Postup : 2008/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0209/2008

Předložené texty :

B6-0209/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0192

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 141kWORD 78k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0209/2008
28. dubna 2008
PE401.519v01-00
 
B6‑0209/2008
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Annemie Neyts-Uyttebroeck a Alexander Lambsdorff
za skupinu ALDE,
o Transatlantické hospodářské radě

Usnesení Evropského parlamentu o Transatlantické hospodářské radě 
B6‑0209/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem zejména na své usnesení o transatlantických vztazích ze dne 25. dubna 2007 a na svá usnesení ze dne 1. června 2006 o hospodářských vztazích mezi EU a USA a o Dohodě o transatlantickém partnerství mezi EU a USA,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 o bezpečnosti výrobků a zejména hraček,

–  s ohledem na výsledek schůzky na nejvyšší úrovni EU a USA, která se konala ve Washingtonu DC dne 30. dubna 2007, a zejména s ohledem na Rámec pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými,

–  s ohledem na společné prohlášení a na zprávu o pokroku, kterou na své první schůzi dne 9. listopadu 2007 přijala Transatlantická hospodářská rada (TEC),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že jak Evropský parlament, tak i Kongres USA neustále zdůrazňují potřebu dokončit transatlantický trh do roku 2015,

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu je nutno zdůraznit význam plného dodržování mezinárodního práva a smluv týkajících se lidských práv a základních svobod,

1.  zdůrazňuje, že hlavním nástrojem pro utváření globalizace v zájmu společných hodnot a směrem ke spravedlivému světovému politickému a hospodářskému systému je úzké transatlantické partnerství; znovu opakuje svůj názor, že základním kamenem transatlantického partnerství, které EU a USA umožní společně řešit světové politické a hospodářské otázky, je fungující a konkurenceschopný transatlantický trh;

2.  důrazně podporuje prohlubování transatlantické hospodářské spolupráce, která byla zahájena na schůzce na nejvyšší úrovni EU a USA v roce 2007 přijetím „Rámce pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi EU a USA“ a vytvořením Transatlantické hospodářské rady (TEC), jež má kontrolovat a podporovat program naznačený v rámci;

3.  oceňuje pokrok, kterého TEC do této chvíle dosáhla v tom, že převzala politickou odpovědnost za stanovení priorit a že usnadňuje uzavírání dohod o odstranění překážek obchodu a investicím a dohod o podpoře konkurence na transatlantickém trhu;

4.  je toho názoru, že výsledky, kterých TEC od svého založení dosáhla, dokazují, že transatlantický trh nemůže být vytvořen pouze na základě administrativní práce, ale že pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí silného a neustálého politického vedení; vyzývá TEC, aby ve své práci dále pokračovala;

5.  zdůrazňuje naléhavou potřebu zachovat dynamiku procesu během volebních let 2008 a 2009 a současně zajistit, aby oba partneři nadále pracovali na plnění společných cílů a aby se výkonná moc EU a USA i nadále angažovala v dosažení konečného cíle;

6.  upozorňuje na rozhodující úlohu, kterou v zachování dynamiky procesu hraje Kongres USA a Evropský parlament, a na to, že jiné než celní překážky mohou odstranit pouze zákonodárci;

7.  vyzývá proto představitele EU a USA a spolupředsedy TEC, aby brali v úvahu rozhodující význam zákonodárců pro dlouhodobý úspěch procesu, a nabádá je, aby do činnosti TEC plně a přímo zapojili i zástupce transatlantického dialogu zákonodárců; uznává současně důležitou úlohu účastníků z podnikatelské a spotřebitelské oblasti při poskytování příspěvků a odborných podnětů pro práci TEC; je nicméně toho názoru, že je třeba odlišit jejich poradní funkci od zákonodárné funkce Kongresu USA a Evropského Parlamentu;

8.  bere na vědomí vytvoření poradní skupiny, kterou tvoří zástupci transatlantického dialogu zákonodárců, transatlantického dialogu podniků a transatlantického dialogu spotřebitelů; chválí podíl zákonodárců a zúčastněných stran na úspěšném konání první schůze TEC v listopadu 2007;

