Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0049/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0049/2008

Keskustelut :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 111kWORD 54k
23. tammikuuta 2008
PE401.030v01–00
 
B6–0049/2008
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission lausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Cem Özdemir
Verts/ALE–ryhmän puolesta
Iranista

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranista 
B6–0049/2008

Euroopan parlamentti, joka

  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1696 (2006) ja 1747 (2007),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) hallintoneuvoston pääjohtajan 15. marraskuuta 2007 antaman raportin ydinsulkusopimukseen kuuluvan turvavalvontasopimuksen ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1737 (2006) ja 1747 (2007) asiaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta Iranin islamilaisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kansallisen tiedusteluneuvoston 3. joulukuuta 2007 julkaiseman kansallisen tiedusteluraportin Iranin ydintekniikkaan liittyvistä aikeista ja valmiuksista,

  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista ja erityisesti 25. lokakuuta 2007 ja 15. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselmat,

  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/168 Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta ja samana päivänä antaman päätöslauselman 62/149 kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä,

  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 14. joulukuuta 2007 esittämät päätelmät,

  ottaa huomioon Teheranissa 9.–12. joulukuuta 2007 pidetyn Euroopan parlamentin ja Iranin parlamentin välisen toisen kokouksen,

  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

Ydinohjelma

A.  ottaa huomioon, että IAEA:n pääjohtaja Mohamed El Baradei totesi viimeisimmässä raportissaan hallintoneuvostolle, ettei virasto ole havainnut ilmoitettujen ydinaineiden käyttöä muihin tarkoituksiin Iranissa, mutta että se ei kykene varmistamaan uskottavasti, ettei Iranissa ole ilmoittamatonta ydinmateriaalia ja toimintaa jos lisäpöytäkirjaa ei panna täytäntöön,

B.  ottaa huomioon, että IAEA:n hallintoneuvosto hyväksyi 15. marraskuuta 2007 työsuunnitelman, jossa Iran sitoutui ratkaisemaan kaikki sen ydinalan toimintaan liittyvät jäljellä olevat ongelmat kahdessa kuukaudessa,

C.  ottaa huomioon, että pääjohtaja Mohamed El Baradei teki 13. tammikuuta 2008 Iranin hallituksen kanssa sopimuksen jäljellä olevien avoimien ydinalan kysymysten ratkaisemisesta kuukauden sisällä ennen raportoimistaan hallintoneuvostolle maaliskuussa 2008,

D.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kansallisessa tiedusteluraportissa Iranin ydintekniikkaan liittyvistä aikeista ja valmiuksista päädytään johtopäätökseen, että Iran oli lopettanut ydinaseohjelmansa vuonna 2003 eikä ollut vuoden 2007 puoliväliin mennessä aloittanut sitä uudelleen, ottaa huomioon, että tiedustelupalvelut toteavat myös, että "Iranin päätös keskeyttää ydinaseohjelmansa osoittaa, että se ei ole yhtä innokas kehittämään ydinaseita kuin olemme ounastelleet vuodesta 2005 alkaen",

E.  ottaa huomioon, että aiemmin YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyessä päätöslauselman 1696 31. heinäkuuta 2006, Yhdysvaltojen hallituksen edustaja sanoi, että "Iran on uhmannut kansainvälistä yhteisöä jatkamalla ydinaseiden tavoittelua ja että se uhkaa suoraan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta", minkä vuoksi tarvittiin "päättäväisiä toimia",

F.  toteaa, että Eurooppa-neuvosto kehotti 16. joulukuuta 2007 esittämissään päätelmissä Irania toimittamaan IAEA:lle täydelliset, selkeät ja uskottavat vastaukset kaikkien Iranin ydinalan toimiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön lisäpöytäkirjan ja panemaan kaikilta osin täytäntöön turvavalvontasopimuksen määräykset, myös liitännäisjärjestelyjen osalta; ottaa huomioon, että päätelmissä korostetaan, että näiden toimien ja IAEA:n vaatimien avoimuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen olisi myönteinen askel, joka lisäisi luottamusta Iranin ydinohjelmaan,

