Procedura : 2008/2527(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0211/2008

Teksty złożone :

B6-0211/2008

Debaty :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Głosowanie :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0192

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 156kWORD 83k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0209/2008
29 kwietnia 2008
PE401.521v01-00
 
B6‑0211/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Adam Bielan i Dariusz Maciej Grabowski
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej 
B6‑0211/2008

Parlament Europejski,

-  uwzględniając w szczególności swoją rezolucję z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie stosunków transatlantyckich oraz rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie stosunków gospodarczych UE-USA i w sprawie porozumienia UE-USA o partnerstwie transatlantyckim,

-  uwzględniając rezultaty szczytu UE-USA, który odbył się w dniu 30 kwietnia 2007 r. w Waszyngtonie, a w szczególności ramy na rzecz wzmocnienia transatlantyckiej integracji gospodarczej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,

-  uwzględniając wspólne oświadczenie oraz sprawozdanie okresowe przyjęte na pierwszym szczycie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej w dniu 9 listopada 2007 r.,

-  uwzględniając wspólną rezolucję z dnia 25 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, a w szczególności zabawek,

-  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Parlament Europejski i Kongres USA nieustannie wskazywały na potrzebę zakończenia tworzenia rynku transatlantyckiego do roku 2015,

1.  podkreśla, że bliskie partnerstwo transatlantyckie jest kluczowym instrumentem kształtowania globalizacji w interesie wspólnych wartości i na rzecz wyważonego porządku politycznego i gospodarczego na świecie; podtrzymuje swoją opinię, że sprawnie funkcjonujący i konkurencyjny rynek transatlantycki jest mocną podstawą, na której powinno opierać się partnerstwo transatlantyckie, aby umożliwić UE i USA wspólne sprostanie globalnym wyzwaniom politycznym i gospodarczym;

2.  zdecydowanie popiera proces umacniania transatlantyckiej integracji gospodarczej, który rozpoczął się w 2007 r. podczas szczytu UE-USA od przyjęcia ram na rzecz wzmocnienia transatlantyckiej integracji gospodarczej między UE a USA oraz utworzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRG), której zadaniem jest nadzór nad realizacją celów określonych we wspomnianych ramach oraz jej przyśpieszenie;

3.  za potrzebne uważa przygotowanie i szerokie rozpowszechnienie krótkiego dokumentu podającego istotne powody przemawiające za jak najszybszym stworzeniem rynku transatlantyckiego i sposoby skutecznego osiągnięcia tego celu;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska, realizując zalecenie Parlamentu Europejskiego, postanowiła sporządzić opracowanie dotyczące przeszkód, które należy usunąć, aby stworzyć rynek transatlantycki; jest zdania, że dokument ten powinien zostać szeroko rozpowszechniony po obu stronach Atlantyku; nalega na przeprowadzenie dalszych, bardziej szczegółowych badań, w których finansowo powinna uczestniczyć strona amerykańska;

5.  jest zdania, że przed szczytem UE-USA w 2009 r. obie administracje powinny przygotować szczegółowy plan osiągnięcia przez poszczególne sektory długoterminowego celu stworzenia rynku transatlantyckiego; uważa, że powinien to być ruchomy program obejmujący zawsze następne trzy lata poczynając od okresu 2009-2012, a jego datą końcową powinien być r. 2015;

6.  docenia postęp osiągnięty dotychczas przez TRG w zakresie przejmowania odpowiedzialności politycznej za określenie priorytetów i umożliwienie zawarcia umów w sprawie usunięcia barier handlowych i inwestycyjnych oraz w sprawie wspierania konkurencyjności rynku transatlantyckiego;

7.  uważa, że wyniki osiągnięte przez TRG od czasu jej utworzenia pokazują, iż rynek transatlantycki nie może rozwijać się wyłącznie w oparciu o pracę administracyjną, a realizacja tego celu wymaga silnego i stałego przywództwa politycznego; w niniejszej rezolucji zachęca TRG do kontynuacji wysiłków;

8.  podkreśla pilną potrzebę utrzymania tempa tego procesu w latach wyborczych 2008-2009, co zagwarantuje, że obie strony będą nadal dążyły do szybkiej realizacji wspólnych celów, a ich władze wykonawcze będą w dalszym ciągu z zaangażowaniem realizowały jego ostateczny cel;

