Procedura : 2008/2518(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0069/2008

Teksty złożone :

B6-0069/2008

Debaty :

PV 19/02/2008 - 4

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0064

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 103kWORD 57k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0066/2008
13 lutego 2008
PE401.065v01-00
 
B6‑0069/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniami Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira oraz Béatrice Patrie
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie sytuacji w Gazie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w strefie Gazy 
B6‑0069/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji humanitarnej na terytoriach palestyńskich i roli UE, z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy, z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie MEDA i wsparcia finansowego dla Palestyny – ocena, realizacja i kontrola, z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu i z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967) i 338 (1973),

–  uwzględniając IV konwencję genewską (1949),

–  uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady Stosunków Zewnętrznych z dnia 28 stycznia 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w wyniku blokady przepływu ludności i towarów, częściowej odmowy dostępu do wody pitnej, żywności i elektryczności, a także braku podstawowych towarów i usług, sytuacja humanitarna w Strefie Gazy uległa dalszemu pogorszeniu,

B.  mając na uwadze, że przejścia graniczne po obydwu stronach granicy z Gazą są zamknięte od miesięcy oraz że blokada przepływu ludności i towarów w jeszcze większym stopniu sparaliżowała gospodarkę w Strefie Gazy;

C.  mając na uwadze, że kluczowe sektory usług publicznych, w tym systemy opieki zdrowotnej i edukacji, borykają się z poważnymi niedostatkami ze względu na brak podstawowych środków niezbędnych do ich funkcjonowania, a także mając na uwadze, że Palestyńczycy przypłacają życiem brak leków i paliwa do generatorów w szpitalach w Strefie Gazy,

D.  mając na uwadze, że setki tysięcy Palestyńczyków przekroczyło granicę między Strefą Gazy a Egiptem po sforsowaniu muru granicznego, w poszukiwaniu artykułów niezbędnych dla zaspokojenia podstawowych potrzeb,

E.  mając na uwadze, że po długim okresie wolnym od tego rodzaju aktów, samobójczy atak terrorystyczny w Dimonie spowodował śmierć i obrażenia osób cywilnych, a także mając na uwadze, że bojówki Hamasu wciąż wystrzeliwują rakiety ze Strefy Gazy na terytorium Izraela, a armia Izraela wciąż prowadzi w Strefie Gazy działania wojskowe, w których ginie lub jest zagrożona ludność cywilna, a także dokonuje celowych, pozasądowych zabójstw,

F.  mając na uwadze, że sytuacja i ostatnie wydarzenia polityczne w Strefie Gazy podkopują trwające obecnie negocjacje pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami oraz wysiłki na rzecz zawarcia porozumienia z końcem 2008 r., zgodnie z oświadczeniem stron na konferencji w Annapolis;

G.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Unia Europejska udzieliła Palestyńczykom znacznego wsparcia finansowego oraz mając na uwadze, że tymczasowy mechanizm międzynarodowy UE i finansowanie projektów znacznie przyczyniły się do uniknięcia katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, a także że Unia Europejska wciąż udziela pomocy humanitarnej ludności palestyńskiej, w tym poprzez UNWRA, i zapewnia bezpośrednie dotacje dla pracowników Autonomii Palestyńskiej w Strefie Gazy; mając na uwadze, że PEGASE będzie stanowił nowy mechanizm finansowania dla UE i innych instrumentów pomocy międzynarodowej dla terytoriów palestyńskich;

H.  mając na uwadze, że uczestnicy międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz państwa palestyńskiego, która odbyła się w grudniu 2007 r. w Paryżu, zobowiązali się do przekazania w ciągu trzech następnych lat 7,4 mld USD na rzecz wsparcia procesu tworzenia instytucji palestyńskich i odbudowy gospodarczej,

I.  mając na uwadze, że specjalny wysłannik Kwartetu Bliskowschodniego określił cztery projekty priorytetowe dla rozwoju gospodarczego i tworzenia instytucji dla terytoriów palestyńskich, w tym odbudowa zakładu oczyszczania ścieków Beit Lahia w północnej Gazie,

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie humanitarnym i politycznym kryzysem w Strefie Gazy oraz jego ewentualnymi dalszymi poważnymi skutkami; uważa, że ostatnie wydarzenia w Rafah, zarówno o charakterze pokojowym, jak i akty przemocy, są następstwem tego kryzysu w Strefie Gazy;

2.  wyraża współczucie dla ludności cywilnej dotkniętej przemocą w Gazie i w południowym Izraelu;

3.  ponawia wezwanie do natychmiastowego zakończenia wszelkich aktów przemocy; wzywa Izrael do zaprzestania działań wojskowych powodujących śmierć i stanowiących zagrożenie dla ludności cywilnej, a także do zaniechania celowych pozasądowych zabójstw; wzywa Hamas do podjęcia obowiązków po przejęciu Strefy Gazy oraz do zapobieżenia ostrzeliwaniu rakietowemu terytorium Izraela przez palestyńskich bojowników ze Strefy Gazy;