9.  znovu opakuje, že si přeje posílit dialog mezi oběma parlamenty, a žádá, aby se – zejména pokud jde o vytváření budoucích pravidel světovými samoregulačními orgány – zapojily do jejich tvorby již v počáteční fázi s cílem převzít odpovědnost za politické otázky;

10.  zdůrazňuje, že prioritami zasedání Transatlantické hospodářské rady na jaře 2008 je dosažení konkrétního pokroku především v oblasti účetních standardů, obchodu s cennými papíry, zajištění, bezpečnosti dovážených výrobků, prohlášení dodavatelů o shodě a dovozu drůbeže, která byla ošetřena prostředky k redukci patogenů; považuje nicméně za důležité upozornit v tomto usnesení na několik dalších závažných problémů, kterými se TEC bude muset v budoucnu zabývat;

11.  žádá Komisi, aby informovala Evropský parlament o výsledcích studie, která byla zahájena s cílem definovat přínos vyplývající z odstranění překážek obchodu a investicím, jež bude vypracována v roce 2008; vyzývá Komisi, aby zajistila, že o výsledku studií o realizaci transatlantického trhu budou před přijetím jakýchkoli konkrétních závěrů pro budoucí doporučení TEC diskutovat příslušné parlamentní výbory;

12.  zdůrazňuje, že osobní údaje se staly hlavní součástí řady obchodních činností, zejména elektronické komunikace; konstatuje, že ekonomická hodnota osobních údajů a přidaná hodnota operací založených na osobních údajích rychle roste; zdůrazňuje, že s ohledem na celosvětovou povahu elektronické komunikace mohou být osobní údaje zpřístupněny a využívány kdekoli na světě, což často vede ke vzniku právní nejistoty a obchodních překážek na jedné straně a k nedostatečné právní ochraně jednotlivých občanů na straně druhé; vyzývá k okamžitému vypracování celosvětových norem ochrany osobních údajů v rámci TEC s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů a právní jistotu obchodním společnostem;

13.  zdůrazňuje nutnost zabývat se úzce propojenými aspekty hospodářské soutěže a ochrany soukromí u internetových společností zabývajících se zaměřováním reklamy na základě chování uživatelů, na které upozornilo nedávné spojení Google/DoubleClick; vyzývá Komisi, aby se v úzké spolupráci s Evropským parlamentem ujala iniciativy a spolu se svým protějškem, Federální obchodní komisí USA, vypracovala transatlantické zásady ochrany údajů;

Finanční služby

14.  podporuje přístup, jenž byl nastíněn v nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, a to i v duchu dopisu ze dne 26. září 2007, v němž psala Komise americké Komisi pro cenné papíry a bury (SEC) o „Návrhu pravidel pro přijímání účetních závěrek vypracovaných zahraničními soukromými emitenty v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví bez splnění amerických účetních zásad GAAP“, a v jeho usnesení ke stejné problematice, při čemž obzvláště zdůrazňuje, že „z rozhodnutí Komise bude v každém případě vyplývat právo emitentů z EU používat v jakékoliv třetí zemi mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), což je postup podporovaný Evropskou unií“;

15.  domnívá se, že vzájemné uznání trhu s cennými papíry mezi USA a EU by vedlo k podstatnému pokroku ve zvyšování efektivity transatlantického trhu, jelikož by usnadnilo přístup EU a USA k transatlantickému trhu ve všech jeho dimenzích; zdůrazňuje však, že takový projekt musí být výsledkem dvoustranné dohody a že by mělo dojít k uzavření rámcové dohody mezi USA a EU, která bude plně zohledňovat právní předpisy EU o dohledu nad finančními trhy, a že by Komise neměla připustit uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a USA, poněvadž by to mohlo ohrozit rovnocenné podmínky nastolené v EU;

