Procedura : 2008/2527(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0212/2008

Teksty złożone :

B6-0212/2008

Debaty :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Głosowanie :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0192

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 146kWORD 76k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0209/2008
29 kwietnia 2008
PE401.522v01-00
 
B6‑0212/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Erika Mann i Peter Skinner
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej  
B6‑0212/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając w szczególności swoją rezolucję z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie stosunków transatlantyckich oraz rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie stosunków gospodarczych UE-USA oraz w sprawie porozumienia UE-USA o partnerstwie transatlantyckim,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, w szczególności zabawek,

–  uwzględniając rezultaty szczytu UE-USA, który odbył się w dniu 30 kwietnia 2007 r. w Waszyngtonie, a w szczególności przyjęte wówczas ramy na rzecz wzmocnienia transatlantyckiej integracji gospodarczej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie oraz sprawozdanie okresowe przyjęte na pierwszym szczycie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRG) w dniu 9 listopada 2007 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Parlament Europejski i Kongres USA nieustannie wskazywały na potrzebę zakończenia tworzenia rynku transatlantyckiego do roku 2015,

1.  podkreśla, że bliskie partnerstwo transatlantyckie jest kluczowym instrumentem kształtowania globalizacji w interesie wspólnych wartości i na rzecz wyważonego porządku politycznego i gospodarczego na świecie; podtrzymuje swoją opinię, że sprawnie funkcjonujący i konkurencyjny rynek transatlantycki jest mocną podstawą, na której powinno się opierać partnerstwo transatlantyckie, aby umożliwić UE i USA wspólne sprostanie globalnym wyzwaniom politycznym i gospodarczym;

2.  zdecydowanie popiera proces umacniania transatlantyckiej integracji gospodarczej, który rozpoczął się w 2007 r. podczas szczytu UE-USA od przyjęcia ram na rzecz wzmocnienia transatlantyckiej integracji gospodarczej między UE a USA oraz utworzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRG), której zadaniem jest nadzór nad realizacją celów określonych we wspomnianych ramach oraz jej przyspieszenie;

3.  docenia postęp osiągnięty dotychczas przez TRG w zakresie przejmowania odpowiedzialności politycznej za określenie priorytetów i umożliwienie zawarcia umów w sprawie usunięcia barier handlowych i inwestycyjnych oraz w sprawie wspierania konkurencyjności rynku transatlantyckiego;

4.  uważa, że wyniki osiągnięte przez TRG od czasu jej utworzenia pokazują, iż rynek transatlantycki nie może rozwijać się wyłącznie w oparciu o pracę administracyjną, a realizacja tego celu wymaga silnego i stałego przywództwa politycznego; zachęca TRG do zdecydowanej kontynuacji wysiłków;

5.  podkreśla pilną potrzebę utrzymania tempa tego procesu w latach wyborczych 2008-2009, co zagwarantuje, że obie strony będą nadal dążyły do szybkiej realizacji wspólnych celów, a ich władze wykonawcze będą w dalszym ciągu z zaangażowaniem realizowały jego ostateczny cel;

6.  zwraca uwagę na kluczową rolę Parlamentu Europejskiego i Kongresu USA we wspieraniu tego procesu oraz na fakt, że tylko prawodawcy mogą usuwać wszelkie bariery pozataryfowe;

7.  w związku z tym zwraca się do przywódców UE i USA oraz współprzewodniczących TRG o uwzględnienie tej istotnej roli prawodawców dla długotrwałego sukcesu procesu oraz wzywa ich do pełnego i bezpośredniego zaangażowania przedstawicieli Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców w prace TRG; jednocześnie uznaje znaczenie zainteresowanych stron reprezentujących przedsiębiorców i konsumentów dla pracy TRG poprzez wspieranie jej przemyśleniami i fachową wiedzą; jest jednak zadania, że należy odróżnić ich rolę konsultacyjną od legislacyjnej roli Kongresu USA i Parlamentu Europejskiego;

