Procedura : 2008/2518(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0067/2008

Teksty złożone :

B6-0067/2008

Debaty :

PV 19/02/2008 - 4

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0064

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 94kWORD 51k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0066/2008
13 lutego 2008
PE401.063v01-00
 
B6‑0067/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki i Hanna Foltyn-Kubicka
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie sytuacji w Gazie

rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Gazie 
B6‑0067/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucje z 1 czerwca 2006 r. w sprawie kryzysu humanitarnego na terytoriach Palestyńskich i roli UE, 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy, 21 czerwca 2007 r. w sprawie MEDA i wsparcia finansowego dla Palestyny - ocena, realizacja i kontrola, 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu i 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967) i 338 (1973),

–  uwzględniając konkluzje posiedzenia Rady Stosunków Zewnętrznych z dnia 28 stycznia 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w wyniku postawy Hamasu, który de facto kontroluje Strefę Gazy i odmawia jakiegokolwiek dialogu ze swymi odpowiednikami oraz wynikającego stąd embarga na przepływ ludności i towarów, częściową odmowę dostępu do wody pitnej, żywności i elektryczności oraz braku podstawowych towarów i usług, sytuacja humanitarna w Strefie Gazy uległa dalszemu pogorszeniu,

B.   mając na uwadze, że przejścia graniczne po obydwu stronach granicy z Gazą są zamknięte od miesięcy; mając na uwadze, że blokada przepływu ludności i towarów w jeszcze większym stopniu sparaliżowała gospodarkę w Strefie Gazy,

C.  mając na uwadze, że kluczowe sektory usług publicznych, z systemem opieki zdrowotnej i edukacji włącznie, borykają się z poważnymi niedostatkami spowodowanymi brakiem podstawowych środków wymaganych do ich funkcjonowania,

D.   mając na uwadze, że setki tysięcy Palestyńczyków przekroczyło w ostatnich tygodniach granicę między Strefą Gazy a Egiptem po sforsowaniu muru granicznego w poszukiwaniu towarów niezbędnych dla zaspokojenia swych podstawowych potrzeb,

E.   mając na uwadze, że sytuacja i ostatnie wydarzenia polityczne w Strefie Gazy, w tym kontrola tego obszaru przez Hamas i jego strategia, podkopują bieżące negocjacje pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami i wysiłki na rzecz zawarcia porozumienia z końcem 2008 r., co było zamiarem wyrażonym przez strony na konferencji w Annapolis,

F.   mając na uwadze, że nadal kontynuowane jest wystrzeliwanie rakiet ze Strefy Gazy na terytorium Izraela oraz że wskutek samobójczego ataku terrorystycznego w Dimonie zginęły i zostały ranne osoby cywilne; mając na uwadze, że Hamas wziął na siebie odpowiedzialność za oba te działania,

G.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Unia Europejska udzieliła Palestyńczykom znaczącego wsparcia finansowego; mając na uwadze, że unijny tymczasowy mechanizm międzynarodowy i finansowanie projektów odegrały ważną w rolę w zapobieżeniu katastrofie humanitarnej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu; mając na uwadze, że PEGASE będzie stanowił nowy mechanizm finansowania unijnej i innej międzynarodowej pomocy dla terytoriów palestyńskich,

H.   mając na uwadze, że uczestnicy międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz państwa palestyńskiego, która odbyła się w grudniu 2007 r. w Paryżu, zobowiązali się do przekazania w następnych trzech latach 7,4 mld USD na rzecz tworzenia instytucji palestyńskich i poprawy sytuacji gospodarczej,

1.   wyraża zaniepokojenie z powodu narastania kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy i jego możliwych dalszych poważnych następstwach; uważa, że ostatnie wydarzenia w Rafah są następstwem kryzysu humanitarnego i politycznego w Strefie Gazy;

2.   wyraża współczucie dla ludności cywilnej dotkniętej przemocą w Strefie Gazy i południowym Izraelu; potępia wystrzeliwanie rakiet ze Strefy Gazy na terytorium Izraela i inne akty terroru lub operacje militarne, które niosą ze sobą śmierć ludności cywilnej lub stanowią dla niej zagrożenie; ponawia wezwanie do natychmiastowego zakończenia wszelkich aktów przemocy;

3.   z zadowoleniem przyjmuje pozytywną reakcję Egiptu na zajścia w Rafah, która umożliwiła wielu palestyńskim rodzinom uzyskanie dostępu do towarów niezbędnych dla zaspokojenia swych podstawowych potrzeb; wzywa rząd Egiptu by nadal odgrywał aktywną rolę w pomaganiu Palestyńczykom i utrzymywaniu pokoju i stabilizacji na tym obszarze;

4.   z zadowoleniem przyjmuje wniosek Autonomii Palestyńskiej w sprawie objęcia kontroli nad przejściami granicznymi w wyniku umowy pomiędzy Egiptem, Izraelem i Autonomią Palestyńską, jak również wyraża poparcie dla ostatniej rezolucji Ligi Arabskiej na ten temat; wzywa jednak Autonomię Palestyńską do wywarcia nacisku na Hamas w celu wprowadzeniu w tym zakresie warunków koniecznych do udziału organów kontrolnych w Strefie Gazy;

5.   wzywa Izrael do dalszego zagwarantowania ciągłego i dostatecznego przepływu pomocy humanitarnej oraz dostarczenia podstawowych towarów i usług, w tym paliwa i prądu, do Strefy Gazy;

6.   wzywa Autonomię Palestyńską do wywarcia nacisku na Hamas, który de facto kontroluje obszar Strefy Gazy, w celu nawiązania dialogu na rzecz ułatwienia funkcjonowania instytucji publicznych zapewniających podstawowe usługi oraz działań międzynarodowych biur, agencji i organizacji humanitarnych, które starają się poprawić warunki życia Palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy; podkreśla niezwykłe znaczenie stałego połączenia geograficznego pomiędzy Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem oraz pokojowego i trwałego politycznego zjednoczenia tych dwóch terytoriów;

7.   przypomina stronom konfliktu o podjętych przez nie w Annapolis zobowiązaniach do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu zawarcia do końca 2008 r. traktatu pokojowego rozwiązującego wszystkie nierozstrzygnięte sprawy, w tym wszystkie kluczowe kwestie, bez wyjątku, jak ustalono w poprzednich porozumieniach; wzywa obie strony do wypełnienia zobowiązań spoczywających na nich na mocy „mapy drogowej”;

8.   wzywa Radę i Komisję do dalszego zapewniania, wraz ze wspólnotą międzynarodową, podstawowej pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najbardziej zagrożonych grup; podkreśla znaczenie nowego mechanizmu finansowania PEGASE;

9.  uważa, że uwolnienie Gilada Szalita, izraelskiego żołnierza przetrzymywanego przez Hamas, byłoby postrzegane jako gest dobrej woli Hamasu i mogłoby pomóc w ponownym nawiązaniu dialogu, co miałoby pozytywne następstwa dla obszaru Gazy;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Parlamentarnego Zgromadzenia Euro-śródziemnomorskiego, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, rządowi Izraela, Knesetowi oraz rządowi i parlamentowi Egiptu.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2008Informacja prawna