G.  ottaa huomioon, että EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Javier Solana esitti 6. kesäkuuta 2006 Kiinan, Ranskan, Saksan, Venäjän, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain puolesta joukon pitkälle meneviä ehdotuksia kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi, johon kuului tuki kevytvesireaktorien rakentamiselle Iraniin, osallistuminen uraaninrikastuslaitoksen toimintaan Venäjällä, laillisesti sitovat takeet ydinmateriaalin toimituksista (riippumattomuus yhdestä ulkomaisesta toimittajasta) sekä merkittävä yhteistyöpaketti ydinaseiden leviämisen kannalta vaarattomamman ydintutkimuksen ja -kehityksen alalla, mukaan lukien kauppa- ja yhteistyösopimus Euroopan unionin kanssa,

H.  ottaa huomioon kuuden maan ulkoministerien Berliinissä 22. tammikuuta 2008 pitämän kokouksen Iranin ydinohjelmakysymyksestä,

I.  ottaa huomioon Ranskan äskettäin solmimat ydinalan yhteistyösopimukset Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Algerian ja Libyan kanssa,

Ihmisoikeudet ja demokratia

J.  ottaa huomioon, että kansalaisoikeuksien ja poliittisten vapauksien tilanne Iranissa on jatkuvasti huonontunut kesäkuussa 2005 järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen,

K.  ottaa huomioon, että Iran on sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia useissa kansainvälisissä sopimuksissa,

L.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2008 pidettävien parlamenttivaalien ehdokkaiden rekisteröintiaika päättyi 10. tammikuuta 2008, ottaa huomioon, että sisäministeriö ilmoittaa päätöksistään 22. tammikuuta 2008 alkaen ja että valvontaneuvostolla, joka perustuslain mukaan valvoo vaalien pätevyyttä, on oikeus hylätä ehdokkaita,

M.  ottaa huomioon, että vuonna 2007 ainakin 312 ihmistä, mukana myös alaikäisiä tuomittuja, teloitettiin Iranissa, mutta todellinen luku voi olla huomattavasti suurempikin,

N.  katsoo, että televisio, lehdistö ja internet kärsivät kaikki tiukasta sensuurista,

O.  ottaa huomioon, että sadoittain opettajia on erotettu syytettynä liiallisesta tunnustuksettomuudesta ja monia opiskelijoita on pidätetty protestien seurauksena, esimerkiksi 7. joulukuuta 2007 valtakunnallisten yliopisto-opiskelijoiden päivien mielenosoituksiin osallistuneita opiskelijoita,

P.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolesta kampanjoivat kuten ammattiyhdistysaktivistit tai naisten oikeuksia ajavan nk. miljoonan allekirjoituksen kampanjan jäsenet ovat vaarassa joutua vainon kohteiksi,

Q.  ottaa huomioon, että uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, kuten azerit, suufilaiset ja sunnit joutuvat edelleen kohtaamaan kulttuuristen ja kansalaisoikeuksiensa polkemista, ottaa huomioon, että tiettyjä vähemmistöjä kuten ahvaz-arabeja, kurdeja, balutšeja tai baha'i-uskonnon kannattajia kidutetaan ja teloitetaan,

Ydinohjelma

1.  panee tyytyväisenä merkille IAEAn ja Iranin sopimuksen työsuunnitelmasta kaikkien Iranin ydinohjelman avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi mahdollisuutena jännityksen lieventämiseen, jos sitoumusta kunnioitetaan;

2.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kansallisen tiedusteluraportin päätelmissä torjutaan kaikki välitöntä sotilaallista uhkaa ja voimankäyttöä merkitsevät skenaariot ja kehottaa niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat edustettuina YK:n turvallisuusneuvostossa, viemään Iranin kysymyksen takaisin ydinsulkusopimuksen puitteissa käytäviin neuvotteluihin;

