Menettely : 2008/2536(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0148/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0148/2008

Keskustelut :

PV 23/04/2008 - 2
CRE 23/04/2008 - 2

Äänestykset :

PV 24/04/2008 - 7.4
CRE 24/04/2008 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0177

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 132kWORD 65k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0147/2008
16. huhtikuuta 2008
PE401.467v01-00
 
B6‑0148/2008
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
PSE-ryhmän puolesta
Limassa järjestettävästä Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen viidennestä huippukokouksesta

Limassa järjestettävästä Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen viidennestä huippukokouksesta 
B6‑0148/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan, Karibian ja Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiesten antamat julkilausumat neljässä huippukokouksessa, jotka pidettiin Rio de Janeirossa 28.–29. kesäkuuta 1999, Madridissa 17.–18. toukokuuta 2002, Guadalajarassa 28. –29. toukokuuta 2004 ja Wienissä 12.–13. toukokuuta 2006,

–  ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2007 Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa pidetyssä Rion ryhmän ja Euroopan unionin kolmannessatoista ministerikokouksessa annetun yhteisen tiedonannon,

–  ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2007 Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa pidetyssä Euroopan unionin troikan ja Keski-Amerikan välisessä San Josén vuoropuheluun liittyvässä ministerikokouksessa annetun yhteisen tiedonannon,

–  ottaa huomioon 14.–16. kesäkuuta 2005 Limassa pidetyn Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamenttien välisen seitsemännentoista konferenssin päätösasiakirjan,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2001 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan suhteita koskevasta yhteisestä strategiasta(1) ja yleisestä kumppanuudesta ja 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan tiiviimmästä kumppanuudesta,

–  ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 20. joulukuuta 2007 antamat päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että nyt on tarpeellisempaa kuin koskaan jatkaa kahden alueen strategisen kumppanuuden syventämistä, mistä on annettu julistuksia neljässä aikaisemmassa huippukokouksessa,

B.  katsoo, että vaikka tärkeitä edistysaskeleita onkin otettu, paljon on vielä tehtävää sekä kumppanuuden poliittisia ja turvallisuutta koskevien seikkojen että sosiaalisten, kaupallisten ja talousarvioon liittyvien seikkojen suhteen,

C.  katsoo, että strategisen kumppanuuden on edistettävä entistä suurempaa kumppaneiden välistä läheisyyttä, kannustettava niiden yhteiskunnallisen kehityksen tasoa ja tuettava ratkaisevasti köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden tuntuvaa vähentämistä Latinalaisessa Amerikassa, mitä on edistettävä talouskasvulla, jota on saatu aikaan alueella viime vuosina, sekä kaikentyyppisillä vaihdoilla ja tuella sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alan kokemusten siirrolla, jota EU voi edistää,

1.  toistaa sitoumuksensa tukea alueelliseen yhdentymiseen pyrkivien eri elimien työtä Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja tehdä kaiken mahdollisen, jotta Liman huippukokous merkitsisi todellista edistymistä strategiselle kumppanuudelle; kiittää huippukokouksen puheenjohtajavaltioita Perua ja Sloveniaa, Euroopan unionin puheenjohtajavaltiota Sloveniaa sekä Euroopan unionin komissiota ja neuvostoa niiden päättäväisistä toimista asian hyväksi;

Alueiden välisen strategisen kumppanuuden periaatteet ja painopisteet

2.  toistaa tukevansa kahden alueen lähestymistapaa ja kahden alueen strategista kumppanuutta parhaana tapana turvata Atlantin molemmilla rannoilla olevien kumppaneiden yhteiset periaatteet, arvot ja edut;

3.  toistaa näin ollen, että kummankin alueen yhteisiä arvoja ja kantoja koskeva Madridin huippukokouksen (2002) julistus kuten myös Guadalajaran (2004) ja Wienin (2006) huippukokouksissa vahvistettu monenvälisyyttä, alueellista integraatiota ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskeva yhteinen pyrkimys ovat voimassa;