8.  odnotowuje powołanie grupy doradców złożonej z przedstawicieli Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców, Transatlantyckiego Dialogu Biznesowego i Transatlantyckiego Dialogu Konsumentów; pochwala wkład prawodawców i zainteresowanych stron w sukces pierwszego szczytu TRG w listopadzie 2007 r.; wyraża życzenie, aby Dialog Pracowniczy i Dialog Ekologiczny odgrywały większą rolę w bliskiej przyszłości; apeluje o włączenie przywódców Transatlantyckiego Dialogu Pracowniczego oraz Dialogu Ekologicznego w skład grupy doradców;

9.  ponownie potwierdza wolę zacieśnienia dialogu między oboma parlamentami i apeluje o ich wczesne zaangażowanie, szczególnie w odniesieniu do wszelkich przyszłych przepisów opracowywanych przez światowe organy samoregulujące, w celu zajęcia się na wczesnym etapie kwestiami odpowiedzialności politycznej;

10.  podkreśla, że osiągnięcie konkretnego postępu, szczególnie w zakresie standardów rachunkowości, handlu papierami wartościowymi, reasekuracji, bezpieczeństwa importu, deklaracji zgodności dostawców i importu drobiu poddawanego zabiegom redukcji patogenów, to priorytety na wiosenny szczyt TRG; uważa jednak za istotne wskazanie w niniejszej rezolucji szeregu innych ważnych kwestii, które wymagają w przyszłości rozpatrzenia na forum TRG;

11.  apeluje do Komisji o poinformowanie Parlamentu o spodziewanych w 2008 r. wynikach badania zainicjowanego w celu określenia korzyści usunięcia barier dla transatlantyckiego handlu i inwestycji; wzywa Komisję do zagwarantowania, że rezultaty badań dotyczących ostatecznego utworzenia rynku transatlantyckiego zostaną przedyskutowane z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi przed wyciągnięciem konkretnych wniosków w celu sformułowania przyszłych zaleceń dla TRG;

Usługi finansowe

12.  wyraża poparcie dla podejścia przedstawionego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich oraz w duchu pisma z dnia 26 września 2008 r. skierowanego przez Komisję do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie "Proponowanych zasad dotyczących akceptowania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej przez zagranicznych prywatnych emitentów bez uzgadniania ich ze standardami amerykańskimi GAAP", a także swoją rezolucję na ten sam temat, w której podkreślono szczególnie, że „Komisja musi podjąć decyzję zapewniającą we wszystkich przypadkach emitentom z UE prawo do stosowania MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) zatwierdzonych przez UE we wszystkich krajach trzecich”;

13.  uważa, że wzajemne uznawanie rynków papierów wartościowych między Stanami Zjednoczonymi a UE miałoby istotny wpływ na poprawę efektywności rynku transatlantyckiego poprzez ułatwienie dostępu UE i USA do szerszego i głębszego rynku transatlantyckiego; podkreśla jednak, że taki projekt musi być wynikiem dwustronnego porozumienia i że należy zawrzeć ramowe porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a UE, uwzględniające w pełni prawodawstwo UE w dziedzinie nadzoru nad rynkami finansowymi, a Komisja nie powinna dopuszczać do zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ mogłoby to zagrozić równym regułom gry przyjętym przez UE;

14.  podkreśla, że zapewnienie stabilności finansowej jest kwestią najwyższej wagi; przypomina o roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w tym zakresie, a ponadto uważa, że biorąc pod uwagę braki ujawnione w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych, niezwykle istotne jest wzmocnienie współpracy między organami nadzorczymi w Stanach Zjednoczonych i w UE;

15.  z zadowoleniem przyjmuje podejście Forum Stabilności Finansowej (FSF) oraz MFW do wspólnego zdiagnozowania zawirowań na rynkach finansowych i oczekuje na wnioski oraz zalecenia polityczne grupy roboczej FSF ds. rynku i odporności instytucji; jest jednak zdania, że takie prace powinny mieć wyłącznie charakter uzupełniający i nie zastępować przemyśleń i decyzji dotyczących właściwej reakcji politycznej UE i USA;