3.  tukee täysin Eurooppa-neuvoston kantaa, jossa toistetaan täysimääräinen ja yksiselitteinen tuki työlle pitkäaikaisen neuvotteluratkaisun löytämiseksi Iranin ydinohjelmakysymykseen ja ilmaisee tukensa IAEA:n pääjohtajan Mohamed El Baradein työlle kaikkien ratkaisemattomien kysymysten selvittämiseksi Iranin kanssa maaliskuuhun 2008 mennessä;

4.  kehottaa Irania pitämään kiinni lupauksestaan toimittaa vastaukset IAEA:n esittämiin avoinna oleviin kysymyksiin maaliskuuhun 2008 mennessä;

5.  toistaa Iranin hallitukselle ja parlamentille esittämänsä kehotuksen lisäpöytäkirjan ratifioimisesta ja täytäntöön panemisesta ja kehottaa panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön Iranin ja IAEA:n välisen turvavalvontasopimuksen määräykset;

6.  uskoo, että Iranin oikeutetut turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet voidaan parhaiten ratkaista suorilla neuvotteluilla osapuolten välillä ja panee tyytyväisenä merkille kaikki tähän pyrkivät diplomaattiset ja taloudelliset alueelliset tai kahdenväliset aloitteet;

7.  kehottaa Iranin hallitusta ilmoittamaan julkisesti, että Iranilla ei ole aikomuksia uhata minkään maan alueellista koskemattomuutta, Israel mukaan lukien;

8.  kehottaa neuvostoa, jota edustaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Javier Solana, käynnistämään uudelleen neuvottelut Iranin kanssa ja katsoo, että Javier Solanan 6. kesäkuuta 2006 esittämät ehdotukset voisivat olla kestävä pohja, jos niitä käytetään ilman ennakkoehtoja käytävissä neuvotteluissa;

9.  toistaa vastustavansa yleisesti ydinenergian käyttöä, sillä siihen liittyy vakavia riskejä, ratkaisematon jäteongelma, korkeat kustannukset ja ilmiselvä yhteys ydinaseisiin;

10.  ottaa huomioon ydinteknologian kaksinkertaiset käyttömahdollisuudet sotilas- ja siviilitarkoituksiin ja ilmaisee vakavan huolestumisensa presidentti Sarkozyn viimeaikaisesta ydinteknologian levittämispolitiikasta;

11.  kehottaa Irania ja niitä Lähi-idän maita, jotka harkitsevat ydinvoimaan investoimista, olemaan toistamatta monien EU:n jäsenvaltioiden tekemiä virheitä, kun ne ovat suosineet vaarallista ja vanhentunutta tekniikkaa; sen sijaan kehottaa näitä maita kehittämään kaikkia nykyaikaisten uudistuvien energiatekniikoiden, energiatehokkuuden ja energiansäästömenetelmien tarjoamia mahdollisuuksia;

12.  toistaa kaikille ydinasevalloille esittämänsä kehotuksen ryhtyä asteittaisiin toimenpiteisiin ydinkärkien määrän vähentämiseksi, vähentää ydinaseiden merkitystä turvallisuuspolitiikassa ja tukemaan Euroopan ja Lähi-idän kattavaa ydinaseetonta vyöhykettä;

13.  tukee ennen ydinteknologiasta kokonaan luopumista esimerkiksi YK:n uudistusta käsittelevä korkean tason työryhmän vuonna 2005 ja G8-maiden johtajien kesäkuussa 2007 pitämässä vuotuisessa huippukokouksessa ehdottamia aloitteita monenkeskisen ohjelman perustamiseksi ydinpolttoaineen toimittamiseksi YK:n alaisuudessa;

