Procedure : 2008/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0214/2008

Indgivne tekster :

B6-0214/2008

Forhandlinger :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Afstemninger :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0192

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 102kWORD 44k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0209/2008
29. april 2008
PE401.525v01-00
 
B6‑0214/2008
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Caroline Lucas
for Verts/ALE-Gruppen
om Det Transatlantiske Økonomiske Råd

Europa-Parlamentets beslutning om Det Transatlantiske Økonomiske Råd 
B6‑0214/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger af 25. april 2007 om de transatlantiske forbindelser og til sine beslutninger af 1. juni 2006 om de transatlantiske økonomiske forbindelser mellem EU og USA og om den transatlantiske partnerskabsaftale mellem EU og USA,

–  der henviser til resultatet af topmødet mellem EU og USA den 30. april 2007 i Washington DC og navnlig til rammeaftalen for fremme af transatlantisk økonomisk integration mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater og oprettelsen af Det Transatlantiske Økonomiske Råd,

–  der henviser til den fælleserklæring og statusrapport, der blev vedtaget under det første møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd den 9. november 2007,

–  der henviser til sine beslutninger om klimaændringer, særlig beslutningerne af 16. november 2005, 26. oktober 2006 og 14. februar 2007,

–  der henviser til sin beslutning af 25. september 2007 om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at fred, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper, folkeret, bæredygtige økonomier og bæredygtig udvikling er delte værdier, der danner grundlaget for det transatlantiske partnerskab, der er en hjørnesten i EU's eksterne politik og dets globale økonomiske politik,

B.  der henviser til, at de transatlantiske partnere i betragtning af deres dominerende økonomiske rolle i verden har et fælles ansvar for den globale økonomiske styring og for at finde løsninger på globale udfordringer, navnlig med hensyn til den igangværende krise på vigtige finansmarkeder, den stigende ubalance i valutaforhold og handelsforbindelser, den igangværende eller tilbagevendte gældskrise i nogle af verdens fattigste lande og de stadig mere groteske velstandsforskelle i landene og landene imellem,

C.  der henviser til, at et stærkt og funktionsdygtigt partnerskab mellem EU og USA er afgørende for udformningen af den globale udvikling i overensstemmelse med fælles værdier og på grundlag af effektiv multilateralisme og international ret; der henviser til, at der kræves stærk og konsekvent politisk ledelse for at sætte partnerne i stand til at nå dette mål,

D.  der henviser til, at stærkere transatlantiske økonomiske bånd vil få globale virkninger og derfor skal tage passende hensyn til interesserne hos andre økonomiske aktører, i andre lande og hos andre befolkninger for at dele velstanden mere ligeligt og for mere virkningsfuldt at tage de globale udfordringer op på indbyrdes relaterede områder som sikkerhed, global økonomisk forvaltning, miljø og mindskelse af fattigdom,

E.  der henviser til, at kortsigtede og alt for aggressive handelspolitikker fra USA's og EU's side har bidraget afgørende til, at WTO-handelsforhandlingerne i Doha-runden står over for et umiddelbart sammenbrud, og at denne politik dermed har svækket global støtte til multilateralisme ved opstillingen af rimelige og retfærdige handelsregler,

1.  konstaterer, at projektet med at styrke den transatlantiske økonomiske integration indledtes på topmødet mellem EU og USA i 2007 i forbindelse med vedtagelsen af en rammeaftale for fremme af transatlantisk økonomisk integration mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater og ved oprettelsen af Det Transatlantiske Økonomiske Råd, som skal overvåge og fremskynde de bestræbelser, der er redegjort for i rammeaftalen;

2.  minder om de årelange og ufrugtbare transatlantiske anstrengelser for at styrke den økonomiske integration og anmoder indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd om at acceptere, at der findes meget forskellige meninger om den økonomiske politiks rolle i forhold til social velstand, og om, at det selv vælger at tage små og konkrete skridt hen mod fjernelsen af unødvendige hindringer for det transatlantiske samarbejde;

3.  tager til efterretning, at der er blevet nedsat en gruppe af rådgivere til Det Transatlantiske Økonomiske Råd, der består af repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem lovgivere, den transatlantiske dialog inden for erhvervslivet og den transatlantiske forbrugerdialog;

4.  opfordrer til, at der sættes nyt skub i den transatlantiske arbejdsmarkedsdialog og den transatlantiske miljødialog og til, at de integreres i gruppen af rådgivere til Det Transatlantisk Økonomiske Råd med det formål at skabe et transatlantisk samarbejde om regeludstedelse med fremhævelse af bedste praksis for at fremme social- og sundhedsspørgsmål samt sikkerhed og miljøbeskyttelse og dermed lette udviklingen af et mere bæredygtigt transatlantisk marked;

5.  understreger, at målet med at skabe ensartede standarder for handel og investeringer, som det blev drøftet under mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd i november 2007 i forbindelse med køreplanen for at sikre gensidig anerkendelse af handelspartnerskabsaftaler mellem EU og USA i 2009, ikke må medføre en nedadgående harmonisering af sociale, miljø- og sundhedsmæssige standarder;

