Förfarande : 2008/2502(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0051/2008

Ingivna texter :

B6-0051/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 7

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Antagna texter :

P6_TA(2008)0035

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 115kWORD 59k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0050/2008
23 januari 2008
PE401.032v01-00
 
B6‑0051/08
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0389/07, B6‑0003/08, B6‑0004/08 och B6‑0005/08
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Viktória Mohácsi och Alfonso Andria
för ALDE-gruppen
om en europeisk strategi för romer

Europaparlamentets resolution om en europeisk strategi för romer 
B6‑0051/08

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 13 i EG-fördraget, som ger Europeiska gemenskapen möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung.

–   med beaktande av sin resolution av den 27 januari 2005 om minnet av förintelsen, antisemitism och rasism,

–   med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om romernas situation i Europeiska unionen,

–   med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen,

–   med beaktande av sin resolution av den 15 november 2007 om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier,

–   med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 29 november 2007 om förslaget till rådets rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen,

–   med beaktande av artiklarna 6, 7 och 29 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 13 i EG-fördraget, där EU och dess medlemsstater åläggs slå vakt om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt där de ges lagstiftningsmedel för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och diskriminering, samt med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt stadgarna för byrån för de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling vid anställning och sysselsättning samt rambeslutet om att bekämpa rasism och främlingsfientlighet,

–   med beaktande av rapporten om rasism och främlingsfientlighet i EU:s medlemsstater under 2007, offentliggjord av byrån för de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av den dom som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna nyligen avkunnat i stora kammaren i målet D.H. och övriga mot Tjeckiska republiken,

–   med beaktande av att det under de senaste åren införts ett årtionde för integrering av romer samt inrättats en fond för utbildning av romer, avsedd att göra politiken för och anslagen till romerna mera effektiva och för närvarande inriktad på ett antal europeiska stater, bland dem ett antal medlemsstater av EU, kandidatländer och övriga länder där unionens institutioner har en markant närvaro,

–   med beaktande av artikel 108.15 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.   De mellan åtta och tolv miljoner romer som bor i Europeiska unionen lider av rasdiskriminering och många gånger utsätts de för svår strukturell diskriminering, fattigdom och social utestängning, vartill också kommer flerdubbel diskriminering på grund av kön, ålder, funktionshinder och sexuell läggning.

B.   Erkännas bör att det inte gjorts några vidare framsteg för att bekämpa rasdiskrimineringen mot romerna och försvara deras rätt till utbildning, sysselsättning, hälsovård och bostäder både i medlemsstaterna och i kandidatländerna.

C.   Det är beklagligt att unionsmedborgare av romskt ursprung ofta råkar ut för rasdiskriminering när de såsom medborgare i EU utövar sina grundläggande rättigheter att fritt röra sig och bosätta sig.

D.   Fortfarande tolereras runtom i EU:s medlemsstater segregation inom utbildningen. En sådan diskriminering i fråga om möjligheterna att få utbildning av god kvalitet lägger hela tiden hinder i vägen för romernas barn att utveckla sig och dra nytta av sina rättigheter till utveckling genom utbildning.

E.   Romerna råkar fortfarande ut för diskriminering i samband med sysselsättningen.

F.   Det är mycket vanligt att romer får bo i undermåliga och ohälsosamma bostäder, liksom det också finns rikligt med bevis för att de allt oftare blir vräkta från sina bostäder och de nekas regelbundet rätten till alternativa bostäder.

G.   EU kan dra nytta av en mängd mekanismer och redskap som kan användas till att ge romerna bättre tillgång till utbildning av god kvalitet, sysselsättning, bostäder och hälsovård. Till dem hör framför allt politiken för social integrering samt regionalpolitiken och sysselsättningspolitiken.

H.   Den sociala integreringen av romerna som befolkningsgrupp är ett mål som det fortfarande återstår att uppnå och EU:s redskap måste tas i bruk för att det ska fås till stånd en effektiv och påtaglig förändring inom detta område.

I.   Erkännas bör att det måste ses till att romerna verkligen kan delta i det politiska livet, framför allt i beslutsfattande som berör den romska befolkningsgruppens liv och välfärd.

J.   Noteras bör framför allt den ytterligt svåra situation som många romer upplever, antingen som enskilda individer eller som befolkningsgrupp, i de nya medlemsstaterna, samt också att romska invandrare från dessa stater är en mycket utsatt grupp.

