 12
CRE 12/12/2007 - 12

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.9

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0623

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 92kWORD 47k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0512/2007
10. prosince 2007
PE398.201v01-00
 
B6‑0519/2007
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas a Ryszard Czarnecki
za skupinu UEN,
o boji s rostoucím extremismem v Evropě

Usnesení Evropského parlamentu o boji s rostoucím extremismem v Evropě 
B6‑0519/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na mezinárodní nástroje pro lidská práva, a zejména na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, jež podepsaly všechny členské státy a velký počet třetích zemí,

–  s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii a článek 13 Smlouvy o ES,

–  s ohledem na Listinu základních práv a statut agentury pro základní práva,

–  s ohledem na legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie podle trestního práva(1);

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o rasismu, xenofobii a extremismu;

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  je vážně znepokojen tím, že stoupenci islámského fundamentalismu provádějí v Evropské unii náborovou kampaň a násilnou propagační kampaň, která je doprovázena teroristickými útoky a je založena na nenávisti k evropským hodnotám a na antisemitismu;

B.  je znepokojen tím, že v Evropě došlo k oživení extremistického hnutí a stran, jejichž ideologie a politické projevy, praktiky a chování jsou založeny na netoleranci, rasismu a antisemitismu;

C.  je znepokojen násilnou činností a teroristickými útoky extrémistických levicových hnutí založených na šíření nenávisti a třídního boje;

D.  vzhledem k tomu, že se tyto ideologie nesrovnávají s demokracií a lidskými právy ani se zásadami a hodnotami, na nichž je založena EU;

E.  vzhledem k tomu, že žádný členský stát není imunní vůči skutečným hrozbám, které extremismus představuje pro demokracii, a vzhledem k tomu, že pro Evropu je proto boj s šířením násilných politických a náboženských postojů důležitým úkolem;

F.  vzhledem k tomu, že některé sdělovací prostředky i velké množství internetových domovských stránek uvádějí hlavní zdroje informací o hnutích a skupinách, které podněcují k nenávisti, útokům proti demokratickým institucím, teroristickým činům a násilí;

1.  důrazně odsuzuje veškeré nenávistné rasistické útoky, naléhavě žádá všechny vnitrostátní orgány, aby učinily veškeré kroky v mezích jejich pravomoci k potrestání odpovědných osob a aby bojovaly proti prostředí beztrestnosti, které panuje vůči těmto útokům a vyjadřuje solidaritu se všemi oběťmi takových útoků a s jejich rodinami;

2.  upozorňuje na to, že extremistická hnutí, jež podněcují k násilí, někdy z politického hlediska zneužívají práva na sdružování. Zastává názor, že by opatření zaměřená na omezování činnosti těchto hnutí měla být plánována úměrně k nebezpečí násilí a jasným účelem zaručit rovnost a svobodu pro všechny;

3.  žádá členské státy, aby se zabývaly sociálními a ekonomickými problémy, např. nezaměstnaností, přistěhovalectvím a bezpečností, jichž tato hnutí využívají, a aby přijaly politiky vzdělávání k demokratickému občanství, založené na občanských právech a povinnostech;

4.  vyzývá Komisi a Radu, aby se snažily nalézt vhodná politická a právní řešení zejména ve stadiu prevence a nezapomínaly přitom na nezbytné reakce, pokud jde o výchovu mladých lidí a informování veřejnosti, výuku zaměřenou proti totalitním režimům a šíření zásad lidských práv a základních svobod s cílem připomínat činy a události tak, jak se skutečně v Evropě a ve světě staly;

5.  naléhavě žádá Komisi, aby sledovala plné uplatňování stávajících právních předpisů, jež zakazují podněcování k politickému a náboženskému násilí;

6.  vyzývá sdělovací prostředky, aby ve svých sděleních propagovaly a šířily zásady a hodnoty demokracie, liberalismu a tolerance;

7.  zdůrazňuje, že je třeba nalézt řešení škodlivého používání internetu a zdůrazňuje, že sledování internetu za účelem zabránit teroristickým útokům by v žádném případě nemělo teroristům ponechat možnost používání internetu k podněcování k teroristickým činům;

8.  vyzývá Komisi, aby podpořila nevládní organizace a organizace občanské společnosti, které se věnují podpoře demokratických hodnot, solidarity, sociálního začlenění, mezikulturního dialogu a sociálního povědomí jakožto podpoře boje proti radikalizaci a násilnému extremismu;

9.  žádá Radu a Komisi, aby posílily evropské programy podporující sociální začleňování a vzdělávání k demokratickému občanství a zabývající se sociálními a ekonomickými neduhy, jako je nedostatek bezpečnosti, nezaměstnanost a vyloučení;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a Radě Evropy.

.

(1) Přijaté texty, P6_TA-PROV(2007)0552.

Poslední aktualizace: 11. prosince 2007Právní upozornění