Förfarande : 2008/2527(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0212/2008

Ingivna texter :

B6-0212/2008

Debatter :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Antagna texter :

P6_TA(2008)0192

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 133kWORD 59k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0209/2008
29 april 2008
PE401.522v01-00
 
B6‑0212/2008
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Erika Mann och Peter Skinner
för PSE-gruppen
om det transatlantiska ekonomiska rådet

Europaparlamentets resolution om det transatlantiska ekonomiska rådet 
B6‑0212/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med särskilt beaktande av sin resolution av den 25 april 2007 om de transatlantiska förbindelserna och sina resolutioner av den 1 juni 2006 om de transatlantiska ekonomiska förbindelserna mellan EU och Förenta staterna och om transatlantiskt partnerskapsavtal mellan EU och Amerikas förenta stater,

–  med beaktande av sin resolution av 26 september 2007 om produktsäkerhet, särskilt avseende leksaker,

–  med beaktande av toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 30 april 2007 i Washington DC, särskilt den ram som där antogs för främjande av transatlantisk ekonomisk integration mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet och framstegsrapporten som antogs vid det transatlantiska ekonomiska rådets första möte den 9 november 2007,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Såväl Europaparlamentet som Förenta staternas kongress har vid upprepade tillfällen pekat på behovet att se till att den transatlantiska marknaden är fullt utvecklad senast år 2015.

1.  Europaparlamentet understryker att ett nära transatlantiskt partnerskap är ett viktigt redskap för att forma globaliseringen på ett sätt som tjänar de gemensamma värderingarna och en rättvis internationell politisk och ekonomisk ordning. Parlamentet upprepar sin åsikt att för att EU och Förenta staterna tillsammans ska kunna möta globala politiska och ekonomiska utmaningar måste det transatlantiska partnerskapet förankras i en fungerande och konkurrenskraftig transatlantisk marknad.

2.  Europaparlamentet stöder den process för att stärka den transatlantiska ekonomiska integrationen som inleddes under toppmötet mellan EU och Förenta staterna 2007 genom antagandet av ramen för främjande av transatlantisk ekonomisk integration mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och inrättandet av det transatlantiska ekonomiska rådet, som ska övervaka och påskynda de insatser som anges i ramdokumentet.

3.  Europaparlamentet värdesätter de framsteg som det transatlantiska ekonomiska rådet hittills har gjort genom att ta det politiska ansvaret för att ange prioriteringar och bana väg för avtal om att undanröja hindren för handel och investeringar och främja konkurrensen på den transatlantiska marknaden.

4.  Europaparlamentet anser att de resultat som det transatlantiska ekonomiska rådet har uppnått sedan det inrättades visar att den transatlantiska marknaden inte kan skapas enbart genom administrativt arbete, utan kräver ett starkt och kontinuerligt politiskt ledarskap. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att beslutsamt fortsätta sitt arbete.

5.  Europaparlamentet understryker att det är mycket angeläget att se till att denna process fortsätter under valåren 2008 och 2009, så att båda parter fortsätter arbetet för att snabbt uppnå de gemensamma målen och så att regeringarna på båda sidor håller fast vid det slutliga målet.

6.  Europaparlamentet påpekar att Förenta staternas kongress och Europaparlamentet spelar en viktig roll för att se till att framstegen fortsätter, och att icke-tariffära hinder bara kan undanröjas av lagstiftarna.

7.  Därför uppmanar Europaparlamentet de styrande i EU och Förenta staterna samt ordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet att beakta den avgörande roll som lagstiftarna spelar för att processen ska lyckas på lång sikt, samt att se till att företrädarna för den transatlantiska lagstiftardialogen fullt ut blir direkt involverade i det transatlantiska rådets arbete. Parlamentet noterar samtidigt att berörda företag och konsumenter fyller en viktig funktion genom att de kommer med synpunkter och sakkunnigutlåtanden om det transatlantiska ekonomiska rådets arbete. Deras roll som rådgivare bör dock tydligt hållas isär från den amerikanska kongressens och Europaparlamentets roll som lagstiftare.