16.  zwraca się do USA o informowanie UE o postępach we wdrażaniu ram Bazylea II w Stanach Zjednoczonych; przypomina o znaczeniu skoordynowanego podejścia przy opracowywaniu lub zmianie globalnych zasad dotyczących podmiotów działających na rynku finansowym na skalę międzynarodową; w tym kontekście uważa, że wdrożenie ram Bazylea II w USA ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania równych reguł gry na świecie;

17.  z zadowoleniem przyjmuje prace Kongresu dotyczące wprowadzenia przepisów prawnych mających na celu stworzenie Federalnego Biura Informacyjnego ds. Ubezpieczeń w ramach Departament Skarbu USA; uważa, że stanowi to – obok projektu (tzw. „Blue Print”) Departamentu Skarbu USA – istotny krok w kierunku wzajemnego uznawania podejść regulacyjnych stosowanych do usług finansowych po obu stronach Atlantyku; uznaje, że wiele należy jeszcze uzgodnić oraz że gwarancje reasekuracyjne pozostają kluczową kwestią do rozwiązania; ponadto uważa, że system „Solvency II” zostanie znacząco wzmocniony poprzez ściślejszą współpracę parlamentarną;

Handel między UE a USA, współpraca legislacyjna

18.  podkreśla, że w ramach TRG priorytetowo należy również potraktować bezpieczeństwo importowanych produktów; wyraża pogląd, że otwarte otoczenie handlowe zyska powszechne zaufanie społeczeństwa jedynie wówczas, gdy przestrzegane będą zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; proponuje, aby TRG opracowała wiążący mechanizm współpracy, który usystematyzowałby i ułatwił wymianę informacji na temat bezpieczeństwa produktów oraz opracowanie programu wspólnych działań; wzywa Komisję i Radę do zacieśnienia współpracy między organami nadzoru celnego i rynkowego w UE i USA, aby zagwarantować, że kontrole na granicach zewnętrznych są na tyle skuteczne, iż nie pozwalają na to, by niebezpieczne produkty, a zwłaszcza niebezpieczne zabawki, docierały do konsumentów; wzywa USA i państwa członkowskie UE do zapewnienia ścisłego egzekwowania aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów, a w szczególności aktów odnoszących się do bezpieczeństwa zabawek, oraz do zapewnienia dokładniejszych kontroli na szczeblu krajowym; podkreśla konieczność ścisłej współpracy między UE i USA mającej na celu podniesienie standardów produkcji przez Chiny i inne kraje trzecie, tak aby spełniały one wymogi bezpieczeństwa stosowane w UE i USA, w szczególności w odniesieniu do zabawek;

19.  zauważa, że bezpieczny handel nabiera szczególnego znaczenia w coraz bardziej zintegrowanej gospodarce światowej; wzywa Komisję, aby kontynuowała starania o zmianę amerykańskich przepisów przewidujących kontrolę wszystkich ładunków przeznaczonych do USA, ukierunkowaną na współpracę opartą na wzajemnym uznawaniu „upoważnionych podmiotów gospodarczych” oraz norm bezpieczeństwa przyjętych przez Światową Organizację Ceł (C-TPAT, w ramach norm SAFE), oraz zwraca się do Komisji o poparcie strategii uznającej ważną w skali światowej rolę europejskich właścicieli statków i armatorów; wzywa Komisję do oszacowania potencjalnych kosztów dla przemysłu i gospodarki UE środka polegającego na kontroli wszystkich kontenerów wysyłanych do USA drogą morską, a także jego potencjalnego wpływu na działalność urzędów celnych;

20.  wzywa Komisję do wynegocjowania w ramach TRG, tam gdzie jest to możliwe, wspólnych standardów światowych; jest przekonany, że wprowadzenie w życie wspólnych norm bezpieczeństwa w motoryzacji (ogólna regulacja techniczna EKG ONZ) znacznie obniżyłoby koszty ponoszone przez przemysł motoryzacyjny, który jest głównym pracodawcą zarówno w UE, jak i w USA;