4.  ehdottaa, että kumppanuus omaksuu yhteisen strategisen näkemyksen, joka ei rajoitu erillisiin ehdotuksiin tai toimiin, ja että se pyrkii lopullisena tavoitteenaan perustamaan vuoden 2012 tienoilla Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden yleisen alueiden välisen kumppanuusalueen, johon sisältyy todellinen strateginen kumppanuus politiikan, talouden, sosiaalisten kysymysten ja kulttuurin aloilla ja joka pyrkii yhteisesti tavoittelemaan kestävää kehitystä;

5.  suosittelee, että politiikkaa ja turvallisuutta koskevan kumppanuuden perustana olisi luonteeltaan säännöllinen, alakohtainen ja tehokas poliittinen vuoropuhelu ja Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden välinen rauhan ja turvallisuuden edistämistä koskeva peruskirja, joka YK:n peruskirjan tavoin mahdollistaisi poliittisten, strategisten ja turvallisuutta koskevien ehdotusten yhteisen valmistelun;

6.  korostaa, että hyödyttääkseen molempia osapuolia kumppaneiden välisten kauppa- ja taloussuhteiden on

   edistettävä omalta osaltaan Latinalaisen Amerikan maiden tuotantokoneistojen – jotka ovat yhä erittäin riippuvaisia muutamasta vientituotteesta, joista monet ovat primaari- tai puoliteollista tuotantoa – monipuolistamista ja modernisointia sekä sellaisia teknologisia vaihtoehtoja, jotka ovat tehokkaita ja vaikuttavat myönteisesti työpaikkojen luomiseen ja kotitalouksien tulojen kasvuun;
   siirryttävä pelkästä kaupankäynnistä taloussuhteisiin ottaen huomioon kahden alueen talouksien erot sekä tarpeen painottaa sosiaalisia ja ympäristötekijöitä, mukaan luettuna suunnitelmat ympäristöä säästävän puhtaan teknologian käyttöönotosta ja siihen liittyvästä koulutuksesta, joka toteutetaan kahden alueen yhteisillä investoinneilla ja yhteisillä tuotantojärjestelmillä;
   korostettava sitä, että on tärkeää varmistaa oikeusvarmuuden periaate ja sitä, että on tarpeen luoda asianmukaiset investointeja suosivat puitteet;
   otettava huomioon suhteellisten kehitystasojen erot, mikä tarkoittaa, että EU:n olisi sovellettava erityis- ja erilliskohtelua erityisesti niiden maiden kanssa, joiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys on alhaisimmalla tasolla;
   kannustettava Latinalaisen Amerikan integraatiota;

7.  tukee Liman huippukokoukselle ehdotettua ohjelmaa ja sen sitomista kahteen suureen aihealueeseen: toisaalta keskitytään köyhyyttä, eriarvoisuutta ja osallisuutta koskeviin kysymyksiin ja toisaalta kestävään kehitykseen ja siihen liittyviin aiheisiin, jotka koskeva ympäristöä, ilmastonmuutosta ja energiaa;

8.  palauttaa mieliin, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen (Eurolat) nopea perustaminen Wienin huippukokouksen jälkeen strategisen kumppanuuden edustukselliseksi elimeksi vahvistaa merkittävästi kumppanuuden demokraattista oikeutusta ja sen toimielinkehystä, jonka hoidettavaksi on annettu edustajakokouksen tehtäviin kuuluvia strategiseen kumppanuuteen liittyviä kysymyksiä koskeva keskustelu, valvonta ja seuranta;

9.  suosittelee, että Liman huippukokouksessa toistetaan EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden sitoutuminen moniarvoisen edustuksellisen demokratian periaatteisiin ja arvoihin, sananvapauteen ja lehdistönvapauteen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä kaikkien diktatuurin ja autoritaarisuuden muotojen torjumiseen;

Yhteiset toimet tehokkaan monenvälisyyden saavuttamiseksi

10.  korostaa etuja, joita yhteinen pyrkimys monenvälisyyteen voi tuoda mukanaan Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kumppaneille, joissa asuu yhteensä miljardi henkeä, jotka edustavat kolmasosaa Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioista ja yli neljäsosaa maailmankaupasta;