9.  wskazuje na kluczową rolę Kongresu USA i Parlamentu Europejskiego we wspieraniu tego procesu oraz na fakt, że tylko prawodawcy mogą usuwać wszelkie bariery pozataryfowe;

10.  w związku z tym zwraca się do przywódców UE i USA oraz współprzewodniczących TRG o uwzględnienie tej istotnej roli prawodawców dla długotrwałego sukcesu procesu oraz wzywa ich do pełnego i bezpośredniego zaangażowania przedstawicieli transatlantyckiego dialogu prawodawców w prace TRG; jednocześnie uznaje znaczenie zainteresowanych stron reprezentujących przedsiębiorców i konsumentów dla pracy TRG poprzez wspieranie jej przemyśleniami i fachową wiedzą; jest jednak zadania, że należy odróżnić ich rolę konsultacyjną od legislacyjnej roli Kongresu USA i Parlamentu Europejskiego;

11.  odnotowuje powołanie grupy doradców złożonej z przedstawicieli transatlantyckiego dialogu prawodawców, transatlantyckiego dialogu biznesowego i transatlantyckiego dialogu konsumentów; pochwala wkład prawodawców i zainteresowanych stron w sukces pierwszego szczytu TRG w listopadzie 2007 r.;

12.  ponownie potwierdza wolę zacieśnienia dialogu między oboma parlamentami i apeluje o ich wczesne zaangażowanie, szczególnie w odniesieniu do wszelkich przyszłych przepisów opracowywanych przez światowe organy samoregulujące w celu zajęcia się na wczesnym etapie kwestią odpowiedzialności politycznej;

13.  podkreśla, że osiągnięcie konkretnego postępu, szczególnie w zakresie standardów rachunkowości, handlu papierami wartościowymi, reasekuracji, bezpieczeństwa importu, deklaracji zgodności dostawców i importu drobiu poddawanego zabiegom redukcji patogenów, to priorytety na wiosenny szczyt TRG; uważa jednak za istotne wskazanie w niniejszej rezolucji szeregu innych istotnych kwestii, które wymagają w przyszłości rozpatrzenia na forum TRG;

14.  zwraca się do Komisji o poinformowanie Parlamentu Europejskiego o spodziewanych na 2008 r. wynikach badania zainicjowanego w celu określenia korzyści z usunięcia barier dla transatlantyckiego handlu i inwestycji; wzywa Komisję do zagwarantowania, że rezultaty badań dotyczących ostatecznego utworzenia rynku transatlantyckiego zostaną przedyskutowane z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi przed wyciągnięciem konkretnych wniosków w celu sformułowania przyszłych zaleceń dla TRG;

Usługi finansowe

15.  wyraża poparcie dla podejścia przedstawionego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich oraz w duchu pisma z dnia 26 września 2007 r. skierowanego przez Komisję do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie proponowanych zasad dotyczących akceptowania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) przez zagranicznych prywatnych emitentów bez uzgadniania ich ze standardami amerykańskimi GAAP, a także swoją rezolucję na ten sam temat, w której podkreślono szczególnie, że „Komisja musi podjąć decyzję zapewniającą we wszystkich przypadkach emitentom z UE prawo do stosowania MSSF zatwierdzonych przez UE we wszystkich krajach trzecich”;(1);

16.  uważa, że wzajemne uznawanie rynków papierów wartościowych między USA a UE miałoby istotny wpływ na poprawę efektywności rynku transatlantyckiego poprzez ułatwienie dostępu UE i USA do szerszego i głębszego rynku transatlantyckiego; podkreśla jednak, że taki projekt musi być wynikiem dwustronnego porozumienia i że konieczne jest zawarcie ramowego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a UE, które uwzględniałoby w pełni prawodawstwo UE w dziedzinie nadzoru nad rynkami finansowymi; Komisja nie powinna dopuścić do zawierania bilateralnych porozumień pomiędzy państwami członkowskimi i USA ponieważ może to zagrozić polityce równych szans przyjętej przez UE;

