Menettely : 2008/2518(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0072/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0072/2008

Keskustelut :

PV 19/02/2008 - 4

Äänestykset :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0064

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 91kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0066/2008
13. helmikuuta 2008
PE401.068v01-00
 
B6‑0072/2008
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Gazan tilanteesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Gazan tilanteesta 
B6‑0072/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Lähi-itää koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 1. kesäkuuta 2006 annetun päätöslauselman palestiinalaisalueiden humanitaarisesta kriisistä ja EU:n asemasta, 16. marraskuuta 2006 annetun päätöslauselman Gazan tilanteesta, 21. kesäkuuta 2007 annetun päätöslauselman MEDA-ohjelmasta ja rahoitustuesta palestiinalaishallinnolle – arviointi, toteuttaminen ja valvonta, 12. heinäkuuta 2007 annetun päätöslauselman Lähi-idästä ja 11. lokakuuta 2007 annetun päätöslauselman Gazan humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967) ja 338 (1973),

–  ottaa huomioon neljännen Geneven yleissopimuksen (1949),

–  ottaa huomioon ulkosuhteiden neuvoston 28. tammikuuta 2008 esittämät päätelmät,

–  ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen poliittisten ja turvallisuusasioiden sekä ihmisoikeuksien valiokunnan antaman julkilausuman Gazan tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että ihmisten ja tavaroiden liikkumisen estäminen, julkisten laitosten ja yksityiskotien massiiviset hävitykset, sairaaloiden, klinikoiden ja koulujen toiminnan häiriintyminen, puhtaan juomaveden, elintarvikkeiden ja sähkön saannin osittainen estäminen ja viljelysmaan tuhoaminen ovat johtaneet siihen, että Gazan alueen humanitaarinen kriisi on saavuttanut kestämättömän katastrofaaliset mittasuhteet,

B.  huomauttaa, että Gazan rajanylityspaikat sulkemalla 1,5 miljoonalta palestiinalaiselta vietiin olennaiset henkiinjäämisen ja elämän edellytykset,

C.  toteaa, että Israelin armeijan hyökkäykset ja tunkeutuminen Gazan alueelle pahentaa Gazan entisestään vakavaa humanitaarista kriisiä ja asukkaiden epätoivoa ja turhautumista,

D.  ottaa huomioon, että viime viikkoina sadat tuhannet palestiinalaiset ylittivät Gazan ja Egyptin välisen rajan tehtyään aukon rajamuuriin ja hakivat Egyptistä tärkeimpiä tuotteita perustarpeidensa tyydyttämiseksi; toteaa, että muurin aukko on nyt täysin suljettu ja Gazasta uhkaa tulla jälleen maailman suurin ulkoilmavankila, ellei kestävää ratkaisua löydetä,

E.  toteaa, että Gazasta on yhä ammuttu raketteja Israelin alueelle; toteaa, että terroristien itsemurhahyökkäyksessä Dimonassa kuoli ja haavoittui siviilejä,

F.  toteaa, että viime aikojen tapahtumat kuvastavat kuilua poliittisen prosessin pyrkimysten ja paikallisten elinolojen julman todellisuuden välillä; ottaa huomioon, että Gazan alueella ja Länsirannalla asuvien palestiinalaisten elinolojen parantaminen on yhdessä rauhanprosessin elvyttämisen sekä toimivien palestiinalaisten instituutioiden perustamisen kanssa keskeinen tekijä pyrkimyksissä, joilla tavoitellaan oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa israelilaisten ja palestiinalaisten välille,

G.  toteaa, että huolimatta Euroopan unionin huomattavasta taloudellisesta tuesta palestiinalaisille ja kaikista sen ponnisteluista Gazan alueen humanitaarisen kriisin lieventämiseksi tilanne on pahenemassa, koska poliittisessa prosessissa ei ole saavutettu merkittävää edistystä, koska palestiinalaisalueita miehitetään yhä ja koska Gazan alue pidetään eristyksissä,

H.  katsoo, että kansallisen yhtenäisyyden hallituksen boikotointi huolimatta siitä, että se muodostettiin demokraattisten vaalien jälkeen, joiden tuloksen kansainväliset tarkkailijat vahvistivat, sekä eristyneisyydestä johtuva poliittisten perspektiivien puute ovat voimistaneet palestiinalaisten keskinäistä hajanaisuutta,

1.  katsoo, että viimeaikaiset tapahtumat Gazan alueella sekä Gazan ja Egyptin rajanylityspaikoilla osoittavat selvästi, että Gazan eristäminen on oikeudellisesti kestämätöntä, humanitaarisesti julmaa ja poliittisesti hedelmätöntä; kehottaa Euroopan unionia tekemään tästä johtopäätöksensä ja käyttämään hyväksi suhteitaan Israeliin, jotta se saadaan lakkauttamaan viipymättä Gazan alueen saarto;