21.  wzywa Komisję, aby dążyła do formalnego przyjęcia procedury wzajemnego uznawania deklaracji zgodności produktów, na które nałożono wymóg sprawdzenia przez stronę trzecią, w szczególności sprzętu informacyjno-komunikacyjnego i elektrycznego;

22.  nadal popiera Komisję w jej staraniach o dojście do porozumienia w sprawie etykietowania importowanych produktów zarówno w systemie brytyjskim, jak i w systemie metrycznym oraz wskazuje na konieczność przyjęcia przez USA jednostek miar zgodnych z normami międzynarodowymi, dotyczących w szczególności produktów oznakowanych jedynie w systemie metrycznym; uważa, że starania te zwiększą ekonomię skali przedsiębiorstw z Europy, USA i krajów trzecich oraz że będą szczególnie korzystne dla MŚP;

23.  popiera Komisję w jej staraniach o wynegocjowanie porozumień o wzajemnym uznawaniu w celu zmniejszenia barier w handlu; jest przekonany, że porozumienia takie będą korzystne dla obu stron dzięki stworzeniu bardziej przewidywalnego i wspólnego otoczenia regulacyjnego;

24.  wzywa Komisję i Radę do zacieśnienia współpracy między UE i USA w dziedzinie globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i etykietowania substancji i mieszanin (GHS) w związku z wdrożeniem międzynarodowych kryteriów przyjętych przez Radę Gospodarczą i Społeczną Organizacji Narodów Zjednoczonych; uważa, że istotnym celem tego systemu jest ułatwienie handlu i nalega w związku z tym na jednoczesne wdrożenie GSH w ujednolicony sposób w UE i w USA;

Kwestie rolne

25.  wzywa do znalezienia szybkiego rozwiązania w związku z toczącymi się dyskusjami dotyczącymi zakazu wwozu do UE amerykańskiego drobiu poddanego zabiegom redukcji patogenów; uznaje konieczność zapewnienia odpowiedniego doradztwa naukowego z uwzględnieniem aspektów ochrony konsumenta oraz informacji;

26.  jest przekonany, że decyzja Wspólnoty o zakazie importu wołowiny poddanej zabiegom hormonalnym została w pełni uzasadniona badaniami naukowymi oraz wzywa Stany Zjednoczone do niezwłocznego zniesienia sankcji nałożonych na towary europejskie;

27.  podkreśla znaczenie jednolitej procedury udzielania zezwoleń na wszystkie produkty spożywcze i pasze zawierające organizmy modyfikowane genetycznie zgodnie z zasadą ostrożności oraz znaczenie etykietowania i możliwości śledzenia drogi organizmów modyfikowanych genetycznie, co umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru;

38.  wzywa do dialogu na temat zmian występujących w warunkach rynków rolnych, podkreślając wahania cen, amerykańską ustawę o farmach, niecykliczne płatności, rosnące znaczenie rozwoju obszarów wiejskich oraz instrument wzajemnej zgodności;

Współpraca w polityce energetycznej, polityce przemysłowej i polityce naukowej

29.  wzywa do zintensyfikowania strategicznej transatlantyckiej współpracy w dziedzinie polityki energetycznej, polityki przemysłowej i polityki naukowej; podkreśla znaczenie kwestii energetycznej, popierając dywersyfikację źródeł energii i kanałów dostaw, zapewnienie bezpiecznej energii i infrastruktury oraz wspierając opartą na mechanizmach rynkowych politykę bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenie inwestycji w czyściejsze i bardziej efektywne wykorzystanie kopalnych źródeł energii;

30.  podkreśla potrzebę ściślejszej współpracy legislacyjnej i naukowej między UE i USA w zakresie biopaliw i biomasy, poprzez propagowanie na wspólnej płaszczyźnie alternatywnych i trwałych źródeł energii dla sektora transportu; zachęca TRG do kontynuowania prac nad określeniem wraz z Brazylią wspólnych norm dla biopaliw; podkreśla jednak istotną kwestię napięć między biopaliwami, produkcją (energii z) biomasy i produkcją żywności oraz wynikającą z tego kwestię bezpieczeństwa żywnościowego;