16.  podtrhuje, že zásadní význam má zachování finanční stability; v této souvislosti připomíná úlohu MMF a s ohledem na nedostatky, které vyplynuly na povrch v důsledku finančních otřesů, se domnívá, že posílení spolupráce mezi dozorčími orgány v USA a v EU je mimořádně důležité;

17.  vítá přístup Fóra finanční stability (FFS) a MMF, jejichž záměrem je vypracovat společnou „diagnózu“ těchto finančních otřesů, a s napětím očekává závěry a politická doporučení pracovní skupiny FFS pro trh a pružnost institucí; je nicméně toho názoru, že tyto činnosti by měly být pouze doplňkové a neměly by nahradit úvahy a rozhodnutí o vhodných politických reakcích EU a USA;

18.  žádá USA, aby EU průběžně informovaly o pokroku v uplatňování rámcové dohody Basilej II v USA; připomíná význam koordinovaného přístupu při navrhování a úpravě globálních předpisů pro subjekty, jež jsou aktivní na mezinárodních finančních trzích; v tomto ohledu se domnívá, že uplatňování dohody Basilej II v USA je klíčové pro zachování rovnocenných podmínek na celém světě;

Obchod mezi EU a USA, spolupráce v oblasti právních předpisů

19.  zdůrazňuje, že bezpečnost dovážených výrobků by se také měla stát prioritou Transatlantické hospodářské rady (TEC); je toho názoru, že všeobecnou důvěru v otevřené obchodní prostředí budou občané podporovat pouze tehdy, bude-li respektováno jejich zdraví a bezpečnost; vyzývá výbor pro bezpečnost výrobků pro spotřebitele, aby využil(a) své rozsáhlejší možnosti podělit se o informace týkající se konkrétních případů, ale navrhuje, aby TEC pracovala na závazném nástroji spolupráce, který by vytvořil strukturu pro sdílení informací o bezpečnosti výrobků a pro vývoj společného programu spolupráce a usnadnil je; vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi celními orgány a orgány dohledu nad trhem EU a USA s cílem zajistit bez zbytečného zatížení byrokracií přiměřenou kontrolu na vnějších hranicích, která zamezí tomu, aby se ke spotřebitelům dostávaly nebezpečné výrobky, zejména nebezpečné hračky; vyzývá USA a členské státy EU, aby zajistily přísné uplatňování právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků, zejména hraček, a důraznější vnitrostátní kontroly; zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce mezi EU a USA, jejímž cílem je zajistit, aby Čína i další třetí země zvýšily své výrobní normy tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky EU a USA, zejména pokud jde o hračky, a přesvědčit tyto země o tom, že bezpečnost výrobků se musí stát součástí výrobního a distribučního procesu;

20.  žádá více informací o aktualizovaném zákonu USA o bezpečnosti výrobků pro spotřebitele a obává se, že tento nový nástroj zatíží evropské podniky novými právními předpisy, jelikož bude vyžadovat plnění povinného bezpečnostního požadavku testování třetí stranou;

21.  konstatuje, že pro světové hospodářství, které se vyznačuje stále větší soudržností, má zásadní význam spolehlivost obchodu; naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále vyvíjela úsilí o dosažení změny amerických právních předpisů stanovících kontrolu všech kontejnerů mířících do Spojených států, která umožní spolupráci založenou na vzájemném uznávání „oprávněných hospodářských subjektů“ a bezpečnostních norem schválených Světovou celní organizací (C-TPAT, systém SAFE), a vyzývá Komisi, aby podpořila strategii uznávající důležitou úlohu Svazu provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a agentů na celém světě; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možné náklady plynoucí z opatření vyžadujících rentgenovou kontrolu všech kontejnerů mířících do Spojených států námořní cestou pro podniky a hospodářství EU i jeho možný dopad na celní operace;

22.  vyzývá Komisi, aby v rámci TEC, bude-li to uskutečnitelné, jednala o společných celosvětových normách; domnívá se, že prosazování společných bezpečnostních norem pro automobily (celosvětový technický předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) by výrazně snížilo náklady odvětví automobilového průmyslu, které je významným zdrojem pracovních míst v EU i USA;

