Procedure : 2008/2550(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0233/2008

Indgivne tekster :

B6-0233/2008

Forhandlinger :

PV 22/05/2008 - 5

Afstemninger :

PV 22/05/2008 - 9.6
CRE 22/05/2008 - 9.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0230

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 118kWORD 45k
14. maj 2008
PE401.566v01-00
 
B6‑0233/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Gérard Deprez
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver)

Europa-Parlamentets beslutning om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) 
B6‑0233/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktatens artikel 2, 6, 24 og 29 og EF-traktatens artikel 62, 63, 286 og 300, der er det retlige grundlag for et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og for internationale forhandlinger med tredjelande og organisationer,

–  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 6. marts 2008 og 21. april 2008 til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

–  der henviser til forretningsordenens artikel 83 og artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at Rådet siden ikrafttrædelsen af Amsterdamtraktaten i 1999 har været ansvarlig for fastsættelsen af visumregler, herunder listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for visumkravet (EF-traktatens artikel 62, nr. 2), litra b), nr. i),

B.  der henviser til, at Fællesskabets kompetence i visumspørgsmål omfatter de betingelser, under hvilke der bevilges visumfri status til tredjelande, og der henviser til, at sådanne betingelser skal sikre lige behandling af alle EU's borgere, ikke kun hvad angår bevilling eller nægtelse af visumfri status i sig selv, men også hvad angår de vilkår og betingelser, under hvilke tredjelande giver eller nægter EU's medlemsstater en sådan status,

C.  der henviser til, at Rådet siden 2001 har undtaget(1) amerikanske statsborgere fra visumkravet; der henviser til, at en tilsvarende undtagelse desværre ikke gælder for alle EU's borgere, eftersom USA stadig fastholder visakravet for statsborgere fra visse medlemsstater (i øjeblikket Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien og Slovakiet), og satsen for visumafslag, som er baseret på uigennemsigtige kriterier, er højere end 10 % af ansøgningerne,

D.  der henviser til, at en gensidighedsmekanisme siden 2005 kan træde i kraft på fællesskabsplan(2) som følge af en meddelelse fra en medlemsstat, Kommissionens kontakt til det pågældende tredjeland og en rapport fra Kommissionen til Rådet, som derefter vil kunne beslutte en "midlertidig genindførelse af visumpligten for det pågældende tredjelands statsborgere"

E.  der henviser til, at selv om der er opnået gensidighed med adskillige tredjelande, er dette stadig ikke tilfældet med USA, hvilket førte til at Kommissionen(3) i 2006 foreslog "midlertidig genindførelse af visumpligt for personer med diplomat- og tjenestepas, for at fremskynde en udvikling i retning af reel gensidighed"; der dog henviser til, at dette symbolske forslag ikke blev fulgt af Rådet,

F.  der henviser til, at adskillige medlemsstater fortsatte deres direkte bilaterale kontakter med den amerikanske administration uanset Fællesskabets klare beføjelse i dette spørgsmål,

G.  der henviser til, at situationen blev juridisk kompliceret, da USA den 3. august 2007 med vedtagelsen af sektion 711 i ”Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007", særlig "Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007"(4), reformerede sin visumfritagelsesordning ved at tilføje syv forøgelser af sikkerheden(5), så det kræves af medlemsstater, der ønsker at deltage i visumfritagelsesprogrammet, at de skal underskrive et bilateralt aftalememorandum og dets bindende "gennemførelsesbestemmelser",

H.  selv om indholdet af disse såkaldte "gennemførelsesbestemmelser" stadig er ukendte for EU-institutionerne, fremgår det klart af memorandummet, at nogle af de nye "forøgelser af sikkerheden" henhører under Fællesskabets kompetence (såsom den, der omhandler udleveringen af visum eller de yderligere forpligtelser, som the European Security Transport Association (ESTA) vil få i fremtiden), nogle under EU's kompetence (såsom stjålne pas(6), PNR-oplysninger eller oplysninger i forbindelse med Schengen-kriminalitet), og den resterende intensiveringer henhører under hver medlemsstats enekompetence (såsom dem, der er forbundet med straffeattester for dens egne statsborgere eller dem, der omhandler tilstedeværelsen af sikkerhedsvagter på transatlantiske flyvninger),

