Procedūra : 2008/2527(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0214/2008

Pateikti tekstai :

B6-0214/2008

Debatai :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Balsavimas :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0192

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 98kWORD 56k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0209/2008
2008 m. balandžio 29 d.
PE401.525v01-00
 
B6‑0214/2008
siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Caroline Lucas
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos

Europos Parlamento rezoliucija dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos 
B6‑0214/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 25 d. rezoliuciją dėl transatlantinių santykių ir į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliucijas dėl ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinių ekonominių santykių ir dėl ES ir JAV santykių gerinimo pagal Transatlantinės partnerystės sutartį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 30 d. Vašingtone vykusio ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, ypač į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinės ekonominės integracijos skatinimo programą, pagal kurią įsteigiama Transatlantinė ekonomikos taryba (TET, angl. TEC),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 9 d. vykusio Transatlantinės ekonomikos tarybos posėdžio metu patvirtintus bendrą pranešimą ir pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl klimato kaitos, ypač į savo 2005 m. lapkričio 16 d., 2006 m. spalio 26 d. ir 2007 m. vasario 14 d. rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 25d. bendrą rezoliuciją dėl gaminių ir ypač žaislų saugos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi taika, demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė, tarptautinė teisė, darni ekonomika ir tvarus vystymasis yra bendros vertybės, kurios yra transatlantinės partnerystės –ES išorės politikos ir jos pasaulio ekonomikos politikos kertinio akmens – pagrindas,

B  kadangi, atsižvelgdami į savo ekonominį vaidmenį pasaulyje, ekonominiai partneriai dalijasi atsakomybe už pasaulio ekonomikos valdymo padėtį ir už pasaulio ekonomikos problemų sprendimų radimą, ypač tų, kurie susiję su pagrindinių finansinių rinkų besitęsiančiomis krizėmis, didėjančiais valiutos susiejimo ir prekybos santykių skirtumais, besitęsiančia ar vėl ištinkančia skolų krize kai kuriose skurdžiausiose pasaulio valstybėse bei kitais vis labiau šokiruojančiais turtiniais skirtumais tarp šalių ir jų viduje;

C.  kadangi stipri ir veiksminga ES ir JAV partnerystė yra gyvybiškai svarbi siekiant užtikrinti, kad pasaulio raida vyks siekiant tų bendrų vertybių ir remiantis veiksmingu daugiašališkumu bei tarptautine teise; kadangi tvirta ir pastovi politinė iniciatyva būtina norint, kad partneriai galėtų pasiekti šį tikslą,

D.  kadangi glaudesni transatlantiniai ryšiai turės pasaulinį atgarsį ir todėl reikia tinkamai atsižvelgti į kitų ekonomikos veikėjų, valstybių ir tautų interesus siekiant teisingiau paskirstyti gerovę ir sėkmingai spręsti pasaulines problemas, kylančias tarpusavyje susijusiose saugumo, pasaulio ekonominio valdymo, aplinkos ir skurdo mažinimo srityse,

J.  kadangi iš esmės dėl trumparegiškos ir pernelyg pilnos pasitikėjimo savimi JAV ir ES prekybos politikos gresia, jog žlugs PPO derybų dėl prekybos Dohos derybų raundas, todėl susilpnėjo pasaulinė parama daugiašališkumui nustatant teisingas ir nešališkas prekybos taisykles,

1.  atkreipia dėmesį į transatlantinės ekonominės integracijos stiprinimo projektą, kuris prasidėjo 2007 m. ES ir JAV vadovų aukščiausiojo lygio susitikime patvirtinus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinės ekonominės integracijos skatinimo programą ir įsteigus Transatlantinę ekonominę tarybą, kurios funkcija – stebėti programoje numatytos veiklos vykdymą ir ją spartinti;

2.  primena, kad dešimtis metų buvo dedamos sunkios ir nesėkmingos transatlantinės pastangos stiprinti ekonominę integraciją, ir ragina Transatlantinę ekonomikos tarybą priimti tai, jog esama labai skirtingų požiūrių į ekonomikos politikos socialinės gerovės funkciją, bei stengtis pamažu ir tiksliai šalinti nereikalingas transatlantinio bendradarbiavimo kliūtis,

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad įsteigta Transatlantinės ekonomikos tarybos patarėjų grupė, kurią sudaro transatlantinio teisės aktų leidėjų dialogo, transatlantinio verslo dialogo ir transatlantinio vartotojų dialogo atstovai;

4.  ragina atnaujinti transatlantinį vartotojų dialogą ir transatlantinį aplinkos dialogą ir įtraukti juos į Transatlantinės ekonomikos tarybos patarėjų grupę siekiant pažangiąja patirtimi papildyti transatlantinį bendradarbiavimą reguliavimo srityje sprendžiant socialines ir sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos problemas ir taip užtikrinant tvaresnę transatlantinę rinką;

5.  pabrėžia, kad, kaip aptarta Transatlantinės ekonomikos tarybos 2007 m. lapkričio mėn. posėdyje, susijusiame su abipusio ES ir JAV prekybos partnerystės pripažinimo 2009 m. užtikrinimo gairėmis, kuriant vienodus prekybos investicijų standartus neturi būti siekiama suderinti socialinių, aplinkos ir sveikatos standartų atsižvelgiant į mažesnius reikalavimus;