11.  ehdottaa, että strateginen kumppanuus perustuu realistisiin tavoitteisiin ja yhteisiin ohjelmiin, joita inspiroivat kumppaneiden yhteinen pyrkimys monenvälisyyteen (Kioton pöytäkirja, Kansainvälinen rikostuomioistuin, kuolemantuomion vastaiset toimet, terrorismin torjunta, YK:n perustavaa laatua oleva merkitys jne.);

12.  suosittelee ryhtymään yhteisiin toimenpiteisiin kaikilla aloilla ja foorumeilla, joilla sen periaatteet, arvot ja edut ovat yhteneväisiä, mukaan luettuina YK:n puitteissa järjestetty kollektiivinen rauha ja turvallisuuspoliittinen järjestelmä, ihmisoikeuksien suojelu, ympäristönsuojelupolitiikat, kehitys, kansalaisyhteiskunnan osallistuminen maailmanlaajuiseen hallintoprosessiin sekä kansainvälisen talousjärjestelmän ja sen kansainvälisten instituutioiden (Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto) uudistaminen;

13.  korostaa, että monenkeskinen lähestymistapa on sopivin vastattaessa Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kumppaneiden yhteisiin haasteisiin kuten terrorismin torjuntaan, huumekauppaan, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, korruptioon ja rahanpesuun, ihmiskauppaan – laiton maahanmuutto mukaan luettuna – ilmastonmuutokseen tai energian toimitusvarmuuteen liittyviin kysymyksiin;

14.  toistaa olevansa vakaasti sitä mieltä, että terrorismin torjuntaa on harjoitettava mahdollisimman tarkasti ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja oikeusvaltion periaatetta noudattaen; vaatii vapauttamaan ehdoitta ja välittömästi kaikki Kolumbiassa siepatut henkilöt ja ensisijaisesti sairaat; katsoo, että kyseisen vapauttamisen on tapahduttava FARC:n tai muun sieppauksesta vastuussa olevan järjestön yksipuolisella päätöksellä tai muussa tapauksessa pikaista henkilöiden vaihtoa koskevan sopimuksen nojalla;

15.  tukee Yhdistyneiden Kansakuntien, EU–LAK-huippukokouksen ja Euroopan parlamentin toistuvasti antamia päätöslauselmia, joissa torjutaan kaikki pakkotoimet, kuten ekstraterritoriaalisiin lakeihin sisältyvät määräykset, jotka ovat yksipuolisen ja ekstraterritoriaalisen luonteensa vuoksi kansainvälisen oikeuden vastaisia, vääristävät Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kumppaneiden välistä kauppaa ja asettavat vaaraan yhteisen pyrkimyksen monenvälisyyteen;

Alueellista integraatiota ja kumppanuussopimuksia edistävät ratkaisevat toimet

16.  katsoo, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan välillä tehtävät täysimääräiset, kunnianhimoiset ja tasapainoiset sekä tehokkaasti täytäntöön pantavat kumppanuussopimukset, joilla edistetään väestön ihmisoikeuksien sekä taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien kunnioittamista ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämistä Maailman kauppajärjestön monenvälisyyttä täydentäen, ovat strateginen tavoite kansainvälisessä toimintaympäristössä, jossa ollaan entistä riippuvaisempia toisista ja jolle ovat luonteenomaisia taloudellinen kasvu, uusien talousmahtien esiin tulo ja maailmanlaajuisten haasteiden lisääntyminen;

17.  ehdottaa tämän vuoksi, että perustettava Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden yleinen alueiden välinen kumppanuusalue olisi talouden ja kaupan osalta sellainen, että se perustuisi sekä WTO:n että regionalismin kanssa yhteensopivaan malliin, jota sovelletaan kahdessa eri vaiheessa:

   a)ensimmäisessä vaiheessa   saatetaan loppuun EU:n ja Mercosurin, EU:n ja Andien yhteisön sekä EU:n ja Keski-Amerikan alueiden väliseen kumppanuussopimukseen tähtäävät neuvottelut mahdollisimman nopeasti ja syvennetään EU:n ja Meksikon sekä EU:n ja Chilen jo olemassa olevia sopimuksia;
   b)toisessa vaiheessa, jonka on tarkoitus olla valmis vuoteen 2012 mennessä, tehdään yleinen alueiden välinen kumppanuussopimus, joka tukee kahden alueen strategisen kumppanuuden eri osa-aloja lainsäädännöllisesti ja institutionaalisesti ja kattaa koko strategisen kumppanuuden maantieteellisen alueen ja jolla säännellään ihmisten vapaata liikkuvuutta ja kahden alueen välistä kauppaa vahvistamalla sekä Latinalaisen Amerikan kanssa tehtyjä integraatiosopimuksia että unionin kumppanuusprosessia kaikkien maiden ja alueellisten ryhmittymien kanssa;