8.  Europaparlamentet noterar att en rådgivande grupp har inrättats med företrädare för den transatlantiska lagstiftardialogen, den transatlantiska företagsdialogen och den transatlantiska konsumentdialogen. Parlamentet ger lagstiftarna och de berörda parterna en eloge för att de bidrog till att det transatlantiska ekonomiska rådets första möte i november 2007 blev så framgångsrikt. Parlamentet hoppas att arbetsmarknadsdialogen och miljödialogen kommer att få en tyngre roll i en snar framtid och begär att ledarna för den transatlantiska arbetsmarknadsdialogen (TALD) och miljödialogen ska ingå i den rådgivande gruppen.

9.  Europaparlamentet upprepar sin önskan om att stärka dialogen mellan parlamenten och vill att dessa ska göras delaktiga i ett tidigt skede, i synnerhet när det gäller föreskrifter som utarbetas av globala självreglerande organ, för att man i ett tidigt skede ska kunna ta itu med frågor som rör det politiska ansvaret.

10.  Europaparlamentet understryker att de viktigaste prioriteringarna inför det transatlantiska ekonomiska rådets vårmöte 2008 är att uppnå konkreta framsteg på områden som rör redovisningsstandarder, värdepappershandel, återförsäkring, importsäkerhet, leverantörsintyg om överensstämmelse samt import av fjäderfäprodukter som behandlats för att minska mängden smittämnen. I denna resolution vill parlamentet dock peka på flera andra viktiga frågor som det transatlantiska ekonomiska rådet bör behandla framöver.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om resultaten av den undersökning som har inletts för att fastställa fördelarna med att undanröja hindren för transatlantisk handel och transatlantiska investeringar, vilken väntas bli klar under 2008. Kommissionen uppmanas också att se till att resultatet av undersökningarna om förverkligandet av den transatlantiska marknaden diskuteras med behöriga utskott i parlamentet innan några konkreta slutsatser dras om framtida rekommendationer till det transatlantiska ekonomiska rådet.

Finansiella tjänster

12.  Europaparlamentet ställer sig bakom den metod som beskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG och som också färgar andan i kommissionens skrivelse av den 26 september 2007 till den amerikanska finansinspektionen Securities and Exhcange Commission angående myndighetens förslag till bestämmelser om att låta utländska privata emittenter lägga fram finansiella rapporter enligt internationella redovisningsstandarder utan anpassning till Förenta staternas allmänna redovisningsprinciper. Parlamentet upprepar också att det i sin resolution om samma fråga understrukit att ”kommissionens beslut måste i samtliga fall innebära en rätt för EU‑emittenter att i varje tredjeland utnyttja IFRS som antagits av EU.”

13.  Europaparlamentet anser att det skulle vara ett viktigt steg framåt om Förenta staterna och EU ömsesidigt kunde erkänna varandras värdepappersmarknader. Detta skulle göra den transatlantiska marknaden mer effektiv genom att underlätta EU:s och Förenta staternas tillgång till en bredare och djupare transatlantisk marknad. Parlamentet understryker dock att ett sådant projekt måste vara resultatet av ett bilateralt avtal och att ett ramavtal mellan Förenta staterna och EU som fullt ut beaktar EU:s lagstiftning om tillsyn på finansmarknaderna bör ingås. Kommissionen bör inte tillåta några bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Förenta staterna, eftersom sådana avtal kan undergräva EU:s mål om konkurrens på lika villkor.

14.  Europaparlamentet understryker att det är av yttersta vikt att säkra den finansiella stabiliteten och anser att IMF fyller en viktig funktion i detta sammanhang. Med tanke på de brister som blivit tydliga genom turbulensen på finansmarknaderna anser parlamentet att det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i Förenta staterna och EU.