23.  vyzývá Komisi, aby usilovala o formální přijetí postupů pro vzájemné uznávání prohlášení o shodě u výrobků, které podléhají povinnému testování třetí stranou, zejména pokud jde o informační a komunikační technologie a elektrická zařízení;

24.  nadále podporuje úsilí Komise o dosažení společné dohody o dovážených výrobcích, které mají být označovány v imperiálních i metrických jednotkách, a trvá na tom, že je zapotřebí uznávat měrné jednotky dohodnuté v rámci mezinárodních norem, zejména pokud jde o uznávání výrobků označených pouze v metrických jednotkách ze strany USA; domnívá se, že toto úsilí přinese úspory z rozsahu evropským podnikům, podnikům z USA i ze třetích zemí a bude zejména přínosné pro malé a střední podniky;

25.  podporuje úsilí Komise o vyjednání dohod o vzájemném uznávání s cílem omezit překážky obchodu; je přesvědčen, že dohody o vzájemném uznávání přinesou prospěch oběma stranám, protože vytvoří předvídatelnější a společné právní prostředí;

26.  vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi EU a USA při vytváření globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) v souvislosti s uplatňováním mezinárodních kritérií schválených Hospodářskou a sociální radou OSN; domnívá se, že důležitým záměrem systému je usnadnit obchod a posílit ochranu spotřebitelů, a proto trvá na tom, aby byl GHS současně a kompatibilně uplatňován v EU i USA;

Záležitosti v oblasti zemědělství

27.  vyžaduje, aby bylo bezodkladně nalezeno řešení s ohledem na pokračující diskuse o zákazu dovozu drůbeže, která byla ošetřena prostředky k redukci patogenů, z USA do EU; uznává, že je zapotřebí náležitých vědeckých doporučení, která zohlední aspekty ochrany spotřebitele a informování;

28.  je přesvědčen, že rozhodnutí Společenství zakázat dovoz hormonálně ošetřeného hovězího masa byl zcela odůvodněný vědeckými studiemi, a vyzývá USA, aby bez dalšího prodlení odstranily sankce vůči evropskému zboží;

29.  zdůrazňuje význam vydávání jediného povolení pro všechny potraviny a krmiva obsahující geneticky modifikované organismy v souladu se zásadou obezřetnosti a význam označování a sledovatelnosti geneticky modifikovaných organismů, které umožní spotřebiteli činit informovaná rozhodnutí;

30.  vyzývá k dialogu o vznikajících změnách podmínek zemědělských trhů a podtrhuje cenové výkyvy, zemědělský zákon USA, anticyklické platby, rostoucí význam rozvoje venkova a nástroj podmíněnosti;

Spolupráce v oblasti politiky uplatňované v energetice, průmyslu a ve vědě

31.  vyzývá k zesílení transatlantické spolupráce v oblasti politik uplatňovaných v energetice, v průmyslu a ve vědě; zdůrazňuje význam energetické problematiky, podpory diverzifikace zdrojů energie a zásobovacích tras, zajištění bezpečné energie a infrastruktury, podporuje politiku bezpečné energie založenou na tržních pravidlech a urychlení investic do čistších a účinnějších způsobů využití fosilních zdrojů energie;

32.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby společnou podporou alternativních a udržitelných zdrojů paliv určených pro dopravu EU a USA více spolupracovaly na předpisech a vědeckém výzkumu, pokud jde o biopaliva a biomasu; podporuje pokračující úsilí TEC o vymezení společných norem pro biopaliva, a to ve spolupráci s Brazílií; poukazuje nicméně na nejzávažnější třecí bod, který vzniká mezi biopalivem, produkcí (energie z) biomasy a potravinovou produkcí, a tím poukazuje na otázku zajištění dodávek potravin;

WTO, rozvojová agenda z Dohá

33.  vyzývá Komisi, aby pracovala na zajištění přínosu TEC k dosažení pozitivního závěru rozvojové agendy z Dohá; dominantní postavení EU a US ve světovém obchodě (v současnosti pokrývají 60 % celkového obchodu) pokládá za devizu pro celosvětový systém obchodu a jeho společný rámec;