Ihmisoikeudet ja demokratia

14.  toistaa vakavan huolestumisensa Iranin ihmisoikeustilanteen heikentymisestä ja kehottaa Iranin hallitusta noudattamaan ihmisoikeusvelvoitteitaan, mukaan lukien:

   lopettamaan amputoinnin, ruoskimisen ja muut kidutuksen ja epäinhimillisen rankaisun muodot; lopettamaan julkiset teloitukset;
   lopettamaan kivityksen teloitusmenetelmänä; lopettamaan sellaisten henkilöiden teloitukset, jotka olivat rikoksentekohetkellä alle 18-vuotiaita;
   poistamaan kaikenlaisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan;
   poistamaan kaikenlaisen uskonnollisiin, etnisiin, kielellisiin tai muihin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän ja muut ihmisoikeuksien loukkaukset;
   lopettamaan poliittisten vastustajien ja ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän, ahdistelun ja vainoamisen sekä tekemään lopun ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden rankaisematta jättämisestä;

15.  panee tyytyväisenä merkille YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 62/149 ja kehottaa kaikkia maita, joissa kuolemanrangaistus on vielä käytössä, ja erityisesti Irania keskeyttämään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon;

16.  kehottaa vapauttamaan poliittisten mielipiteidensä perusteella mielivaltaisesti vangitut henkilöt ja järjestämään heille asianmukaisen oikeudenkäynnin; vaatii vapauttamaan viipymättä mieltään osoittaneet opiskelijat, ammattiyhdistysaktivistit Mansour Osanloon ja Muhemed Salihin sekä miljoonan allekirjoituksen kampanjaan osallistuneet henkilöt;

17.  tuomitsee ankarasti ahvaz-arabien poliittisten aktivistien teloitukset, joista viimeisimmät olivat Ahmad Marmazi, Abdolhussein Harrabii, Hussein Asakereh ja Mehdi Haidari, ja kehottaa Iranin hallitusta pysäyttämään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon, myös Zamal Bawille, Faleh al–Mansourille, Said Sakille ja Rasoul Mazrealle langetettujen tuomioiden osalta;

18.  pahoittelee syvästi satojen ahvaz-arabi-, kurdi- ja balutšivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden pidätyksiä; kehottaa erityisesti vapauttamaan kuolemaan tuomitut kurditoimittajat Abdolvahed 'Hiwa' Butimarin and Adnan Hassanpourin;

19.  on huolestunut valvontaneuvoston käyttämästä ehdokkaiden seulontamenettelystä ja korostaa, että oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa on taattava kaikille täysi-ikäisille Iranin kansalaisille tulevissa valtakunnallisissa vaaleissa;

EU:n ja Iranin suhteet

20.  kehottaa komissiota antamaan tiedonannon EU:n ja Iranin suhteiden tilasta ja näkymistä; pyytää molempia osapuolia elvyttämään ihmisoikeusvuoropuhelun riippumatta kaikista muista asioista ja harkitsemaan, miten yhteistyö- ja kauppasopimuksesta käytäviä neuvotteluita voidaan viedä eteenpäin, jos samanaikaisesti saavutetaan edistystä ydinohjelmakysymyksessä;

21.  pyytää komissiota perustamaan Iraniin lähetystön, jotta voidaan vauhdittaa pakolaisapuun ja huumekaupan torjuntaan liittyviä neuvotteluja ja edistää vuoropuhelua viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa;

22.  ottaa huomioon brittiläisen tuomioistuimen päätöksen, jossa todetaan, että Mujahedin-e Khalq -järjestö (MKO) pitää poistaa Yhdistyneen kuningaskunnan pitämästä terroristijärjestöjen luettelosta; korostaa siitä huolimatta, että järjestön sisällä tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja sen autoritäärinen ja lahkoa muistuttava luonne estävät virallisten kontaktien luomisen Euroopan parlamentin ja MKO:n välillä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YUTP:n korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n ihmisoikeustoimikunnalle, Iranin korkeimman oikeuden presidentille sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2008Oikeudellinen huomautus