WTO, dauhańska agenda rozwoju

31.  wzywa Komisję do zagwarantowania, że TRG przyczynia się do osiągnięcia pozytywnych wyników dauhańskiej agendy rozwoju; uważa dominację UE i USA w handlu światowym (obecnie 60% całości obrotu handlowego) za zjawisko korzystne dla światowego systemu handlu i jego wspólnych ram;

32.  zaleca przeprowadzenie przez Komisję oceny, czy dwustronna procedura rozwiązywania sporów handlowych mogłaby stać się obiektem zainteresowania TRG; zauważa w tym kontekście, że o ile spory handlowe dotyczą jedynie około 2% obrotu handlowego między UE i USA, niektóre z tych sporów są wysoce destrukcyjne i kosztowne;

33.  zaleca Komisji przeprowadzenie w TRG dyskusji na temat sposobów osiągnięcia większej spójności między dwustronnymi umowami handlowymi a wielostronnymi zasadami WTO w celu zagwarantowania bardziej harmonijnego i prostszego systemu handlu międzynarodowego dla wszystkich; wzywa Komisję do przedyskutowania, w jaki sposób można osiągnąć większą zgodność między UE i USA przy podpisywaniu umów dwustronnych z krajami trzecimi w sprawie tzw. miękkich kwestii gospodarczych, takich jak handel i środowisko naturalne, handel i normy socjalne, handel i prawo pracy;

34  podkreśla, że dauhańska umowa WTO musi zawierać umowę o własności intelektualnej obejmującą oznaczenia geograficzne oraz uznającą kwestie pozahandlowe za istotne kryterium;

35.  wzywa Komisję do opracowania w trybie pilnym kompleksowego podejścia do kwestii pozahandlowych podnoszonych przez Europę w światowych rozmowach handlowych, w szczególności kwestii uznawania i ochrony oznaczeń geograficznych, dobrostanu zwierząt, stanu zdrowia importowanych zwierząt i produktów roślinnych, tak aby zapobiec nieuczciwej konkurencji wobec producentów europejskich;

36.  wzywa Komisję, aby zwróciła się do TRG o opublikowanie sprawozdania z postępów współpracy w zakresie wdrażania praw własności intelektualnej, w tym przedstawienia kroków, które zostaną poczynione w przyszłości w celu wzmocnienia współpracy w zakresie zwalczania podróbek i piractwa; oczekuje jasnego planu działań określającego starania na rzecz ułatwienia wzajemnego uznawania prawa patentowego; zwraca się do TRG o poparcie wyników porozumienia TRIPS w odniesieniu do tych krajów, które nie posiadają zdolności produkcyjnych w zakresie produktów farmaceutycznych;

Rozwój regionalny

37.  podkreśla pozytywny wpływ, jaki dalsze postępy w transatlantyckiej integracji gospodarczej najprawdopodobniej wywrą na trwały rozwój regionalny oraz jest zdania, że postępy te przyczyniają się do naszych starań na rzecz wdrożenia strategii lizbońskiej i dążenia do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej; w tym kontekście zwraca się do odpowiednich organów UE o zagwarantowanie, by wspomniane postępy przyczyniały się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wszystkich terytoriów UE oraz o uwzględnienie europejskiej zasady powszechnego dostępu do usług użyteczności publicznej;

Przyszła agenda TDU

38.  wzywa Transatlantycki Dialog Ustawodawców do włączenia do programów zbliżających się posiedzeń dyskusji na temat amerykańskich przepisów dotyczących kontroli ładunków w celu osiągnięcia większego wzajemnego zrozumienia między PE a Kongresem USA w tej sprawie; podkreśla również konieczność zastanowienia się w ramach TDU nad postdauhańską agendą WTO oraz przedyskutowania kwestii praw człowieka, klauzul o środowisku i prawach socjalnych w dwustronnych umowach handlowych, wzorując się m.in. na najnowszej umowie dwustronnej między USA i Peru, która zawiera szczegółowe i wykonalne przepisy dotyczące norm pracy;

39.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2008Informacja prawna