1.   Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från Europeiska rådet den 14 december 2007, där rådet "medvetet om den mycket specifika situation romerna befinner sig i i hela unionen", uppmanar "medlemsstaterna och unionen att använda alla medel för att förbättra deras integrering" samt "kommissionen att studera den befintliga politiken och de befintliga instrumenten samt att före utgången av juni 2008 rapportera till rådet om framstegen".

2.   Europaparlamentet fördömer skarpt och otvetydigt alla former av rasism och diskriminering som romerna och andra som betraktas som "zigenare" råkar ut för.

3.   Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionens nya byrå för de grundläggande rättigheterna att i sitt arbetsprogram högprioritera integreringen av romer och kampen mot rasism och rasdiskriminering mot romer.

Ett helhetsbetonat grepp på problematiken

4.   Europaparlamentet bekräftar än en gång vilken viktig roll EU har i kampen mot diskriminering av romer, en diskriminering som ofta är av strukturell karaktär och därför kräver ett helhetsbetonat grepp på problematiken på EU-nivå, samtidigt som parlamentet erkänner att det kommer an på medlemsstaternas nationella regeringar att göra de primära insatserna av politisk vilja, tid och resurser för att skydda romerna samt slå vakt om deras intressen och låta romerna komma till sin rätt i samhället.

5.   Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ta fram en europeisk ramstrategi om integrering av romer till förmån för en konsekvent politik på EU-nivå för social integrering av romer och noterar att denna europeiska ramstrategi om integrering av romer bör

   prioritera integreringen av romer via EU:s sysselsättningspolitik och politik för social integrering samt, via lämpliga strukturfonder, genom stöd till hållbara gemenskapsprogram och nationella program till försvar för romernas rätt till utbildning, sysselsättning, hälsovård och bostäder i både medlemsstaterna och kandidatländerna,
   bidra till kampen mot strukturell och institutionaliserad diskriminering inom utbildning, sysselsättning samt tillgång till hälsovård och bostäder och verka till förmån för positiva åtgärder, eftersom dessa utgör ett viktigt medel för att råda bot på att romerna länge och ihärdigt missgynnats,
   ta sikte på att bekämpa fördomar mot romer genom att låta detta arbete bilda ett tema i kampanjer och initiativ mot rasism på EU-nivå,
   inrätta övervakningsmekanismer för utvärdering av programmen för social integrering och sysselsättning samt fastställa riktmärken och indikatorer och ge nödvändigt stöd till forskning och till utvärdering av de program som genomförts,
   se till att det tas en helhetssyn på frågor som berör romerna och samordna EU-politiken för integrering av romer med aktuella initiativ på mellanstatlig nivå, såsom årtiondet för integrering av romer samt OSSE:s och Europarådets strategier för att förbättra romernas situation.

6.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en enhet för romer eller ett organ med motsvarande befogenheter för att samordna genomförandet av den europeiska ramstrategin om integrering av romer samt att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna, samordna gemensamma åtgärder mellan medlemsstaterna och se till att frågor som berör romerna får ingå i arbetet hos alla de instanser som berörs av dem.

7.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla förslag för fastställande av en gemensam åtgärdsplan för integrering av romer med uppgift att tillhandahålla ekonomiskt stöd till genomförandet av målet med den europeiska ramstrategin om integrering av romer.

8.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa egna nationella strategier för integrering av romer, i de fall de ännu inte har några sådana, samt att se till att det inrättas lämpliga institutionella ramar och anslås lämpliga medel för att dessa strategier ska kunna genomföras med framgång.

Utbildning

9.   Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att undersöka möjligheterna till skärpt lagstiftning mot diskriminering i utbildningssammanhang och då inrikta sig på att få bort segregeringen, samt att rapportera om vad den kommit fram till inom ett kalenderår efter denna resolution.