I.  der henviser til, at Rådet den 18. april 2008 for at løse dette spørgsmål og for at gøre det muligt for alle medlemsstater at deltage i den reformerede visumfritagelsesordning i 2009 vedtog en fremgangsmåde i to etaper ved at:

(a) give Kommissionen et formelt mandat til at forhandle med USA om alle Fællesskabsrelaterede spørgsmål og

(b) vedtage de "røde linjer", som alle medlemsstaterne skal respektere i deres dialog med USA forud for afslutningen af forhandlingerne mellem Det Europæiske Fællesskab og USA; disse "røde linjer" markerer, hvad der henhører under EF's/EU's kompetence, og hvad der, idet det henhører under national kompetence, kan forhandles bilateralt, og gør det klart, at medlemsstaterne i forbindelse med bilaterale forhandlinger skal respektere princippet om loyalt samarbejde med de andre medlemsstater og EU-institutionerne som fastsat i EF-traktatens artikel 10 og i EF-Domstolens dom (C-105/03) med hensyn til opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til EU-traktaten,

J.  der henviser til, at princippet om loyalt samarbejde selv i spørgsmål, der falder inden for medlemsstaternes enekompetence, kan være truet af bilaterale aftaler, der indeholder forskellige betingelser for bevilling af visumfri status til visse medlemsstater, hvilket ville resultere i forskelsbehandling af borgere mellem medlemsstaterne på visumområdet,

K.  der henviser til, at det transatlantiske samarbejde for bedre at beskytte amerikanske statsborgere og EU's borgere mod terrortruslen bør forbedre: (a) identificeringen af truslen gennem fælles undersøgelser og en bred udveksling af oplysninger, herunder udveksling af bedste praksis, inden for rammerne af strenge databeskyttelsesforanstaltninger, (b) koordinering på EU- og transatlantisk niveau mellem retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenester, idet retssikkerheden, grundlæggende rettigheder og privatlivets fred overholdes, og (c) den operationelle kapacitet gennem et tættere samarbejde mellem EU's og USA's retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenester på grundlag af en dybere gensidig tillid mellem de involverede organer,

1.  mener, at enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling mellem europæiske borgere, der udøves på grund af nationalitet, bør forbydes, ikke kun inden for EU som fastsat i EF-traktatens artikel 12, men også uden for EU, navnlig når en sådan forskelsbehandling er et resultat af manglende koordinering i internationale forhandlinger mellem EU's institutioner og medlemsstaterne;

2.  glæder sig over, at USA for første gang anerkendte Fællesskabets beføjelse til at forhandle internationale aftaler om visumpolitik på det møde mellem trojkaen bestående af justits- og indenrigsministrene, der fandt sted den 13. marts 2008, ved i en fælles erklæring at nå til enighed om at følge en ”tosporet" tilgang; bemærker, at erklæringen indeholder ordene: ”de spørgsmål, der henhører under nationalt ansvar vil blive drøftet med nationale myndigheder, mens dem, der henhører under EU's ansvar vil blive drøftet med EU's myndigheder”; mener, at USA i henhold til denne erklæring fra nu af bør forhandle

   -med Kommissionen om visumspørgsmål, som de allerede har gjort med lufttransport(7),
   -med Rådet om EU-politikker om sikkerhedsrelaterede spørgsmål (PNR-ordningen eller aftaler mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp), og
   -med medlemsstaterne om tilstedeværelsen af sikkerhedsvagter på transatlantiske flyvninger og sikkerhedsrelaterede spørgsmål, hvis de har forbindelse til deres egne statsborgere;

3.  minder om, at enhver aftale, som EF/EU indgår, bør være i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder og individuelle frihedsrettigheder som fastsat i EU-traktatens artikel 6, stk. 2, herunder retten til privatliv og beskyttelse af personoplysninger som fastsat i:

   artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,
   direktiv 96/46/EF og specifikke bestemmelser inden for Fællesskabsret (og foranstaltninger relateret til Schengen), når der er tale om overførsel til et tredjeland,
   Europarådets konvention nr. 108 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og dens tillægsprotokol 181 vedrørende tilsynsmyndigheder og grænseoverskridende dataudveksling;