6.  understreger, at flere af de såkaldte ikke-toldmæssige handels- og investeringsbarrierer udspringer af bevidste aktiviteter fra lovgivningsorganers side og har til formål at fremme sociale, sundhedsrelaterede, kulturelle eller miljømæssige mål og derfor ikke må fjernes, uden at der vedtages en tilsvarende retsakt; fremhæver i denne forbindelse den altafgørende rolle, som de nationale parlamenter, Europa-Parlamentet og den amerikanske Kongres spiller med hensyn til overvågning af processen med at harmonisere standarder og fjerne hindringer for handel og investeringer:

7.  opfordrer derfor EU's og USA's ledere og Det Transatlantiske Økonomiske Råds medformænd til at tage hensyn til den altafgørende rolle, som de lovgivende myndigheder spiller med hensyn til opnåelsen af et langsigtet positivt udfald af processen, og opfordrer dem indtrængende til i fuld udstrækning og direkte at inddrage repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem de lovgivende organer i Det Transatlantiske Økonomiske Råds arbejde;

8.  understreger, at den aftale, som det Transatlantiske Økonomiske Råd med støtte fra Brasilien forsøger at nå i 2008 om fælles standarder for biobrændstof fortsat vil være uacceptabel og utilstrækkelig, så længe den ikke overholder de højeste standarder for bæredygtig produktion af biobrændstof;

9.  opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at støtte et moratorium for produktion af biobrændstof fra planteavl, indtil dens indvirkning på den globale fødevaresikkerhed er blevet grundigt undersøgt;

10.  opfatter de forholdsmæssige konkurrencefordele, der tilfalder USA som følge af, at det nægter at undertegne Kyoto-protokollen, som en form for miljødumping, som EU må afhjælpe ved korrigerende foranstaltninger, som f.eks. afgiftsjusteringer ved grænserne;

11.  opfordrer USA's regering til at afstå fra yderligere at udfordre EU-lovgivning og EU-praksis med hensyn til at give importlicenser til og mærkning og sporbarhed af genetisk modificerede fødevarer og genetisk modificeret foder;

12.  opfordrer indtrængende den canadiske regering og USA's regering til at opgive deres gengældelsesforanstaltninger på importvarer fra EU som svar på EU's forbud mod import af hormonbehandlet oksekød og til at acceptere, at stadig flere videnskabelige undersøgelser viser, at de hormoner, der anvendes i oksekødsproduktion - såsom østradiol 17-beta - er kræftfremkaldende og genotoksiske og således udgør en uacceptabel sundhedsrisiko; opfordrer indtrængende Kommissionen til at appellere WTO's afgørelse af 30. marts 2008 i denne sag, der giver USA og Canada mulighed for at tvinge EU til at acceptere hormonbehandlet kød;

13.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at styrke samarbejdet mellem told- og markedstilsynsmyndighederne i EU og USA for at sikre en kontrol ved de ydre grænser, der er tilstrækkelig til at forhindre farlige produkter, navnlig farligt legetøj, i at nå frem til forbrugerne; opfordrer USA og EU's medlemsstater til at sikre en streng håndhævelse af lovgivningen om produktsikkerhed, navnlig i relation til legetøj, og til at styrke de nationale inspektioner;

14.  er stadig ikke overbevist om det hensigtsmæssige i udkastet af 3. april 2008 til en fælles aftale mellem EU og USA om åbne investeringer, der fremmer uhindret investeringsfrihed på et tidspunkt, hvor der er risiko for økonomisk sammenbrud, og hvor der hersker dyb bekymring over manglende gennemsigtighed og ansvarlighed i en række finansierings- og investeringsprodukter, og understreger især, at statsejede investeringsfondes investeringer bør underkastes politiske beslutninger;

15.  opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til aktivt at støtte Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen, der letter adgangen til livsvigtige lægemidler for de lande, som ikke har kapacitet til at fremstille medicinalvarer; protesterer kraftigt mod USA's forslag om at indføje klausuler i alle bilaterale aftaler med udviklingslande, hvorved disse lande giver afkald på at anvende de bestemmelser i Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen, som giver dem mulighed for at producere og importere generiske lægemidler, der er nødvendige for at bekæmpe alvorlige problemer med folkesundheden (aids, tuberkulose, m.m.);

16.  mener, at EU's vigtigste opgave inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd er at overbevise vores transatlantiske partnere om, at der er behov for en vidtrækkende, ambitiøs og retligt bindende aftale efter Kyoto om udledning af drivhusgasser inden 2012 og for, at der udvikles et omfattende transatlantisk projekt for investering og teknologiudveksling inden for sikker og ikkeforurenende energiproduktion;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter samt USA's præsident og Kongres.

Seneste opdatering: 5. maj 2008Juridisk meddelelse