10.   Europaparlamentet upprepar att tillgång till utbildning av god kvalitet på likvärdiga villkor bör prioriteras i den europeiska strategin för romer och uppmanar med kraft kommissionen till fördubblade insatser för finansiering av och stöd till åtgärder i medlemsstaterna för integrering av romska barn i det allmänna skolsystemet alltifrån en tidig ålder, varjämte parlamentet med kraft uppmanar kommissionen att stöda program för positiva åtgärder till förmån för romer inom sekundärutbildning och högre utbildning, inklusive universitetsutbildning. Parlamentet uppmanar likaså kommissionen med kraft att stöda andra program med positiva och lyckade modeller för avsegregering samt att inrätta särskilda fonder för stöd till i) förskoleutbildning av romer, ii) avsegregering av klasser och skolor för romer på grundskolenivå, iii) övervakning och reformer av praxis och förfaranden i samband med att romska barn behandlas olagligt på institutioner för psykiskt funktionshindrade, iv) undervisning i språket romani, v) möjligheter för romska ungdomar att få högre utbildning, vi) universitetsstöd till romer och vii) utbyggnad av läroplanernas avsnitt om Förintelsen med tillräcklig information om förföljelserna av romer under andra världskriget.

11.   Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att prioritera i) anslag till förskoleutbildning av romer, ii) avskaffandet av segregeringen av romska elever så de kan gå i vanliga skolor, iii) övervakning och reformer av olaglig behandling av psykiskt funktionshindrade, iv) åtgärder för uppmuntran till att alla barn ska få undervisning om språket romani, samt om romernas historia och kultur och de positiva bidrag romerna gett samhället i Europa, vi) ekonomiskt stöd till romska elever i sekundär- och tertiärutbildningen samt romska universitetsstuderande, vid behov med hjälp av ett system med handledare.

Sysselsättning

12.   Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stöda romernas integrering på arbetsmarknaden, också med hjälp av ekonomiskt stöd, utbildning och omskolning, samt stöda åtgärder till förmån för positiv särbehandling på arbetsmarknaden, liksom också strikt övervaka att lagstiftningen mot diskriminering följs i sysselsättningssammanhang och vidta åtgärder till förmån för romers etablering som egenföretagare och för småföretag bland romer.

13.   Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att i) fortsätta utveckla lagstiftningen och andra medel för att bekämpa rasdiskrimineringen på arbetsmarknaden samt se till att arbetsgivarnas åtgärder för att gynna mångfalden ges stöd, ii) ekonomiskt stöda oberoende organ mot diskriminering, iii) bygga vidare på de positiva förebilder som finns i somliga medlemsstater för att se till att personalsammansättningen hos stora och medelstora arbetsgivare adekvat återspeglar den etniska mångfalden i samhället, iv) vidta åtgärder till stöd för småföretag bland romer och utveckla romernas företagarförmåga.

Hälsovård

14.   Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att stöda systemsatta nationella program för bättre hälsa bland romerna,

15.   Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att ofördröjligen få slut på och adekvat avhjälpa i) följderna av att vissa romer systematiskt utestängs från hälsovården, bland dem också, men inte bara, de romer som bor i avsides belägna geografiska områden, ii) oerhörda brott mot de mänskliga rättigheterna inom hälsovården på de ställen sådana förekommit eller fortfarande förekommer, såsom rasåtskillnad inom hälsovårdsinrättningarna och tvångssterilisering av romska kvinnor.

Bostäder

16.   Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att bygga vidare på de positiva förebilder som finns för att i) stöda program för att romer inte längre ska bo i slumområden, i de medlemsstater där detta är aktuellt, ii) stöda andra program med positiva och lyckade boendemodeller för romer, bland dem också romska invandrare.

17.   Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att i) anta och genomföra en politik för slumsanering, ii) strikt övervaka att lagstiftningen mot diskriminering följs i bostadssammanhang, iii) bygga vidare på de positiva förebilder som finns i somliga medlemsstater för att utveckla lagstadgad positiv särbehandling för att få bort bostadslösheten, iv) göra allt som behövs för att få bort rasåtskillnaden i bostadssammanhang och v) fördubbla sina insatser för att få slut på att normerna för rätten till bostad undergrävs i unionen.

18.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att låta romerna som befolkningsgrupp medverka på gräsrotsnivå för att de ska få dra full nytta av de incitament som EU ger, inom såväl utbildningen, sysselsättningen som deltagandet i samhällslivet, eftersom integreringen, för att lyckas, kräver att man från gräsrotsnivå tar itu med problemen och tillsammans delar ansvaret.

19.   Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att använda sig av de initiativ som redan finns inom detta område, såsom årtiondet för integrering av romer och utbildningsfonden för romer (Roma Education Fund), för att göra sina insatser inom detta område mera effektiva.

20.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar samt Europarådet.

Senaste uppdatering: 28 januari 2008Rättsligt meddelande