17.  podkreśla, że zapewnienie stabilności finansowej jest kwestią najwyższej wagi; przypomina o roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w tym zakresie; ponadto uważa, że uwzględniając braki ujawnione w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych, niezwykle istotne jest wzmocnienie współpracy między organami nadzorczymi w Stanach Zjednoczonych i w UE;

18.  z zadowoleniem przyjmuje podejście Forum Stabilności Finansowej (FSF) oraz MFW do wspólnego zdiagnozowania zawirowań na rynkach finansowych i oczekuje na wnioski oraz zalecenia polityczne grupy roboczej FSF ds. rynku i odporności instytucji; jest jednak zdania, że takie prace powinny mieć wyłącznie charakter uzupełniający i nie zastępować przemyśleń i decyzji dotyczących właściwej reakcji politycznej UE i USA;

19.  zwraca się do USA o informowanie UE o postępach we wdrażaniu ram Bazylea II w Stanach Zjednoczonych; przypomina o znaczeniu skoordynowanego podejścia przy opracowywaniu lub zmianie globalnych zasad dotyczących podmiotów działających na rynku finansowym na skalę międzynarodową; w tym kontekście uważa, że wdrożenie ram Bazylea II w USA ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania równych reguł gry na świecie;

Handel UE-USA, współpraca legislacyjna

20.  podkreśla, że w ramach TRG należy również nadać priorytet bezpieczeństwu importowanych produktów; wyraża pogląd, że otwarte otoczenie handlowe zyska powszechne zaufanie społeczeństwa jedynie wówczas, gdy przestrzegane będą zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; proponuje, aby TRG opracowała wiążący mechanizm współpracy, który usystematyzowałby i ułatwił wymianę informacji na temat bezpieczeństwa produktów oraz opracowanie programu wspólnych działań; wzywa Komisję i Radę do zacieśnienia współpracy między organami nadzoru celnego i rynkowego w UE i USA, aby zagwarantować, że kontrole na granicach zewnętrznych są na tyle skuteczne, że nie pozwalają na to, by niebezpieczne produkty, a zwłaszcza niebezpieczne zabawki, docierały do konsumentów; wzywa USA i państwa członkowskie UE do zapewnienia ścisłego egzekwowania aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów, a w szczególności aktów odnoszących się do bezpieczeństwa zabawek, oraz do zapewnienia dokładniejszych kontroli na szczeblu krajowym; podkreśla konieczność ścisłej współpracy między UE i USA mającej na celu podniesienie standardów produkcji przez Chiny i inne kraje trzecie, tak aby spełniały one wymogi bezpieczeństwa stosowane w UE i USA, w szczególności w odniesieniu do zabawek;

21.  zauważa, że bezpieczny handel nabiera szczególnego znaczenia w coraz bardziej zintegrowanej gospodarce światowej; wzywa Komisję, aby kontynuowała starania o zmianę amerykańskich przepisów przewidujących kontrolę wszystkich kontenerów przeznaczonych do USA, ukierunkowaną na współpracę opartą na wzajemnym uznawaniu „upoważnionych podmiotów gospodarczych” oraz norm bezpieczeństwa przyjętych przez Światową Organizację Ceł (C-TPAT, w ramach norm SAFE), oraz zwraca się do Komisji o poparcie strategii uznającej ważną rolę w skali światowej europejskich właścicieli statków i armatorów; wzywa Komisję do oszacowania potencjalnych kosztów dla przemysłu i gospodarki UE środka polegającego na kontroli wszystkich kontenerów wysyłanych do USA drogą morską, a także jego potencjalnego wpływu na działalność urzędów celnych;

22.  wzywa Komisję do wynegocjowania w ramach TRG, tam gdzie jest to możliwe, wspólnych standardów światowych; jest przekonany, że wprowadzenie w życie wspólnych norm bezpieczeństwa w motoryzacji (ogólna regulacja techniczna EKG ONZ) znacznie obniżyłoby koszty ponoszone przez przemysł motoryzacyjny, który jest głównym pracodawcą zarówno w UE, jak i w USA;

23.  wzywa Komisję, aby dążyła do formalnego przyjęcia procedury wzajemnego uznawania deklaracji zgodności produktów, na które nałożono wymóg sprawdzenia przez stronę trzecią, w szczególności sprzętu informacyjno-komunikacyjnego i elektrycznego;