2.  on syvästi huolissaan Gazan alueen humanitaarisesta kriisistä ja ilmaisee solidaarisuutensa siitä kärsivälle siviiliväestölle; tuomitsee tiukasti Israelin laittoman menettelyn, kun se rankaisee kollektiivisesti kaikkia Gazan palestiinalaisia; iloitsee kymmenen israelilaisen ihmisoikeusjärjestön vetoomuksesta, jossa vastustetaan katkoksia polttoaineen ja sähkön toimituksissa Gazan alueelle; kehottaa painokkaasti Israelia täyttämään sille Geneven yleissopimusten mukaisesti miehitysvaltiona kuuluvat kansainväliset velvoitteet turvata humanitaarisen avun ja tuen sekä sähkön ja polttoaineen kaltaisten olennaisten palvelujen toimitukset Gazan alueelle;

3.  kehottaa Israelia keskeyttämään kiireesti kaikki sotilastoimet, jotka saattavat vaarantaa siviilien hengen, sekä laittomat teloitukset;

4.  arvostaa Egyptin myönteistä reagoimista Rafahin levottomuuksiin, jonka ansiosta monet palestiinalaisperheet saivat hankittua tärkeimpiä tuotteita perustarpeidensa tyydyttämiseksi; tuomitsee Israelin suunnitelmat rakentaa uusi aita Egyptin rajalle;

5.  toistaa kehotuksensa, että Gazan rajanylityspaikat avattaisiin uudelleen sekä humanitaarisen avun toimituksia että tavarakauppaa varten, jotta voidaan turvata ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus; kehottaa Israelia mahdollistamaan ihmisten ja tavaroiden liikkumisen Rafahissa liikkumis- ja pääsysopimuksen sekä EU:n rajavalvonnan avustusoperaation mukaisesti sekä tavaroiden liikkumisen Karnissa; pyytää aloittamaan uudelleen ja tehostetusti EU:n rajavalvonnan avustusoperaation Rafahin rajanylityspaikkaa varten voimassa olevien kansainvälisten sopimusten määräyksiä noudattaen sekä lisäämään kansainvälisten joukkojen määrää ja asiaan liittyviä tehtäviä alueella;

6.  kehottaa tarkistamaan 4. toukokuuta 2008 päättyvää liikkumis- ja pääsysopimusta; katsoo, että palestiinalaisten vapaan liikkumisen edellytyksiä on parannettava huomattavasti ja että Egypti olisi otettava mukaan sopimuksen allekirjoittajaksi;

7.  pitää myönteisenä, että palestiinalaishallinto on ehdottanut alkavansa valvomaan rajanylityspaikkoja Egyptin, Israelin ja palestiinalaishallinnon kesken tehtävän sopimuksen mukaisesti, ja kannattaa Arabiliiton asiasta äskettäin antamaa päätöslauselmaa; pyytää kuitenkin palestiinalaishallintoa edistämään tarvittavien olosuhteiden luomista, jotta Gazan aluetta valvovat viranomaiset voidaan ottaa mukaan;

8.  kehottaa neuvostoa ja komissiota takaamaan vastedeskin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa välttämättömän humanitaarisen avun toimittamisen Gazan alueella asuville palestiinalaisille ottaen erityisesti huomioon erityisen haavoittuvien ryhmien tarpeet;

9.  kehottaa Hamasia lopettamaan viipymättä israelilaisten siviilien tulittamisen raketeilla;

10.  kannustaa palestiinalaishallintoa ja Hamasia aloittamaan poliittisen vuoropuhelun poliittisen tilanteen lukkiutumisesta huolimatta ja pyrkimään näin helpottamaan tärkeimpiä palveluja tarjoavien julkisten laitosten toimintaa ja kansainvälisten humanitaaristen elinten ja järjestöjen operaatioita niiden yrittäessä kohentaa Gazan alueen palestiinalaisten elinoloja; korostaa kansallisen sovinnon suurta merkitystä, jotta sisäisen hajanaisuuden ja sotilaallisen valtauksen synnyttämä kuilu saadaan kurottua umpeen ja jotta 40 vuoden miehityksestä ja erillään olosta huolimatta Gaza ja Länsiranta saadaan yhdistettyä maantieteellisesti ja poliittisesti rauhanomaisesti ja kestävästi;

11.  kantaa syvää huolta siitä, että Gazassa ja Länsirannalla asuvien palestiinalaisten elinolojen ja tilanteen huononeminen vie uskottavuutta neuvotteluilta, joiden tavoitteena on miehityksen päättäminen ja itsenäisen Palestiinan valtion perustaminen Israelin rinnalle 4. kesäkuuta 1967 vahvistettuja rajoja myötäillen; kehottaa Israelia viipymättä lopettamaan siirtokuntien rakentamisen, sulkemaan Länsirannan tarkastuspisteet sen sijaan, että perustaa koko ajan uusia, sekä lopettamaan tunkeutumisen palestiinalaiskaupunkeihin, kuten Nablusiin ja Betlehemiin; toistaa, että poliittisten vankien vapauttaminen auttaisi luottamuksen palauttamisessa; pitää erityisen tärkeänä, että vuoden 2008 loppuun mennessä tehdään rauhansopimus, jossa sovitaan poikkeuksetta kaikki keskeneräiset, myös vaikeimmat, asiat; kehottaa Euroopan unionia omaksumaan entistä aktiivisemman poliittisen roolin asian edistämiseksi;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, Israelin hallitukselle ja knessetille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 15. helmikuuta 2008Oikeudellinen huomautus