18.  ehdottaa, että Liman huippukokous tilaa toteutettavuustutkimuksen yleisestä alueiden välisestä kumppanuussopimuksesta, jonka tavoitteena on perustaa ehdotettu yleinen kumppanuusalue;

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen poistamista koskevasta Liman ohjelmasta

19.  pyytää Liman huippukokousta sisällyttämään kyseiseen ohjelmaan sen, että hyväksytään kaikkia näitä aiheita koskeva rajallinen määrä selviä, käytännöllisiä ja todennettavia sitoumuksia, jotka voivat puolestaan antaa uuden sysäyksen strategiselle kumppanuudelle ja parantaa tuntuvasti kansalaisten elintasoa Atlantin kummallakin puolella; suosittelee kiinnittämään erityistä huomiota sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja sellaisten ryhmien integroimiseen, jotka ovat tällä hetkellä yhteiskunnan ulkopuolella ja jotka ovat vailla mahdollisuuksia, kuten erityisesti alkuperäisväestö;

20.  pitää ratkaisevan tärkeänä, että molemmat alueet sisällyttävät sosiaalisen koheesion tavoitteen pysyvästi, johdonmukaisesti ja käytännön tasolla kaikkiin yhteisiin aloitteisiin ja ohjelmiin; vakuuttaa, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan kumppanimaat jakavat yhteisen pyrkimyksen solidaarisuuteen, jossa markkinatalous ja sosiaalinen koheesio eivät ole vastakkain vaan täydentävät toisiaan;

21.  muistuttaa, että Liman toimintaohjelma köyhyyden, epätasa-arvon ja sosiaalisen syrjinnän poistamiseksi sisältää konkreettisia toimia, kuten

   yhteinen toiminta yhteisen tavoitteen eli vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä;
   unionin kehitysyhteistyön rahoitusvälineen käyttäminen todellisiin käytännön tarpeisiin mukautettuna, sillä se koskee ennen kaikkea kehittyviä ja keskimääräisen tulotason maita, joille yhteistyö teknologian, korkeakoulutuksen ja innovoinnin aloilla sekä taloudellinen yhteistyö on erityisen tärkeää;
   demokratian ja ihmisoikeuksien edistämistä koskevan unionin rahoitusvälineen varojen asteittain lisääntyvä käyttäminen tukeen ja ohjelmiin Latinalaisen Amerikan demokraattisen hallinnon, toimielinten ja ihmisoikeustilanteen parantamiseksi;
   EU:n koulutusta, tieteellis-teknistä yhteistyötä, kulttuuria, terveydenhuoltoa ja siirtolaisuutta koskevien ohjelmien avaaminen Latinalaisen Amerikan maille;
   valtionhallinnon ja verotuksen uudistusohjelmien tukeminen;
   alueiden yhteisen solidaarisuusrahaston perustaminen;
   budjettimäärärahojen lisääminen, jotta ne saadaan julistusten mukaisten suurten tavoitteiden tasolle;

22.  pyytää osapuolia toteuttamaan kestävää ja tehokasta politiikkaa demokraattisen hallinnon, sosiaalipolitiikan, valtiontalouden ja verotuksen alalla, jotta voidaan parantaa sosiaalista koheesiota ja vähentää köyhyyttä, epätasa-arvoa ja syrjäytymistä;