24.  nadal popiera Komisję w jej staraniach o dojście do porozumienia w sprawie etykietowania importowanych produktów zarówno w systemie brytyjskim, jak i w systemie metrycznym oraz wskazuje na konieczność przyjęcia przez USA jednostek miar zgodnych z normami międzynarodowymi, dotyczących w szczególności produktów oznakowanych jedynie w systemie metrycznym; uważa, że starania te zwiększą ekonomię skali przedsiębiorstw z Europy, USA i krajów trzecich oraz że będą szczególnie korzystne dla MŚP;

25.  popiera Komisję w jej staraniach o wynegocjowanie porozumień o wzajemnym uznawaniu w celu zmniejszenia barier w handlu; jest przekonany, że porozumienia takie będą korzystne dla obu stron dzięki stworzeniu bardziej przewidywalnego i wspólnego otoczenia regulacyjnego;

26.  wzywa Komisję i Radę do zacieśnienia współpracy między UE i USA w dziedzinie globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i etykietowania substancji i mieszanin (GHS) w związku z wdrożeniem międzynarodowych kryteriów przyjętych przez Radę Gospodarczą i Społeczną Organizacji Narodów Zjednoczonych; uważa, że istotnym celem tego systemu jest ułatwienie handlu i nalega w związku z tym na jednoczesne wdrożenie GSH w ujednolicony sposób w UE i w USA;

Kwestie rolne

27.  wzywa do znalezienia szybkiego rozwiązania w związku z toczącymi się dyskusjami dotyczącymi zakazu wwozu do UE amerykańskiego drobiu poddanego zabiegom redukcji patogenów; uznaje konieczność zapewnienia odpowiedniego doradztwa naukowego z uwzględnieniem aspektów ochrony konsumenta oraz informacji;

28.  jest przekonany, że decyzja Wspólnoty o zakazie importu wołowiny poddanej zabiegom hormonalnym została w pełni uzasadniona badaniami naukowymi oraz wzywa Stany Zjednoczone do niezwłocznego zniesienia sankcji nałożonych na towary europejskie;

29.  wzywa do dialogu na temat zmian występujących w warunkach rynków rolnych, podkreślając wahania cen, amerykańską ustawę o farmach, niecykliczne płatności, rosnące znaczenie rozwoju obszarów wiejskich oraz instrument wzajemnej zgodności;

Współpraca w polityce energetycznej, polityce przemysłowej i polityce naukowej

30.  wzywa do zintensyfikowania strategicznej transatlantyckiej współpracy w dziedzinie polityki energetycznej, polityki przemysłowej i polityki naukowej; podkreśla znaczenie kwestii energetycznej, popierając dywersyfikację źródeł energii i kanałów dostaw, zapewnienie bezpiecznej energii i infrastruktury oraz wspierając opartą na mechanizmach rynkowych politykę bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenie inwestycji w czyściejsze i bardziej efektywne wykorzystanie kopalnych źródeł energii;

31.  ma na uwadze kwestię napięć między biopaliwami, produkcją (energii z) biomasy i produkcją żywności i wynikającą stąd kwestię bezpieczeństwa żywnościowego; podkreśla potrzebę ściślejszej współpracy legislacyjnej i naukowej między UE i USA w zakresie biopaliw i biomasy poprzez propagowanie na wspólnej płaszczyźnie alternatywnych i trwałych źródeł paliwowych dla sektora transportu; wspiera TRG w kontynuacji prac nad określeniem wraz z Brazylią wspólnych norm dla biopaliw;

WTO, dauhańska agenda rozwoju

32.  wzywa Komisję, aby zagwarantowała, że TRG przyczynia się do osiągnięcia pozytywnych wyników dauhańskiej agendy rozwoju; uważa dominację UE i USA w handlu światowym (obecnie 60% całości obrotu handlowego) za zjawisko korzystne dla światowego systemu handlu i jego wspólnych ram;

33.  zaleca, aby Komisja oceniła, czy dwustronna procedura rozwiązywania sporów handlowych mogłaby stać się obiektem zainteresowania TRG; zauważa w tym kontekście, że o ile spory handlowe dotyczą jedynie około 2% obrotu handlowego między UE i USA, niektóre z tych sporów są wysoce destruktywne i kosztowne;

