Procedura : 2008/2518(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0066/2008

Teksty złożone :

B6-0066/2008

Debaty :

PV 19/02/2008 - 4

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0064

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 101kWORD 57k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0066/2008
13 lutego 2008
PE401.062v01-00
 
B6‑0066/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniem Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyły Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne
w imieniu grupy politycznej ALDE
w sprawie sytuacji w Gazie

rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Gazie 
B6‑0066/2008

Parlament Europejski,

-  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucje z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu, 21 czerwca 2007 r. w sprawie MEDA i wsparcia finansowego dla Palestyny - ocena, realizacja i kontrola, 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy i 1 czerwca 2006 r. w sprawie kryzysu humanitarnego na terytoriach Palestyńskich i roli UE,

-  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967) i 338 (1973),

-  uwzględniając konkluzje posiedzenia Rady Stosunków Zewnętrznych z dnia 28 stycznia 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w ostatnich tygodniach setki tysięcy Palestyńczyków przekroczyło po sforsowaniu muru granicznego granicę między Strefą Gazy a Egiptem, by zdobyć potrzebne im podstawowe towary;

B.  mając na uwadze, że wciąż wystrzeliwane są rakiety ze Strefy Gazy na terytorium Izraela, w wyniku czego szereg osób zostało rannych, oraz mając na uwadze, że wskutek samobójczego ataku terrorystycznego w Dimonie, zorganizowanego przez Hamas, osoby cywilne poniosły śmierć i zostały ranne,

C.  mając na uwadze, że zniszczenie części muru i ogrodzenia granicznego stanowi bezpośrednią konsekwencję poważnego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, w wyniku którego ludność palestyńska podjęła próbę wyegzekwowania swojego podstawowego prawa do swobody przemieszczania się,

D.  mając na uwadze, że w wyniku zamknięcia Strefy Gazy ponad 1,5 mln Palestyńczyków cierpi z powodu braku podstawowych dóbr i usług, w tym opieki zdrowotnej i edukacji, a na przestrzeni miesięcy te środki przymusu spowodowały zgodnie ze sprawozdaniami organów ONZ śmierć kilku palestyńskich cywili, pogorszenie się stanu gospodarki, połączone ze wzrostem poziomu ubóstwa i bezrobocia, oraz, w odniesieniu do przynajmniej dwóch trzecich ludności, całkowitą zależność od pomocy żywnościowej,

E.  mając na uwadze, że podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Annapolis każda ze stron wyraziła życzenie ponownego rozpoczęcia negocjacji z myślą o utworzeniu suwerennego i mogącego funkcjonować państwa palestyńskiego, istniejącego obok bezpiecznego państwa izraelskiego,

F.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Unia Europejska udzieliła Palestyńczykom znaczącego wsparcia finansowego; mając na uwadze, że tymczasowy mechanizm międzynarodowy UE i finansowanie projektów odegrały istotną w rolę w uniknięciu katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu; mając na uwadze, że PEGASE będzie stanowił nowy mechanizm finansowania unijnej i innej międzynarodowej pomocy dla terytoriów palestyńskich,

1.  wyraża współczucie dla ludności cywilnej dotkniętej przemocą w Strefie Gazy i w południowym Izraelu; potępia wystrzeliwanie rakiet ze Strefy Gazy na terytorium Izraela i wszelkie inne akty terroru planowane przez Hamas lub operacje militarne powodujące śmierć ludności cywilnej lub zagrażające jej;

2.  jest zdania, że ludność cywilna powinna być wykluczona z wszelkich działań wojskowych i wszelkiej odpowiedzialności zbiorowej;

3.  uważa, że polityka izolacji stosowana wobec Strefy Gazy okazała się porażką zarówno na poziomie politycznym, jak i humanitarnym; ponownie wzywa wszystkie strony do pełnego przestrzegania przepisów prawa międzynarodowego i międzynarodowych przepisów humanitarnych oraz do natychmiastowego zaprzestania prowadzenia wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla życia ludności cywilnej; w szczególności wzywa:

   -Hamas do niezwłocznego zaprzestania wystrzeliwania rakiet, których celem jest izraelska ludność cywilna;
   -Izrael do położenia natychmiastowego kresu wszelkim działaniom wojskowym mogącym stanowić niebezpieczeństwo dla życia ludności cywilnej, do niezwłocznego zniesienia blokady, by umożliwić zarówno zaopatrzenie Strefy Gazy, jak i swobodę przemieszczania się ludności oraz swobodny przepływ towarów, tym samym wypełniając wobec Strefy Gazy swoje międzynarodowe zobowiązania, spoczywające na nim jako na okupancie,

4.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywną reakcję Egiptu na zajścia w Rafah, która umożliwiła wielu palestyńskim rodzinom uzyskanie dostępu do towarów niezbędnych dla zaspokojenia ich podstawowych potrzeb; wzywa rząd Egiptu do dalszych aktywnych działań na rzecz utrzymania pokoju i stabilności w regionie oraz do nieustawania w wysiłkach mających na celu zagwarantowanie, że przejście graniczne w Rafah pozostanie otwarte;

5.  ponawia swoje wezwanie do kontrolowanego ponownego otwarcia przejść granicznych po obydwu stronach Strefy Gazą; wzywa Izrael do zapewnienia przepływu ludzi i towarów w Rafah zgodnie z porozumieniem o przemieszczaniu się osób i dostępie do Strefy Gazy oraz misji szkoleniowo-kontrolnej UE oraz do umożliwienia przepływu towarów w Karni; wzywa do wznowienia i umocnienia Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah zgodnie z postanowieniami istniejących międzynarodowych porozumień oraz do związanej z tym zwiększonej obecności i roli sił międzynarodowych w regionie;

6.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Autonomii Palestyńskiej w sprawie objęcia kontroli nad przejściami granicznymi w wyniku umowy pomiędzy Egiptem, Izraelem i Autonomią Palestyńską, jak również wyraża poparcie dla ostatniej rezolucji Ligi Arabskiej na ten temat; wzywa jednak Autonomię Palestyńską do przyczynienia się do utworzenia warunków koniecznych dla zaangażowania w tę kwestię władz sprawujących kontrolę w Strefie Gazy; ponadto podkreśla znaczenie zapobiegania przemytowi broni;

7.  wzywa Autonomię Palestyńską i Hamas do ponownego nawiązania dialogu, pomimo impasu politycznego, w celu ułatwienia funkcjonowania instytucji publicznych zapewniających podstawowe usługi oraz działań międzynarodowych biur, agencji i organizacji humanitarnych, które starają się poprawić warunki życia Palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy; podkreśla niezwykłe znaczenie stałego połączenia geograficznego i handlowego pomiędzy Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem oraz pokojowego i trwałego politycznego zjednoczenia tych dwóch terytoriów;

8.  przypomina stronom konfliktu o podjętych przez nie w Annapolis zobowiązaniach do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu zawarcia do końca 2008 r. traktatu pokojowego, rozwiązującego wszystkie nierozstrzygnięte kwestie, w tym wszystkie kluczowe zagadnienia, bez wyjątku, jak ustalono w poprzednich porozumieniach; wzywa obie strony do wypełnienia zobowiązań spoczywających na nich na mocy „mapy drogowej”; w szczególności zaprzestanie wszelkich działań osiedleńczych Izraela na okupowanym terytorium;

9.  wzywa Radę i Komisję do dalszego zapewniania, wraz ze wspólnotą międzynarodową, podstawowej pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najbardziej zagrożonych grup; podkreśla znaczenie nowego mechanizmu finansowania PEGASE;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiemu przedstawicielowi ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, specjalnemu wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Zgromadzenia Eurośródziemnomorskiego, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, rządowi Izraela, Knesetowi oraz rządowi i parlamentowi Egiptu.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2008Informacja prawna