4.  Støtter Rådets mandat til Kommissionen til at forhandle en aftale, der sikrer visumfritagelse til alle EU-borgere, der rejser ind på USA’s område, hvilket allerede gælder for amerikanske statsborgere, der rejser ind på EU's område; opfordrer Kommissionen til at underrette det kompetente parlamentariske udvalg efter hvert forhandlingsmøde (om nødvendigt på fortroligt grundlag);

5.  mener, at forhandlingerne bør afsluttes inden juni 2009, og at der ikke bør tillades forskelsbehandling mellem EU’s borgere;

6.  deler det synspunkt, at medlemsstaterne bør følge Rådets “røde linjer”(8) i henhold til princippet om loyalt samarbejde som fastsat i EF-traktatens artikel 10, og som også ifølge EF-Domstolens retspraksis (C-105/03 eller "AETR"-sagen (22/70)) gælder opfyldelsen af de forpligtelser, som er fastsat i EU-traktaten; understreger især det forhold, at

   deltagelse i visumfritagelsesordningen snarest muligt bør indføre de samme rettigheder for medlemsstaternes borgere, på de samme betingelser, hvad angår status for deres pas,
   enhver adgang for USA til EU’s/EF’s databaser eller informationssystemer bør forbydes, medmindre Fællesskabslovgivningen udtrykkeligt tillader det, og bør i dette tilfælde vedtages af EU i fællesskab og baseres på fuld respekt for gensidighedsprincippet,
   enhver udvidelse af dataoplysningerne til Interpol om tabte og stjålne pas bør vedtages af EU i fællesskab,
   lufthavnssikkerheden i overensstemmelse med de standarder, der gælder for Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO), er tilstrækkeligt garanteret af gældende fællesskabsbestemmelser (amerikanske inspektioner kan vedtages i tilfælde af direkte flyvninger mellem lufthavne på EU’s og USA’s område),
   enhver formel aftale om hjemsendelse af EU’s borgere kun bør accepteres på grundlag af gensidighed, som skal forhandles og besluttes mellem EF og USA,
   forpligtelser vedrørende den mulige indførelse af et elektronisk system for rejsetilladelser for amerikanske statsborgere, der rejser ind i EU, bør forhandles af EF;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter, den amerikanske Kongres og den amerikanske minister for indenrigssikkerhed.

(1) Se bilag II i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001.
(2) Se artikel 1, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 konsolideret med forordning (EF) nr. 851/2005 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20070119:EN:PDF)"Rapporten kan være ledsaget af et forslag om midlertidig genindførelse af visumpligten for det pågældende tredjelands statsborgere. Kommissionen kan også fremsætte dette forslag, efter at Rådet har drøftet rapporten. Rådet træffer senest tre måneder efter med kvalificeret flertal afgørelse om forslaget."
(3) Anden "gensidigheds"-rapport KOM(2006) 568 af 3. oktober 2006.
(4) ”Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" er tilgængelige på: (298 sider). Sektion 711 bør benævnes som "Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007". undertegnet den 3. august af USA’s præsident: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/08/20070803-1.html. Mht. visumfritagelse, se DHS' websted: http://www.travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html.
(5) Fire af dem er obligatoriske, såsom: (1) et elektronisk system for rejsetilladelser (ESTA), (2) øgede sikkerhedsbestræbelser inden for fælles brug af data, (3) krav om rettidig indberetning af blanke såvel som udstedte pas og (4) garantier for, at lande med visumfritagelsesordning accepterer hjemsendelsen af deres statsborgere, som beordres fjernet fra USA. Der er endvidere tre skønsmæssige øgede sikkerhedsfaktorer at tage hensyn til, når det skal besluttes, om satsen for visumafslag på 3 % kan ophæves: (1) standarder for luftfartssikkerhed, (2) sikkerhedsvagtprogrammer og (3) standarder for nationale rejsedokumenter.
(6) Se Rådets fælles holdning 2005/69/RIA om udveksling af bestemte oplysninger med Interpol, EUT L 27 af 29.1.2005, s. 61.
(7) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:134: SOM:en:HTML
(8) På Rådets register på http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07337.en08.pdf.

Seneste opdatering: 16. maj 2008Juridisk meddelelse