34.  zaleca Komisji przeprowadzenie w TRG dyskusji na temat sposobów osiągnięcia większej spójności między dwustronnymi umowami handlowymi a wielostronnymi zasadami WTO w celu zagwarantowania bardziej harmonijnego i prostszego systemu handlu międzynarodowego dla wszystkich; wzywa Komisję do przedyskutowania, w jaki sposób można osiągnąć większą zgodność między UE i USA przy podpisywaniu umów dwustronnych z krajami trzecimi w sprawie tzw. miękkich kwestii gospodarczych, takich jak handel i środowisko naturalne, handel i normy socjalne, handel i prawo pracy;

35.  podkreśla, że dauhańska umowa WTO musi zawierać umowę o własności intelektualnej obejmującą oznaczenia geograficzne oraz uznającą kwestie pozahandlowe za istotne kryterium;

36.  uważa, że jeśli dauhańska agenda rozwoju nie zostanie zakończona do końca roku, kluczowego znaczenia dla zapewnienia stałych bodźców do globalnego rozwoju gospodarczego mógłby nabrać transatlantycki model prowadzenia współpracy legislacyjnej na rzecz stopniowego usuwania barier pozacelnych;

37.  wzywa Komisję do opracowania w trybie pilnym kompleksowego podejścia do kwestii pozahandlowych podnoszonych przez Europę w światowych rozmowach handlowych, w szczególności kwestii uznawania i ochrony oznaczeń geograficznych, dobrostanu zwierząt, stanu zdrowia importowanych zwierząt i produktów roślinnych, tak aby zapobiec nieuczciwej konkurencji wobec producentów europejskich;

38.  wzywa Komisję, aby zwróciła się do TRG o opublikowanie sprawozdania z postępów współpracy w zakresie wdrażania praw własności intelektualnej, w tym przedstawienia kroków, które zostaną poczynione w przyszłości w celu wzmocnienia współpracy w zwalczaniu podróbek i piractwa; żąda jasnego planu działań określającego starania na rzecz ułatwienia wzajemnego uznawania prawa patentowego; zwraca się do TRG o poparcie wyników porozumienia TRIPS w odniesieniu do tych krajów, które nie posiadają zdolności produkcyjnych w zakresie produktów farmaceutycznych;

Rozwój regionalny

39.  podkreśla pozytywny wpływ, jaki dalsze postępy w transatlantyckiej integracji gospodarczej prawdopodobnie wywrą na trwały rozwój regionalny oraz jest zdania, że postępy te wnoszą wkład w nasze starania na rzecz wdrożenia strategii lizbońskiej i dążenia do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej; w tym kontekście zwraca się do odpowiednich organów UE o zagwarantowanie, by te postępy przyczyniały się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wszystkich terytoriów UE oraz o uwzględnienie europejskiej zasady powszechnego dostępu do usług użyteczności publicznej;

40.  odnotowuje, że TRG zaczyna dyskutować na tematy pośrednio związane z krajami trzecimi; proponuje sformułowanie wspólnego podejścia do szczególnych kwestii odnoszących się do wybranych krajów trzecich;

41.  jest przekonany, że w tym kontekście należy obecnie zacząć formułować wspólne podejście do strategii bezpieczeństwa po obu stronach Atlantyku, również w świetle przekształcania przez NATO swojej koncepcji strategicznej;

Przyszła agenda TDU

42.  wzywa Transatlantycki Dialog Ustawodawców do włączenia do programów zbliżających się posiedzeń dyskusji na temat amerykańskich przepisów dotyczących kontroli ładunków w celu osiągnięcia większego wzajemnego zrozumienia między PE i Kongresem USA w tej sprawie; podkreśla również konieczność zastanowienia się w ramach TDU nad postdauhańską agendą WTO oraz przedyskutowania kwestii praw człowieka, klauzul o środowisku i prawach socjalnych w dwustronnych umowach handlowych, wzorując się m.in. na najnowszej umowie dwustronnej między USA i Peru, która zawiera szczegółowe i wykonalne przepisy dotyczące norm pracy;

43.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2008Informacja prawna