4.  uważa, że polityka izolacji Strefy Gazy nie sprawdziła się zarówno na poziomie politycznym, jak i humanitarnym; ponawia apel do wszystkich stron o pełne przestrzeganie prawa międzynarodowego, a w szczególności międzynarodowego prawa humanitarnego;

5.  uważa, że Egipt pozytywnie zareagował na zajścia w Rafah, umożliwiając wielu palestyńskim rodzinom uzyskanie dostępu do towarów niezbędnych dla zaspokojenia swych podstawowych potrzeb; wzywa rząd Egiptu by nadal odgrywał czynną rolę w utrzymywaniu pokoju i stabilizacji na tym obszarze;

6.  ponawia swoje wezwanie do kontrolowanego ponownego otwarcia przejść granicznych po obu stronach Gazy; wzywa Izrael do zapewnienia przepływu ludności i towarów w Rafah, Karni i na innych przejściach granicznych, zgodnie z umową dotyczącą ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych; wzywa do wznowienia misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli w Rafah; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela J. Solany, zgodnie z którym należy rozważyć nowy mandat Rady dla misji; wzywa w tym zakresie do zwiększenia obecności i roli sił międzynarodowych w regionie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Autonomii Palestyńskiej w sprawie objęcia kontroli nad przejściami granicznymi na podstawie umowy pomiędzy Egiptem, Izraelem i Autonomią Palestyńską, a także wyraża poparcie dla ostatniej rezolucji Ligi Arabskiej w tej sprawie; wzywa jednak Autonomię Palestyńską do pomocy przy ustanawianiu warunków koniecznych do udziału organów kontrolnych w Strefie Gazy w tym zakresie;

8.  uważa, że embargo nałożone na Strefę Gazy stanowi zbiorową karę niezgodną z przepisami międzynarodowego prawa humanitarnego; wzywa Izrael do wykonania jego międzynarodowych zobowiązań, jako sił okupacyjnych, w Strefie Gazy; wzywa Izrael do zagwarantowania ciągłego i dostatecznego przepływu pomocy humanitarnej oraz podstawowych towarów i usług, w tym paliwa i prądu, do Strefy Gazy; wyraża głębokie zaniepokojenie ogłoszeniem przez Izrael sukcesywnego zmniejszania dostaw prądu do Strefy Gazy o 5% tygodniowo, czego nie można uznać za zgodne z zapewnieniem minimalnych potrzeb humanitarnych;

9.  wzywa Autonomię Palestyńską do nawiązania współpracy z Hamasem pomimo politycznego impasu, w celu ułatwienia funkcjonowania instytucji publicznych zapewniających podstawowe usługi oraz działań międzynarodowych biur, agencji i organizacji humanitarnych, które starają się poprawić warunki życia Palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy; podkreśla niezwykłe znaczenie stałego połączenia geograficznego pomiędzy Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem oraz pokojowego i trwałego politycznego zjednoczenia tych dwóch terytoriów;

10.  ponawia apel o natychmiastowe uwolnienie izraelskiego kaprala Gilada Szalita oraz wszystkich uwięzionych byłych ministrów, ustawodawców i burmistrzów palestyńskich; uznaje znaczenie uwolnienia przetrzymywanych osób dla budowania zaufania w kontekście obecnych rozmów pokojowych;

11.  przypomina stronom o podjętych przez nie w Annapolis zobowiązaniach do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu zawarcia do końca 2008 r. traktatu pokojowego rozwiązującego wszystkie nierozstrzygnięte kwestie, w tym wszystkie kluczowe kwestie, bez wyjątku, jak ustalono w poprzednich porozumieniach; wzywa obie strony do wypełnienia zobowiązań spoczywających na nich na mocy „mapy drogowej”;

12.  wzywa Radę i Komisję do dalszego zapewniania, wraz ze wspólnotą międzynarodową, podstawowej pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najbardziej zagrożonych grup; podkreśla znaczenie nowego mechanizmu finansowania PEGASE; wyraża jednak głębokie zaniepokojenie zniszczeniem infrastruktury sfinansowanej w ramach pomocy humanitarnej lub finansowania projektów przez Unię Europejską, co zmniejsza skuteczność pomocy UE i wpływa negatywnie na poczucie solidarności opinii publicznej w państwach członkowskich;

13.  wyraża poważne zaniepokojenie skutkami braku konserwacji oczyszczalni ścieków dla środowiska i zdrowia ludzi, a w szczególności wzywa wszystkie strony do ułatwienia dostępu do towarów niezbędnych do naprawy i odbudowy zakładu Beit Lahia, o czym wspominał specjalny wysłannik Kwartetu Bliskowschodniego;

14.  zwraca się do grupy roboczej ds. Bliskiego Wschodu o zbadanie, we współpracy z Komisją i zainteresowanymi międzynarodowymi organizacjami, skutków zniszczenia infrastruktury w Strefie Gazy, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury sfinansowanej w ramach pomocy humanitarnej lub finansowania projektów przez Unię Europejską;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, specjalnemu wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Zgromadzenia Eurośródziemnomorskiego, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, rządowi Izraela, Knesetowi oraz rządowi i parlamentowi Egiptu.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2008Informacja prawna