Procedure : 2008/2564(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0232/2008

Indgivne tekster :

B6-0232/2008

Forhandlinger :

PV 22/05/2008 - 4

Afstemninger :

PV 22/05/2008 - 9.5
CRE 22/05/2008 - 9.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0229

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 99kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0217/2008
14. maj 2008
PE401.565v01-00
 
B6‑0232/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė og Niels Busk
for ALDE-Gruppen
om de stigende fødevarepriser i EU og udviklingslandene

Europa-Parlamentets beslutning om de stigende fødevarepriser i EU og udviklingslandene 
B6‑0232/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om fødevarepriser,

–  der henviser til den europæiske konsensus om humanitær bistand, som blev vedtaget den 18. december 2007,

–  der henviser til konklusionerne fra verdensfødevaretopmødet i 1996,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger i Dohaudviklingsrunden,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at verdens efterspørgsel efter fødevarer vokser hurtigere end udbuddet, ikke mindst på grund af voksende befolkningstal, hvilket øger efterspørgslen efter navnlig kød og mejeriprodukter og dermed også efter foder,

B.  der henviser til, at en strukturbetinget fødevarekrise tegner sig i horisonten, og at den risikerer at vare i adskillige år og skubbe millioner af mennesker ud i ”fødevareusikkerhed”,

C.  der henviser til, at fødevarepriserne er steget dramatisk ligesom brændsels- og transportomkostningerne, hvilket reducerer købekraften for brede lag i samfundene i udviklingslandene og for fødevarehjælpeorganisationer,

D.  der henviser til, at mange lande trues af alvorlig social uro i kølvandet på fødevareoptøjer,

E.  der henviser til, at Verdensfødevareprogrammet (WFP) anslår, at der er brug for mindst 500 USD yderligere i de kommende uger til at sikre, at de planlagte programmer for 2008 kan gennemføres,

F.  der henviser til, at Den Europæiske Union ifølge den europæiske konsensus om humanitær bistand, som blev vedtaget den 18. december 2007, ”sigter mod at vise sin vilje til at yde en humanitær indsats ved at mobilisere tilstrækkelige midler til en humanitær bistand, der bygger på behovsvurdering” (punkt 38),

G.  der henviser til, at prisstigningerne har forsinket målsætningerne om fattigdomsreduktion med syv år ifølge Verdensbankens beregninger,

H.  der henviser til sammenhængen mellem udviklingen af det fødevareproducerende landbrug i syd og en omlægning af landbruget i nord,

I.  der henviser til, at fødevareproduktionen i Afrika er faldet i de seneste 40 år, mens lande som Kina er blevet store importører af fødevarer,

J.  der henviser til, at høje oliepriser indvirker på hele fødekæden fra gødningsstoffer til den endelige forbrugerpris,

K.  der henviser til, at en klimabetinget mangel på forsyninger (f.eks. syv år med tørkeperioder i det sydlige Afrika) sammen med en stærk efterspørgsel efter biobrændstoffer har medført prisstigninger og frem for alt øget konkurrence mellem energiproduktion og fødevareproduktion,

L.  der henviser til, at en aktiv politik til fremme af majsdyrkning med sigte på produktion af bioetanol i lande som f.eks. USA direkte påvirker foder- og fødevarepriserne, og at verdens efterspørgsel efter fødevarer stiger hurtigere end forsyningerne,

M.  der henviser til at niveauet for Verdensbankens lån til landbrugssektoren faldt fra 30 % til 12 % mellem 1980 og 2007, og at kun 4 % af den offentlige udviklingsbistand i dag går til landbrug, selv om 60-80 % af befolkningen i mange udviklingslande afhænger af denne sektor,

N.  der henviser til, at den politik, som de store internationale institutioner har fulgt i de seneste årtier for så vidt angår landbrugsudvikling, har tilskyndet til afgrøder til eksport på bekostning af fødevareafgrøder og efterfølgende ikke har givet de fattige lande adgang til et fair marked,

1.  opfordrer EU til at leve op til sine forpligtelser med hensyn til fødevarehjælp og opfordrer til en snarlig verdensomfattende handlingsplan for nødlidende leverandørlande;

2.  opfordrer Rådet til omgående at lægge større vægt på sine forpligtelser i henhold til millenniumudviklingsmålene og i den forbindelse bekræfte sine finansieringsforpligtelser og vedtage en EU-handlingsplan for millenniumudviklingsmålene på Det Europæiske Råd i juni for at undgå en fiasko; mener, at denne EU-handlingsplan bør identificere specifikke mål og foranstaltninger inden for bestemte tidsrammer på centrale områder som uddannelse, sundhed, vand, landbrug, vækst og infrastruktur, som kan bidrage til at sikre, at millenniumudviklingsmålene nås inden 2015, og at - blandt andre målsætninger - sult udryddes inden 2015;

3.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at se nærmere på en forhøjelse af budgettet for fødevarehjælp i 2008 og 2009 og til at samarbejde med Parlamentet på dette område; understreger, at denne forhøjelse ikke må gå ud over budgettet for humanitær bistand eller udviklingsbistand;

4.  understreger, at et globalt samarbejde skal finde frem til de makroøkonomiske rammer og de incitamenter, der er påkrævet til at finde en varig løsning;

5.  mener, at det internationale samfund bør stå sammen om at håndtere denne situation og samordne sin indsats for at tage fat på de strukturelle årsager til denne krise;

6.  opfordrer Kommissionen til forud for sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik at foretage en dybtgående analyse af tendenserne på verdensmarkedet, inklusive udviklingslandenes øgede efterspørgsel efter fødevarer;

7.  erindrer om, at prioriteten i udviklingsprogrammer bør være fødevareautonomi og selvforsyning i de fattige lande, og betragter regionalt samarbejde som en prioritet for så vidt angår lagre, markedsregulering, adgang til såsæd og vand;

8.  mener, at landbrug og akvakultur bør være hjørnestene i udviklingsstrategier, og at alle lande bør gennemføre landbrugsreformer for at gøre deres fødevareproduktion mere effektiv;

9.  mener, at den basale løsning ikke findes i varig humanitær bistand, men i, at alle aktører (EU, Verdensbanken, IMF) og især de berørte stater bevæges hen imod at sikre, at fokus i udviklingspolitikken rettes mod landbruget;

10.  glæder sig over Kommissionens initiativ med hensyn til at skabe en mekanisme, der kan give kriseramte stater midler til at subsidiere fødevareprodukter og dermed på lang sigt undgå bistandsafhængighed;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre mere for at fremme anvendelse og produktion af andengenerationsbioenergi, som i højere grad udvindes af gødning og affald fra landbruget end af primære landbrugsprodukter;

12.  opfordrer USA, der er den største producent af etanol fremstillet af majs, til at reagere på de globale virkninger af denne politik;

13.  opfordrer til en snarlig afslutning på Dohaudviklingsrunden, som vil kunne skabe balance i den internationale handel med landbrugsprodukter;

14.  understreger forbindelsen mellem finans- og fødevarekrisen og fordømmer international spekulation; fremhæver Indiens beslutning om at indstille handlen med visse råvarer for at undgå en omfattende spekulation;

15.  understreger betydningen af passende investeringer i forskning i større høstudbytte i alle regioner i verden;

16.  opfordrer navnlig til, at enhver udvikling i GMO og den offentlige debat desangående følges tæt;

17.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre et bæredygtigt landbrug, som er i stand til at bidrage til en væsentlig reduktion i drivhusgasemissionerne;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Verdensbanken, G8 og FN’s Forsamling.

Seneste opdatering: 16. maj 2008Juridisk meddelelse