23.  katsoo, että koulutus ja investoiminen inhimilliseen pääomaan ovat sosiaalisen koheesion, taloudellisen kehityksen ja sosiaalisen nousun perustana; toistaa päättäväisen tukensa EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välisen yhteisen korkeakoulutuksen alueen perustamiselle; korostaa, että sekä Latinalaisessa Amerikassa että Euroopassa valtion pitää turvata koulutus sekä muut julkiset palvelut (terveydenhuolto, vesihuolto, turvallisuus);

24.  katsoo, että on ehdottomasti annettava uusi sysäys EU:n Latinalaisessa Amerikassa tekemälle kehitysyhteistyölle, jossa köyhyyden ja sosiaalisen epätasa-arvon torjunta on edelleen keskeistä, mutta jota eriytetään Latinalaisen Amerikan maiden erilaisten taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden ja kehitystason mukaan;

25.  katsoo, että juuri samasta syystä on päästävä irti pelkästään avunantoon keskittyvästä kehitysyhteistyöstä Latinalaisen Amerikan kanssa ja keskitettävä huomio yhteistyöhön tekniikan, korkeakoulutuksen ja innovoinnin aloilla ja seitsemännen puiteohjelman yhteydessä tällä alalla syntyneiden resurssien hyödyntämiseen;

Yhteistyömuotojen kehittäminen siirtolaispolitiikassa

26.  ehdottaa huippukokoukselle järjestelmällistä siirtolaisuutta koskevaa alueiden välistä vuoropuhelua, jolla varmistetaan siirtolaistyöntekijöiden ihmisoikeuksien suojelu heidän tilanteestaan riippumatta ja kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä ihmisten vapaan liikkuvuuden alalla lähtömaina ja kauttakulkumaina toimivien Latinalaisen Amerikan maiden kanssa samoilla yleisillä ja tasapuolisilla kriteereillä, joita käytetään Afrikan maiden, Välimeren alueen maiden ja Euroopan unionin itäisten ja kaakkoisten naapurimaiden kanssa;

27.  pyytää, että laitonta maahanmuuttoa ja mahdollisuutta lailliseen maahanmuuttoon koskevia kysymyksiä pidetään ensisijaisina tässä vuoropuhelussa erityisesti niiden maiden kanssa, jotka ovat laittomien maahanmuuttajien lähtö- ja/tai kauttakulkumaita;

28.  ehdottaa, että tarkastellaan vuotta 2012 silmällä pitäen yhteisiä yleisesti päteviä määräyksiä ja sääntöjä, joilla helpotetaan tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaan liikkuvuuden lisäksi myös ihmisten vapaata liikkuvuutta ja muodostetaan vähitellen mahdollisimman laaja ja molempaa osapuolta hyödyttävä ja lähestymistavaltaan kokonaisvaltainen kumppanuus, jollaista YK on ehdottanut maahanmuuttokysymyksiin;

29.  toistaa, että on vähennettävä siirtotyöläisten rahalähetyksistä nykyisin perittäviä liian suuria kuluja ja tuettava kotimaahan paluuta sitä haluaville ohjelmilla, joilla turvataan kaikki heidän oikeutensa ja ihmisarvonsa;

30.  pyytää komissiota esittämään tiedonannon, jolla ulotetaan Latinalaisen Amerikan ja Karibian maihin joulukuussa 2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston vahvistaman ja joulukuussa 2006 täydennetyn maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan prioriteetit, välineet ja suunnitelmat;

Liman toimintaohjelma ja kestävä kehitys erityisesti ympäristön, ilmastonmuutoksen ja energian osalta

31.  suosittaa, että Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisessä poliittisessa toimintaohjelmassa annettaisiin etusija ilmastonmuutosta koskevalle yhteistyölle ja maapallon lämpenemisen estämiselle; muistuttaa, että kaikkein köyhimmät ja ennen kaikkea alkuperäisväestö ovat ilmastonmuutoksen ja vahingoittuneen ympäristön ensimmäisiä uhreja;

32.  muistuttaa, että Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan liitto on tässä suhteessa erittäin merkityksellinen, jos otetaan huomioon molempien osapuolien etu, joka liittyy kestävän kehityksen ja ympäristön tasapainon edistämiseen, minkä vuoksi suosittelee yhteisen tuen antamista kullekin kansainvälisen tason ympäristöaloitteelle;