15.  Europaparlamentet välkomnar att forumet för finansiell stabilitet och IMF har beslutat att göra en gemensam analys av den finansiella oron och ser fram emot slutsatserna och rekommendationerna från forumets arbetsgrupp om marknadernas och institutionernas motståndskraft (”FSF Working group on Market and Institutional Resilience”). Parlamentet anser dock att detta arbete inte kan ersätta övervägningar och beslut om lämpliga politiska åtgärder från EU:s och Förenta staternas sida utan bara bör utgöra ett komplement till dessa.

16.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna att hålla EU underrättat om framstegen med genomförandet av kapitaltäckningsreglerna i Basel II i Förenta staterna. Parlamentet erinrar om vikten av att använda en samordnad strategi när man utarbetar eller ändrar globala regler för internationellt verksamma aktörer på finansmarknaderna. Basel II måste därför genomföras i Förenta staterna så att lika villkor fortsätter att gälla världen över.

17.  Europaparlamentet välkomnar kongressens åtgärder för att genom ny lagstiftning skapa en federal byrå för försäkringsinformation inom det amerikanska finansdepartementet. Tillsammans med det amerikanska finansdepartementets planer för finansmarknaderna är detta ett viktigt steg mot ett ömsesidigt erkännande av regleringen av finansiella tjänster på båda sidor om Atlanten. Fortfarande kvarstår dock många områden där man måste komma överens, inte minst i den viktiga frågan om kraven på återförsäkringsbolag att ställa säkerhet. Parlamentet anser också att Solvens II skulle kunna förbättras kraftigt genom närmare parlamentariskt samarbete.

Handel och lagstiftningssamarbete mellan EU och Förenta staterna

18.  Europaparlamentet betonar att säkerheten när det gäller importerade produkter också måste prioriteras inom det transatlantiska ekonomiska rådet. För att säkra allmänhetens generella förtroende för ett öppet handelssystem måste hälsa och säkerhet respekteras. Parlamentet föreslår att man inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet verkar för ett bindande samarbetsinstrument som skulle strukturera och underlätta informationsutbyten om produktsäkerhet och utvecklingen av ett gemensamt handlingsprogram för samarbetet. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stärka samarbetet mellan EU:s och Förenta staternas tull- och marknadsövervakningsmyndigheter, för att se till att kontrollerna vid de yttre gränserna är tillräckliga för att – med minsta möjliga byråkrati – undvika att farliga produkter, däribland farliga leksaker, når kunderna. Parlamentet uppmanar Förenta staterna och EU:s medlemsstater att se till att produktsäkerhetslagar, särskilt avseende leksaker, tillämpas strikt och att införa strängare nationella kontroller. Parlamentet understryker samtidigt behovet av ett nära samarbete mellan EU och Förenta staterna i syfte att se till att Kina och andra tredjeländer förbättrar sina produktionsstandarder så att de möter EU:s och Förenta staternas säkerhetskrav, särskilt för leksaker.

19.  Europaparlamentet konstaterar att i en allt mer integrerad global ekonomi är det särskilt viktigt att handeln är säker. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att tillse att Förenta staternas regler om att granska 100 procent av de containrar som införs i landet ändras och i stället baseras på ömsesidigt erkännande av ”godkända ekonomiska aktörer” och av säkerhetsstandarder som Världstullorganisationen kommit överens om (den amerikanska tullförvaltningens program Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) och SAFE-ramverket för säkerhet och globala förenklingar för handeln), samt uppmanar kommissionen att stödja en strategi som erkänner den viktiga roll som europeiska redare och skeppsmäklare spelar globalt. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppskatta de potentiella kostnaderna för företag och för EU:s ekonomi av åtgärden om att granska 100 procent av de containrar som införs i Förenta staterna, liksom de möjliga konsekvenser som denna kan få för tullhanteringen.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, där det är möjligt, inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet inleda förhandlingar om genomförbara och gemensamma globala normer. Parlamentet anser att åtgärder för att stärka de gemensamma säkerhetsnormerna för bilar (FN/ECE:s enhetliga tekniska föreskrifter) skulle minska kostnaderna avsevärt för bilindustrin, som är en viktig arbetsgivare i såväl EU som Förenta staterna.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullfölja arbetet med att formellt anta förfaranden för ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse för produkter som ska testas av utomstående, särskilt informations- och kommunikationsteknik samt elektrisk utrusning.