6.  pakartoja, kad įvairių ne su tarifais susijusių prekybos ir investicijų kliūčių atsiranda dėl apgalvotų teisėkūros institucijų veiksmų, kuriais siekiama socialinių, susijusių su sveikata, kultūra ar aplinka tikslų, taigi šias kliūtis reikia šalinti priimant atitinkamą teisės aktą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad, stebint standartų suderinimo ir prekybos ir investicijų kliūčių šalinimo procesą, svarbų vaidmenį atlieka nacionaliniai Parlamentai, Europos Parlamentas ir JAV kongresas;

7.  taigi ragina ES ir JAV vadovus bei Transatlantinės ekonomikos tarybos pirmininkus atsižvelgti į šį itin svarbų teisės aktų leidėjų vaidmenį, atliekamą siekiant užtikrinti ilgalaikę proceso sėkmę, ir ragina juos į Transatlantinės ekonomikos tarybos darbą visapusiškai ir tiesiogiai įtraukti transatlantinio teisės aktų leidėjų dialogo atstovus;

8.  pabrėžia, kad susitarimas dėl bendrų biokuro standartų, kurį prisidedant Brazilijai Transatlantinė ekonomikos taryba stengiasi pasiekti 2008 m., liks nepriimtinas ir netinkamas, jei jį rengiant nebus atsižvelgiama į aukščiausius biokurui taikomus aplinkos tvarumo standartus;

9.  ragina Transatlantinę ekonomikos tarybą remti biokuro produkcijos iš maistui skirtų pasėlių moratoriumą tol, kol bus išsamiai įvertintas jos poveikis pasaulio maisto saugumui;

10.  prekybinius privalumus, kurie tenka JAV dėl to, kad jos atsisako pasirašyti Kijoto protokolą, supranta kaip ekologinį dempingą, su kuriuo ES turi kovoti pasitelkusi taisomąsias priemones, pvz., pakoreguoti pasienio mokesčius;

11.  ragina Jungtinių Valstijų administraciją nebeginčyti ES teisės aktų ir taikomos praktikos dėl genetiškai modifikuotų maisto ir pašarų produktų importo licencijavimo, žymėjimo ir susekamumo;

12.  ragina Kanados vyriausybę ir JAV administraciją atsisakyti savo atsakomųjų priemonių, taikomų ES importui, kuriomis šios valstybės atsako į ES draudimą, taikomą hormonais šertų jaučių mėsai ir pripažinti vis gausesnius mokslinius įrodymus, kad jautienos produkcijai naudojami hormonai, pvz., estradiolis 17β, yra kancerogeniniai ir genotoksiški, taigi kelia nepriimtiną pavojų; ragina Europos Komisiją pateikti apeliacinį skundą dėl PPO 2008 m. kovo 30 d. priimto šios bylos sprendimo, pagal kurį JAV ir Kanadai leidžiama įvežti hormonais šertų jaučių mėsą į Europą;

13.  ragina Komisiją ir Tarybą stiprinti ES ir JAV muitinės ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą siekiant be nereikalingos biurokratinės naštos užtikrinti tinkamą pasienio kontrolę, kuri galėtų užkirsti kelią į rinką pavojingiems gaminiams, ypač pavojingiems žaislams, kad šie nepasiektų vartotojų; ragina JAV ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi teisės aktų dėl gaminių, ypač žaislų, saugos ir vykdomos griežtesnės nacionalinės patikros;

14.  abejoja dėl 2008 m. balandžio 3 d. bendro ES ir JAV atvirų investicijų susitarimo projekto, kuriame, gresiant finansiniams sunkumams ir didėjant rūpesčiams dėl skaidrumo ir atskaitomybės, susijusios su daugeliu finansinių ir investicinių produktų, trūkumo, skatinama nevaržoma investicijų laisvė, bei ypač pabrėžia, kad nepriklausomų turto fondų investicijos turi būti vykdomos priėmus politinius sprendimus;

15.  ragina Transatlantinę ekonomikos tarybą remti Dohos deklaraciją dėl Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su prekyba, aspektų (TRIPS susitarimo), kuri palengvintų prieigą prie gyvybiškai svarbių vaistų šalyse, neturinčiose gamybinių pajėgumų gaminti farmacijos gaminius; griežtai prieštarauja JAV pasiūlymui į visus dvišalius susitarimus, dėl kurių deramasi su besivystančiomis šalimis, įtraukti nuostatas, pagal kurias tos šalys atsisako teisės naudotis Dohos susitarimo nuostata dėl TRIPS, pagal kurią joms leidžiama gaminti ir importuoti generinius vaistus, reikalingus kovoti su didžiausiomis visuomenės sveikatos problemomis (AIDS, tuberkuliozė ir t.t.);

16.  mano, kad svarbiausia Europos atstovų Transatlantinėje ekonomikos taryboje užduotis – įtikinti ES transatlantinius partnerius, kad būtina iki 2012 m. nustatyti veiksmingas, griežtas ir teisiniu požiūriu įpareigojančias postKijoto taisykles, taikomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai ir parengti didelį transatlantinį investicijų ir technologijų mainų saugios ir neteršiančios energijos gamybos srityje projektą;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui bei kongresui.

Atnaujinta: 2008 m. gegužės 5 d.Teisinis pranešimas