34.  doporučuje, aby Komise zhodnotila, zda by se postup pro urovnání dvoustranných obchodních sporů mohl stát předmětem zájmu TEC; v tomto ohledu konstatuje, že ačkoliv se obchodní spory týkaly obchodních styků mezi EU a US přibližně pouze ze 2 %, některé z těchto sporů působí značně rušivě a vedou k velkým nákladům;

35.  doporučuje, aby Komise v rámci TEC projednala, do jaké míry se dvoustranné obchodní dohody shodují s mnohostrannými pravidly WTO, a to s cílem zajistit všem stranám harmoničtější a jednodušší systém mezinárodního obchodu; naléhavě Komisi vybízí k diskusi o tom, jak velké shody může být mezi EU a US dosaženo v otázce uzavírání dvoustranných dohod se třetími zeměmi o takzvaných hospodářských otázkách menší závažnosti, jako je obchod a životní prostředí, obchod a sociální standardy, obchod a právní předpisy pracovního práva;

36.  zdůrazňuje, že podmínkou jakékoliv dohody WTO týkající se zemědělství je dosažení shody v oblasti práv duševního vlastnictví, pokud jde o zeměpisná označení a uznání neobchodních otázek jako důležitých kritérií;

37.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně definovala komplexní postoj k evropským neobchodním otázkám v rámci rozhovorů o světovém obchodu, především k problematice uznávání a ochrany zeměpisných označení, dobrých životních podmínek zvířat, stavu živočišných a rostlinných produktů z dovozu, a zabránila tak nekalé konkurenci evropským producentům;

38.  žádá Komisi, aby na TEC požadovala vydání zprávy o pokroku v prosazování spolupráce v oblasti práv duševního vlastnictví, jakož i oznámení budoucích kroků, které je třeba učinit k posílení spolupráce na boji proti padělání a pirátství; vyžaduje jasný plán postupu, který by sloužil k vymezení úsilí vynakládaného k usnadnění vzájemného uznávání patentového práva; žádá TEC, aby podpořila závěry plynoucí z dohod TRIPS pro ty země, které nedisponují výrobními kapacitami pro farmaceutické výrobky;

Regionální rozvoj

39.  podtrhuje kladný vliv, který další pokrok v transatlantické hospodářské integraci pravděpodobně má na udržitelný regionální rozvoj, a je toho názoru, že tento pokrok přispívá k našim snahám o uplatňování Lisabonské strategie a o přechod k sociální, ekonomické a územní soudržnosti; v této souvislosti žádá odpovědné instituce EU, aby zajistily, že tento pokrok přispěje k harmonickému a vyváženému rozvoji ve všech částech EU, a aby vzaly v potaz evropskou zásadu všeobecného přístupu ke službám obecného zájmu;

40.  vyzývá obě strany, aby prověřily možnost zahájit mezi EU a US strukturovaný dialog o regionální politice, který by sloužil jako vhodný způsob zkoumání nových možností v regionální politice, výměny osvědčených postupů mezi jinými i na poli výzkumu a vývoje a zkoušení cest, kterými by bylo možné čelit společným výzvám, jako je změna klimatu, růst cen energie a další;

Budoucí program transatlantického dialogu zákonodárců (TLD)

41.  vyzývá transatlantický dialog zákonodárců, aby do programu svých příštích zasedání začlenil diskusi o právních předpisech US týkajících se rentgenové kontroly převáženého nákladu a zajistil tak v této otázce větší porozumění mezi EP a Kongresem USA; zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí zamyslet se v rámci TLD nad programem WTO po jednání v Dohá a projednat ustanovení pojednávající v dvoustranných obchodních smlouvách o lidských právech, životním prostředí a sociálních právech, a poučit se mimo jiné z nejnovější dvoustranné obchodní dohody mezi US a Peru, která obsahuje podrobná a vymahatelná ustanovení o pracovních normách;

42.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2008Právní upozornění