Procedura : 2008/2518(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0071/2008

Teksty złożone :

B6-0071/2008

Debaty :

PV 19/02/2008 - 4

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0064

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 96kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0066/2008
13 lutego 2008
PE401.067v01-00
 
B6‑0071/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniami Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz oświadczeniami Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell i Tokia Saïfi
w imieniu grupy politycznej PPE-DE
w sprawie sytuacji w Gazie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Gazie 
B6‑0071/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji humanitarnej na terytoriach palestyńskich i roli UE, z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy, z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie MEDA i wsparcia finansowego dla Palestyny – ocena, realizacja i kontrola, z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu i z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967) i 338 (1973),

–  uwzględniając konkluzje posiedzenia Rady Stosunków Zewnętrznych z dnia 28 stycznia 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w wyniku braku podstawowych towarów i usług sytuacja humanitarna w Strefie Gazy uległa dalszemu pogorszeniu,

B.  mając na uwadze, że przejścia graniczne po obydwu stronach granicy z Gazą są zamknięte od miesięcy, oraz mając na uwadze, że blokada przepływu ludności i towarów w jeszcze większym stopniu sparaliżowała gospodarkę w Strefie Gazy,

C.  mając na uwadze, że kluczowe sektory usług publicznych, z systemem opieki zdrowotnej i edukacji włącznie, borykają się z poważnymi niedostatkami spowodowanymi brakiem podstawowych środków potrzebnych do ich funkcjonowania,

D.  mając na uwadze, że setki tysięcy Palestyńczyków przekroczyło w ostatnich tygodniach granicę między Strefą Gazy a Egiptem po sforsowaniu muru granicznego,

E.  mając na uwadze, że po długim okresie wolnym od tego rodzaju aktów, wskutek samobójczego ataku terrorystycznego w Dimonie zginęły i zostały ranne osoby cywilne; mając na uwadze, że bojówki Hamasu wciąż wystrzeliwują rakiety ze Strefy Gazy na terytorium Izraela, a armia Izraela wciąż prowadzi w Strefie Gazy działania wojskowe, w których giną osoby cywilne, i które zagrażają ludności cywilnej, a także dokonuje pozasądowych egzekucji,

F.  mając na uwadze, że obecna sytuacja i ostatnie wydarzenia w Strefie Gazy nie podważają trwających negocjacji między rządem Izraela a Autonomią Palestyńską ani wysiłków zmierzających do zawarcia porozumienia do końca 2008 r., zgodnie z deklaracjami obu stron na konferencji w Annapolis,

G.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Unia Europejska udzieliła Palestyńczykom znacznego wsparcia finansowego, oraz mając na uwadze, że tymczasowy mechanizm międzynarodowy UE i środki na realizację projektów odegrały istotną rolę w uniknięciu katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu, a PEGASE będzie stanowił nowy mechanizm finansowania przez UE i innych dawców pomocy międzynarodowej przeznaczonej dla terytoriów palestyńskich,

H.  mając na uwadze, że uczestnicy międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz przyszłego państwa palestyńskiego, która odbyła się w grudniu 2007 r. w Paryżu, zobowiązali się do przekazania łącznie 7,4 mld USD na rzecz tworzenia instytucji palestyńskich i poprawy sytuacji gospodarczej w następnych trzech latach,

1.  ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu pogarszającego się kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, wywołanego embargiem nałożonym w następstwie nielegalnego przejęcia Gazy przez Hamas w czerwcu 2007 r., oraz dalszych, poważnych następstw tego kryzysu;

2.  wyraża głębokie współczucie dla ludności cywilnej dotkniętej przemocą w Strefie Gazy i południowym Izraelu; ponawia wezwanie do natychmiastowego zakończenia wszelkich aktów przemocy;

3.  z zadowoleniem przyjmuje pokojową reakcję Egiptu i jego pozytywną rolę w negocjacjach z wszystkimi stronami kryzysu na przejściu granicznym w Rafah oraz wspiera rząd Egiptu w dalszym odgrywaniu aktywnej roli w utrzymywaniu pokoju i stabilności w regionie;

4.  ponawia swój apel do Izraela, Egiptu i Autonomii Palestyńskiej, aby zapewniły przepływ ludności i towarów w Rafah, Karni i na innych przejściach, potwierdza swoją gotowość do natychmiastowego wznowienia działalności misji kontrolno-szkoleniowej UE na przejściu granicznym, zgodnie z umową dotyczącą ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych, oraz popiera ostatnią rezolucję Ligi Arabskiej na ten temat;

5.  wzywa Hamas do niezwłocznego przyjęcia trzech zasad Kwartetu oraz do wspierania procesu pokojowego i negocjacji;

6.  domaga się, aby Hamas bezzwłocznie zaprzestał wszelkiej działalności terrorystycznej, z wystrzeliwaniem rakiet kassam włącznie;

7.  ponawia apel do Hamasu, aby natychmiast uwolnił kaprala Gilada Szalita;

8.  wzywa Izrael do spełnienia jego międzynarodowych zobowiązań – jako siły okupującej – w Strefie Gazy; wzywa Izrael do zagwarantowania ciągłego i dostatecznego przepływu pomocy humanitarnej oraz dostarczenia podstawowych towarów i usług do Strefy Gazy, a także do wstrzymania wszelkich działań wojskowych w Gazie, zagrażających ludności cywilnej;

9.  wzywa Izrael do natychmiastowego uwolnienia przetrzymywanych byłych ministrów, ustawodawców i burmistrzów palestyńskich, którzy nie są oskarżeni o działalność terrorystyczną;

10.  żąda, aby strony konfliktu izraelsko-palestyńskiego ściśle przestrzegały przepisów prawa międzynarodowego, a zwłaszcza międzynarodowego prawa humanitarnego;

11.  przypomina stronom konfliktu o podjętych przez nie w Annapolis zobowiązaniach do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu zawarcia do końca 2008 r. traktatu pokojowego rozwiązującego wszystkie nierozstrzygnięte kwestie, w tym wszystkie kluczowe kwestie bez wyjątku, jak ustalono w poprzednich porozumieniach;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wyniki międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz państwa palestyńskiego, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku, a mianowicie zobowiązanie do przekazania 7,4 mld USD, oraz wzywa wszystkich darczyńców do wypełnienia podjętych zobowiązań, tak aby wesprzeć wysiłki na rzecz tworzenia przyszłego państwa palestyńskiego zgodnie z planem reformy i rozwoju, przedstawionym przez premiera Fayyada;

13.  wzywa Radę i Komisję do dalszego zapewniania, wraz ze wspólnotą międzynarodową, podstawowej pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków zamieszkujących Strefę Gazy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najbardziej zagrożonych grup; z zadowoleniem przyjmuje prace Komisji zmierzające do uruchomienia nowego mechanizmu finansowania PEGASE, który stanowi kluczowy kanał dla UE i innych dawców pomocy międzynarodowej oraz służy wspieraniu rozwoju i wzrostu gospodarczego w regionie;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, specjalnemu wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, rządowi Izraela, Knesetowi oraz rządowi i parlamentowi Egiptu.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2008Informacja prawna