22.  Europaparlamentet fortsätter att stödja kommissionen i dess arbete för att nå en gemensam överenskommelse om importerade produkter som ska märkas med mått av såväl brittisk (”imperial”) som metrisk standard, och understryker behovet av att måttenheter av erkänd internationell standard accepteras, särskilt i form av märkning med endast metriska mått i amerikanska produkter. Parlamentet anser att detta skulle ge mer stordriftsfördelar för företag – inte minst små och medelstora företag – i EU, Förenta staterna och tredjeländer.

23.  Europa stöder kommissionen i dess arbete att träffa avtal om ömsesidigt erkännande i syfte att minska hindren för handeln. Parlamentet anser att sådana avtal skulle innebära fördelar för bägge parter genom att skapa en mer förutsägbar och enhetlig lagstiftning.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stärka samarbetet mellan EU och Förenta staterna om FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av farliga kemikalier (GHS) vad gäller tillämpningen av de internationella kriterier som FN:s sociala och ekonomiska råd har enats om. Parlamentet anser att ett viktigt syfte med detta system är att främja handeln, och kräver därför att EU och Förenta staterna genomför GHS samtidigt och på ett kompatibelt sätt.

Jordbruksfrågor

25.  Europaparlamentet uppmanar parterna att omgående finna en lösning i de pågående diskussionerna om förbudet mot EU-import av amerikanska fjäderfäprodukter som behandlats för att minska mängden smittämnen. Parlamentet erkänner behovet av vederbörlig vetenskaplig rådgivning, bl.a. för att utarbeta konsumentskydd och konsumentupplysning.

26.  Europaparlamentet anser att gemenskapens beslut att förbjuda importen av hormonbehandlat nötkött till fullo stöds av de vetenskapliga studier som genomförts, och uppmanar Förenta staterna att utan dröjsmål avskaffa de sanktioner som införts mot europeiska varor.

27.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att, i enlighet med försiktighetsprincipen, införa ett enda tillståndsförfarande för alla livsmedels- och foderprodukter som innehåller genmodifierade organismer, liksom av att säkerställa märkning och spårbarhet av genmodifierade organismer i syfte att ge konsumenterna möjlighet att göra ett väl underbyggt produktval.

28.  Europaparlamentet efterlyser en dialog om framtida förändringar av jordbruksmarknadernas villkor, med tonvikt på prisfluktuationer, den amerikanska jordbrukslagen (”Farm Bill”), stöd för att möta cykliska svängningar (”counter-cyclical payments”), den växande betydelsen av landsbygdens utveckling och instrumentet för tvärvillkor.

Samarbete inom områdena för energi-, industri- och vetenskapspolitik

29.  Europaparlamentet anser att det strategiska transatlantiska samarbetet inom områdena för energi-, industri- och vetenskapspolitik bör stärkas. Parlamentet understryker energifrågans betydelse och stöder åtgärder för att diversifiera energikällor och distributionsvägar, trygga energiförsörjningen och infrastrukturen, främja en marknadsbaserad politik för att trygga energiförsörjningen och påskynda investeringar i ett renare och mer effektivt utnyttjande av fossila energikällor.

30.  Europaparlamentet understryker behovet av ett närmare samarbete mellan EU och Förenta staterna när det gäller lagstiftning och forskning om biobränslen och biomassa, i syfte att gemensamt främja alternativa och hållbara bränslekällor för transportsektorn. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att fortsätta arbetet för att utarbeta gemensamma biobränslestandarder tillsammans med Brasilien. Parlamentet erinrar dock om den viktiga frågan om motsatsförhållandet mellan produktionen av biobränsle och biomassa (energi) å den ena sidan och livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen å den andra.