33.  kehottaa Latinalaisen Amerikan kumppanimaita tapauksissa, joissa mielipiteet eriävät ilmastonmuutoksen vastustamista koskevien toimenpiteiden yksityiskohdista (esimerkiksi lentoliikenteen osalta), osoittamaan rakentavaa asennetta ja pidättymään aloitteiden pysäyttämisestä millään tavalla;

34.  suosittaa EU:n ja Latinalaisen Amerikan kumppanimaille, että ne tekisivät yhteistyötä saadakseen Kioton pöytäkirjan ulkopuolelle toistaiseksi jättäytyneet, paljon päästöjä tuottavat maat liittymään siihen ja että ne lujittaisivat ja koordinoisivat kantoja neuvotteluissa maapallon lämpenemistä koskevista kansainvälisistä välineistä, ja että ne antaisivat myös voimakkaan sysäyksen alueiden väliselle päästökaupalle;

35.  pitää välttämättömänä liittää talouskehitys ja kestävä kehitys toisiinsa; tukee tässä yhteydessä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia maita, kun ne joutuvat kaksin verroin ponnistelemaan pilaavien päästöjen vähentämiseksi ja edistyksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi;

36.  kannattaa yhteisten mekanismien ja yhteistyön luomista Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden kansainvälisissä elimissä (esimerkiksi Amazonin yhteistyöjärjestössä ACTO:ssa) Latinalaisen Amerikan maissa sijaitsevien maailman suurten luonnonalueiden, esimerkiksi Amazonin alueen, suojelua ja kestävää kehittämistä koskevaa päätöksentekoa ja rahoitusta varten;

37.  kehottaa Euroopan komissiota auttamaan kannustettaessa Latinalaisen Amerikan maita kehittämään ympäristöpolitiikkaa; katsoo, että on vahvistettava yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen tasoa ja sitä, että tämä heijastuu myös EU:n myöntämään rahoitukseen ja kehitysapupolitiikkaan;

38.  pyytää Liman huippukokousta laatimaan yhteisiä aloitteita sellaisilla aloilla kuten ilmastonmuutos, aavikoituminen, energia (erityisesti uusiutuvat energialähteet ja biopolttoaineet), vesi, biodiversiteetti, metsät ja kemiallisten aineiden hallinta Balin sopimuksen perusteella;

Edistämistä ja ennaltaehkäisyä koskevien institutionaalisten mekanismien vahvistamisesta

39.  suosittaa myös, että

   a)perustetaan osapuolivaltioiden välistä vuoropuhelua edistävä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan säätiö, johon osallistuvat sekä julkiset että yksityiset tahot ja joka on samantapainen, kuin muita maantieteellisiä alueita kuten Aasiaa ja Välimeren aluetta varten perustetut; pyytää komissiota laatimaan konkreettisen ehdotuksen tästä asiasta;
   b)perustetaan kahden alueen välinen konfliktienehkäisykeskus, jonka tehtävänä on tunnistaa etukäteen mahdollisten väkivaltaisten ja aseellisten konfliktien syyt ja parhaan kykynsä mukaan estää konfliktien laajeneminen;
   c)toistaa lisäksi ehdotuksensa, että perustetaan siirtolaisuuden seurantakeskus, jonka tehtävänä on seurata jatkuvasti ja tarkasti kaikkia siirtolaisuusvirtoihin liittyviä kysymyksiä EU:n ja Latinalaisen Amerikan alueella;

40.  Pitää välttämättömänä, että vahvistetaan strategisen kumppanuuden parlamentaarista ulottuvuutta ja varmistetaan, että äskettäin perustettu Mercosurin parlamentti otetaan asiaankuuluvasti mukaan Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan yhteisen edustajakokouksen toimintaan;

41.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan viidennen huippukokouksen puheenjohtajistolle, Euroopan unionin neuvostolle ja komissiolle sekä Euroopan unionin ja kaikkien Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Latinalaisen Amerikan parlamentille, Keski-Amerikan parlamentille, Andien maiden parlamentille ja Mercosurin parlamentille.

(1) EYVL C 140 E, 13.6.2002, s. 569.

Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2008Oikeudellinen huomautus