WTO, Doha-utvecklingsagendan

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det transatlantiska ekonomiska rådet bidrar till ett positivt slutförande av Doha-utvecklingsagendan. Parlamentet anser att EU:s och Förenta staternas dominerande ställning i världshandeln (för närvarande 60 procent av den totala handeln) är en tillgång för det globala handelssystemet och dess gemensamma ram.

32.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att utvärdera huruvida ett bilateralt förfarande för att lösa handelstvister kunde vara en intressant fråga för det transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att trots att handelstvisterna endast rör cirka två procent av handeln mellan Förenta staterna och EU, har vissa av dessa tvister orsakat allvarliga störningar och höga kostnader.

33.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att i det transatlantiska ekonomiska rådet diskutera hur man kan nå större konsekvens mellan bilaterala handelsavtal och WTO:s multilaterala bestämmelser för att garantera ett mer harmoniskt och enklare internationellt handelssystem för alla. Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen att diskutera hur man kan nå bättre samstämdhet mellan EU och Förenta staterna i samband med undertecknandet av bilaterala avtal med tredjeländer om ”mjuka” ekonomiska frågor, såsom handel och miljö, handel och sociala normer och handel och arbetsrätt.

34  Europaparlamentet understryker dock att ett WTO-avtal måste innefatta överenskommelse om immateriella rättigheter rörande geografiska beteckningar och ett erkännande av icke-kommersiella intressen som ett viktigt kriterium.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att brådskande utforma en övergripande strategi för europeiska icke handelsrelaterade frågor som ska följas i de internationella handelsförhandlingarna, särskilt när det gäller frågan om erkännande och skydd av geografiska beteckningar, djurens välfärd och hälsotillståndet för importerade djur och växtprodukter för att förhindra illojal konkurrens till förfång för de europeiska producenterna.

36.  Europaparlamentet ber kommissionen att uppmana det transatlantiska ekonomiska rådet att utarbeta en lägesrapport om samarbetsverksamheten när det gäller tillämpningen av immaterialrätter, bland annat tillkännagivande av framtida åtgärder som ska vidtas för att stärka samarbetet i kampen mot förfalskningar och piratkopiering. Parlamentet efterlyser en tydlig plan för att fastställa de åtgärder som måste vidtas för att underlätta ett ömsesidigt erkännande av den internationella patenträtten. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att stödja resultatet av TRIPS-avtalet för de länder som inte har någon produktionskapacitet för läkemedel.

Regional utveckling

37.  Europaparlamentet betonar de positiva verkningar som nya framsteg i den transatlantiska ekonomiska integrationen kan få för en hållbar regional utveckling, och anser att dessa framsteg bidrar till våra insatser för att genomföra Lissabonstrategin och till utvecklingen mot en social, ekonomisk och regional sammanhållning. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang de behöriga EU-organen att se till att dessa framsteg bidrar till en harmonisk och balanserad utveckling i alla EU:s regioner och att ta hänsyn till den europeiska principen om allmän tillgång till tjänster i allmänhetens intresse.

Det framtida programmet för den transatlantiska lagstiftardialogen

38.  Europaparlamentet uppmanar den transatlantiska lagtstiftardialogen att för sina kommande möten planera diskussioner om Förenta staternas regler om granskning av containrar för att främja ökad ömsesidig förståelse mellan Europaparlamentet och Förenta staternas kongress i denna fråga. Parlamentet understryker även att man inom ramen för den transatlantiska lagtstiftningsdialogen måste fundera på ett program för WTO för perioden efter Dohaagendan, inbegripet en eventuell reform av WTO, och diskutera mänskliga rättigheter, miljöbestämmelser och bestämmelser om sociala rättigheter samt bilaterala handelsavtal, på grundval av bland annat erfarenheterna från det senaste bilaterala avtal som ingicks mellan Förenta staterna och Peru och som omfattar detaljerade och tvingande bestämmelser om arbetsrätt.

39.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 7 maj 2008Rättsligt meddelande